Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ca 545/17

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Małgorzata Kończal (spr.)

Sędziowie:

SSO Jadwiga Siedlaczek

SSO Marek Paczkowski

Protokolant:

st. sekr. sąd. Natalia Wilk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 r.

sprawy z powództwa (...) we W.

przeciwko D. N.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 10 maja 2017 r.

sygn. akt I C 95/17

p o s t a n a w i a :

1.  odrzucić apelację,

2.  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

/SSO Jadwiga Siedlaczek/ /SSO Małgorzata Kończal/ /SSO Marek Paczkowski/

Sygn. akt VIII Ca 545/17

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. W myśl art. 370 k.p.c. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie zaskarżonego postanowienia zostało doręczone pełnomocnikowi pozwanego w dniu 31 maja 2017r.( k. 134v.). Apelacja pozwanego, sporządzona osobiście przez pozwanego, została złożona w terminie (nadana w placówce pocztowej w dniu 14 czerwca 2017 r. – k. 136v.). Apelacja była obarczona brakami (między innymi nie była podpisana i nie było jej odpisu), o których usunięcie został wezwany pełnomocnik pozwanego. Wezwanie zostało doręczone w dniu 23 czerwca 2017 r. W dniu 30 czerwca 2017r. pełnomocnik pozwanego usunął częściowo braki formalne apelacji, ale nie usunął braków w postaci podpisania apelacji i nie złożył odpisu osobistej apelacji pozwanego.

W konsekwencji apelacja pozwanego, jako dotknięta brakami w postaci niepodpisania i nie złożenia odpisu, podlegała odrzuceniu już przez sąd I instancji z mocy art. 370 k.p.c., a ponieważ to nie nastąpiło, Sąd Okręgowy odrzucił apelację w ramach ponownej kontroli na podstawie art. 373 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na mocy art. 108§1 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. i § 2 pkt 5 w zw. z § 10 ust1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. (w wersji obowiązującej od dnia 27 października 2016r.) w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( Dz.U. z 2015r. poz. 1804 ze zm.) obciążając nimi pozwanego.

/SSO Jadwiga Siedlaczek/ /SSO Małgorzata Kończal/ /SSO Marek Paczkowski/