Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 368/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący SSO. Anna Łaszczych – spr.

Sędziowie SSO. Ryszard Warda

SSO. Magdalena Dąbrowska

Protokolant Marlena Achcińska

przy udziale Prokuratora Okręg. Adama Kolbusa

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r.

sprawy T. G.

oskarżonego z art.178a § 4 kk

na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt. II K 627/13

o r z e k a :

I.  uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Ostrowi Mazowieckiej do ponownego rozpoznania

Sygn. akt II Ka 368/13

UZASADNIENIE

T. G. został oskarżony o to, że :

w dniu 4 sierpnia 2013r, na ul. (...) w miejscowości W., powiat (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości - 0,70 mg/l, 0,68 mg/l, 0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził w ruchu lądowym motorower marki K. o nr rej. (...), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,

tj. o czyn z art. 178a§4kk

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej wyrokiem z dnia 29 października 2013 roku w sprawie II K 627/13 oskarżonego T. G.:

1.  uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu w a/o czynu i za to na podstawie art. 178 a § 4 kk skazał go i wymierzył mu karę grzywny 200 ( dwieście) stawek dziennych po 10 ( dziesięć) złotych jedna stawka

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk art. 43 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 ( jednego) roku

3.  zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe – 130 złotych i 200 złotych opłaty

Apelację od powyższego wyroku złożył prokurator. Na podstawie art. 425 § 1 i § 2 kpk, art. 444 kpk zaskarżył wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego T. G..

Na podstawie art. 438 pkt 1 kpk wyrokowi zarzucił

- obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 178a § 4 kk, polegającą na wymierzeniu oskarżonemu kary grzywny 200 stawek dziennych po 10 złotych jedna, podczas gdy art. 178 a§ 4 kk kary grzywny nie przewiduje.

Na podstawie art. 427 § 1 kpk i art. 437 § 1 i 2kpk prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jest zasadna i została uwzględniona.

Trafnie prokurator podnosi w apelacji zarzut obrazy przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 178 a§ 4 kk. Uchybienie Sądu pierwszej instancji polegające na wymierzaniu kary znanej wprawdzie obowiązującej ustawie karnej, lecz nie przewidzianej w tej ustawie za dane przestępstwo, stanowi obrazę zastosowanego przepisu prawa materialnego – art. 438 pkt 1 kpk.

Oskarżonemu T. G. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 kk. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd Rejonowy skazując oskarżonego wymierzył mu karę grzywny 200 stawek dziennych po 10 złotych jedna stawka. Wyrok Sądu zapadł w uwzględnieniu wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 335 § 1 kpk. Sąd Rejonowy powielił błąd prokuratora zawarty we wniosku, zresztą autora apelacji. Prokurator w apelacji pomija fakt, że wyrok został wydany w trybie art. 335 § 1 kpk, a naruszenie prawa materialnego, którego dopuścił się Sąd Rejonowy wymierzając oskarżonemu karę grzywny, a nie karę pozbawienia wolności nastąpiło wskutek przeoczenia przez Sąd błędu prokuratora.

Tego rodzaju uchybienie musiało skutkować uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd powinien mieć na uwadze dane wynikające z informacji Krajowego Rejestru Karnego, a także stan nietrzeźwości oskarżonego T. G. w chwili czynu, gdyż treść wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 335 § 1 kpk wskazuje, że prokurator pominął te okoliczności.

Z tych względów z mocy art. 437 § 2 kpk Sąd Okręgowy orzekł jak w wyroku.