Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIII U 1137/17

POSTANOWIENIE

Dnia 10 stycznia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

na rozprawie w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Chrostek

Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 roku w Łodzi

sprawy J. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o umorzenie należności z tytułu składek

w związku z odwołaniem od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

II Oddziału w Ł.

z dnia 30 marca 2017 roku znak (...)

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie;

2.  wniosek o ustalenie odpowiedzialności solidarnej J. G. oraz jej byłego współmałżonka T. P. za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przekazać do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł..

SSO Jacek Chrostek