Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1989/16

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko A. P. i M. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej A. P.

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 1 lipca 2016 r., sygn. akt I Nc 1259/16 w części odrzucającej zarzuty pozwanej od nakazu zapłaty sporządzonego w dniu 21 kwietnia 2016 r.

postanawia:

1.  uchylić rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 zaskarżonego postanowienia w części oddalającej wniosek pozwanej A. P. o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty sporządzonego przez Sąd Rejonowy w (...)w dniu 21 kwietnia 2016 r. i w tym zakresie przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w(...) do ponownego rozpoznania;

2.  zmienić przez uchylenie rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 zaskarżonego postanowienia w części odrzucającej zarzuty pozwanej A. P. od nakazu zapłaty sporządzonego przez Sąd Rejonowy w (...) w dniu 21 kwietnia 2016 r.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 1989/16

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu wydanym z dniu
1 07 2016r. oddalił wniosek pozwanej A. P. o przywrócenie jej terminu do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty oraz odrzucił jej zarzuty.

W uzasadnieniu postanowienia ocenił, że pozwana nie wykazała by uchybienie nastąpiło bez jej winy, gdyż osobiście odebrała w dniu 12 05 2016r. przesyłkę zawierająca nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, w konsekwencji czego należało zgodnie z regulacją art. 494 § 1 k.p.c. odrzucić wniesione przez nią po terminie zarzuty

od nakazu zapłaty.

Orzeczenie zaskarżyła pozwana A. P., która wnosiła o jego zmianę i przywrócenie jej terminu do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty oraz przy-jęcie i rozpoznanie zgłoszonych zarzutów.

Zarzucała, że istnieje sprzeczność istotnych ustaleń faktycznych Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, która miała istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, przez wadliwe przyjęcie, iż podpis pozwanej na odbiorze pocztowym oznaczał, że to ona rzeczywiście odebrała korespondencję sądową i mogła się z nią zapoznać podczas, gdy pozwana bez własnej winy nie miała takiej możliwości, co w pełni uzasadnia przywrócenie terminu do złożenia zarzutów oraz potrzymała wnioski dowodowe zawarte we wniosku o przywrócenie terminu.

Ponadto podnosiła, że roszczenia banku są ewidentnie bezzasadne, sprzeczne z zasa-dami współżycia społecznego i oddalenie jej wniosku o przywrócenie terminu do wnie-sienia zarzutów od nakazu zapłaty jest sprzeczne z tymi zasadami i dla niej krzywdzące.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odpis nakazu zapłaty został doręczony pozwanej na adres wskazany
w pozwie oraz odebrany przez nią osobiście w dniu 12 05 2016r. co potwierdza złożony przez nią podpis i sporządzona w dowodzie doręczenia adnotacja doręczyciela, iż został on doręczony adresatowi.

Od dnia następnego rozpoczął zatem biec przewidziany w regulacji art. 491 k.p.c. dwutygodniowy termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, który upłynął z dniem 26 05 2016r.

Pozwana wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty do Sądu Rejonowego dopiero
w dniu 14 06 2016r., tj. już po upływie powyższego terminu.

W uzasadnieniu wniosku do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu podnosiła, iż nie ponosi winy za uchybienie terminowi, gdyż przesyłka pocztowa zawierająca odpis nakazu zapłaty została odebrana przez jej matkę J. O., której przesyłka ta zaginęła i nie została ona nigdy doręczona adresatowi.

W następstwie tego skarżąca pierwszą wiadomość o wydaniu nakazu zapłaty powzięła dopiero z chwilą odebrania w dniu 3 06 2016r. odpisu nakazu zapłaty.

W celu uprawdopodobnienia tych okoliczności zaoferował Sądowi między innymi „dowody” z zeznań J. O. oraz złożonego przez nią oświadczenia.

Pomimo tego Sąd Rejonowy wniosków tych nie rozpoznał, więcej w zaskarżo-nym orzeczeniu nie ustosunkował się do twierdzeń wniosku ograniczając się

do ogólnego stwierdzenia że „okoliczności wskazane przez pozwanych w treści wniosku o przywrócenie terminu nie uzasadniają jego przywrócenia, w szczególności nie wykazały one, by uchybienie terminowi nastąpiło nie z ich winy”.

Powoduje to, iż orzeczenie o oddaleniu wniosku skarżącego o przywróceniu mu terminu do wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty i co za tym idzie także zaskarżone rozstrzygnięcie o ich odrzuceniu są przedwczesne, co czyni zażalenie uzasadnionym.

Z podanych względów zażalenie pozwanej jako uzasadnione uwzględ-niono uchylając zawarte w zaskarżonym postanowieniu rozstrzygnięcie o odda-leniu wniosku pozwanej o przywrócenie jej terminu do wniesienia zarzutów

od nakazu zapłaty i przekazując w tym zakresie sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania w oparciu o regulację art. 386 § 4 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 380 k.p.c. oraz skasowano zawarte w tym postanowieniu rozstrzygnięcie o odrzuceniu wniesionego przez nią sprzeciwu

od nakazu zapłaty w oparciu o regulację art. art. 386 § 1 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Sąd Rejonowy ponownie rozpoznając wniosek pozwanej o przywróceniu jej terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wyznaczy posiedzenie niejawne (ewentualnie rozważy konieczność wyznaczenia rozprawy) na którym wysłucha pozwaną (wniosek o jej przesłuchania został zawarty w zażaleniu), wysłucha J. O. oraz zapozna się treścią złożonego przez nią oświadczenia.

Orzekając ponownie o zasadności tego wniosku weźmie pod uwagę, iż brak winy strony w dokonaniu czynności - o którym mowa jest w regulacji art. 168 k.p.c. -powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jaki można wymagać

od strony dbającej należycie o swoje interesy.

Następnie biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych czynności wyjaśniających uwzględnieni wniosek pozwanej o przywrócenie jej terminu do wnie-sienia zarzutów od nakazu zapłaty, bądź w przypadku jego oddalenia ponownie odrzuci wniesione przez nią zarzuty.

Ferując ostatnie orzeczenie zadba o to, żeby jego uzasadnienie zawierało wyniki przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz ich szczegółowa ocenę prawną, umożliwiającą Sądowi odwoławczemu skontrolowanie – w oparciu o regulację regulacji art. 380 k.p.c. - zasadności rozstrzygnięcia o oddaleniu wniosku

o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty.

SSO Leszek Dąbek