Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 931/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR Anna Bielecka-Gąszcz

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2017 roku w Łodzi

na rozprawie sprawy

z powództwa A. M.

przeciwko J. Ł. i M. K.

z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 24 lutego 2017 roku, sygn. akt I C 9/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1, 3, 4, i 6 w ten sposób, że:

1)  kwotę zasądzoną w punkcie 1. podwyższa z kwoty 7.900,79 złotych do kwoty (...),57 (piętnaście tysięcy osiemset jeden 57/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 13 października 2009 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2)  punktowi 3. nadaje brzmienie: „zasądza od A. M. na rzecz J. Ł. kwotę (...),76 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć 76/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu”;

3)  kwotę zasądzoną w punkcie 4. obniża z kwoty 8424,68 złotych do kwoty (...),47 (trzy tysiące sześćset dziewiętnaście 47/100) złotych;

4)  kwotę ustaloną w punkcie 6. obniża z kwoty 5607,43 złote do kwoty (...) (cztery tysiące trzydzieści pięć) złotych;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  znosi wzajemnie między A. M. a J. Ł. koszty postępowania apelacyjnego;

IV.  zasądza od A. M. na rzecz M. K. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.