Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 309/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński

Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2017 r.

sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko M. S.

o zapłatę

postanawia:

I.  umorzyć postępowanie w sprawie;

II.  zwrócić powodowi (...) Spółce akcyjnej z siedzibą we W. całą uiszczoną przez powoda opłatę stałą od pozwu – czyli kwotę 30,00 (słownie: trzydziestu) zł._