Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 984/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Radosław Olewczyński

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w Z.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 13 kwietnia 2017 r. wydanego w sprawie I C 488/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Wojewódzkiego Szpitala (...) w Z. kwotę 135,00 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.