Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 357/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Stolarczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Zdzisława Dróżdż

przy udziale Prokuratora Okręgowego w Sieradzu Balbiny Stasiak

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 roku

sprawy K. S.

oskarżonego z art. 178 a § 4 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Poddębicach

od wyroku Sądu Rejonowego w Łasku

z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt VII K 258/13

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 438 pkt 2 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w jego pkt 2 podstawę wymiaru kary uzupełnia o art. 69 § 4 k.k.,

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

3.  zwalnia K. S. od ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego i obciąża nimi Skarb Państwa.

MS/ZD

Sygn. akt. II Ka 357/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 października 2013r. wydanym w sprawie VII K 258/13, Sąd Rejonowy w Łasku VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w P. uznał oskarżonego K. S. winnym tego, że: w dniu 22 czerwca 2013 r. w miejscowości B., gm. W., woj. (...), będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 10 maja 2011 r. sygn. akt II K 136/1 za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki P. (...) nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 1,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. czynu wyczerpującego dyspozycje z art. 178a §4 k.k. i za to na podstawie art. 178a §4k.k. wymierzył mu karę 4(czterech) miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 69 §1 i §2 k.k. w zw. z art. 70 §1 pkt.1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary warunkowo zawiesił na okres próby 2 (dwóch) lat i na podstawie art. 71§ 1k.k. wymierzył oskarżonemu 80( osiemdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnastu) zł. Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres5( pięciu)lat, a na podstawie art. 49 §2 k.k. zasądził świadczenie pieniężne w kwocie 100( stu) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i z mocy art. 50 k.k. orzekł wobec oskarżonego podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego odpisu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w W. przez okres 14( czternastu) dni. Ponadto Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania.

Apelację od w/w wyroku wywiódł Prokurator Rejonowy w Poddębicach, zaskarżając wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonego. Zarzucił rozstrzygnięciu obrazę przepisów postępowania tj. art. 413 § 1 pkt.6 k.p.k. mającą wpływ na treść orzeczenia, a polegającą na pominięciu w wyroku skazującym K. S. za popełnienie przestępstwa z art. 178a §4 k.k. na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania podstawy prawnej z art. 69 §4k.k.

W petitum apelacji prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uzupełnienie podstawy wymiaru kary przez powołanie w pkt.2 przedmiotowego wyroku art. 69 §4 k.k.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jako zasadna zasługiwała na uwzględnienie.

Prokurator nie kwestionując ustaleń faktycznych i uznając za słuszny wymiar kary orzeczony wobec oskarżonego zauważył, iż w zaskarżonym wyroku Sąd nie wskazał art. 69 §4 k.k. jako podstawy zastosowania wobec oskarżonego K. S. warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec niego za przestępstwo wyczerpujące dyspozycję z art. 178a §4 k.k. Zgodnie z treścią art. 69 §4 k.k. zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a §4 k.k. może nastąpić w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Sąd I instancji w uzasadnieniu do zaskarżonego wyroku wskazał na istnienie okoliczności przemawiających za warunkowym zawieszeniem wykonania kary wobec oskarżonego K. S., jednocześnie wskazując na brak powołania w treści wyroku jako podstawy prawnej tegoż zawieszenia przepisu art. 69 §4 k.k. na skutek przeoczenia.

Zgodnie z treścią art. 413 §1 pkt. 6 k.p.k. wyrok winien zawierać wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej.

Sąd Odwoławczy mając powyższe na uwadze uznał apelację oskarżyciela publicznego za zasadną i orzekł zmianę zaskarżonego wyroku poprzez dodanie w pkt. 2 do podstawy prawnej warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności art. 69 §4 k.k.

W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

O kosztach postępowania odwoławczego, do których oskarżony nie przyczynił się, orzeczono na podstawie przepisów art. 624 § 1k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k.