Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Co 51/17

POSTANOWIENIE

Dnia 15 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska-Kocon
Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi M. S.

na czynności komornika sądowego

w przedmiocie wniosku M. S. o wyłączenie Sędziów Sądu

Rejonowego w (...) K. P., D. S., J.

O. i J. L. od rozpoznania sprawy zawisłej

przed Sądem Rejonowym w(...) sygn. akt I Co 219/16

postanawia:

1.  wyłączyć od rozpoznania sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym w (...) sygn. akt I Co 219/16 Sędziego Sądu Rejonowego D. S.,

2.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

SSO Barbara Jankowska-Kocon SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak

II Co 51/17

UZASADNIENIE

M. S. wniósł o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Rejonowego w (...) K. P., J. O., D. S. oraz J. L.. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że z sędzią K. P. łączy go prywatny spór, a ponadto sędzia pozostaje w osobistych relacjach ze stronami postępowania. Wyjaśnił, że nie wiedział wcześniej o okolicznościach stanowiących podstawę wyłączenia. Skarżący wskazał, że bardzo dobrze zna rodzinę sędziego referenta, a z jej bratem M. K. się przyjaźnił. Po kilku latach znajomości doszło do poważnego konfliktu z całą rodziną sędziego K. P. jak i z sędzią. Dodał, że z sędzią K. P.miał najmniejszy kontakt. W dalszej części uzasadnienia zarzucił, że sędzia sprawozdawca pozostaje w bliskich relacjach z pełnomocnikiem M. Z. oraz D. Ł., który jest bliskim współpracownikiem E. L., przeciwko któremu toczą się spory sądowe. W ocenie wnioskodawcy, E. L. wpływa na pośrednictwem D. Ł. na decyzje K. P.. Zarzucił sędziemu także liczne uchybienia proceduralne. Wyłączenie sędziego J. O. umotywował tym, że dopuścił się licznych uchybień proceduralnych w sprawie II K 185/16.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na podstawie art. 49 k.p.c. Sąd Okręgowy po zapoznaniu się z oświadczeniami Sędziów Sądu Rejonowego w (...)wyłączył od rozpoznania sprawy sędziego D. S.

Pozostali sędziowie złożyli oświadczenia, w których wskazywali, że w stosunku do nich nie zachodzą przyczyny wyłączenia na podstawie art. 48 i art. 49 k.p.c. i nie pozostają w jakimkolwiek stosunku osobistym ani służbowym z uczestnikami postępowania o zapłatę, który by mógł wywoływać wątpliwości, co do ich bezstronności. W szczególności sędzia K. P.oświadczyła, że nie utrzymywała żadnych kontaktów z M. S. i nie pozostawała, ani nie pozostaje z nim w sporze osobistym. Dalej dodała, że z jej wiedzy nie wynika, by ktokolwiek z jej rodziny utrzymywał jakiekolwiek osobiste kontakty z M. S. i pozostawał z nim w sporze. Ponadto oświadczyła, że nie utrzymuje żadnych kontaktów osobistych z D. Ł. oraz radcą prawnym M. Z..

Zgodnie z art. 49 k.p.c. podstawą wniosku o wyłączenie sędziego jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Ciężar zaś uprawdopodobnienia wystąpienia takich okoliczności obciąża stronę wnoszącą o wyłączenie sędziego. Zatem strona powinna przytoczyć konkretne okoliczności, na podstawie których wyraża uzasadnioną obawę o braku bezstronności sędziego. Takie okoliczności w sprawie nie zostały przez pozwanego uprawdopodobnione. Z pewnością nie należą do nich twierdzenia o znajomości rodziny sędziego referenta i snucie niczym niepopartych podejrzeń o jej kontaktach z pełnomocnikiem M. Z., czy też współpracownikiem jednej ze stron w sprawie, której uczestnikiem jest pozwany i E. L.. Sama subiektywna ocena wnioskodawcy nie poparta żadnymi racjonalnymi argumentami, nie dającymi się zweryfikować faktem ani dowodem, snucie nieuzasadnionych podejrzeń czy niezadowolenie z przebiegu postępowania, nie daje podstaw do wyłączenia Sędziego od rozpoznania sprawy (v ide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 .07.2011r., V CZ 33/11, LEX nr 1312574). Nawet gdyby pozwany znał brata sędziego referenta w przeszłości, to okoliczność ta, sama w sobie nie rzutuje na bezstronność sędziego K. P.

Sędziowie: K. P., J. L., J. O. złożyli pisemne oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do nich żadne przesłanki wyłączenia z art. 49 k.p.c. i art. 48 § 1 k.p.c. Autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego wyjaśnienia. Złożone oświadczenia nie wskazywały na okoliczności tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w/w sędziów. Ponadto uchybienia proceduralne, na które wskazuje wnioskodawca, mogą być przedmiotem badania Sądu Okręgowego, jako Sądu odwoławczego w ramach rozpoznawanych środków zaskarżenia, nie stanowią zaś przesłanki do wyłączenia sędziów (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 26 października 1995 roku, I ACz 309/95, ACA 1997/9/49).

Z tych względów, w ocenie Sądu Okręgowego, brak jest uzasadnionych podstaw do wyłączenia od rozpoznania sprawy pozostałych sędziów Sądu Rejonowego w (...)objętych wnioskiem o wyłączenie, a tak z uwagi na treść ich oświadczeń, jak też uzasadnienie wniosku (art. 49 k.p.c.). W sprawie nie wystąpiły także ustawowe okoliczności wyłączenia określone w art. 48 k.p.c.

W konsekwencji Sąd Okręgowy na podstawie art. 52 k.p.c. w zw. z art. 49 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

SSO Barbara Jankowska-Kocon SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak