Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 20/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Gryficach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Irena Sachajska- Krzyśka

Protokolant : Protokolant Anna Stasiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2017 roku w G. sprawy

z powództwa N. M. przeciwko mał. M. M. (1) reprezentowanemu przez D. M. o obniżenie alimentów

oddala powództwo.

SSR Irena Sachajska- Krzyśka

UZASADNIENIE

(...)., N. M. wniósł o obniżenie alimentów na rzecz mał. M. M. (1), do kwoty po 400,00 zł miesięcznie, poprzez zmianę orzeczenia S. O. w S. W. X. C. Rodzinny- sygn. akt: X. R. (...) 2474/15- (...)

W uzasadnieniu podał, że w wyroku rozwodowym zobowiązany został do łożenia na rzecz mał. syna stron kwoty po 700,00 zł miesięcznie. Sąd wziął pod uwagę ówczesną sytuację osobistą i majątkową zobowiązanego oraz matki dziecka. Powód zachorował i stracił możliwość zarobkowania, a w związku z postępowaniem o podział majątku wspólnego zaciągnął wysoki kredyt, aby spłacić byłą małżonkę. Powód cierpi na chorobę zwyrodnieniową stawu biodrowego prawego. W szpitalu w K. przeszedł w grudniu 2016 r. zabieg. Czeka go przynajmniej kilkutygodniowa rehabilitacja. Obecnie chodzi o kulach. Nie wiadomo, czy odzyska w pełni sprawność stawu biodrowego. Powód jest emerytem wojskowym, otrzymuje świadczenie w wysokości ok. 2.750,00 zł miesięcznie. W chwili ustalania wysokości alimentów przez S. O. w S. uzyskiwał dodatkowy dochód z pracy w firmie transportowej, gdzie pracował jako kierowca. Obecnie takiego dochodu nie uzyskuje i jest wysoce wątpliwe, czy będzie w stanie taki dochód uzyskiwać w przyszłości. Z tytułu ubezpieczenia społecznego w firmie transportowej na czas choroby powód otrzymuje świadczenie z Z. w kwocie ok. 500,00 zł. Dodatkowo była małżonka powoda- D. M.- zainicjowała postępowanie sądowe w przedmiocie podziału majątku wspólnego, które obecnie toczy się w S. R. w. sygn. akt: (...). W trakcie tego postępowania żąda ona przyznania mieszkania na wyłączną własność N. M. z obowiązkiem spłaty kwoty 1000.000,00 zł. Spowodowało to, że powód był zmuszony przed udaniem się na zabieg na zaciągnięcie kredytu na spłatę żony. Z uwagi na wiek oraz fakt, iż do spłaty jest znaczna kwota, powód nie uzyskałby kredytu na spłatę żony, bez uwzględnienia dochodu z pracy w firmie transportowej. Nie miałby zdolności finansowej do zaciągnięcia tak dużego kredytu. Wydatki miesięczne powoda to: gaz- ok. 150,00 zł, prąd- ok. 120,00 zł, tv i internet- ok. 150,00 zł, podatek od nieruchomości- 25,00 zł, rata pożyczki (na spłatę żony)- 1.407,00 zł, kredyt na sprzęt- 130,00 zł, grzywna- 200,00 zł, alimenty- 700,00 zł oraz odpady komunalne- 36,00 zł kwartalnie. Łączne stałe wydatki powoda to kwota ok. 2.900,00 zł miesięcznie. Do tego koszty wyżywienia, zakupu odzieży, wydatki na spędzanie wspólnego czasu z synem. Powód regularnie utrzymuje kontakty z synem. Zabiera go do kina, jeździ z nim nad morze. Powód w przeszłości spłacił już żonie część majątku wspólnego- przekazał jej w dniu 10 września 2015 r. kwotę 6.000,00 zł tytułem rozliczenia za samochód stron marki V. (...) nr rej (...) i zwolnił ją również od kredytu w kwocie ok. 30.000,00 zł, spłacając go (...) D. M. pracuje w B. B. S. w D., P. K. w T., którego jest kierownikiem, uzyskując dość wysokie dochody.

Na rozprawie (...) N. M. sprecyzował swoje żądanie, wnosząc o obniżenie alimentów, poczynając (...)

D. M. – jako przedstawicielka ustawowa mał. pozwanego M. M. (1) nie zgodziła się na obniżenie alimentów, wnosząc o oddalenie powództwa.

W dniu 16 marca 2017 r. D. M. złożyła odpowiedź na pozew, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone na rozprawie.

Uzasadniając podała, że M. M. (1)- ur. (...) w G.- o. (...) (...)jest na jej utrzymaniu w związku z rozpadem pożycia małżeńskiego rodziców. M.. (...) (...). zamieszkuje wraz z matką w wynajętym mieszkaniu przy ul. (...) w G.. Wysokość alimentów przyznaną orzeczeniem S. O. w. W. X. C. R., sygn. akt: (...) z. d. (...) uważa za zasadną. Wychowanie dziecka to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale również spory wydatek. Wyżywienie, ubrania, kosmetyki, pomoce naukowe, opieka zdrowotna, wyjazdy. W większej części koszty te ponosi matka. Powód zamieszkuje w domu rodzinnym małżonków, wobec czego mał. wraz z matką zmuszeni są do wynajmowania mieszkania. Oprócz kosztów dotyczących mieszkania ponosi ona koszty dowozu dziecka na zajęcia związane z integracją sensoryczną, raz w miesiącu koszty dojazdu do ortodonty, koszt opłat za lekcje pływania, obiady szkolne, a także inne nieprzewidziane wydatki w szkole, a także w życiu codziennym, np.: tej zimy kurtka kupiona dziecku nie wytrzymała całego sezonu, w związku z tym musiała w styczniu kupić kolejną. M.. jest nadaktywny ruchowo, co powoduje, że bardzo niszczy odzież, np.: spodnie na kolanach, w związku z czym musi często kupować mu nowe rzeczy. Dodatkowo jak każde dziecko lubi słodycze i chce od czasu do czasu pójść do kina, czy na urodziny kolegi, co wiąże się z wydatkami. Po wyprowadzce z domu powód zmienił zamki w drzwiach, co uniemożliwiło D. M. zabranie ich rzeczy z domu. Musiała więc zakupić synowi całą nową wyprawkę do szkoły, jak również wyposażenie wynajmowanego mieszkania, pościel, meble. Ojciec widuje się z synem tylko 4 dni w miesiącu, w czasie którym nie ponosi prawie żadnych dodatkowych nakładów finansowych na utrzymywanie dziecka. Nie jest zainteresowany częstszym zajmowaniem się mał. M.. Wielokrotnie próbowała na niego wpłynąć, aby kontakty z dzieckiem, które tęskni za ojcem i któremu zależy na tych kontaktach odbywały się częściej. Niestety powód nie wykazał zainteresowania. Nie pomogły nawet rozmowy z partnerką N. M., ani też rozmowa córki stron z matką powoda, które miały miejsce przed świętami Bożego Narodzenia. Od czasu rozstania kontakt ojca z dorosłą córką zupełnie ustał. Nie spotyka się z nią, nie telefonuje, unika jej- w święta wyszedł z domu swojej matki, kiedy córka tam przyjechała. Wniosek o obniżenie alimentów jest tylko i wyłącznie aktem nienawiści i zemsty wobec jej osoby i dziecko nie ma tu znaczenia. Powód nigdy nie wspierał D. M. w żadnych działaniach ani w obowiązkach życia codziennego. Nie angażował się w wychowanie córki. Córka mogła liczyć wyłącznie na nią. Powód uważał, że wychowanie dziewczynki należy do matki. Wystarczy, że łoży na jej utrzymanie, co powoduje jego wywiązanie się z obowiązków roli ojca. Jej były mąż nigdy nie chciał, żeby mał. M. pojawił się na świecie. Po jego narodzinach wielokrotnie powtarzał jej: „sama go chciałaś, to sama go wychowuj”. To była jedna z przyczyn rozstania małżonków. Życie z ojcem, który nie chce dziecka było trudne dla D. M. i nie chciała żeby syn dorastał w takiej atmosferze. Dopiero po jej wyprowadzce z domu stał się „wzorowym ojcem”, którego w końcu zaczęło interesować dziecko. Zachowanie to nie jest szczere. Powoda interesuje wyłącznie to, czy matka mał. wywiązuje się z roli opiekuna dziecka, żeby jej dokuczyć przy każdym potknięciu wychowawczym. W zeszłym roku zgłosił do opieki społecznej, że mał. jest zaniedbany, ponieważ miał brudną kurtkę. Pracownicy gminnego (...) sprawdzali w szkole i przeprowadzali wywiad z wychowawcą syna, jak opiekuje się dzieckiem. D. M. pracuje w godz. (...) (...)i nie jest w stanie dorobić do pensji, bo wówczas nie miałaby już czasu dla dziecka, zresztą musiałaby zapewnić mu w tym czasie opiekę, a to również wiąże się z kosztami. Na skutek zmian organizacyjnych w jej firmie zmieniło się stanowisko na którym jest zatrudniona, co wiązało się z obniżeniem wynagrodzenia.(...). zarabia o 1.000,00 zł brutto mniej niż dotychczas. Powód ma już stały dochód w postaci emerytury w wysokości 2.750,34 zł, a dodatkowo może jeszcze pracować. Na chwilę obecną jest na zwolnieniu lekarskim, ale po okresie rehabilitacji na pewno wróci do pracy. Dodatkowo do czasu podziału majątku jest zmuszona płacić raty 3 kredytów, które zaciągnęli wspólnie z powodem, a do których on się nie dokłada. Dochód miesięczny D. M. po potrąceniu pożyczki z (...) wynosi 2.276,10 zł, po odjęciu kosztów kredytów, t. j.: 2 raty- 1.094,48 zł, zostaje jej 1.181,62 zł. Po odtrąceniu kosztów wynajmu i utrzymania mieszkania zostaje jej 219,84 zł, to wystarczy na opłacenie obiadów szkolnych i brakuje już na basen i inne zajęcia dodatkowe. Alimenty w niższej wysokości obniżą znacznie jej i dziecka i tak już skromny standard życia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

N. M. i D. M. zawarli związek małżeński (...) w T.. Ze związku tego posiadają dwoje dzieci- dorosłą już córkę i mał. M. M. (1), który urodził się w dniu (...) w G.. Wyrokiem z (...) (...) (...) (...) X. C. Rodzinny- rozwiązał ich małżeństwo, zasądzając jednocześnie od N. M. alimenty na rzecz mał. M. M. (1) w kwocie po 700,00 zł miesięcznie, poczynając od dnia uprawomocnienia się przedmiotowego wyroku.

Niesporne, a nadto

Dowód: -akta sprawy (...),

-wyrok (...)k. 5- 6.

W dacie orzekania mał. M. miał niecałe 8 lat. Chodził do II klasy szkoły podstawowej. Uczęszczał na zajęcia pływania- 125,00 zł miesięcznie i piłki nożnej- 50,00 zł miesięcznie. Korzystał z obiadów w szkole- 90,00 zł do 120,00 zł miesięcznie. Opłata na komitet rodzicielski i na ubezpieczenie wynosiła po 50,00 zł rocznie, składka klasowa- 5,00 zł miesięcznie. Wraz z matką mieszkał w wynajętym mieszkaniu w T., opłata za wynajem wynosiła 500,00 zł miesięcznie, opłaty eksploatacyjne średnio 700,00 zł miesięcznie. D. M. pracowała w banku jako dyrektor oddziału z wynagrodzeniem 3.165,00 zł miesięcznie netto. Łączne koszty utrzymania mał. powódka określiła na 1.300,00 zł, natomiast z wyłączeniem opłat na poziomie 700,00 zł.

N. M. natomiast pozostawał na emeryturze i z tego tytułu otrzymywał świadczenie w kwocie 2.750,00 zł miesięcznie netto. Dodatkowo pracował jako kierowca mechanik z wynagrodzeniem 558,00 zł miesięcznie netto. Otrzymywał również diety. Na koniec miesiąca z tytułu wynagrodzenia i diet na jego konto przelewana była kwota ok. 1.600,00 zł. Mieszkał we wspólnym mieszkaniu stron. Czynsz wynosił 260,00 zł miesięcznie, opłata za prąd- 140,00 zł miesięcznie, opłata za wodę- 100,00 zł co dwa miesiące, podatek od nieruchomości- 260,00 zł rocznie, opłata za wywóz śmieci- ok. 100,00 zł miesięcznie, tv i internet- 200,00 zł miesięcznie spłata za komputer- 200,00 zł. Spłacał także ratę wspólnie zaciągniętego z żoną kredytu- 900,00 zł miesięcznie oraz od sierpnia 2015 r. przekazywał matce mał. kwotę 400,00 zł na jego utrzymanie.

Dowód: -akta sprawy (...).

Obecnie mał. M. ma prawie 9 lat, uczęszcza do III klasy szkoły podstawowej w T.. W maju tego roku idzie do Komunii Św., co wiąże się z dodatkowymi kosztami- alba, buty, książeczka, różaniec, kwiaty do kościoła, przyjęcie. Uczęszcza do poradni logopedycznej, ortodontycznej i integracji sensorycznej. W badaniu psychologicznym stwierdzono u niego braki sensoryczne. Na zalecenie pielęgniarki szkolnej i lekarza rodzinnego zgłoszony został do poradni wad postawy z uwagi na elastopatię- nadmierną wiotkość stawów i przykurcz prawej nogi, co wymaga stałej rehabilitacji. Odbędzie się ona w P., w ramach NFZ, koszty będą związane wyłącznie z dojazdem. Dodatkowe ćwiczenia wykonuje w domu, w czym pomaga mu nieodpłatnie znajoma matki. Musiał zrezygnować z zajęć piłki nożnej. Ćwiczenia logopedyczne wykonuje w szkole- co dwa tygodnie i w domu. Ogólnie jest zdrowy. (...) mieszka wraz z matką w G., grzecznościowo u jej partnera życiowego. Matka mał. płaci mu 200,00 zł miesięcznie i dokłada się do opłat 150,00 zł miesięcznie za ogrzewanie i prąd. Wcześniej wynajmowała mieszkanie w T. za 700,00 zł, płaciła 400,00 zł za gaz, 150,00 zł za prąd, 50,00 zł za wodę i ścieki. Prócz alimentów D. M. nie ma ze strony ojca dziecka żadnej dodatkowej pomocy finansowej. Jeżeli dziecko jedzie do ojca, to musi mieć swoje rzeczy, nawet pastę do zębów. Nie otrzymuje żadnych dodatków na syna, nie korzysta z żadnych świadczeń pomocy społecznej. D. M. dojeżdża do T. do pracy- koszt ok. 200,00 zł miesięcznie. Pracuje tam w B. S. z wynagrodzeniem 2.500,00 zł netto, a po potrąceniach 2.200,00 zł, gdyż ma pożyczkę z (...) na spłatę zaległych rat kredytu. Wcześniej jej zarobki były wyższe, jednakże obecnie uległy zmniejszeniu. W pracy otrzymuje dwa razy w roku bony na święta w wysokości 300,00 zł. Dodatkowo w miarę możliwości sama spłaca dwa kredyty zaciągnięte jeszcze w czasie trwania małżeństwa, łącznie ok. 1.000,00 zł miesięcznie. Inne wydatki to: tv i internet- 130,00 zł miesięcznie, lekcje pływania syna- 130,00 zł miesięcznie, obiady w szkole syna- 140,00 zł miesięcznie. Jak są ferie albo inne dni wolne, czasem zatrudnia opiekunkę dla dziecka- 10,00 zł za godzinę. Zapisała syna na kolonię wakacyjną, koszt to 1.555,00 zł.

Dowód: -PIT-11, k. 37- 37v.,

-opinia, k. 38- 39,

-terminarz wizyt, k. 40,

-informacja, k. 41,

-skierowanie, k. 42, k. 43,

-zestawienie, k. 44,

-zaświadczenie, k. 45,

-ocena, k. 46- 49,

-lista płac, k. 64- 65,

-potwierdzenia przelewów, k. 66- 75v., k. 96v.,

-paragony, k. 76- 80,

-harmonogramy spłat, k. 81- 86,

-upomnienie, k. 89, k. 90,

-umowa o świadczenie usług, k. 96,

-skarga, k. 97- 98,

-pismo z dnia 30 marca 2017 r., k. 99,

-przesłuchanie D. M., k. 50, k. 51- 52, k. 100.

N. M. w ostatnim czasie przeszedł operację stawu biodrowego. Obecnie uczęszcza na rehabilitację finansowana przez NFZ. Nie ponosi dodatkowych wydatków z tym związanych, jedynie koszty dojazdu, które nie są wysokie. Nadal jednak otrzymuje emeryturę w wysokości 2.750,00 zł miesięcznie i jest zatrudniony w firmie transportowej. Z tym, że w tym czasie korzysta ze zwolnienia lekarskiego i dostaje 500,00 zł świadczenia zdrowotnego zamiast 2.000,00 zł wynagrodzenia i diet. We wrześniu 2016 r. zaciągnął kredyt na kwotę 90.000,00 zł, na wypadek ewentualnej konieczności spłaty byłej żony w związku ze sprawą o podział majątku zawisłą przed tut. Sądem pod sygnaturą: I Ns 463/16. Miesięczna rata to 1.400,00 zł, zaś spłata tego kredytu będzie trwała do 2023 r. Płaci regularnie alimenty na syna w kwocie 700,00 zł miesięcznie, oprócz tego daje mu kieszonkowe w wysokości 20,00 zł co dwa tygodnie. Nie łoży na utrzymanie wspólnej córki stron. Powód mieszka sam, we wspólnym mieszkania stron w T.. Wydatki to: podatek od nieruchomości- 280,00 zł rocznie, prąd- ok. 200,00 zł co dwa miesiące, gaz- 260,00 zł co dwa miesiące z uwagi na ogrzewanie gazowe, internet- ok. 150,00 zł miesięcznie, wywóz nieczystości- 30,00 zł raz na kwartał. Ma również do spłaty grzywnę w wysokości 2.500,00 zł tytułem zasądzonej sądownie kary za nękanie D. M.- w ratach po 200,00 zł miesięcznie. Spłaca ją od jesieni 2016 r. Do grudnia tego roku ma do spłaty umowę kredytową na sprzęt RTV- zestaw głośników- 130,00 zł miesięcznie.

Dowód: -karta informacyjna, k. 7- 8,

-decyzja, k. 9, k. 17,

-zaświadczenie o zarobkach, k. 10- 11,

-harmonogram spłat, k. 12- 14,

-kredyt na zakup towarów i usług, k. 15,

-zawiadomienie, k. 16, k. 35- 36,

-dowód wpłaty, k. 18,

-oświadczenie, k. 19,

-informacja, k. 20,

-PIT-37, k. 59- 60v.,

-przesłuchanie N. M., k. 50.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo oparte o przepis art. 138 krio okazało się niezasadnym.

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana taka może dotyczyć wzrostu potrzeb uprawnionego do alimentacji lub obniżenia możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do alimentacji. Zadaniem Sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o podwyższenie i obniżenie alimentów jest ustalenie czy i jeśli tak to jaka zmiana zaszła od daty ostatniego orzekania o wysokości alimentów, czy i jakie potrzeby uprawnionego do alimentacji są w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Zgodnie z art. 128 krio obowiązek alimentacyjny, t. j.: obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej (t. j.: wstępnych oraz zstępnych) i rodzeństwo. W myśl art. 133 §1 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 krio, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie- odpowiednio do jego uzdolnień- do pracy dla dobra społeczeństwa. Zatem rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym również kształcenia) oraz dostarczania wypoczynku. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia, kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Skoro w myśl art. 135 krio. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, z drugiej zaś- od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, te właśnie dwie przesłanki były głównym przedmiotem rozważania Sądu w niniejszej sprawie.

Ostatnio alimenty na rzecz mał. M. były ustalone wyrokiem (...) (...)sygn. akt: (...). Od tamtej pory minął zaledwie rok. Sytuacja mał. M. pod kątem wydatków koniecznych dla jego utrzymania w zasadzie się nie zmieniła. Wzrosły potrzeby dziecka jedynie w zakresie ujawnionych problemów psychologicznych . naturalnym jest zwiększenie potrzeb dziecka wynikające z wieku oraz wydatków na bieżące potrzeby związane m.in. z Komunią , realizacją zainteresowań chłopca. To samo dotyczy sytuacji powoda. N. M. nadal otrzymuje emeryturę w takiej samej wysokości oraz jest zatrudniony w firmie transportowej. Faktem jest, że przebył operację stawu biodrowego i obecnie ze względu na rehabilitację oraz konieczność rekonwalescencji zamiast comiesięcznego wynagrodzenia i diet otrzymuje świadczenie zdrowotne. Jest to jednak sytuacja przejściowa. Co się zaś tyczy zaciągnięcia przez powoda we wrześniu 2016 r. kredytu na kwotę 90.00,00 zł celem spłaty byłej małżonki w przedmiocie podziału majątku wspólnego stron, Sąd uważa decyzję tą za nieracjonalną. N. M. zaciągnął ów kredyt na długo przed pierwszym terminem zawisłej pod sygnaturą: I Ns 463/16 sprawy. Powyższe nie może być powodem obniżenia przez Sąd jego zdolności alimentacyjnej. W związku z taką decyzją N. M. nie może konsekwencji ponosić jego mał. dziecko, zwłaszcza gdy związana jest ona bezpośrednio z jego bytem materialnym. Powód więc będąc obciążony obowiązkiem alimentacyjnym winien decyzje o dodatkowych obciążeniach finansowych podejmować z dużą ostrożnością oraz przy rozważeniu wszelkich argumentów za i przeciw. Nie ma też wpływu na ocenę zdolności alimentacyjnej zobowiązanego powstanie po jego stronie obowiązku spłaty orzeczonej wyrokiem karnym grzywny. Dodatkowo nawet w sytuacji, gdyby powód utracił dochód z tytułu pracy w firmie transportowej, ma na tyle wysoką emeryturę- przewyższającą zresztą wynagrodzenie matki mał.- że może płacić alimenty w wysokości zasądzonej przez (...).

Sąd uznał, że żądania przez powoda obniżenia alimentów na rzecz małoletniego pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie , a to skutkuje oddaleniem powództwa.

Irena Sachajska - Krzyśka