Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1012/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Marzena Eichstaedt

Sędziowie: SSO Iwona Godlewska (sprawozdawca)

SSO Jarosław Pawlak

Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Milczarek

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. Z.

przeciwko M. S. i T. S.

o zapłatę kwoty 12 300,00zł

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 6 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GC 746/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. S. i T. S. solidarnie na rzecz M. Z. kwotę 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

SSO Marzena Eichstaedt SSO Iwona Godlewska SSO Jarosław Pawlak