Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 180/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący

SSA Jacek Dunikowski

Sędziowie

SSA Janusz Sulima (spr.)

SSO del. Ilona Simonowicz

Protokolant

Barbara Mosiej

przy udziale prokuratora - Krystyny Ciwoniuk

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r.

sprawy T. S. s. T.

o wydanie wyroku łącznego

z powodu apelacji obrońcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie

z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt II K 4/17

I.  Zmienia zaskarżony w ten sposób, że:

- ustala iż skazany T. S. przestępstw z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., za które został prawomocnie skazany wyrokami: Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. II K 368/14 (pkt 34), Sądu Rejonowego w Ostródzie, sygn. II K 390/14 (pkt 35), Sądu Rejonowego w Toruniu, sygn. II K 592/04 (pkt 36), Sądu Rejonowego w Malborku, sygn. II K 688/14 (pkt 37), Sądu Rejonowego w Elblągu, sygn. VIII K 593/14 (pkt 39), Sądu Rejonowego w Kaliszu, sygn. VII K 622/14 (pkt 40), Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sygn. VI K 375/14 (pkt 41), Sądu Rejonowego w Częstochowie, sygn. XVI K 487/14 (pkt 42), Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, sygn. VI K 749/14 (pkt 43a), Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, sygn. IX K 796/14 (pkt 44), Sądu Rejonowego w Słupsku, sygn. XIV K 446/14 (pkt 45), Sądu Rejonowego w Kielcach, sygn. II K 819/14 (pkt 46), Sądu Rejonowego w Gostyninie, sygn. II K 286/14 (pkt 47), Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, sygn. VIII K 810/14 (pkt 48), Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. V K 1161/14 (pkt 49), Sądu Rejonowego we Włocławku, sygn. II K 1766/14 (pkt 50), Sądu Rejonowego w Zamościu, sygn. II K 762/14 (pkt 51), Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. XIV K 914/14/S (pkt 52), Sądu Rejonowego w Cieszynie, sygn. II K 1603/14 (pkt 53), Sądu Rejonowego w Żyrardowie, sygn. II K 589/14 (pkt 54), Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. II K 1295/14/S (pkt 56), Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. II K 113/15/S (pkt 57), Sądu Rejonowego w Koszalinie, sygn. X K 739/14 (pkt 58), Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, sygn. II K 1161/14 (pkt 59), Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, sygn. II K 119/15 (pkt 60), Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, sygn. XI K 950/14 (pkt 61), Sądu Rejonowego w Częstochowie, sygn. XVI K 1034/14 (pkt 62), Sądu Rejonowego w Pabianicach, sygn. II K 810/14 (pkt 63), Sądu Rejonowego w Gdyni, sygn. II K 38/15 (pkt 64), Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, sygn. II K 1567/14 (pkt 65), Sądu Rejonowego w Opolu, sygn. VII K 407/15 (pkt 66), Sądu Rejonowego w Chorzowie, sygn. II K 728/14 (pkt 67), Sądu Rejonowego w Wejherowie, sygn. II K 1212/14 (pkt 68), Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, sygn. IV K 764/14 (pkt 70), Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, sygn. IV K 539/15 (pkt 71a, b), Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, sygn. VIII K 170/15 (pkt 72), Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, sygn. VI K 273/16 (pkt 73), Sądu Rejonowego w Przemyślu, sygn. II K 1218/16 (pkt 75), dopuścił się w warunkach ciągu przestępstw określonych w art. 91 §1 k.k.,

- za podstawę połączenia wszystkich kar jednostkowych wymienionych w punkcie I zaskarżonego wyroku przyjmuje art. 85 k.k., art. 86 §1 k.k., art. 91 §2 i 3 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku w zw. z art. 4 §1 k.k. i łagodzi wymierzoną wobec skazanego T. S. karę łączną pozbawienia wolności do 7 (siedmiu) lat,

- za podstawę połączenia jednostkowych kar grzywien orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Żyrardowie, sygn. II K 589/14 (pkt 54) oraz Sądu Rejonowego w Przemyślu, sygn. II K 1218/16 (pkt 75) przyjmuje art. 85 k.k., art. 86 §1 i 2 k.k. art. 91 §3 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku w zw. z art. 4 §1 k.k. i łagodzi wymierzoną w punkcie II zaskarżonego wyroku karę łączną grzywny do 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych;

II.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. U. 147,60 złotych, w tym 27,60 złotych podatku VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

T. S. został skazany następującymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 08 marca 1984 r., sygn. II K 140/84, za przestępstwo z art. 205 § 1 dkk w zw. z art. 244 dkk i art. 58 dkk, popełnione w okresie od października 1983 r. do listopada 1983 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 45.000 zł, z zamianą w przypadku jej nieuiszczenia w terminie na 90 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, przy przyjęciu, że jeden dzień tej kary równoważny jest grzywnie w kwocie 500 zł;

2.  Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 12 maja 1987 r., sygn. II K 113/87, za przestępstwo z art. 205 § 1 dkk w zw. z art. 58 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk, popełnione w okresie od 03 stycznia 1987 r. do 08 lutego 1987 r., na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą to karę na mocy amnestii z dnia 13 grudnia 1989 r. złagodzono o połowę oraz na karę grzywny w wymiarze 200.000 zł z zamianą w przypadku jej nieuiszczenia w terminie na 200 dni zastępczej kary pozbawienia wolności; ponadto orzeczono wobec skazanego nadzór ochronny na okres 3 lat;

3.  Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 12 lutego 1992 r., sygn. II K 631/91, za przestępstwa:

a)  z art. 204 § 1 dkk w zw. z art. 205 § 1 dkk w zw. z art. 58 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk w zw. z art. 10 § 2 dkk, popełnione w okresie od lipca 1990 r. do kwietnia 1991 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 9.000.000 zł z zamianą w przypadku jej nieuiszczenia w terminie na 300 dni zastępczej pozbawienia wolności, przy przyjęciu, że jeden dzień tej kary równoważny jest grzywnie w kwocie 30.000 zł;

b)  z art. 286 dkk w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, popełniony w lipcu 1990 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 13 grudnia 1994 r., sygn. II K 297/94, za przestępstwo z art. 199 § 1 dkk w zw. z art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 199 § 1 dkk w zw. z art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe w zw. z art. 58 dkk w zw. z art. 60 § 2 dkk w zw. z art. 10 § 2 dkk, popełnione w okresie od 28 lutego 1994 r. do 09 marca 1994 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 10.000.000 zł z zamianą w przypadku jej nieuiszczenia w terminie na 100 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, przy przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności równoważny jest grzywnie w kwocie 100.000 zł;

5.  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 15 października 1997 r., sygn. II K 1050/97, za przestępstwo z art. 199 § 1 dkk w zw. z art. 60 § 1 kk, popełnione w okresie od 14 grudnia 1996 r. do 16 grudnia 1996 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 600 zł z zamianą w przypadku jej nieuiszczenia w terminie na 2 miesiące zastępczej kary pozbawienia wolności, przy przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności równoważny jest grzywnie w kwocie 10 zł;

6.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 1998 r., sygn. III K 3300/97, za przestępstwo z art. 205 § 1 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk, popełnione w dniu 20 marca 1997 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 600 zł z zamianą w przypadku jej nieuiszczenia w terminie na 30 dni zastępczej kary pozbawienia wolności;

7.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 29 grudnia 1999 r., sygn. V K 949/99, za przestępstwa:

a)  z art. 205 § 1 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk i art. 58 dkk, popełnione w okresie od 07 maja 1998 r. do 31 maja 1998 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 500 zł;

b)  z art. 203 § 2 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk, popełnione w dniu 08 maja 1998 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wysokości 300 zł;

przy czym w miejsce jednostkowych kar Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 500 zł, na poczet której zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania w okresie od 01 maja 1999 r. do 29 grudnia 1999 r., przyjmując, że jeden dzień aresztu równoważny jest kwocie 100 zł; postanowieniem z dnia 17 grudnia 2003 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

8.  Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 30 września 1999 r., sygn. V K 663/99, za przestępstwa:

a)  z art. 205 § 1 dkk w zw. z art. 265 § 1 dkk w zw. z art. 58 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk w zw. z art. 10 § 1 dkk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełnione w okresie od 19 listopada 1995 r. do 02 grudnia 1995 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności;

b)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 19 listopada 1995 r. do 02 grudnia 1995 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

9.  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 23 maja 2000 r., sygn. II K 1093/99, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniach 27 i 28 grudnia 1998 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł;

10.  Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 29 lutego 2000 r., sygn. II K 320/99, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 23 kwietnia 1999 r. do 26 kwietnia 1999 r., na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł;

11.  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 18 lipca 2000 r., sygn. II K 188/00, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 14 kwietnia 1999 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł;

12.  Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 08 grudnia 2000 r., sygn. II K 214/00, za przestępstwa:

a)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 14 maja 1998 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł

b)  z art. 270 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełnione w dniu 01 maja 1999 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

13.  Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 22 września 2000 r., sygn. II K 760/00, za przestępstwa:

a)  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 03 stycznia 1999 r., na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 03 stycznia 1999 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

14.  Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2000 r., sygn. II K 1082/00, za przestępstwo z art. 233 § 1 kk, popełnione w dniu 09 sierpnia 1991 r., na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, w którym to okresie oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł; postanowieniem z dnia 18 stycznia 2005 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

15.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 07 września 2001 r., sygn III K 1332/01, za przestępstwa:
a) z art. 286 § 1 kk, art. 275 § 1 kk, art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w okresie od 13 lutego 1999 r. do 14 lutego 1999 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł;

b) z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 14 lutego 1999 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył
skazanemu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w
wymiarze 80 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł;

16.  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2001 r., sygn. VII K 986/99, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 02 marca 1999 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

17.  Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2001 r., sygn. V K 49/00, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 19 grudnia 1998 r. do 20 grudnia 1998 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

18.  Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17 lipca 2001 r., sygn. V K 101/00, za przestępstwo z art. 242 § 2 kk, popełnione w okresie od 28 grudnia 1998 r. do 01 maja 1999 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

19.  Sadu Rejonowego w Zakopanem z dnia 26 września 2002 r., sygn. II K 620/02, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 28 stycznia 1999 r. do 01 lutego 1999 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

20.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 17 grudnia 2002 r., sygn. II K 1682/02 (II K 228/02), za przestępstwa:

a)  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 16 października 2001r. do 18 października 2001 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 16 października 2001r. do 18 października 2001 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności;

21.  Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 26 lipca 2002 r., sygn. II K 384/02, za czyn z art. 242 § 2 kk, popełniony w okresie od 18 października 2001 r. do 18 grudnia 2001r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności;

22.  Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 07 sierpnia 2003 r., sygn. II K 517/01, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 31 grudnia 1998 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

23.  Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 01 października 2003 r., sygn. IV K 339/03, za przestępstwa:

a)  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 04 grudnia 2001 r. do 06 grudnia 2001 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b)  z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 13 grudnia 2001 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 12 grudnia 2001 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 26 października 2001 r. do 27 października 2001 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

24.  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 03 lutego 2004r., sygn. VII K 2473/03, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 22 lutego 1999 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł;

25.  Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 19 maja 2003 r., sygn. IV K 722/02, za przestępstwo z art. 205 § 1 dkk w zw. z art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 205 § 1 dkk w zw. z art. 58 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk, popełnione z 23 na 24 maja 1998 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

26.  Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 czerwca 2004 r., sygn. II K 389/04, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 10 grudnia 2001 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

27.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 09 lipca 2004 r., sygn. IV K 202/04, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 08 stycznia 1999 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 30 zł;

28.  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 09 sierpnia 2004 r., sygn. II K 779/04, za przestępstwa:

a)  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 30 grudnia 1998 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 30 grudnia 1998 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

29.  Sądu Rejonowego w Lesznie z dnia 17 sierpnia 2004 r., sygn. II K 482/03, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 17 października 2001 r. do 22 października 2001 r,. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

30.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 19 lipca 2005 r., sygn. XXIII K 1354/05, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 19 października 2001 r. do 21 października 2001 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

31.  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 14 lutego 2007 r., sygn. II K 478/06, za przestępstwo z art. 286 § 1 i § 3 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 14 maja 1998 r., na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności;

32.  Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2008 r., sygn III K 2201/07, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 11 maja 1998 r. do 12 maja 1998 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

33.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 07 października 2009 r., sygn. III K 370/08, łączącym jednostkowe kary pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczone wobec skazanego wyrokami:

a)  Sądu Rejonowego w Giżycku, sygn. II K 631/91 (pkt IIIa, b) i Sądu Rejonowego w Suwałkach, sygn. II K 1082/00, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; powyższą karę skazany odbył w całości;

b)  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. II K 1050/97, Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. III K 3300/97 i Sądu Rejonowego w Szczecinie, sygn. V K 663/99 (pkt VIIIa, b), gdzie wymierzono skazanemu karę łączną 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności; powyższą karę skazany odbył w całości;

c)  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. V K 949/99 (pkt VIIa, b), Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. II K 2201/07, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, sygn. II K 478/06, Sądu Rejonowego w Kielcach, sygn. II K 214/00 (pkt XIIa, b), Sądu Rejonowego w Gdańsku, sygn. IV K 722/02, Sądu Rejonowego w Szczecinie, sygn. V K 49/00, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, sygn. II K 1093/99, Sądu Rejonowego w Szczecinie, sygn. V K 101/00, Sądu Rejonowego w Opolu, sygn. II K 779/04 (pkt XXVIIIa, b), Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, sygn. II K 517/01, Sądu Rejonowego w Starachowicach, sygn. II K 760/00 (pkt XIIIa, b), Sądu Rejonowego w Zakopanem, sygn. II K 620/02, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, sygn. III K 1332/01 (pkt XV a, b), Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. VII K 986/99, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, sygn. II K 188/00 oraz Sądu Rejonowego w Sopocie, sygn. II K 320/99, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności; powyższą karę skazany odbył w całości;

d)  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. II K 1682/02 (II K 228/02 – pkt XXa, b), Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, sygn. II K 384/02, Sądu Rejonowego w Gdańsku, sygn. IV K 339/03 (pkt XXIIIa, b, c, d), Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. II K 389/04, Sądu Rejonowego w Lesznie sygn. II K 482/03, Sądu Rejonowego w Poznaniu, sygn. XXIII K 1354/05, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności; powyższą karę skazany odbył w całości;

e)  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. II K 1050/97, Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. III K 3300/97, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł;

f)  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. V K 949/99 (pkt VIIa, b), Sądu Rejonowego w Kielcach, sygn. II K 214/00, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, sygn. II K 1093/99, Sądu Rejonowego w Sopocie, sygn. II K 320/99, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, sygn. II K 188/00, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, sygn. III K 1332/01 (pkt XVa, b), Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, sygn. IV K 202/04, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną grzywny w wymiarze 140 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł;

2.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 06 czerwca 2014 r., sygn. II K 368/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 08 stycznia 2014 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; skazany odbywa powyższą karę obecnie - począwszy od dnia 28 maja 2016 r., a termin zakończenia jej odbywania wyznaczony mu został na dzień 24 listopada 2017 r.;

3.  Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 21 sierpnia 2014 r., sygn. II K 390/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 02 listopada 2013 r. do 04 listopada 2013 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 24 listopada 2017 r. do 24 listopada 2018 r.;

4.  Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 26 sierpnia 2014 r., sygn. II K 592/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 18 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet powyższej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 26 kwietnia 2014 r.; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 18 września 2025 r. do 15 maja 2026 r.;

5.  Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 15 września 2014 r., sygn. II K 688/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 10 marca 2014 r. do 14 marca 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 24 listopada 2018 r. do 20 września 2019 r.;

6.  Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 16 września 2014 r., sygn. II K 356/14, za przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 270 § 2a kk, popełnione w dniu 04 maja 2013 r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 03 listopada 2037 r. do 03 marca 2038 r.;

7.  Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 18 września 2014 r., sygn. VIII K 593/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 11 marca 2014 r. do 14 marca 2014 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 09 października 2020 r. do 07 maja 2021r.;

8.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 02 października 2014 r., sygn. VII K 622/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 10 lutego 2014 r. do 13 lutego 2014 r.; na karę 1 roku pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 10 października 2019 r. do 09 października 2020 r.;

9.  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 13 października 2014 r., sygn. VI K 375/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 06 lutego 2014 r. do 08 lutego 2014 r., na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 07 maja 2021 r. do 01 lutego 2022 r.;

10.  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 14 października 2014 r., sygn. XVI K 487/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 15 stycznia 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby 4 lat;

11.  Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – VI Zamiejscowy Wydział Karny w Piekarach Śląskich z dnia 24 października 2014 r., sygn. VI K 749/14, za przestępstwa:

a) z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 24 lutego 2014 r. do 26 lutego 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 24 lutego 2014 r. do 26 lutego 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 29 września 2022 r. do 27 stycznia 2024 r.;

12.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 27 października 2014 r., sygn. IX K 796/14, za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, popełnionych w dniu 01 grudnia 2013 r. oraz w dniu 21 marca 2014 r., na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 15 maja 2026 r. do 14 lipca 2027 r.;

13.  Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 06 listopada 2014 r., sygn. XIV K 446/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kkw zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 21 stycznia 2014 r. do 25 stycznia 2014 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 01 lutego 2022 r. do 29 września 2022 r.;

14.  Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 listopada 2014 r., sygn. II K 819/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 02 grudnia 2013 r. do 03 grudnia 2013 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 22 listopada 2024 r. do 18 września 2025 r.;

15.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 02 grudnia 2014 r., sygn. II K 286/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 26 lutego 2014 r. do 01 marca 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 27 stycznia 2024 r. do 22 listopada 2024 r.;

16.  Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto z dnia 09 grudnia 2014 r., sygn. VIII K 810/14, za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, popełnionych w okresie od 21 listopada 2013 r. do 26 maja 2014 r., na karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet powyższej kary Sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności – od 15 czerwca 2014 r. do 23 czerwca 2014 r.; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 25 lipca 2040 r. do 14 listopada 2042 r.;

17.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn. V K 1161/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 15 listopada 2013 r. do 18 listopada 2013 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 14 lipca 2027 r. do 10 marca 2028 r.;

18.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. II K 1766/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 14 marca 2014 r. do 17 marca 2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 10 marca 2028 r. do 10 marca 2029 r.;

19.  Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. II K 762/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 21 maja 2014r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 28 lipca 2031 r. do 23 maja 2032 r.;

20.  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 30 grudnia 2014r., sygn. XIV K 914/14/S, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 §1 kk, popełnione w okresie od 11 stycznia 2014 r. do 13 stycznia 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 10 marca 2029 r. do 04 stycznia 2030 r.;

21.  Sądu Rejonowego w Cieszynie z dnia 07 stycznia 2015 r., sygn. II K 1603/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 31 stycznia 2014 r. do 03 lutego 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 01 października 2030 r. do 28 lipca 2031 r.;

22.  Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. II K 589/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 26 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r., na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł; skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od 04 stycznia 2013 r. do 01 października 2030 r., a zastępczą karę pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę w okresie od 15 kwietnia 2054 r. do 10 maja 2054 r.;

23.  Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 04 lutego 2015 r., sygn. II K 353/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 25 maja 2013r., na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 04 września 2036 r. do 03 listopada 2037 r.;

24.  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 17 lutego 2015r., sygn. II K 1295/14/S, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 19 marca 2014 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 03 marca 2039 r. do 29 września 2039 r.;

25.  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 lutego 2015r., sygn. II K 113/15/S, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 21 kwietnia 2014 r. do 24 kwietnia 2014 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 12 lipca 2035 r. do 08 stycznia 2036 r.;

26.  Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 09 marca 2015 r., sygn. X K 739/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 07 marca 2014 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 23 maja 2032 r. do 18 stycznia 2033 r.;

27.  Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 20 marca 2015 r., sygn. II K 1161/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 04 kwietnia 2014 r. do 07 kwietnia 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 15 września 2033 r. do 12 lipca 2034 r.;

28.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ z dnia 24 marca 2015 r., sygn. II K 119/15, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 25 listopada 2013 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 18 stycznia 2033 r. do 15 września 2033 r.;

29.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ z dnia 09 kwietnia 2015 r., sygn. XI K 950/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 15 stycznia 2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 12 lipca 2034 r. do 12 lipca 2035 r.;

30.  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. XVI K 1034/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 11 maja 2014 r. do 14 maja 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 29 września 2039 r. do 25 lipca 2040 r.;

31.  Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. II K 810/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 05 maja 2014 r. do 08 maja 2014 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 25 czerwca 2048 r. do 22 grudnia 2048 r.;

32.  Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 05 maja 2015 r., sygn. II K 38/15, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 23 stycznia 2014 r. do 26 stycznia 2014 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 08 stycznia 2036 r. do 04 września 2036 r.;

33.  Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 26 maja 2015 r., sygn. II K 1567/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 02 lutego 2014 r. do 05 lutego 2015 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 03 marca 2038 r. do 03 marca 2039 r.;

34.  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. VII K 407/15, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 03 stycznia 2014 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 14 listopada 2042 r. do 12 czerwca 2043 r.;

35.  Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 20 sierpnia 2015 r., sygn. II K 728/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 29 listopada 2013 r. do 02 grudnia 2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 12 czerwca 2043 r. do 09 grudnia 2043 r.;

36.  Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 08 października 2015 r., sygn. II K 1212/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 25 listopada 2013 r. do 28 listopada 2013 r., na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 09 grudnia 2043 r. do 04 września 2044 r.;

37.  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 09 listopada 2015 r., sygn. II K 587/15, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 05 listopada 2013 r. do 15 listopada 2013 r., na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 04 września 2044 r. do 03 grudnia 2045 r.;

38.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 r., sygn. IV K 764/14, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 12 marca 2014 r. do 16 marca 2014 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 03 grudnia 2045 r. do 01 lipca 2046 r.;

39.  Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum z dnia 26 listopada 2015 r., sygn. IV K 539/15, za przestępstwa:

a) z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 19 stycznia 2014 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 286 §1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 20 stycznia 2014 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 27 kwietnia 2047 r. do 25 czerwca 2048 r.;

40.  Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. VIII K 170/15, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 16 listopada 2013 r. do 19 listopada 2013 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 01 lipca 2046 r. do 27 kwietnia 2047 r.;

41.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 04 kwietnia 2016 r., sygn. VI K 273/16, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 08 marca 2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 22 grudnia 2048 r. do 18 października 2049 r.;

42.  Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. II K 98/15, za przestępstwa:

a) z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 09 sierpnia 2013 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b) z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 09 sierpnia 2013 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

c) z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 26 sierpnia 2013 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

d) z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w listopadzie 2013 r., na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczono wobec skazanego karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; skazany będzie odbywał powyższą karę w okresie od 18 października 2049 r. do 15 kwietnia 2053 r.;

43.  Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. II K 1218/16, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od 21 lutego 2014 r. do 24 lutego 2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł; skazany będzie odbywał orzeczoną wobec niego karę pozbawienia w okresie od 15 kwietnia 2053 r. do 15 kwietnia 2054 r.;

44.  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. II K 459/17, za przestępstwa:

a) z art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 04 września 2013 r., na karę 10 dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 19 września 2013 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

c) z art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 19 września 2013 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

d) z art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 23 września 2013 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; skazany nie odbył jeszcze powyższej kary.

Wyrokiem łącznym z dnia 12 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie:

I.  na podstawie art. 569 § 1 i § 2 k.p.k. oraz art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 89 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015 r., poz. 396), połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. II K 368/14 (pkt 34), Sądu Rejonowego w Ostródzie, sygn. II K 390/14 (pkt 35), Sądu Rejonowego w Toruniu, sygn. II K 592/04 (pkt 36), Sądu Rejonowego w Malborku, sygn. II K 688/14 (pkt 37), Sądu Rejonowego w Bartoszycach, sygn. II K 356/14 (pkt 38), Sądu Rejonowego w Elblągu, sygn. VIII K 593/14 (pkt 39), Sądu Rejonowego w Kaliszu, sygn. VII K 622/14 (pkt 40), Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sygn. VI K 375/14 (pkt 41), Sądu Rejonowego w Częstochowie, sygn. XVI K 487/14 (pkt 42), Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, sygn. VI K 749/14 (pkt 43a, b), Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, sygn. IX K 796/14 (pkt 44), Sądu Rejonowego w Słupsku, sygn. XIV K 446/14 (pkt 45), Sądu Rejonowego w Kielcach, sygn. II K 819/14 (pkt 46), Sądu Rejonowego w Gostyninie, sygn. II K 286/14 (pkt 47), Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, sygn. VIII K 810/14 (pkt 48), Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. V K 1161/14 (pkt 49), Sądu Rejonowego we Włocławku, sygn. II K 1766/14 (pkt 50), Sądu Rejonowego w Zamościu, sygn. II K 762/14 (pkt 51), Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. XIV K 914/14/S (pkt 52), Sądu Rejonowego w Cieszynie, sygn. II K 1603/14 (pkt 53), Sądu Rejonowego w Żyrardowie, sygn. II K 589/14 (pkt 54), Sądu Rejonowego w Bartoszycach, sygn. II K 353/14 (pkt 55), Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. II K 1295/14/S (pkt 56), Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. II K 113/15/S (pkt 57), Sądu Rejonowego w Koszalinie, sygn. X K 739/14 (pkt 58), Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, sygn. II K 1161/14 (pkt 59), Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, sygn. II K 119/15 (pkt 60), Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, sygn. XI K 950/14 (pkt 61), Sądu Rejonowego w Częstochowie, sygn. XVI K 1034/14 (pkt 62), Sądu Rejonowego w Pabianicach, sygn. II K 810/14 (pkt 63), Sądu Rejonowego w Gdyni, sygn. II K 38/15 (pkt 64), Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, sygn. II K 1567/14 (pkt 65), Sądu Rejonowego w Opolu, sygn. VII K 407/15 (pkt 66), Sądu Rejonowego w Chorzowie, sygn. II K 728/14 (pkt 67), Sądu Rejonowego w Wejherowie, sygn. II K 1212/14 (pkt 68), Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. II K 587/15 (pkt 69), Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, sygn. IV K 764/14 (pkt 70), Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, sygn. IV K 539/15 (pkt 71a, b), Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, sygn. VIII K 170/15 (pkt 72), Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, sygn. VI K 273/16 (pkt 73), Sądu Okręgowego w Olsztynie, sygn. II K 98/15 (pkt 74a, b, c, d), Sądu Rejonowego w Przemyślu, sygn. II K 1218/16 (pkt 75) oraz Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. II K 459/17 (pkt 76) i wymierzył wobec T. S. karę łączną 15 (piętnastu) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 569 § 1 i § 2 k.p.k. oraz art. 85 kk, art. 86 § 1 i § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015 r., poz. 396), połączył jednostkowe kary grzywny orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Żyrardowie, sygn. II K 589/14 (pkt 54) oraz Sądu Rejonowego w Przemyślu, sygn. II K 1218/16 (pkt 75) i wymierzył wobec T. S. karę łączną grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł;

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej wobec T. S. w punkcie I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie II K 592/14 Sądu Rejonowego w Toruniu w dniu 26 kwietnia 2014 r., w sprawie VIII K 810/14 Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto – od dnia 15 czerwca 2014 r. do dnia 23 czerwca 2014 r. oraz okres odbytej dotąd kary pozbawienia wolności w sprawie II K 368/14 Sądu Rejonowego w Bełchatowie, począwszy od dnia 28 maja 2016 r.;

IV.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałym zakresie łączone wyroki pozostawił do odrębnego wykonania;

V.  na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015 r., poz. 396) w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umorzył;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

VII.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r., Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615) w zw. z § 4 ust. 1, 3 oraz § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714) , zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. U. kwotę 120 złotych (sto dwadzieścia złotych) za obronę skazanego T. S. wykonywaną z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego, powiększoną o należny podatek 23% VAT w kwocie 27,60 złotych (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Apelację od tego wyroku wywiódł obrońca oskarżonego. Powołując się na przepisy art. 427 §1 i 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt 4 k.p.k. zarzucił rażącą niewspółmierność kary wymierzonej skazanemu i nieuwzględnienie w dostatecznym stopniu wszystkich okoliczności mających wpływ na wymiar kary.

Obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez złagodzenia kar wymierzonych zaskarżonym wyrokiem, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Również skazany T. S. złożył pismo, w którym podniósł między innymi, że popełnione przez niego przestępstwa godziły w to samo dobro chronione prawem. Zostały popełnione w ten sam sposób i łączy ich więź czasowa. Zdając sobie sprawę, że nie może być wobec niego orzeczona kara łączna na zasadzie pełnej absorpcji, wniósł o wymierzenie łącznej kary ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Sąd pierwszej instancji nie tylko wymierzył rażąco surową karę łączną pozbawienia wolności, ale także nie wziął pod uwagę, że T. S. zdecydowanej większości przestępstw, za które został skazany wymienionymi w punkcie I zaskarżonego wyroku łącznego wyrokami, ewidentnie dopuścił się w warunkach ciągu przestępstw, o jakim jest mowa w art. 91 §1 k.k. Nie dostrzegł tego również obrońca skazanego.

Przestępstwa te polegały na wyłudzaniu usług hotelowych poprzez wprowadzanie w błąd pracowników hoteli co do zamiaru i możliwości wywiązywania się z zawieranych przez niego umów dotyczących tego rodzaju usług. Czynów tych dopuścił się na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy. Można nawet zastanawiać się nad tym, czy gdyby zamiast kilkudziesięciu odrębnych postepowań, które toczyły się wobec skazanego o te czyny, prowadzone było jedno postępowanie karne, nie zostałoby przypisane mu zamiast kilkudziesięciu czynów jedno przestępstwo ciągłe, stosownie do treści art. 12 k.k. Na pewno zaś wszystkie te czyny zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw. Mając bowiem na uwadze treść przepisu art. 91 §1 k.k. w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia przez skazanego tych czynów, nie ulega żadnym wątpliwościom, jest to wręcz nad wyraz oczywiste, że czyny te zostały popełnione w podobny sposób (a nawet w ten sam sposób) w krótkich odstępach czasu (nieraz dzieliło je zaledwie kilka godzin), zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Oczywiste też jest, że wszystkie czyny polegające na wyłudzaniu usług hotelowych były kwalifikowane z tego samego przepisu.

W przypadku skazania odrębnymi wyrokami za przestępstwa należące do ciągu przestępstw znajduje zastosowanie art. 91 §3 k.k. Przepis ten określa zasady postępowania w sytuacji, gdy zostały spełnione warunki do przyjęcia ciągu przestępstw, lecz z jakichś powodów doszło do odrębnego skazania sprawcy za przestępstwa należące do ciągu różnymi wyrokami, tak jak stało się to w przypadku skazania T. S. za przestępstwa popełnione na szkodę różnych hoteli. Przyjęte w art. 91 §3 k.k. rozwiązanie pozwala na zachowanie wynikających z ciągu przestępstw konsekwencji w zakresie wymiaru kary również wtedy, gdy doszło do odrębnego skazania za przestępstwa objęte znamieniem ciągłości. W takim przypadku sąd wydając wyrok łączny nie jest związany treścią art. 86 §1 k.k., wyznaczającego granice kary orzekanej w wyroku łącznym, lecz treścią art. 91 §3 k.k., który wprowadza zakaz wymierzenia w wyroku łącznym kary przekraczającej górną granicę ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, przewidzianego w przepisie, którego znamiona każde z przestępstw objętych postępowaniem o wydanie wyroku łącznego wyczerpuje (por. Piotr Kardas w: Kodeks karny, Część Ogólna red. Andrzej Zoll, Zakamycze 2004).

Podnieść należy, że kara orzekana wyrokiem łącznym na podstawie art. 91 § 3 k.k. w sytuacji, gdy sprawca został skazany dwoma lub więcej wyrokami za przestępstwa należące do ciągu przestępstw określonego w art. 91 § 1 k.k., jest karą łączną, której podstawę stanowią kary z osobna wymierzone za te przestępstwa. Dolną granicą tej kary jest najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, a górną - suma tych kar, która jednak nie może przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, przewidzianego w przepisie, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 roku, I KZP 20/14, OSNKW 2014 z. 11 poz. 81). Należy też mieć na względzie, że przepis art. 91 § 3 k.k. nie obliguje do orzekania jednej kary w miejsce prawomocnie orzeczonych w dwóch lub więcej wyrokach kar za przestępstwa należące do określonego w art. 91 § 1 k.k. ciągu przestępstw, lecz jedynie dodatkowo koryguje górną granicę orzekanej w wyroku łącznym kary łączącej kary wymierzone w różnych wyrokach za przestępstwa należące do ciągu przestępstw. Tym samym w sytuacji, kiedy różnymi wyrokami wymierzono wobec tego samego sprawcy jednorodzajowe kary lub podlegające łączeniu za pozostające w zbiegu realnym przestępstwa, z których jedynie część należy do ciągu przestępstw, należy orzec w wyroku łącznym jedną karę łączącą wszystkie te kary (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2012 roku, II AKa 219/12, Lex nr 1271800).

Gdyby zatem połączeniu podlegały wyłącznie kary orzeczone wobec T. S. za przestępstwa oszustwa polegające na wyłudzaniu usług hotelowych, to kara łączna pozbawienia wolności nie mogłaby przekroczyć 12 lat. Ponieważ jednak jednocześnie połączeniu podlegają kary za przestępstwa, które nie wchodzą w skład ciągu przestępstw (między innymi kary orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II K 98/15), górna granica kary łącznej, jaka może być orzeczona wobec skazanego, to 15 lat pozbawienia wolności. Dolną granicę kary łącznej wyznacza zaś najwyższa kara jednostkowa. Jest to kara dwóch lat i czterech miesięcy orzeczona w wyroku Sądu Rejonowego Poznań Stare – Miasto w Poznaniu w sprawie o sygn. akt VIII K 810/14. Kara łączną może być zatem wymierzona w granicach od 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności.

Pomimo że T. S. jest sprawcą wysoce niepoprawnym i można nawet uznać, że popełnianie oszustw jest jego sposobem na życie, nie sposób uznać, aby jego kilkumiesięczna działalność przestępcza zasługiwała na karę łączną aż 15 lat pozbawienia wolności. Tego rodzaju kary wymierzane są z reguły za najgroźniejsze przestępstwa, zwłaszcza za morderstwa. Nawet za przestępstwa oszustwa, gdzie szkoda jest liczona w milionach złotych, z reguły nie są orzekane takie kary. W każdym razie kara 15 lat pozbawienia wolności, głównie za wyłudzanie usług hotelowych, już na pierwszy rzut oka jawi się jako rażąco surowa. Nie sposób też nie zauważyć, że w przypadku oskarżonego, który obecnie ma 56 lat, taka kara miałaby charakter niemalże eliminacyjny.

Poza tym istnieje szereg okoliczności przemawiających za wymierzeniem wobec oskarżonego kary łącznej bardziej na zasadzie absorpcji aniżeli na zasadzie kumulacji. Przede wszystkim, na co zwrócił uwagę sam skazany, wszystkie popełnione przez niego czyny, w tym również nie wchodzące w skład ciągu przestępstw, godzą w te same dobra prawne i zachodzi pomiędzy nimi więź czasowa. Nie bez znaczenia jest, że zdecydowana większość kar podlegających łączeniu była stosunkowo niska. Wszystkie wyroki za wyjątkiem dwóch zapadły w trybie art. 335 k.p.k. lub art. 387 k.p.k. Zauważyć też należy, że równie dobrze wobec T. S. mogło toczyć się jedno zamiast 76 oddzielnych postępowań. Gdyby doszło do jednoczesnego skazania za wszystkie przestępstwa, co do których toczyło się 76 postępowań karnych, kara łączna z pewnością nie oscylowałaby w jej górnych granicach.

Z tych wszystkich względów należało obniżyć wymierzoną wobec skazanego łączną karę pozbawienia wolności do siedmiu lat.

Z kolei dwie kary jednostkowe grzywny zostały orzeczone wobec A. S. za przestępstwa należące do ciągu przestępstw. Łączy je ściśle tożsamość przedmiotowa i więź czasowa. Te okoliczności przemawiały jednoznacznie za wymierzeniem łącznej kary grzywny na zasadzie pełnej absorpcji.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 437 §2 k.p.k. i art. 440 k.p.k. orzeczono jak w sentencji wyroku.

O nieopłaconych kosztach pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym orzeczono na podstawie art. 618 §1 pkt 11 k.p.k. i §4 ust. 1 i 3 oraz §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1714).

Ponieważ skazany nie ma obecnie żadnych źródeł zarobkowania, został on na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.