Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 329/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

przy udziale Prokuratora Prok. Rej. Jarosława Pawluczuka

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. sprawy

S. P. syna S. i K. z domu M.,

ur. (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

W dniu 30 września 2017 roku na drodze publicznej w ruchu lądowym na drodze (...) w miejscowości B. prowadził pojazd mechaniczny motorower marki D. o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości o zawartości alkoholu 19:00 – 0,73 mg/l, 19:17 – 0,73 mg/l, 19:34 – 0,64 mg/l, 19:36 – 0,69 mg/l w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k.

ORZEKA:

I. Oskarżonego S. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a § 1 k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych;

II. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka w stosunku do oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat, z zaliczeniem na podstawie art. 63 § 4 k.k. okresu zatrzymania prawa jazdy od dnia 30 września 2017 r.;

III. Na podstawie art. 43 a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 100 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 30 września 2017 roku, w godzinach popołudniowych oskarżony S. P. spożywał alkohol w postaci piwa (d. wyjaśnienia oskarżonego S. P. k.15).

Przed godziną 19.00 oskarżony wsiadł na motorower marki (...) o nr rej. (...) i pojechał do sklepu w miejscowości B. (d. wyjaśnienia oskarżonego S. P. k.15).

W miejscowości B. zatrzymany został przez patrol funkcjonariuszy policji do kontroli drogowej i został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzone badania wykazały, że oskarżony miał o godzinie 19:00 – 0,73 mg/l, 19:17 – 0,73 mg/l, 19:34 – 0,64 mg/l, 19:36 – 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ( d. protokół użycia alkotestu k.2).

Oskarżony S. P. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym ( d. wyjaśnienia oskarżonego k.15).

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, gdyż są one spójne z innymi zebranymi w sprawie dowodami.

Oskarżony S. P. w dniu 30 września 2017 roku na drodze publicznej w ruchu lądowym na drodze (...) w miejscowości B. prowadził pojazd mechaniczny motorower marki D. o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości o zawartości alkoholu 19:00 – 0,73 mg/l, 19:17 – 0,73 mg/l, 19:34 – 0,64 mg/l, 19:36 – 0,69 mg/l w wydychanym powietrzu,

W tym stanie rzeczy wina oskarżonego nie budzi wątpliwości i została mu w pełni wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpał on dyspozycję art. 178a§1 kk.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze dobro prawne, w które godzi przestępstwo ( bezpieczeństwo w komunikacji), a nadto fakt, że mógł on spowodować zagrożenie dla innym pojazdów i pieszych.

Oskarżony S. P. był wcześniej karany sądownie, lecz za przestępstwa przeciwko mieniu ( d. dane o karalności k.11- 12).

W tym stanie rzeczy należy uznać, że wymierzona oskarżonemu grzywny jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu mu zarzucanego nadto jest adekwatna do jego stosunków majątkowych.

O zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych Sąd orzekł na podstawie art. 42§2 kk., zaś o zaliczeniu na poczet tego środka karnego okresu zatrzymania prawa jazdy, na podstawie art. 63§4 kk. Przy wymiarze zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, Sąd miał na względzie stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, jakie stwierdzono u oskarżonego.

O świadczeniu pieniężnym Sąd orzekł zobligowany treścią art. 43a§2 kk, przyjmując minimalną wysokość tego świadczenia, jaką przewidział ustawodawca - 5.000 zł.

O kosztach procesu Sąd orzekł po myśli art. 627 k.p.k.