Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 759/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Ewa Guczyńska- Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa I. Z.

przeciwko K. S.

przy udziale Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Z.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 16 stycznia 2017r. sygn. akt I C 833/15

1. oddala apelację;

2. zasądza od K. S. na rzecz I. Z. kwotę 900 (dziewięćset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.