Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 13/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący

SSR Maciej Maciejewski

Protokolant

Patryk Bartoszyński

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie Elżbiety Gastołek

po rozpoznaniu w dniach 20 lutego 2013 roku, 10 kwietnia 2013 roku, 24 lipca 2013 roku,

09 października 2013 roku, 20 stycznia 2014 roku, sprawy

1. M. G. (1)

syna H. i E. z domu D.

urodzonego (...) we W.

2. P. N.

syna Z. i M. z domu S.

urodzonego (...) we W.

3. Ł. S.

syna Z. i B. z domu H.

urodzonego (...) w S.

oskarżonych o to, że:

I. w lipcu 2011 r. w Ł.działając wspólnie i w porozumieniu oraz z inną osobą, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu zabrali w celu przywłaszczenia 12 ton kostki brukowej o łącznej wartości 1800 zł na szkodę B. C., przy czym M. G. (1)zarzuconego występku dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwa umyślne z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie o sygn. akt (...)na karę łączną roku pozbawienia wolności, która odbył w okresie od 05 stycznia 2009 roku do 14 lipca 2009 roku

to jest o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. wobec Ł. S. i P. N., a o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. wobec M. G. (1),

nadto P. N. i Ł. S.

o to, że:

II. w maju 2011 r. w Ł. działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi osobami w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu zabrali w celu przywłaszczenia metalowe podkłady kolejowe, szyny i śruby mocujące o łącznej wartości 18918,40 zł na szkodę (...) Oddział (...) z/s we W.

to jest o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

nadto

4. M. G. (2)

syna R. i A. z domu G.

urodzonego (...) w B.

oskarżonego o to, że:

III. w lipcu 2011r. w Ł. nabył pochodzącą z kradzieży na szkodę B. C. kostkę brukową o wartości 1800 zł, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że pochodzi z czynu zabronionego

to jest o czyn z art. 292 § 1 k.k.

IV. w lipcu 2011r. w Ł. nabył pochodzące z kradzieży na szkodę (...) S.A. we W. metalowe podkłady w ilości 400 kg i wartości 3200 zł, przy czym z uwagi na okoliczności zdarzenia czyn stanowi wypadek mniejszej wagi

to jest o czyn z art. 291 § 2 k.k.

I. oskarżonych M. G. (1), P. N. i Ł. S. uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. wobec P. N. i Ł. S. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. wobec M. G. (1) i za to P. N. i Ł. S. na podstawie art. 278 § 1 k.k. a M. G. (1) na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. wymierza kary po 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

II. oskarżonych P. N. i Ł. S. uznaje za winnych tego, że w maju 2011 roku w Ł. działając wspólnie i w porozumieniu oraz z inną osobą w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu zabrali w celu przywłaszczenia około 6 ton metalowych podkładów kolejowych o wartości nie mniejszej niż 4800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) na szkodę (...) Oddział (...) z/s we W., to jest występku z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza im kary po 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

III. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonych P. N. i Ł. S. w punkcie I. i II. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonym kary łączne po 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonych wobec oskarżonych P. N. i Ł. S. kar jednostkowych i kar łącznych pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okresy próby wynoszące po 3 (trzy) lata;

V. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. G. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata;

VI. oskarżonego M. G. (2) uznaje za winnego tego, działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, w lipcu 2011 roku w Ł., nabył uzyskane za pomocą czynu zabronionego na szkodę B. C. 12 ton kostki brukowej o wartości 1800 zł (tysiąc osiemset złotych) oraz uzyskane za pomocą czynu zabronionego na szkodę (...) Oddział (...) z/s we W. około 6 ton metalowych podkładów kolejowych o wartości nie większej niż 4800 zł (cztery tysiące osiemset złotych), to jest ciągu przestępstw z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i § 3 k.k. przy zastosowaniu art. 58 § 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w liczbie 20 (dwudziestu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

VII. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu M. G. (2) okres jego zatrzymania w dniu 23 maja 2012 roku;

VIII. na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci dwóch worków jutowych, plecaka koloru zielonego, klucza nastawnego francuskiego o długości 32 cm, młotka z drewnianym trzonkiem o długości 34 cm, rury stalowej o średnicy 48 mm i długości 68 cm oraz metalowego łomu o długości 58 cm opisanych pod pozycją 1-6 na karcie 55 akt;

IX. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonych P. N., M. G. (1), Ł. S. i M. G. (2) od ponoszenia kosztów sądowych, zaliczając wydatki poniesione od chwili wszczęcia postępowania na rachunek Skarbu Państwa.