Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1428/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 roku w Łodzi

sprawy z powództwa T. P. i P. P.

przeciwko U. (...)w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygn. akt I C 193/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od U. (...)w W. na rzecz T. P. i P. P. solidarnie kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.