Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX GC 689/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poznań, dnia 8 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący:SSO Katarzyna Krzymkowska

Protokolant:st. sekr. sąd. Ewelina Kołodziejczak-Marczak

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. w Poznaniu

na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w K.

przeciwko P. K.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w K. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od następujących kwot i dat:

a) od kwoty 33.276,42 zł od dnia 25.11.2016r. do dnia 23.06.2017r.;

b) od kwoty 62.139,10 zł od dnia 9.12.2016r. do dnia 23.06.2017r.;

c) od kwoty 15.350,40 zł od dnia 31.01.2017r. do dnia 23.06.2017r.;

d) od kwoty 447,04 zł od dnia 29.03.2017r. do dnia 23.06.2017r.

II. umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

III. kosztami postepowania obciąża pozwanego i z tego tytułu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.898,00 zł;

IV. ustala, że odpowiedzialność pozwanego P. K. za roszczenie zasądzone w punkcie I w całości oraz w punkcie III do kwoty 5.009,50 zł jest solidarna z odpowiedzialnością pozwanego (...) Sp. z o.o. w Z. za roszczenie zasądzone nakazem zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie IX GNc 408/17.

SSO Katarzyna Krzymkowska

IX GC 689/17

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w K. wniosła o zasądzenie od pozwanych P. K. i (...) sp. z o.o. w Z. solidarnie na swoją rzecz kwoty: 111.390,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot i dat wskazanych w pozwie oraz kosztami postępowania.

Powód wskazał, że 28.10.2016 roku zawarł z pozwanym P. K. umowę o roboty budowlane, na mocy której zobowiązał się wykonać posadzki przemysłowe w ilości ok. 1000 m 2 na budowie hali kwiatowej z Z., Al. (...), a pozwany zobowiązał się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Umowa została zawarta w ramach prowadzonej przez strony działalności gospodarczej. Wynagrodzenie powoda miało być zapłacone na podstawie wystawionej faktury Vat, której podstawą wystawienia miał być protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu stron Powód wykonał prace budowlane zgodnie z umową, a pozwany je odebrał. Pozwany zobowiązany był do uiszczania należności na rzecz powoda w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury Vat. Powód wystawił pozwanemu 4 faktury Vat. Dwie pierwsze zostały osobiście podpisane i odebrane przez pozwanego, trzecia doręczona za potwierdzeniem odbioru w dniu 5.12.2016 roku, a czwarta wysłana listem poleconym 30.12.2016 roku. Pozwany nie uiścił należnego powodowi wynagrodzenia. Pisemne wezwanie do zapłaty było doręczone 5.12.2016 roku. Powód wskazuje także, że przedmiotowa umowa była podwykonawczą umową o roboty budowlane, a powód został zgłoszony do inwestora zastępczego – pozwanej spółki (...) sp. z o.o., który wyraził zgodę na piśmie na wykonanie części robót przez powoda. W związku z brakiem wywiązania się przez pozwanego P. K. z obowiązku zapłaty wynagrodzenia powód skierował wezwanie do pozwanej spółki. 19.12.2016 roku nastąpiła częściowa zapłata w kwocie 6150,00 zł, która została zaliczona na poczet faktury nr (...) z dnia 10.11.2016 roku oraz powód naliczył odsetki w kwocie 38,42 zł. Następnie w dniu 23.12.2016 roku pozwana spółka uiściła 50.000,00 zł na poczet faktury (...), a za opóźnienie powód obciążył pozwanego odsetkami w kwocie 408,62 zł. Na kwotę dochodzoną pozwem składają się należności: 33.276,42 zł z faktury (...), 62.139,10 zł z faktury (...), 15.350,40 zł z faktury (...), - wraz z odsetkami, skapitalizowane odsetki za opóźnienie w kwocie 447,04 zł oraz 177,53 zł stanowiąca równowartość 40 Euro – jako rekompensata za odzyskiwanie należności obliczona na podstawie art. 10 ust 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Nakazem zapłaty z dnia 21.04.2017 roku w sprawie IX GNc 408/17 Referendarz Sądowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu uwzględnił w całości roszczenia powoda.

Pozwana spółka (...) sp. z o.o. w Z. nie wniosła sprzeciwu. nakaz zapłaty przeciwko niej uprawomocnił się z dniem 13.05.2017 roku.

Pozwany P. K. wniósł sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty zaskarżając go w całości. Domagał się oddalenia powództwa oraz zasądzenia od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Pozwany wskazuje, że nie wszystkie dokumenty odbiorowe przedstawione przez powoda zawierają podpis pozwanego, stąd nie sposób uznać, że roboty zostały odebrane przez pozwanego lub osobę upoważnioną przez niego. Nadto, według pozwanego, powód nie udowodnił, że wykonał roboty należytej jakości więc nie udowodnił, że przysługuje mu roszczenie dochodzone w niniejszym postępowaniu oraz nie wykazał, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a pozwany tej okoliczności zaprzecza. Wskazał, że powód nie może już na tym etapie postępowania zgłaszać nowych okoliczności oraz dowodów.

W związku ze skutecznym wniesieniem sprzeciwu, zgodnie z art. 505§ 1 kpc, nakaz zapłaty stracił moc wobec pozwanego P. K..

Po otrzymaniu odpisu sprzeciwu, pismem z dnia 11.07.2017 roku powód zmienił żądanie pozwu w ten sposób, że cofnął powództwo w całości co do roszczenia o zapłatę należności głównej w kwocie 111.390,49 zł, podtrzymując roszczenie jedynie o zapłatę wskazanych w pozwie odsetek – z ograniczeniem terminu ich płatności do 27.06.2017 roku. Cofnął również wnioski dowodowe o przesłuchanie zawnioskowanych świadków. Powód wskazał, że przyczyną cofnięcia pozwu jest zapłata przez drugiego z solidarnych pozwanych w dniu 27.06.2017 roku na rzecz powoda należności głównej w kwocie 111.390,49 zł. Powód jednocześnie zaprzeczył zarzutom pozwanego P. K. o tym, że nie doszło do wykonania lub odbioru robót. Wskazuje, że twierdzenia te mają na celu jedynie przedłużenie postępowania, a przedstawione przez powoda dokumenty ( w tym pisemne stanowisko pozwanego w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty oraz fakt zapłaty przez drugiego z pozwanych należności głównej) wskazują jednoznacznie na to, że powód wykonał roboty i zostały one odebrane. Do kolejnego pisma z dnia 28. 07. 2017 roku powód dołączył dowód uiszczenia na jego rzecz w dniu 23.06.2017 roku kwoty: 110.765,92 zł.

Pismem z dnia 3.11.2017 roku pozwany P. K. cofnął sprzeciw od nakazu zapłaty, a w wypadku gdyby sąd uznał cofnięcie sprzeciwu za niedopuszczalne domagał się obciążenia kosztami postępowania wyłącznie drugiego z pozwanych. Pozwany przedstawił ciąg podwykonawców na spornej inwestycji twierdząc, że na skutek bezzasadnej odmowy wypłaty wynagrodzenia przez (...) sp. z o.o. na rzecz głównego podwykonawcy: (...) sp. z o.o. podmiot ten nie mógł rozliczyć się z pozwanym P. K., a ten z kolei nie uzyskał należnych środków na rozliczenie się z powodem. Zdaniem pozwanego P. K. to tylko pozwany (...) sp. z o.o. dał powody do wytoczenia powództwa.

Na rozprawie w dniu 8.11.2017 roku strona powodowa podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w pozwie oraz w piśmie z 11.07.2017 roku zawierającym częściowe cofnięcie pozwu oraz ograniczyła jeszcze termin płatności dochodzonych odsetek do dnia 23.06.2017 roku zrzekając się w zakresie odsetek ograniczonych na rozprawie roszczenia.

Sąd ustalił co następuje:

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą między innymi w zakresie wykonywania robót budowlanych oraz robót budowlanych wykończeniowych. Pozwany P. K. jest przedsiębiorcą prowadzącym na własny rachunek działalność

gospodarczą między innymi w zakresie robót budowlanych.

okoliczności bezsporne, treść odpisu z rejestru KRS powoda oraz CEiDG pozwanego k. 13-28

W 2016 roku w Z. prowadzona była inwestycja polegająca na (...) przy Al. (...). Inwestorem zastępczym na tej inwestycji był (...) sp. z o.o. Pozwany P. K. był podwykonawcą na tej inwestycji, który zawarł z powodem jako dalszym podwykonawcą umowę o roboty budowlane z dnia 28.10.2016 roku, na podstawie której powód zobowiązał się do wykonania robót budowlanych – posadzek przemysłowych w ilości około 1000m 2 na (...) w Z. – zgodnie z ofertą 07.10.2016. Wynagrodzenie netto należne powodowi wynosiło: 27,00 zł za m 2 podkładu betonowego, 139,00 zł za m 2 posadzki przemysłowej oraz 125,00 zł za mb dylatacji systemowej. Termin zakończenia prac ustalono na 30.11.2016 roku, a termin wykonania dylatacji posadzki na 28 dni od momentu zabetonowania posadzki, zgodnie z technologią. Wynagrodzenie powoda miało być płatne w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy, przy czym faktura miała być wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy. Z należnej płatności zamawiający miał prawo zatrzymać 5% wartości netto tytułem zabezpieczenia do momentu zakończenia prac przez powoda, tj. wypełnienia dylatacji. W § 6 strony ustaliły sposób i termin przeprowadzenia odbioru wraz z upoważnieniem powoda do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru w razie nie przystąpienia przez pozwanego do odbioru w wyznaczonym terminie. Jeżeli zamawiający przed odbiorem przyjmie przedmiot umowy do ekploatacji uznaje się, że strony dokonały odbioru przedmiotu umowy.

okoliczności bezsporne, treść umowy i oferty (k. 29-37).

Powód został zgłoszony jako dalszy podwykonawca do inwestora zastępczego (...) sp. z o.o., który wyraził zgodę na zlecenie wykonania robót na przedmiotowej inwestycji w zakresie posadzki przemysłowej powodowi.

okoliczności bezsporne, treść oświadczenia k. 38

W dniu 10.11.2016 roku doszło do protokolarnego odbioru robót wykonanych przez powoda w zakresie podkładu betonowego o wartości 27.054,00 zł netto. Za te roboty powód wystawił fakturę Vat z dnia 10.11.2016 roku numer FV/3/11/2016 na kwotę: 33.276,42 zł brutto z terminem płatności do dnia 24.11.2014 roku. Dokumenty zostały podpisane przez pozwanego i zaopatrzone w jego stempel.

W dniu 10.11.2016 roku doszło do protokolarnego odbioru robót wykonanych przez powoda w zakresie prac dodatkowych o wartości 5000,00 zł netto. Za te roboty powód wystawił fakturę Vat z dnia 10.11.2016 roku numer FV/5/11/2016 na kwotę: 6150,00 zł brutto z terminem płatności do dnia 24.11.2016 roku. Dokumenty zostały podpisane przez pozwanego i zaopatrzone w jego stempel.

okoliczności bezsporne, protokoły odbioru ( odpisy k. 39, 40), faktury Vat (odpisy k.44, 45 )

W okresie od dnia 12.11.2016 roku do dnia 23.11.2016 roku powód wykonał roboty w postaci: wykonanie posadzki przemysłowej zatartej na gładko w ilości 870 m 2 o wartości 83.520,00 zł netto, wykonanie posadzki przemysłowej zatartej na ostro w ilości 60 m 2 o wartości 5400,00 zł netto oraz dylatację systemową 18 mb o wartości 2250,00 zł netto. W dniu 24.11.2016 roku strony sporządziły protokół z zestawieniem wartości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, gdzie jako pozycje do rozliczenia wskazano: wykonanie posadzki przemysłowej utwardzonej powierzchniowo zatartej na gładko o wartości 83.520,00 zł netto, wykonanie posadzki przemysłowej zatartej na ostro pod płytki o wartości 5400,00 zł netto oraz dylatacja systemowa o wartości 2250 zł netto. Dokument ten został podpisany i opatrzony stemplem pozwanego. Za te roboty powód wystawił fakturę Vat w dniu 24.11.2016 roku nr FV/8/11/2016 na kwotę: 112.139,10 zł brutto. W kolejnym okresie – do dnia 31.12.2016 roku powód wykonał dalsze prace w zakresie posadzki przemysłowej utwardzanej powierzchniowo zatartej na gładko o wartości 12.480,00 zł netto, za co wystawił fakturę z dnia 30.12.2016 roku nr FV/5/12/2016 na kwotę: 15.350,40 zł brutto. Zestawienie wartości robót podpisał przedstawiciel Generalnego wykonawcy – kierownik budowy.

dowód: protokół odbioru bez podpisów z dnia 24.11.2017 roku (k. 41), zestawienie wartości robót ( odpis k. 42, 43, 52), faktura Vat ( odpis k. 46, 50)

Powód wzywał pozwanego do zapłaty wymagalnych należności – bezskutecznie. Pismem z dnia 29.11.2016 roku powód poinformował o braku płatności (...) sp z o.o. oraz wezwał do zapłaty. W dniu 22.12.2016 roku powód wraz z (...) sp z o.o. zawarli porozumienie co do spłaty należności. W dniu 23.12.2016 roku doszło do częściowej zapłaty w kwocie 50.000 zł, która została zaliczona na fakturę (...). W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty z dnia 10.02.2017 roku, pozwany P. K., nie kwestionując roszczeń powoda ani co do zasady, ani co do wysokości, poinformował powoda o problemach z uzyskaniem zapłaty od swojego kontrahenta oraz wnosił o wstrzymanie się przez powoda z dochodzeniem roszczeń przed sądem. W związku z koniecznością działań w celu odzyskania należności powód naliczył opłatę w kwocie 40 Euro.

Okoliczności bezsporne ( treść pism k. 47-66), porozumienie k. 67, dowód zapłaty, k. 68, treść wezwania do zapłaty z 10.02.20-17 roku wraz z odpowiedzią pozwanego (k. 77-81).

Faktura Vat z dnia 30.12.2016 roku na kwotę: 447,04 zł nr FV/5/12/2016

W toku niniejszego postępowania, po wydaniu nakazu zapłaty, w dniu 23.06.2017 roku powód otrzymał zapłatę na poczet roszczeń dochodzonych w niniejszym postępowaniu w kwocie 110.765,92 zł, którą zaliczył na poczet należności głównej. Zapłaty dokonał inwestor, tj. (...) SA. Powód przed rozprawą cofnął roszczenie w całości w zakresie należności głównej.

Okoliczności bezsporne, dowód zapłaty k. 121

Powyższy stan faktyczny był pomiędzy stronami w większości bezsporny. W zakresie wykonania świadczenia niepieniężnego przez powoda sąd uznał, że powód przedstawionymi dokumentami w postaci protokołów odbioru robót, odebranymi i zaakceptowanymi przez pozwanego fakturami, korespondencją stron oraz porozumieniem z (...) sp. z o.o. wykazał, że wykonał wszystkie powierzone mu prace i należne mu jest wynagrodzenie w wysokości wskazanej w fakturach Vat. Fakt wykonania przez powoda wszystkich powierzonych robót oraz ich odebranie przez zamawiającego potwierdzają pośrednio również dokumenty, które powstały (...) sp z o.o. , który to podmiot będący inwestorem zastępczym nie tylko uznał roszczenia powoda, ale także doprowadził w znacznej części do ich spełnienia. pomiędzy powodem a Pozwany zresztą, poza ogólnym zakwestionowaniem braków dowodowych po stronie powoda, nie podniósł żadnych konkretnych zarzutów przeciwko przedstawionym dokumentom i nie złożył żadnych własnych wniosków dowodowych na wykazanie swoich twierdzeń, do czego był zobligowany zgodnie z art., 6 kc.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości, na czas orzekania w zakresie roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie.

Roszczenie powoda o zapłatę od pozwanego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane znajduje uzasadnienie w art. 647 kc oraz w treści zawartej między stronami umowy z dnia 28.10.2016 roku.

Powód wykonał w ustalonym terminie powierzone mu roboty budowlane, które zostały odebrane, w związku z tym należne mu jest wynagrodzenie. Stawki tego wynagrodzenia zostały określone w umowie, jak również w umowie strony określiły sposób i terminy wymagalności roszczeń o zapłatę. Powód wystawiał faktury Vat po zakończeniu wykonywania określonych robót i ich odbiorze przez zamawiającego, a termin płatności przypadał na 14 dni od daty wystawienia faktury Vat. W niniejszej sprawie powód dochodził zapłaty kwoty: 33.276,42 zł z faktury z dnia 10.11.2016 roku nr FV/3/11/2016, kwoty 62.139,10 zł faktury z dnia 10.11.2016 roku nr FV/5/11/2016, kwoty: 15.350,40 zł faktury z dnia 24.11.2016 roku nr FV/8/11/2016 oraz kwoty: 447,04 zł faktury z dnia 30.12.2016 roku nr FV/5/12/2016. Na czas orzekania należność główna nie była już przedmiotem postępowania, gdyż powód, pismem z dnia 11.07.2017 roku ( tj. przed rozprawą) cofnął powództwo w zakresie należności głównej w kwocie 111.390,49 zł wskazując w kolejnym piśmie , że roszczenie zostało zapłacone w kwocie 110.765,92 zł. Zgodnie z art. 203 § 1 kpc, powód mógł cofnąć powództwo bez zgody pozwanego do czasu rozpoczęcia rozprawy. Następnie na rozprawie w dniu 8.11.2017 roku powód cofnął pozew również w części dotyczącej odsetek ograniczając okres za który się ich domaga do dnia 23.06.2017 roku, tj. do czasu rzeczywistej zapłaty należności głównej, zrzekając się w ty zakresie roszczenia. Zgodnie również z art. 203 § 1 kpc, cofniecie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia, nie wymaga zgody pozwanego. W związku z tym, uznając, że cofnięcie pozwu we wskazanej części jest skuteczne, tj. nie jest sprzeczne z prawem , zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa, sąd umorzył w tym zakresie postępowanie ( pkt II wyroku).

O zasądzonych w punkcie I odsetkach ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych sąd orzekł na podstawie art. 2 pkt 1-7, art. 4 pkt 1, art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684) uznając więc, że terminy wymagalności należności były takie jak wynika to z treści przedstawionych faktur oraz z treścią zawartej pomiędzy stronami umowy, tj. zgodnie z żądaniem pozwu. Sąd ograniczył terminy płatności odsetek, zgodnie z żądaniem powoda po ograniczeniu do dnia 23.06.2017 roku, tj. do daty rzeczywistej zapłaty należności głównej oraz do granicznej daty ostatecznie wskazanej przez powoda na rozprawie. Zasądzona kwota 447,04 zł stanowi skapitalizowane przez powoda odsetki c=do czasu wniesienia pozwu i od tej kwoty, zgodnie z art. 482 § 1 kpc należne są dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie. Orzekając odmiennie sąd wyszedłby ponad żądanie pozwu, co jest niedopuszczalne. Należy zaznaczyć, że brak środków finansowych na uiszczenie w terminie wynagrodzenia na rzecz powoda nie zwalnia pozwanego z odpowiedzialności za zobowiązanie jakie na siebie przyjął. Terminowa wypłata wynagrodzenia na rzecz powoda przez pozwanego nie była w żaden sposób uzależniona od uzyskania płatności przez pozwanego od innego podmiotu. Pozwany powinien więc ponieść konsekwencje opóźnienia w spełnieniu wymagalnego świadczenia.

Sąd wskazuje również, że cofnięcie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, na etapie postępowania po jego prawidłowym wniesieniu przez stronę jest bezskuteczne procesowo. Zgodnie bowiem z art. 505 § 1 kpc w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc. Tym samym przestaje obowiązywać jako istniejące orzeczenie, a brak jest przepisów, które pozwalałyby sądowy na przywrócenie mocy nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pismo pozwanego z dnia 3.11.2017 roku sąd mógł jedynie potraktować, jako aktualne wyrażenie stanowiska przez pozwanego w kontekście materialnoprawnym, tj. wobec oświadczenia o wycofaniu złożonego sprzeciwu i braku jakiegokolwiek odmiennego stanowiska procesowego, uznać, że pozwany ostatecznie nie kwestionował merytorycznie dochodzonego roszczenia.

O kosztach procesu sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i art. 99 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. W związku z tym, że pozwany przegrał spór w całości winien zwrócić powodowi poniesione przez niego koszty procesu, na które składają się połowa uiszczonej przez powoda opłaty od pozwu, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 5400,00zł wynikające z § 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) oraz opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Należy wskazać, że wysokość opłat oraz wynagrodzenia pełnomocnika należało obliczać od pierwotnie wskazanej wartości przedmiotu sporu oraz należało uznać, że pomimo cofnięcia powództwa przez powoda w całości w zakresie roszczenia głównego, to pozwanego należy uznać za przegrywającego spór. W ocenie sądu, nie ulega wątpliwości, że roszczenie powoda w chwili wniesienia pozwu było uzasadnione co do zasady i wysokości, pozwany dał powody do jego wytoczenia, gdyż nie uiścił należności w terminie umówionym. Fakt spełnienia świadczenia w toku postępowania nie zwalnia więc pozwanego z odpowiedzialności za wynik procesu. Również brak jest podstaw do tego, aby kosztami został obciążony jedynie (...) sp. z o.o., gdyż pozwany ponosi osobistą odpowiedzialność za zobowiązanie wobec powoda, na podstawie zawartej umowy i wzajemne relacje pozwanego z P.-Projekt sp. z o.o nie mają na to bezpośredniego wpływu. Sąd przy tym w rozliczeniu opłaty sądowej uwzględnił jedynie jej połowę , gdyż wobec cofnięcia pozwu o należność główną przed rozprawą, pozostała część podlega zwrotowi stosownie do art. 79 ust. 1 pkt pkt 3 a ustawy z dnia 28.07.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W punkcie 3 wyroku sąd zaznaczył granice odpowiedzialności solidarnej pozwanego z odpowiedzialnością P.-Projekt sp. z o.o, co do którego uprawomocnił się nakaz zapłaty wydany w niniejszym postępowaniu, a solidarność ta wynika z art. 647 1 § 1 i 5 kc.

SSO K. Krzymkowska