Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1186/17

POSTANOWIENIE

dnia 1 grudnia 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział I Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie: SA Ewa Jastrzębska

SO del. Joanna Głogowska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017 r. w Katowicach, na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. S.

przeciwko A. R.

o zwolnienie spod egzekucji

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Katowicach z dnia 8 sierpnia 2017 r. sygn. akt I C 612/17

postanawia:

oddalić zażalenie .

SSO del. Joanna Głogowska SSA Małgorzata Wołczańska SSA Ewa Jastrzębska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2017 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach zwrócił pozew.

W motywach rozstrzygnięcia orzecznik wskazał, iż zarządzeniem z 7 lipca 2017r. powód został zobowiązany do usunięcia wskazanych w zarządzeniu braków pozwu. Pismem z 21 lipca 2017r. powód uzupełnił część braków pozwu. Nie został uzupełniony brak w postaci adresu pozwanego. Powód oświadczył, że nie ma tego adresu także komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne. Brak adresu pozwanego i brak wniosku, o którym mowa w art. 143 k.p.c. uniemożliwia nadanie sprawie biegu ponieważ nie ma możliwości doręczenia pozwu. Z tych względów na podstawie art. 130§ 2 k.p.c. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym zarządził zwrot pozwu.

Zażalenie na to zarządzenie wniósł powód domagając się jego uchylenia.

Powód podał, iż wszelkie braki formalne uzupełnił ,a co do adresu pozwanego to adres ten nie jest mu znany i w tej sytuacji sąd powinien ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje :

zaskarżone rozstrzygnięcie jest prawidłowe i musi się ostać z przyczyn następujących.

Wskazanie w pierwszym piśmie procesowym, a w szczególności w pozwie, miejsca zamieszkania stron umożliwia komunikację sądu ze stronami, a także stanowi względne, wspomagające kryterium ich identyfikacji i indywidualizacji (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., III CZP 137/13, "Biuletyn SN" 2014, nr 2, s. 11). W związku z tym już pod rządem art. 137 § 1 pkt 1d. k.p.c. przyjmowano, że wskazany w tym przepisie obowiązek wskazania miejsca zamieszkania obejmuje nie tylko miejscowość, ale także konkretny adres. Pogląd ten został utrzymany pod rządem art. 126 § 2 k.p.c., choć zgodnie z art. 25 k.c. do określenia miejsca zamieszkania osoby fizycznej wystarczające jest wskazanie miejscowości, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na gruncie prawa procesowego cywilnego sporne pozostało natomiast to, czy - obok oznaczenia miejscowości - konieczne jest podanie dokładnego adresu zamieszkania strony (pozwanego), czy też wystarczy wskazanie jakiegokolwiek innego adresu, pod którym można dokonywać doręczeń, np. miejsca pracy (art. 135 k.p.c.).

Przeważa pogląd, powszechnie przyjmowany w praktyce sądów, że niezbędne jest podanie adresu zamieszkania. W konsekwencji przyjmuje się, że niepodanie w pozwie adresu zamieszkania pozwanego uniemożliwia nadanie mu prawidłowego biegu, stanowi podstawę zwrotu pozwu (art. 130 § 2 k.p.c.; por. też orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1962 r., 3 CZ 115/61, OSNCP 1963, Nr 6, poz. 123 i z dnia 29 stycznia 1962 r., 2 CZ 126/62, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1963, nr 4,s. 254 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1979 r., II CZ 44/79, OSNCP 1979, Nr 11, poz. 224).

W sytuacji gdy powód nie zna adresu pozwanego i nie może go ustalić ma prawo złożenia wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu o czym stanowi art 143 kpc .

Zgodnie z tym przepisem , jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika, nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Przesłanką ustanowienia kuratora jest - poza stwierdzeniem potrzeby doręczenia stronie pozwu lub innego pisma procesowego wymagającego podjęcia obrony jej praw - uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Obowiązek uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu strony nie jest znane spoczywa - w myśl art. 144 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. - na osobie zainteresowanej ustanowieniem kuratora na podstawie art. 143 k.p.

Powód wniosku o ustanowienie kuratora na etapie postepowania przed wydaniem zaskarżonego zarządzenia nie złożył. Nie uczynił tego nawet w zażaleniu na zarządzenie o zwrocie pozwu, albowiem w zażaleniu tym podniósł jedynie ,że sąd z urzędu powinien takowego kuratora ustanowić. Brzmienie art 143 kpc jest jednoznaczne i inicjatywa co do wniosku o ustanowienie kuratora spoczywała na powodzie .

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonego zarządzenia i na podstawie art. 385 kpc w związku 397 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

SSO del. Joanna Głogowska SSA Małgorzata Wołczańska SSA Ewa Jastrzębska