Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1128/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Radosław Olewczyński

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w L.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 30 maja 2017 roku, sygn. akt I C 714/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 3. w ten sposób, że koszty sądowe wyłożone w toku postępowania przez Skarb Państwa przejmuje ostatecznie na rachunek Skarbu Państwa;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od M. M. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. kwotę 202,50 zł (dwieście dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.