Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Co 37/17

POSTANOWIENIE

Dnia 3 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie SO Irena Dobosiewicz

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. P.

przeciwko J. P.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pozwanego o wyłączenie Sędziego Sądu Rejonowego w(...) T. M. od rozpoznania sprawy I C 182/17

postanawia:

oddalić wniosek.

SSO Janusz Kasnowski SSO Irena Dobosiewicz SSO Aurelia Pietrzak

II Co 37/17

UZASADNIENIE

Pozwany J. P. złożył wniosek o wyłączenie Sędziego Sądu Rejonowego w (...) T. M. od rozpoznania sprawy twierdząc, że przegrywa wszystkie sprawy, które prowadzi sędzia.

W związku z brakiem możliwości utworzenia składu trzech sędziów w Sądzie Rejonowym w(...) sprawa na podstawie art. 52 § 1 k.p.c. została przekazana Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy celem rozpoznania wniosku pozwanego.

Z oświadczenia złożonego przez Sędziego Sądu Rejonowego T. M. wynika, że strony postępowania zna jedynie z racji prowadzenia w przeszłości wielu spraw z ich udziałem oraz że prowadził postępowanie karne przeciwko J. P..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W ocenie Sądu Okręgowego brak jest podstaw do wyłączenia Sędziego Sądu Rejonowego w (...) T. M. od rozpoznania tej sprawy.

Wniosek, który został złożony przez pozwanego opiera się na art. 49 k.p.c., zgodnie z którym sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Sąd Okręgowy wskazuje, że o możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy nie decyduje samo odczucie strony co do braku bezstronności, ale musi to być uzasadnione okolicznościami sprawy. Ciężar zaś uprawdopodobnienia wystąpienia takich okoliczności obciąża stronę wnoszącą o wyłączenie sędziego, zatem to rzeczą pozwanego było wykazanie, że pomiędzy sędzią referentem a stronami procesu zachodzi taki stosunek osobisty, który mógłby skutkować właśnie brakiem bezstronności. Sam fakt, że pozwany przegrał jakąś sprawę (lub sprawy), gdy sędzią referentem był SSR T. M., nie stanowi okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego.

Tym samym, stwierdzić należało brak podstaw do wyłączenia SSRT. M.od rozpoznania tej sprawy. W konsekwencji na mocy art. 49 k.p.c. a contrario w zw. z art. 52 k.p.c. Sąd Okręgowy oddalił wniosek.

SSO Janusz Kasnowski SSO Irena Dobosiewicz SSO Aurelia Pietrzak