Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 19/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Andrzej Wojtaszko

Protokolant Zbigniew Szpanowski

przy udziale prokuratora Tomasza Lejmana

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 03.03., 07.04., 16.04., 05.05., 25.06., 22.09., 10.11. 2009r., 02.06., 04.11., 09.11.2010r., 29.03., 31.03., 12.07., 14.07., 27.10. 03.11., 23.12..2011r., 06.03., 10.05., 29.05., 13.09.2012r., 29.01., 05.02., 09.05., 11.06.2013r., 08.04., 10.07., 14.10., 23.10.2014r., 24.09., 03.11.2015r., 02.02., 29.02., 19.04., 12.07., 29.12.2016r. i 01.02.2017 roku sprawy:

1. R. M. (1) syna F. i C. z domu O., urodzonego w dniu
1 stycznia 1948 r. w G.,

2.M. M. (1) syna R. i D. z domu W., urodzonego w dniu
11 stycznia 1980 r. w T.

oskarżonych o to , że :

I . w okresie od maja 2000 r. do 30 czerwca 2002 r. w G., G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu oraz z G. R. (1), T. S. (1), K. H. (1), D. P. (1), L. A. (1), E. M. (1), a nadto z innymi nieustalonymi i ustalonymi osobami, odnośnie których wyłączono materiały do odrębnego postępowania lub toczą się odrębne postępowania karne, poprzez tworzenie konstrukcji spółek faktycznie zajmujących się obrotem i wytwarzaniem produktów ropopochodnych, a także podmiotów tworzących fikcyjną dokumentację finansowo - księgową w postaci faktur VAT, rozliczeń podatkowych, dowodów KP, KW, potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w celu wprowadzenia w błąd organów finansowych państwa i uniknięcia płacenia świadczeń publiczno - prawnych od nielegalnej produkcji paliw i przeklasyfikowania pierwotnego towaru nieakcyzowego w paliwo ciekłe, wprowadzili w błąd osoby reprezentujące Skarb Państwa z właściwych miejscowo urzędów skarbowych w G., G. i T., co do faktu uiszczenia takich świadczeń, skutkiem czego podstępnie przejęli kwotę nie mniejszą niż 7.077.030,- zł. należnego podatku akcyzowego, pochodzącą z korzyści uzyskanych z popełnienia czynów zabronionych, związanych z obrotem paliwami ciekłymi, a także doprowadzili indywidualnych odbiorców, w tym I. M. (1) i S. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wyniku zakupu niepełnowartościowego paliwa, nieodpowiadającego normom, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 46.306.515,60- zł w tym: w wysokości 25.254,42,- zł. na szkodę I. M. (1), w wysokości 11.163,18,- zł. na szkodę S. M. (2) oraz w kwocie 46.270.098,- zł. na szkodę nieustalonych osób

to jest o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 18 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i art. 65 § 1 kk

II. w okresie od czerwca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. roku w G., G., T.
i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu oraz z R. Ś. (1), K. H. (1), T. S. (1), L. A. (1) D. P. (1), W. G. (1), R. K. (1), E. M. (1) i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, odnośnie których wyłączono materiały do odrębnego postępowania lub prowadzone są odrębne postępowania karne, przyjęli środki płatnicze w łącznej kwocie w wysokości co najmniej 33.616.700,- zł., pochodzące z korzyści uzyskanych z popełnienia czynu zabronionego, opisanego w pkt. I, podejmowali działania, mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy w ten sposób, że w ramach działalności podmiotów (...) sp. z o.o. i (...) M. M. (1) przelewali, pod nieprawdziwym tytułem zapłaty za rzekomo nabyty olej napędowy, na rachunki bankowe firmy (...) z o.o. pieniądze uzyskane w wyniku ww. przestępstwa, a następnie wykorzystując fikcyjną dokumentację stwierdzającą, że środki te (przelewane następnie na rachunki bankowe firm PHU (...) i (...) R. K. (1) ) pochodzą z legalnego obrotu towarami akcyzowymi, za pośrednictwem osób upoważnionych do wypłaty gotówki z rachunków bankowych fikcyjnie zarejestrowanych firm (...) i PHU (...), które w rzeczywistości nie prowadziły działalności handlowej, przejmowali w gotówce przekazywane im pieniądze w łącznej kwocie nie mniejszej niż 24.950.100,- zł.

to jest o przestępstwo z art. 299 § 1, § 5 i § 6 kk i art. 271 § 1 i 3 kk , 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i art. 65 §1 kk

III. w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2002 r. w G. , G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z G. R. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), T. S. (1), L. A. (1), D. P. (1), W. G. (1), R. K. (1), E. M. (1) i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, odnośnie których materiały wyłączono do odrębnego postępowania lub toczy się odrębne postępowanie karne, brali udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, związanych z rzeczywistym i fikcyjnym obrotem paliwami

to jest o czyn z art. 258 § 1 kk

IV. w okresie od 7 listopada 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. w T., działając wspólnie jako właściciel i pełnomocnik (...) M. M. (1), podawali w księgach rachunkowych ww. podmiotu gospodarczego nierzetelne dane w ten sposób, że nie wprowadzili do ksiąg rachunkowych kwoty 1.616.000,- zł. otrzymanej w gotówce od (...) w K. za dostarczone paliwo oraz kwoty 1.435.000,- zł. otrzymanej w gotówce od PW (...) w K. za dostarczone paliwo

to jest o czyn z art. 77 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

4. R. Ś. (1) syna M. i E. z domu Z., urodzonego w dniu (...) w B.,

5. T. S. (1) syna A. i K. z domu B., urodzonego w dniu (...) w G.,

6. K. H. (1) syna A. i J. z domu H., urodzonego w dniu (...) w B.

oskarżonych o to, że:

VII. w okresie od marca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. w G., G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu oraz z G. R. (1), R. M. (1), M. M. (1), D. P. (1), L. A. (1), E. M. (1), G. R. (1), a nadto z innymi ustalonymi osobami, odnośnie których wyłączono materiały do odrębnego postępowania lub toczą się odrębne postępowania karne, poprzez tworzenie konstrukcji spółek faktycznie zajmujących się obrotem i wytwarzaniem produktów ropopochodnych, a także podmiotów zajmujących się tworzeniem fikcyjnej dokumentacji finansowo-księgowej w postaci faktur VAT, rozliczeń podatkowych, dowodów KP, KW, potwierdzającej przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w celu wprowadzenia w błąd organów finansowych państwa i uniknięcia płacenia świadczeń publiczno-prawnych od nielegalnej produkcji paliw i przeklasyfikowaniu pierwotnego towaru nieakcyzowego w paliwo ciekłe, wprowadził w błąd urzędników reprezentujących Skarb Państwa z właściwych miejscowo urzędów skarbowych w T. i G., co do faktu uiszczenia takich świadczeń, skutkiem czego podstępnie przejęli kwotę nie mniejszą niż 16.833.754,89,- zł. należnego podatku akcyzowego i podatku VAT, pochodzącą z korzyści uzyskanych z popełnienia czynów zabronionych, związanych z obrotem paliwami ciekłymi, a także doprowadzili indywidualnych odbiorców do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wyniku zakupu niepełnowartościowego paliwa, nieodpowiadającego normom, w kwocie nie mniejszej niż 99.213.300,91- zł, za pomocą wyzyskania błędnego ich przeświadczenia, iż kupują pełnowartościowe paliwa ciekłe przeznaczone jako napęd do pojazdów mechanicznych, na co wskazywała nazwa handlowa oraz cena brutto towaru

to jest o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 270 § 1 kk, z art. 271 § 1 i 3 kk, 272 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i art. 65 § 1 kk

VIII. w okresie od czerwca 2001 roku do 30 czerwca 2002 roku w G., G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu z R. M. (1), M. M. (1), L. A. (1), D. P. (1), W. G. (1), R. K. (1), E. M. (1), G. R. (1) i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, odnośnie których wyłączono materiały do odrębnego postępowania lub prowadzone są odrębne postępowania karne przejęli środki płatnicze w łącznej kwocie w wysokości co najmniej 33.616.700 ,- zł., pochodzące z korzyści uzyskanych z popełnienia czynu zabronionego, opisanego w pkt. I, podejmował działania mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy w ten sposób, że w ramach działalności firm: PHU (...) , (...) R. K. (1), (...) Sp. z o.o., TOR OIL sp. z o.o , (...) M. M. (1), (...) M. W. (1) przyjmowali na rachunki bankowe firmy (...) sp. z o.o. pieniądze uzyskane w wyniku w/w przestępstwa, a następnie tworząc fikcyjną dokumentację stwierdzającą, że środki te pochodzą z legalnego obrotu towarami akcyzowymi, przelewali je pod nieprawdziwym tytułem zapłaty za rzekomo nabyty olej napędowy na rachunki bankowe fikcyjnie zarejestrowanych firm (...) i PHU (...), które w rzeczywistości nie prowadziły działalności handlowej, z których to rachunków bankowych pieniądze te wypłacane były w gotówce i przekazywane M. W. (1), M. M. (1) i R. M. (1)

to jest o przestępstwa z art. 299 § 1, 5 i 6 kk i z art. 271 § 1 i 3 kk i art. 270 § 1 kk, 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i art. 65 § 1 kk

IX. w okresie od 1 marca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. w G., G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z G. R. (1),R. M. (1), M. M. (1), L. A. (1) D. P. (1), W. G. (1), R. K. (1), E. M. (1) i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, odnośnie których materiały wyłączono do odrębnego postępowania lub toczy się odrębne postępowanie karne, brali udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, związanych z rzeczywistym i fikcyjnym obrotem paliwami

t o jest o czyn z art. 258 § 1 kk

X. w okresie od 26 lutego 2001 r. do 28 czerwca 2002 r. w G., działając wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, podrobili faktury rzekomo wystawione przez podmioty gospodarcze (...) Handlowe – K. Z. (1) i (...) R. K. (1), stwierdzające fikcyjną sprzedaż oleju napędowego w ten sposób, że sporządzili komputerowo druki niżej wymienionych faktur oraz pokwitowań wpłat pieniędzy rzekomo wystawionych przez (...) Handlowe – K. Z. (1) oraz (...) R. K. (1) dla Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1), a następnie przedłożyli je nieustalonej osobie do podpisu jako (...) lub (...) oraz wydrukowali faktury na firmę (...) na podpisanych in blanco przez R. K. (1) kartkach papieru, które to dokumenty następnie użyli jako autentyczne i tak:

-

w dniu 26.02.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z pokwitowaniem zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 02.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 04.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 14.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 21.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 07.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 12.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 03.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 09.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 12.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 9 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 16.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 25.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 27.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 31.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 03.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 07.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 14.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 15.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 5 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 17.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 20.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 24.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 5 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 28.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 30.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 31.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę

-

w dniu 01.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...)

K. R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8

dowodami wpłaty KP

-

w dniu 04.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 16 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 05.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 08.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 10.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 14 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 13.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 17.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 17 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 18.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 5 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 20.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 21.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 22.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 25.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 27.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 29.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 01.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 06.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 09.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 16.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 18.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 9 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 24.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 29.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 02.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 10 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 05.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 07.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 08.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 10.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 12.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 12 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 14.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 16.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 19.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 21.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 26.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

-

w dniu 01.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 04.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 04.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 04.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 05.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 07.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 07.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 08.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 08.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 08.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 10.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 10.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 11.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 11.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 12.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 13.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 14.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 16.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 18.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 19.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 20.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 21.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 22.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z dowodem wpłaty KP

-

w dniu 27.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z dowodem wpłaty KP

-

w dniu 02.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 02.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 03.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 05.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 07.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 08.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 10.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 12.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 14.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 15.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 17.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 19.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 21.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 23.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 24.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 25.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 28.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 29.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 30.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 01.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 02.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 04.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 05.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 08.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 09.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 11.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 14.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 15.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 16.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 19.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 20.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 20.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 21.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 22.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 23.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 25.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 28.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 15.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 02.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 03.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 04.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 05.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 08.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 10.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 11.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 15.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 13.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 18.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 19.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 20.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 23.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 25.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 29.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 30.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 01.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 03.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 04.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 06.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 07.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 08.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 10.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 12.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 14.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 15.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 17.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 19.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 21.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 22.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 24.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 26.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

-

w dniu 28.06.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

to jest o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 65 § 1 kk

a nadto R. Ś. (1) o to, że:

XI. w dniu 07 czerwca 2002 r. w G., wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał 9,84 gramy żywicy konopi indyjskich (haszyszu),

to jest o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

7. L. A. (1) syna J. i K. z domu S., urodzonego w dniu (...) w C.,

oskarżonego o to, że:

XII. w okresie od czerwca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. w G., G., T.
i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując polecenia R. M. (1), wykorzystując przy tym działalność gospodarczą prowadzoną w ramach (...) sp. z o.o. z siedzibą w T., ukierunkowaną na wyłudzenie świadczeń publicznoprawnych: podatku dochodowego,podatku od towarów i usług oraz akcyzy z tytułu produkcji i sprzedaży produktów ropopochodnych:

-

realizował bieżącą obsługę finansową na rachunkach bankowych sp. z o.o. (...) sp. z o.o.,

-

wystawiał szereg dokumentów mających znaczenie prawne, stwierdzających nierzeczywisty stan faktyczny, w tym umowy przelewu, deklaracje podatkowe (CIT, VAT) oraz faktury VAT w zakresie fikcyjnego obrotu paliwowego, wskazujące, że od naliczonej ceny za sprzedawany towar uiszczony jest podatek akcyzowy, podczas gdy w rzeczywistości takie świadczenia podatkowe nie były odprowadzane, a następnie posługując się i udostępniając takie dokumenty, pomógł R. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1) wprowadzić w błąd pracowników właściwych miejscowo urzędów skarbowych reprezentujących Skarb Państwa, co do okoliczności będących podstawą naliczenia świadczeń publiczno - prawnych, doprowadzając w konsekwencji do podstępnego wyłudzenia przez te osoby w ramach firmy (...) Sp. z o.o. kwoty co najmniej 4.972.228, - zł, powodując tym samym, uznaną ustawowo za mienie wielkiej wartości, szkodę w tej wysokości w majątku Skarbu Państwa, reprezentowanym przez właściwy miejscowo urząd skarbowy, jednocześnie doprowadzając bliżej nieustalonych indywidualnych odbiorców paliw ciekłych do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wyzyskania błędnego przeświadczenia, iż zakupują pełnowartościowe paliwa ciekłe przeznaczone jako napęd do pojazdów mechanicznych, na co wskazywała nazwa handlowa oraz cena brutto towaru i wyrządzenia w ten sposób szkody w wysokości równej wartości sprzedanego niepełnowartościowego paliwa w kwocie co najmniej 17.166.027 ,- zł.

to jest o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i art. 65 § 1 kk.

XIII. w okresie od czerwca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. w G. i w T., działając w celu udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przeciwko mieniu i dokumentom, pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. (...) wystawiając i podpisując dokumenty potwierdzające niedokonane transakcje obrotu olejem napędowym i etyliną, udzielił pomocy R. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1) i innym osobom, w przejęciu za pośrednictwem rachunków bankowych założonych dla Sp. z o.o. (...), PHU (...), (...) R. K. (1), Sp. z o.o TOR OIL, (...) M. M. (1) środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z nielegalnym obrotem produktami ropopochodnymi, które to środki w łącznej kwocie nie mniejszej niż 33.616.700,- zł. następnie były przelewane na konta i wypłacane w gotówce z rachunków bankowych tych firm, założonych w różnych bankach w G. i w T. i przekazywaneMarkowi W., M. M. (1) i R. M. (1)

to jest o czyn z art. 299 § 1 , 5 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk

XIV. w okresie od czerwca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. w G., G., T.
i innych miejscowościach w Polsce, działając wspólnie i w porozumieniu z G. R. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), T. S. (1), R. M. (1), L. A. (1) D. P. (1), W. G. (1), R. K. (1), E. M. (1) i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, odnośnie których materiały wyłączono do odrębnego postępowania lub toczy się odrębne postępowanie karne, brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, związanych z rzeczywistym i fikcyjnym obrotem artykułami ropopochodnymi

to jest o czyn z art. 258 § 1 kk

8. W. G. (1) syna L. i Z. z domu S., urodzonego w dniu
03 marca 1962 r. w S.

oskarżonego o to, że:

XV. w okresie od października 2001 r. do marca 2002 r. w G. i T., działając w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć, z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując polecenia T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1) i za ich pośrednictwem R. M. (1), wykorzystując przy tym działalność gospodarczą prowadzoną w ramach PHU (...), ukierunkowaną na wyłudzenie świadczeń publicznoprawnych: podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz akcyzy z tytułu produkcji i sprzedaży paliw ciekłych

-

zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej w ramach tej firmy, wprowadzając tym samym w błąd pracownika Urzędu Miejskiego w G., co do zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej,

-

założył rachunki bankowe dla tego podmiotu w różnych bankach i upoważnił
E. M. do ich bieżącej obsługi finansowej,

-

wystawiał szereg dokumentów mających znaczenie prawne, stwierdzających nierzeczywisty stan faktyczny, w tym umowy przelewu, deklaracje podatkowe (CIT, VAT) oraz faktury VAT w zakresie fikcyjnego obrotu paliwowego, wskazujące, że od naliczonej ceny za sprzedawany towar uiszczony jest podatek akcyzowy, podczas gdy w rzeczywistości takie świadczenia podatkowe nie były odprowadzane, a następnie posługując się i udostępniając takie dokumenty, pomógł w ten sposób R. M. (1), M. M. (1) , T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1) wprowadzić w błąd pracowników właściwych miejscowo urzędów skarbowych reprezentujących Skarb Państwa co do okoliczności będących podstawą naliczenia świadczeń publiczno-prawnych, doprowadzając w konsekwencji do podstępnego wyłudzenia przez te osoby w ramach firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. i (...) M. M. (1) kwoty co najmniej 2.812.940,- zł. powodując tym samym, uznaną ustawowo za mienie wielkiej wartości, szkodę w tej wysokości w majątku Skarbu Państwa reprezentowanym przez Urząd Skarbowy w G., a także doprowadził indywidualnych odbiorców paliwa do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wyniku zakupu niepełnowartościowego paliwa nieodpowiadającego normom w kwocie nie mniejszej niż 6.929.455,- zł.

to jest o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zast. art. 12 kk i art. 65 § 1 kk

XVI. w okresie od października 2001 r. do marca 2002 r. w G. i T., działając w celu udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych w kwocie 10.628.700,- zł. oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przeciwko mieniu i dokumentom, poprzez zarejestrowanie na swoje nazwisko działalności gospodarczej o nazwie PHU (...) oraz otwarcie kont bankowych na w/w firmę i upoważnienie E. M. do dokonywania operacji finansowych na tych kontach, jak również podpisywanie wystawionych dokumentów i faktur przez i na firmę PHU (...), potwierdzających w rzeczywistości niedokonane transakcje obrotu olejem napędowym i etyliną, udzielił pomocy R. Ś., T. S., K. H., R. M. i innym osobom w przejęciu za pośrednictwem kilku rachunków bankowych założonych dla PHU (...), w/w środków płatniczych , pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, związanego z nielegalnym obrotem paliwami ciekłymi, przy czym:

-

z konta bankowego nr (...)- (...)- (...) Banku S.A. O/T. umożliwił wypłatę kwoty 2.935.050,-zl .

-

z konta bankowego nr (...)- (...) Banku (...) S.A. w K. Oddział w T. umożliwił dokonanie wypłaty kwoty 2.249.300,-zł.

-

z konta bankowego Banku Spółdzielczego w T. umożliwił dokonanie wypłaty kwoty 2.560.650,- zł.

-

z konta bankowego nr (...)- (...)- (...)-1100 Banku (...)/ w T. umożliwił dokonanie wypłaty kwoty 2.033.700,- zł.

-

z konta bankowego nr (...)- (...)-2700- (...) S.A. O/T. umożliwił dokonanie wypłaty kwoty 850.000,- zł.

to jest o przestępstwo z art. 299§1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65§1 kk

XVII. w okresie od października 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. w G. , G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając wspólnie i w porozumieniu z G. R. (1), R. M. (1), R. Ś. (1), T. S. (1) , K. H. (1), M. M. (1), L. A. (1) , W. G. (1), R. K. (1), E. M. (1) i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, odnośnie których materiały wyłączono do odrębnego postępowania lub toczy się odrębne postępowanie karne, brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, związanych z rzeczywistym
i fikcyjnym obrotem paliwami

to jest o czyn z art. 258 § 1 kk

10. E. M. (1) syna L. i Z. z domu C., urodzonego w dniu (...) w T. ,

oskarżonego o to, że:

XX. w okresie od października 2001 r. do maja 2002 r. w T., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, udzielił pomocy R. M. (1), M. M. (1), R. Ś. (1), T. S. (1), L. A. (1), K. H. (1) i innym osobom w przyjęciu za pośrednictwem kilku rachunków bankowych założonych dla fikcyjnie działających podmiotów gospodarczych PHU (...) i (...) R. K. (1) środków płatniczych w łącznej kwocie 14.659.600,- zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, związanego z nielegalnym obrotem produktami ropopochodnymi, a w szczególności:

na podstawie udzielonych mu przez R. K. (1) pełnomocnictw do wypłaty z rachunków bankowych firmy (...):

-

o nr (...)- (...) z Banku (...) S.A. w K. Oddział w T. kwoty 2.091.000,- zł.,

-

o nr (...)- (...) z (...) Banku S.A. Oddział w T. kwoty 1.452.000,- zł.,

-

o nr (...)- (...)-2700- (...)-001 z (...) S.A. Oddział w T. kwoty 487.900,- zł.

na podstawie udzielonych mu przez W. G. (1) pełnomocnictw do wypłaty z

rachunków bankowych firmy PHU (...):

-

nr (...)- (...) z Banku (...) S.A. w K. I O/T. kwoty 2.249.300,- zł.,

-

o nr (...)- (...) z (...) Banku S.A. Oddział w T. kwoty 2.935.050,- zł.,

-

o nr (...)-11-1 z Banku Spółdzielczego w T. kwoty 2.560.650,- zł.,

-

o nr (...)- (...)- (...)-1100 z Banku (...) w T. kwoty 2.033.700,- zł.,

-

o nr (...)- (...)-2700- (...) z (...) S.A. Oddział w T. kwoty 850.000,-zł.,

a następnie przekazał powyższe kwoty w gotówce R. M. (1).

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk

XXI. w okresie od października 2001 r. do maja 2002 r. w G. , T. i innych miejscowościach w Polsce, działając wspólnie i w porozumieniu z R. M. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), T. S. (1), M. M. (1), L. A. (1) D. P. (1), W. G. (1), R. K. (1) i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, odnośnie których materiały wyłączono do odrębnego postępowania lub toczy się odrębne postępowanie karne, brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, związanych z rzeczywistym i fikcyjnym obrotem paliwami

to jest o czyn z art. 258 § 1 kk

I.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na mocy art. 414§1 k.k. w zw. z art. 17§1 pkt 6 k.p.k. umarza postępowanie karne co do czynów zarzucanych w punktach III, IV, IX, XI, XIV, XVII, XXI aktu oskarżenia;

II.  oskarżonego E. M. (1) uniewinnia od popełnienia czynu zarzucanego w punkcie XX aktu oskarżenia;

III.  w granicach czynów zarzucanych oskarżonym R. M. (1) i M. M. (1) w punktach I i II aktu oskarżenia ustala, iż oskarżeni ci dopuścili się 3 czynów zabronionych i tak:

1/ przy zastosowaniu art. 2§2 k.k.s. i art. 4§1 k.k. ustalając, iż w okresie od 1 listopada 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 G., G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć, działając wspólnie i porozumieniu oraz z T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), L. A. (1), W. G. (1), M. W. (1), a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, tworzących fikcyjną dokumentację finansowo – w tym w postaci fikcyjnych faktur VAT potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w tym zajmując się sprawami gospodarczymi (...) Sp. z o.o. i (...) Lotos M. M. (1) wystawiając i posługując się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT dotyczącymi zakupu i odsprzedaży produktów ropopochodnych, w tym oleju napędowego i etyliny, uchylili się od opodatkowania nie wskazując właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu transakcji pomiędzy (...) Sp. z o.o. a (...) Sp. z o.o. , Cetan z (...) Lotos M. M. (1) i Tor O. Sp. z o.o, (...) Lotos M. M. (1) a (...) Sp. z o.o., A. z (...) Sp. z o.o., Tank z (...) Sp. z o.o. przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie 7.077.030,00 złotych tj. czynu z art. 54§1 k.k.s. w zb. z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 9§1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 20§2 k.k.s,. na mocy art. 17 §1 pkt 6 kpk w zw. art. 414§1 k.p.k. w zw. z art. 113 §1 kks w zw. z art. 54§1 kks. w zw. z art. 44 §1 pkt 1 k.k.s. i art. 44§5 k.k.s. umarza postępowanie karne w odniesieniu do ww. czynu z uwagi na przedawnienie karalności;

2/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznaje oskarżonych za winnych tego, że w okresie od maja 2000 roku do 30 czerwca 2002 roku w G., G. i T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych, w tym polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu oraz T. S. (1), R. Ś. (1) K. H. (1), L. A. (1), W. G. (1) a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, w tym m.in. w ramach podmiotów (...) Sp. z o.o. , (...) Lotos M. M. (1), (...) Sp. z o.oo., PHU (...), A. Z. K. (1), Tank Sp.j., Cetan J. K. (1) wystawili i posłużyli się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT tj. fakturami które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących transakcji produktami ropopochodnymi, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 271§1 i 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i za to na mocy art. 271§3 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. skazuje:

- oskarżonego R. M. (1) na karę roku i 6 (słownie: sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 300 (słownie: trzysta) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 100 (słownie: sto) złotych

- oskarżonego M. M. (1) na karę 8 (słownie: ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (słownie: sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 100 (słownie: sto) złotych;

3/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznaje oskarżonych za winnych tego, że w okresie nie wcześniej niż w marcu 2002 roku do 26 kwietnia 2002 roku w T., działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili I. M. (1) i S. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.254,42 zł na szkodę I. M. (1) i w kwocie 11.163,18 zł. na szkodę S. M. (2) poprzez wprowadzenie w błąd ww. pokrzywdzonych co do jakości sprzedanego im oleju napędowego, który był niepełnowartościowym paliwem, nieodpowiadającym normom, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 286§1 k.k. skazuje:

- oskarżonego R. M. (1) na karę 6 (słownie: sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 100 (słownie: sto) złotych

- oskarżonego M. M. (1) na karę 6 (słownie: sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 100 (słownie: sto) złotych;

IV.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 85 k.k., art. 86§1 i 2 k.k. łączy orzeczone w punkcie III 2/ i III 3/ wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny i wymierza w ich miejsce oskarżonemu R. M. (1) karę łączną roku i 9 (słownie: dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 320 (słownie: trzysta dwadzieścia) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 (słownie: sto) złotych, oskarżonemu M. M. (1) karę łączną roku pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 120 (słownie: sto dwadzieścia) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 (słownie: sto) złotych;

V.  w ramach czynów zarzucanych oskarżonym R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (1) w punktach VII, VIII i X aktu oskarżenia ustala iż oskarżeni dopuścili się 2 czynów zabronionych i tak:

1/ przy zastosowaniu art. 2§2 k.k.s. i art. 4§1 k.k. ustalając, iż w okresie od 1 listopada 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 G., G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, działając wspólnie i porozumieniu oraz R. M. (1), M. M. (1), L. A. (1), W. G. (1), M. W. (1), a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, tworzącymi fikcyjną dokumentację finansowo - księgową w tym fikcyjnych faktur VAT potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w tym zajmując się sprawami gospodarczymi PHU (...), B. R. K. (1) i (...) Sp z o.o. wystawiając i posługując się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT dotyczącymi zakupu i odsprzedaży produktów ropopochodnych, w tym oleju napędowego i etyliny, uchylili się od opodatkowania nie wskazując właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu transakcji pomiędzy m.in. B. R. K. (1) z (...) Sp. z o.o., P.H.U. (...) z (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. z W. M. W. (1), (...) Sp. z o.o. z (...) Sp. z o.o., B. R. K. (2) z Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1), B. R. K. (1) z (...), z P.H.U (...), z (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. z T. Ł. (1), L. B. (1) Stacje Paliw s.c. przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie 15.346.485,00 zł tj. czynu z art. 54§1 k.k.s. w zb. z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 9§1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 20§2 k.k.s. na mocy art. 17 §1 pkt 6 kpk w zw. art. 414§1 k.p.k. w zw. z art. 113 §1 kks w zw. z art. 54§1 kks. w zw. z art. 44 §1 pkt 1 k.k.s. i art. 44§5 k.k.s. umarza postępowanie karne w odniesieniu do ww. czynu z uwagi na przedawnienie karalności

2/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznaje oskarżonych za winnych tego, że w okresie od 26 lutego 2001 roku do 30 czerwca 2002 roku w G., G. i T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych, w tym polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu oraz M. M. (1), R. M. (1), L. A. (1), W. G. (1), D. K. (1), M. W. (1) a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi m.in. między podmiotami (...) Sp. z o.o., (...) Lotos M. M. (1), (...) Sp. z o.o., PHU (...), B. R. K. (1), W. M. W. (1) (...). H., T. Ł. (1), L. B. (1) Stacja Paliw s.c., E. Sp. z o.o, Hurt – (...) Stacja Paliw D. K. (1), (...) Sp zo.o., S.K. (...), A. R. W., P.H.U. (...), A. M. W. (2), (...) z o.o., (...) Sp. z o.o. wystawili i posłużyli się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT tj. fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących transakcji produktami ropopochodnymi w tym: olejem napędowym i etyliną, komponentami, olejem opalowy i olejem maszynowym oraz użyli jako autentyczne podrobione faktury VAT wystawione rzekomo przez (...) K. Z. (1) dla Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) - opisane w zarzucie X aktu oskarżenia i podrobione w sposób opisany w tym zarzucie oraz użyli jako autentyczne podrobione faktury VAT:

- z dnia 10.04.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 26.04.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 04.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) K. licz R. dla (...) sp. z o.o.

- z dniu 09.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) K. licz R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 10.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 14.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 19.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 01.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 05.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 16.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 26.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 04.04.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 05.04.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dniu 04.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 14.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 14.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 22.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 22.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 05.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 05.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 07.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 08.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 08.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 08.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 09.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 11.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 12.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 13.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 13.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 15.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 16.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 19.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 20.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 20.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 21.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 27.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 27.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 29.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 29.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 02.07.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 03.07.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 04.07.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 07.07.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 11.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 12.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 13.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 14.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 16.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 20.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 21.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 23.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 26.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 27.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 28.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 29.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 29.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 30.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 25.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 11.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 14.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 17.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 20.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawione przez (...) R. dla (...) M. W. (1) i podrobione przez K. H. (1) poprzez nakreślenie przez ww na ww. fakturach VAT podpisu R. K. (1), utalając dodatkowo, iż faktury VAT wymienione w opisie czynu X aktu oskarżenia wystawione przez B. K. R. dla Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) nie zostały podrobione a poświadczały nieprawdę albowiem potwierdzały zdarzenia gospodarcze, które nie zaistniały, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 271§1 i 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zb. z art. 270§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i za to na mocy art. 271§3 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. skazuje:

- oskarżonego R. Ś. (1) na karę roku i 8 (słownie: ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 300 (słownie: trzysta) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych

- oskarżonego T. S. (1) na karę roku i 8 (słownie: ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 300 (słownie: trzysta) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 150 (słownie: sto pięćdzesiąt) złotych

- oskarżonego K. H. (1) na karę roku i 4 (słownie: czterech) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych;

VI.  w ramach czynów zarzucanych oskarżonemu L. A. (1) w punktach XII i XIII aktu oskarżenia ustala iż oskarżony dopuścił się 2 czynów zabronionych i tak:

1/ przy zastosowaniu art. 2§2 k.k.s. i art. 4§1 k.k. ustalając iż w okresie od 1 listopada 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 G., G., T., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, działając wspólnie i porozumieniu z R. M. (1), M. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), W. G. (1) a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i wytwarzaniem produktów ropopochodnych, tworzących fikcyjną dokumentację finansowo –w tym fikcyjnych faktur VAT potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w tym jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o. posługując się fikcyjnymi fakturami VAT dotyczącymi zakupu i odsprzedaży produktów ropopochodnych, uchylił się od opodatkowania nie wskazując właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu transakcji pomiędzy (...) Sp. z o.o. a (...) Sp. z o.o., A. z (...) Sp. z o.o., Tank z (...) Sp. z o.o. przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie 4.972.288 zł tj. czynu z art. 54§1 k.k.s. w zb. z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 9§1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 20§2 k.k.s. na mocy art. 17 §1 pkt 6 k.p.k. w zw. art. 414§1 k.p.k. w zw. z art. 113 §1 k.k.s. w zw. z art. 54§1 k.k.s.. w zw. z art. 44 §1 pkt 1 k.k.s. i art. 44§5 k.k.s. umarza postępowanie karne w odniesieniu do ww. czynu z uwagi na przedawnienie karalności;

2/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznaje oskarżonego za winnego tego, że w okresie od czerwca 2001 roku do 30 czerwca 2002 roku w G., G. i T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych, w tym polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu z M. M. (1), R. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), W. G. (1), a nadto innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzona konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, w ramach podmiotów m.in. (...) Sp. z o.o., (...) Lotos M. M. (1), (...) Sp. z o.o., A. i Tank, w tym jako prezes zarządu Tor (...) Sp z o.o. wystawił i posłużył się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT tj. fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących transakcji produktami ropopochodnymi, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 271§1 i 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i za to na mocy art. 271§3 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. skazuje oskarżonego na karę roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (słownie: sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych;

VII.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 69 § 1, 2 i 3 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k.. art. 73§2 k.k. wykonanie orzeczonej w stosunku do oskarżonego L. A. (1) w punkcie VI 2/ wyroku karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (słownie: trzy) lata i oddaje oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora sądowego ;

VIII.  w ramach czynów zarzucanych oskarżonemu W. G. (1) w puntach XV i XVI aktu oskarżenia ustala iż oskarżony dopuścił się dwóch czynów zabronionych :

1/ przy zastosowaniu art. 2§2 k.k.s. i art. 4§1 k.k. ustalając iż w okresie od 1 listopada 2001 roku do marca 2002 G. i T., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, działając wspólnie i porozumieniu z R. M. (1), M. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), L. A. (1) poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, tworzącymi fikcyjną dokumentację finansowo - w tym fikcyjnych faktur VAT potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w tym w ramach prowadzonej działalności PHU (...) wystawiając fikcyjne faktury VAT dotyczące obrotu produktami ropopochodnymi, uchylił się od opodatkowania nie wskazując właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu transakcji pomiędzy PHU (...) z (...) Sp. z o.o. przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie 2.812.940,00 zł tj. czynu z art. 54§1 k.k.s. w zb. z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 9§1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 20§2 k.k.s. na mocy art. 17 §1 pkt 6 k.p.k. w zw. art. 414§1 k.p.k. w zw. z art. 113 §1 k.k.s. w zw. z art. 54§1 k.k.s. w zw. z art. 44 §1 pkt 1 k.k.s. i art. 44§5 k.k.s. umarza postępowanie karne w odniesieniu do ww. czynu z uwagi na przedawnienie karalności

2/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznaje oskarżonego za winnych tego, że w okresie od października 2001 roku do marca 2002 roku w G. i T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych, w tym polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu z M. M. (1), R. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), L. A. (1) poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, m.in. w ramach podmiotów (...) Sp. z o.o., (...) Lotos M. M. (1), (...) Sp. z o.o., PHU (...), B. R. K. (1), w tym jako właściciel PHU (...) wystawił dla E. Sp. z .o.o fikcyjne faktury tj. faktury nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących transakcji produktami ropopochodnymi, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 271§1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i za to na mocy art. 271§3 k.k. w zw. z art. 65 k.k. skazuje oskarżonego na karę roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (słownie: sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 30 (słownie: trzydzieści) złotych;

IX.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie 46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonych M. M. (1) i R. M. (1) solidarny obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz I. M. (1) kwoty 25.254,42 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery i 42/100 złotych) i na rzecz S. M. (2) kwoty 11.163,18 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 18/100 złotych);

X.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na mocy art. 39 pkt 2 k.k., art. 41§2 k.k., art. 43§1 i 2 k.k. orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obortem paliwami wobec oskarżonego M. M. (1), R. M., T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1) na okres po 10 (słownie: dziesięć) lat, L. A. (1) i W. G. (1) na okres po 5 (słownie: pięć) lat;

XI.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 63§1 k.k. zalicza:

- oskarżonemu R. M. (1) na poczet orzeczonej w punkcie IV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 23 października 2002 roku do dnia 02 kwietnia 2004 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu M. M. (1) na poczet orzeczonej w punkcie IV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 24 listopada 2003 roku do dnia 4 lutego 2004 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu R. Ś. (1) na poczet orzeczonej w punkcie V 2/ wyroku kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 23 października 2002 roku do dnia 2 kwietnia 2004 roku do przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu T. S. (1) na poczet orzeczonej w punkcie V 2/ wyroku kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 28 października 2002 roku do dnia 25 sierpnia 2003 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu K. H. (1) na poczet orzeczonej w punkcie V 2/ wyroku kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 5 listopada 2002 roku do dnia 7 kwietnia 2004 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu W. G. (1) na poczet orzeczonej w punkcie VIII 2/ wyroku kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 18 grudnia 2002 roku do dnia 9 grudnia 2003 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu L. A. (1) na poczet orzeczonej w punkcie VI 2/ wyroku kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 10 lipca 2003 roku tj. jeden dzień, przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny dwóm dziennym stawko kary grzywny;

XII.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 63§2 k.k. zalicza:

- oskarżonemu R. M. (1) na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami okres rzeczywistego stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami od dnia 2 kwietnia 2004 roku

- oskarżonemu R. Ś. (1) na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami okres rzeczywistego stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami od dnia 2 kwietnia 2004 roku

- oskarżonemu K. H. (1) na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami okres rzeczywistego stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami od dnia 7 kwietnia 2004 roku;

XIII.  na podstawie art. 23 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz § 2 ust. 1-3, § 12a ust. 2 pkt 3 i §12 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu w związku z §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu zasądza od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku na rzecz radcy prawnego W. K. (1) kwotę (...),67 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem i 67/100) złotych brutto tytułem zwrotu wydatków i wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu oskarżonemu R. M. (1) i kwotę 1160,88 (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt i 88/10) złotych brutto tytułem zwrotu wydatków i wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu oskarżonemu M. M. (1);

XIV.  na podstawie art. 626§1 k.p.k., art. 627 k.p.k., art. 633 k.p.k., art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) i art. 624§1 k.p.k. zasądza od:

- oskarżonego R. M. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...) (słownie: jedenaście tysięcy siedemset) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego M. M. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 7580 (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego R. Ś. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 9300 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego T. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 9300 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego K. H. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1800 (słownie: tysiąc osiemset) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego L. A. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4180 (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego W. G. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3780 (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

XV.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 630 k.p.k. kosztami procesu, w zakresie jakim uniewinniono oskarżono oskarżonego E. M. (1) i umorzono postępowanie obciąża Skarb Państwa.

Sygnatura akt II K 19/11

UZASADNIENIE

(...) s.c. z siedzibą w G. ul. (...) została wpisana w Urzędzie Miejskim w G. do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem (...). Na podstawie zaświadczenia Urzędu Statystycznego w G. uzyskała REGON (...) oraz decyzją Drugiego Urzędu Skarbowego w G. numer NIP (...).

W oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej spółka prowadzić miała pośrednictwo w handlu artykułami ropopochodnymi oraz handel obwoźny wymienionymi artykułami, z wyjątkiem działalności koncesjonowanej. Według NIP-2 zgłoszenia identyfikacyjnego spółka miała prowadzić sprzedaż hurtową paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów ropopochodnych. Spółka posiadała koncesję nr (...) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi do 30.09.2009 r, które zostało zmienione na magazynowanie paliw ciekłych do 2010 r. Nie posiadała natomiast uprawnień do przerobu i mieszania artykułów ropopochodnych. W kwietniu 1999 r. do spółki przystąpiła M. M. (3), która wystąpiła ze spółki z dniem 27.04.2000 r. i przeniosła przypadające jej prawo użytkowania wieczystego i prawo własności nieruchomości w G. przy ul. (...) na rzecz G. R. (1) i A. S.. W dniu 30.08.2001 r. do spółki przystąpili M. P. i K. Z. (2). (...) s.c. (...) w dniu 18.12.2001 r. podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i w dniu 21.12.2001 r. zapadła decyzja o wykreśleniu spółki z ewidencji działalności gospodarczej W lutym 2002 r. Urząd Kontroli Skarbowej w G. przeprowadził w s.c. (...) badanie prawidłowości rozliczeń z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług za lata :1999,2000 i od stycznia do listopada 2001 r. W dniu 20.11.2001 r. kontrolujący dokonali oględzin bazy paliw na terenie (...) w G. przy ul. (...), a w dniu 21.11.2001 r. oględzin punktów sprzedaży paliw w Z. i J.. Wobec braku możliwości dostępu do dokumentów i ewidencji księgowej spółki, (...) w G. ustaleń kontrolnych dokonał w oparciu o deklaracje VAT-7 za okres od stycznia 1999 do listopada 2001 r. uzyskane z Urzędów Skarbowych w G. i wydał decyzje, które zostały uchylone. Nie została także wznowiona przez Urząd Kontroli Skarbowej w G. kontrola w s.c. (...) z uwagi na brak pełnej dokumentacji.

Dowody: zaświadczeni o wpisie do ewidencji gospodarczej k.9349 - 9350, decyzja w sprawie nadania NIP k 9351 – 9352, protokół kontroli (...) w G. k. 8102 – 8103,decyzje dotyczące koncesji k. 11362-11379, decyzje o nadaniu numeru NIP k. 278, dokumentacja bankowa k. 297, 334 - 336, protokół kontroli (...) w G. k. 8133 - 8138, informacja z (...) w G. k. 10572

W toku prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w G. kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, które polegały m.in. na:

1. produkcji oleju napędowego bez wymaganej koncesji oraz opłaconego podatku akcyzowego,

2. fikcyjnym wydzierżawieniu innym podmiotom gospodarczym naziemnych zbiorników na terenie dawnej bazy paliwowej (...) S.A. w G..

Dowód: zawiadomienie (...) w G. k.8001-8095

Z dokumentacji spółki wynikało, że (...) dysponuje bazą magazynową zbiorników podziemnych o objętości 4.500 m3, natomiast z umów dzierżawy, wynikało, że: (...) Sp. z o.o. dzierżawiła na czas nieoznaczony 1.200 m3, którą to powierzchnię aneksem zwiększono do 2.200 m2 (z możliwością dalszej poddzierżawy), (...) wydzierżawił 10 zbiorników o pojemności po 100 ton, PHU (...) z siedzibą w Ż. dzierżawiło 1500 m3, (...) M. M. (1)- 600 ton, (...) 1000 m3, RAF OL- 20 ton. Po zsumowaniu i przeliczeniu na m3 powierzchni objętości magazynowej wynikało, że w II półroczu 2000 r. (...) wydzierżawiał od 4.623 – 5.623 m3. Biorąc pod uwagę bardzo duże ilości swojego paliwa, którym handlował (...), a które również miał przechowywać w swoich magazynach na terenie dawnego (...) i wydzierżawianą powierzchnię magazynową w/w firmom, nie było możliwości aby deklarowaną ilość paliwa można było pomieścić na powierzchni 4.500 m3. Na miejscu podczas oględzin terenu dawnego (...), ustalono że spółka (...) posiadała również 4 zbiorniki naziemne o łącznej powierzchni 550 m3, które dzierżawił (...) na olej przepracowany. Z oględzin wynikało, że zbiorniki te nie były używane, bowiem dno zbiornika było suche, z rdzawym nalotem na blaszanej podłodze. Brak było śladu po składowanych paliwach i nie wyczuwało się charakterystycznego zapachu odpadów ropopochodnych. Przeprowadzający kontrolę nie stwierdzili, aby do tych zbiorników naziemnych podłączano jakiekolwiek rury czy instalacje paliwowe. Nie było też technicznej możliwości bezpośredniego dojazdu cysterny do zbiorników, gdyż odległość od zbiornika do ew. postawienia cysterny wynosiła 20 m. Z powyższych ustaleń wynikało, że deklarowane w fakturach ilości paliwa w rzeczywistości nigdy nie były i nie mogły być składowane na terenie (...). Zdaniem przeprowadzającej kontrolę, również firmy które miały rzekomo dzierżawić powierzchnie magazynowe, w rzeczywistości również nie składowały tam paliwa, a na pewno nie wydzierżawiały powierzchni magazynowej. Następnego dnia pracownicy (...) w G. przeprowadzili oględziny w Z. oraz w J., gdzie miały znajdować się zbiorniki użytkowane przez s. c. (...). Na miejscu nie było już zbiorników, a tylko ślady po ich zamontowaniu. Nie ustalili kontrolujący w związku z tym o jakiej były powierzchni ale były 3 stanowiska w Z. i 3 stanowiska w J.. Licząc, że taki zbiornik mógł pomieścić 10 m3 paliwa, to łącznie mogły one pomieścić 60 m3 paliwa. Po zsumowaniu ilości powierzchni magazynowych w G., Z. i J., nie było możliwości, aby w łącznej powierzchni magazynowej 4.560 m3 pomieścić deklarowaną ilość zakupionego paliwa. Nie było też możliwości dokładnego wyliczenia ilości zafakturowanego zakupu i sprzedaży paliwa, ponieważ kontrolujący nie dysponowali całością dokumentacji. Po tych oględzinach możliwe byłoby dopiero ustalanie stanu faktycznego. Tymczasem sp-ka (...) wyprowadziła się z siedziby bez podania adresu.

Po zmianie firmy wcześniej powstałej sp. z o.o. (...) na sp. z o.o. (...), której udziałowcami byli G. R. (1) i A. S., przeniesiono aktywa s.c. (...) do sp. z o.o. (...) oraz po raz kolejny zmieniono firmę sp. z o.o. na (...), której głównym udziałowcem w roku 2003 był M. P.

(...) s.c. utrzymywała także kontakty handlowe z P. K. (1), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (...)P. K. (1) z siedziba w S. (zwany dalej (...)), który w latach 2000-2001 komponowany nielegalnie w S., z produktów bezakcyzowych olej napędowy jak i odbarwiany w A. S. olej opałowy, sprzedawał między innymi do s.c. (...). Na ten olej opałowy wystawiano fikcyjne faktury potwierdzające sprzedaż oleju napędowego (zamiast oleju opałowego), w których zawierano klauzulę, że podatek akcyzowy został zapłacony i zawarty jest w cenie paliwa, podczas gdy faktycznie takiego podatku nie odprowadzano. Olej ten przewożony był do nabytej od PP P. (...) w 2000 r. przez (...) s.c. bazy, zlokalizowanej w G. przy ul. (...), zaadaptowanej na bazę paliwową. Tam też G. R. (1) i A. S. dokonywali nielegalnego, bez posiadania koncesji, komponowania paliw płynnych oraz mieszania odbarwionego oleju opałowego z innymi olejami (w szczególności z olejem bazowym S. (...)), które następnie sprzedawali odbiorcom hurtowym jako olej napędowy, z pominięciem wnoszenia podatku akcyzowego. Baza paliwowa była użytkowana przez G. R. (1) i A. S. jeszcze przed jej formalnym zakupem. Do mieszania paliw używano dwóch mieszaczy, zaprojektowanych i zbudowanych przez pracowników Politechniki (...).

Dowód: protokół kontroli (...) w G. k. 8001 - 8007, zeznania K. K. (2) k.8549 – 8552, k.15307, akt notarialny k.8441- 8486, wyjaśnienia M. P. (...), (...), zestawienie operacji bankowych k 899, zeznania F. L. k. 8576–8577, k.15675, zeznania R. M. (3) k. 8580 - 8581,k.11038, k.11461-11463, zeznania W. G. (2) k. 8582 - 8583, k. 15673-15674, zeznania W. J. (1) k. 8615 – 8617, k.15674, zeznania J. O. (1) k 8620 – 8621v, zeznania P. A. k. 8642 - 8643,k.15670-15672, zeznania W. O. k. 9273,k. 15842-15843, zeznania M. J. k. 9288 - 9289,k. 15674-15675, zeznania J. S. (1) k. 9683-9684v, k. 15844, K. S. (1) k. 3217,319, 5081 – 5084, 15505, zeznania L. B. (1) k.6228 - 6231, k.15636-15639,zeznania H. L. k.9686-9686,16274, zeznania zmarłego S. G. k. 9965 – 9966, kserokopia dokumentacji dotycząca mieszalników k. 9766 – 9810, opinia z zakresu paliw płynnych k. 11195- 11246

Z uwagi na działania Wydziału Ochrony (...) Urzędu Miejskiego w G. oraz ujawnionej przez urzędników nielegalnej działalności związanej z przerobem paliw, do którego używano również komponentów oraz skłócenia wspólników, jak i ich trudnej sytuacji finansowej, s.c. (...) w czerwcu 2001 r. zaprzestała dalszej działalności na terenie dawnego (...) w G., zaś mieszalniki G. R. (1) i A. S. podzielili pomiędzy siebie i G. R. (1) mieszalniki, które po podziale przypadły jemu wywiózł w nieustalone miejsce, zaś A. S. wywiózł mieszalniki do B., gdzie kontynuował działalność pod firmą (...) S.A. z siedzibą w G.. (...) s.c. kupowała od P. K. (1), prowadzącego firmę (...) odbarwiony olej opałowy, który mieszano z olejami napędowymi pochodzącymi z innego źródła, celem uzyskania większej jego ilości. Zmieszane w powyższy sposób oleje miały być sprzedawane kolejnym podmiotom gospodarczym jako olej napędowy, po atrakcyjnie niskiej cenie. (...) s.c. wystawiała fakturę jak za pełnowartościowy olej napędowy i zamieszczała adnotację, iż akcyza została zawarta w cenie paliwa. Faktycznie (...) nie odprowadzała podatku akcyzowego w związku z produkcją oleju napędowego. Nadwyżki wyprodukowanego oleju napędowego i benzyn rozprowadzane były bezpośrednio do stacji paliw, odbiorców prywatnych i firm, na które wystawiane były faktury od fikcyjnych podmiotów gospodarczych, fikcyjne faktury od rzeczywiście zarejestrowanych podmiotów lub też bez żadnej dokumentacji.

Należność za paliwo regulowana była poprzez zapłatę na konto spółki gotówką, kompensatami lub towarem w postaci paliw.

(...) nabywała paliwo z PHU (...). Ponieważ dokumentacja na to paliwo częściowo była fikcyjna, a samo paliwo pochodziło z nieustalonego źródła, materiały w tym zakresie wyłączono do odrębnego postepowania przeciwko J. N. (1), które nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, sygn. VI Ds. 4/03. Z uwagi na ukrywanie się podejrzanego, sprawa przeciwko niemu została zawieszona. (...) s.c. (...) rozpoczęła działalność, G. R. (1) i A. S. faktycznie kierowali s.c. (...). PHU (...) s.c. R. G., K. S. (2), J. B. z siedziba w Z. (zwana dalej (...)) została zarejestrowana 10.09.1996 r. w Urzędzie Gminy Z.. Umowa spółki została zawarta pomiędzy G. R. (1) i jego konkubiną R. G.. W dniu 01.02.2000 r. do spółki wstąpiła K. S. (2) ( żona A. S.). Aneksem z dnia 31.01.2001 r. ze spółki wystąpił G. R. (1), a z dniem 28.03.2001 r. do spółki przyjęty został J. B.. Spółkę (...) reprezentował pełnomocnik – G. R. (1). Obsługę prawną podmiotów (...) i (...) prowadził adw. J. B.. W dniu 11.08.1999 r. spółka uzyskała koncesję nr (...) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi na okres od 15.08.1999 r. do 15.08.2009 r. tj. benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami napędowymi, olejami opałowymi. Faktycznie działalnością spółki kierował G. R. (1) z A. J. wynika z przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w G. badania prawidłowości rozliczeń z budżetem tej spółki w zakresie podatku od towarów i usług za rok 1999, od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2000 r. oraz za rok 2001, (...) s.c. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, opałowymi oraz komponentami do produkcji paliw ciekłych, podlegającymi opodatkowaniu wg. stawki VAT 22%. Handel paliwami prowadzony był w formie detalicznej, w miejscowości R. gm. P. do 31.07.2000 r. oraz od października 2000 w miejscowości Z. i J., jak również w formie hurtowej w G. przy ul. (...) z wykorzystaniem zbiorników dzierżawionych od (...) s.c. na podstawie umowy dzierżawy z 17.11.1999 roku. Głównym kontrahentem tej spółki była (...) s.c. z siedzibą w G.. Obrót paliwami pomiędzy tymi spółkami w 1999 r. był niewielki i regulowany był zapłatą w formie pieniężnej. Bardzo istotnie obroty pomiędzy spółkami wzrosły w 2000 r, a więc w okresie intensywnego mieszania paliw przez (...) s.c. i wartość zakupu przez R. ze s.c. (...) wyniosła w tym roku 11.759.827,13,- zł. (dla porównania w 1999 r. wartość zakupu wyniosła 382.102,34,- zł). Należność za ten rok regulowana była głównie kompensatami ( 10.667.139,47,- zł.). Wartość zakupu paliw przez s.c (...) od s.c. (...) spadła w 2001 r. do kwoty 3.822.545,46,- zł. , z czego kwota 2.946.988,13,- zł. również uregulowana została w formie kompensat. (...) s.c. sprzedała do (...) w 1999 r. towar w wysokości zaledwie 509.756,84,- zł. aby w 2000 r. sprzedać towar w wysokości 11.082.195,58,- zł, z czego kwota 10.913.270,- zł. uregulowana została w formie kompensat, zaś w 2001 r. wartość sprzedanego dla (...) towaru wyniosła o połowę mniej, bo 5.530.751,38,- zł., z czego w formie kompensat uregulowano należność do kwoty 4.876.751,38,- zł. J. wynika z powyższych zestawień praktycznie obrót pomiędzy spółkami był bezgotówkowy i biorąc pod uwagę nierzetelność osób je prowadzących, sprzedaż mieszanych paliw i konieczność uzyskania faktur na upozorowanie legalności transakcji, w większości prawdopodobnie były one fikcyjne. (...) s.c. od maja do czerwca 2001 r. zakupiła z (...) olej bazowy S. (...) za łączną kwotę brutto 4.528.391,97,- zł. Natomiast sprzedała olej bazowy na łączną kwotę netto 3.521.268,39,- zł. firmom: (...) T., (...) ze Z., Przedsiębiorstwu (...) w K., TRANS-WIKOREM z R., S. z K..

Należności dla (...), która to firma sprzedawała olej bazowy między innymi do (...), (...) s.c, regulowane były w formie kompensat. (...) celem wyegzekwowania swoich należności nakłaniał inne firmy, aby poprzez zawieranie umów kompensacyjnych, zobowiązania za ich dłużników ( a klientów (...)) bezpośrednio były spłacane do tej firmy. Przykładowo: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. zawarła ze s.c. (...), reprezentowaną przez G. R., porozumienie z dnia 20.08.2001 r. odnośnie kompensat należności (...) względem (...) kwoty 3.462.401,52,-zł. za dostarczony olej bazowy, który miałby być sprzedany do firmy (...) z siedzibą w K.. Firma (...) reprezentowana przez J. M. przejęła zobowiązanie od firmy (...) w kwocie 947.663,16,- zł. W umowie tej (...) s.c. oświadczyła też, że przejmuje zobowiązanie s.c. (...), jakie ta spółka posiadała wobec (...) w łącznej kwocie 600.000,- zł. i nastąpiła kompensata wspólnych należności, jak również w ramach tej umowy dokonano sprzedaży 15 punktów dystrybucji paliw, a zapłata za nie (kwoty nie mniejszej niż 600.000,- zł.) miała nastąpić dla (...). Podobna umowa kompensacyjna zawarta była również pomiędzy s.c. (...), (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. i (...) (umowa powierniczego przelewu wierzytelności w kwocie 1.184.079,79,- zł z dnia 17.08.2001 r.).

Dowód: zeznania M. M. (4) k. 9453-9454, k.8592-8611, k.8636-8641, k.16273, pismo Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy k.5106 - 5107, protokół kontroli PHU (...) k. 10621 - 10646, rozliczenia finansowe k 9122, 9125 - 9134, zestawienie zakupu i sprzedaży oleju bazowego k. 8653 – 8654, dokumenty nadesłane z (...) k. 9254 – 9266, k. 9456 - 9458, zeznania P. K. (1) k. 9303 - 9308, k.15314-15317, zestawienie sprzedaży oleju napędowego k. 7378 - 7387, zeznania U. A. k.2443-2445,2468-2470,3259-3261,6070-6073,6487,7376-7377,7528 a- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), zeznania A. Ż. k. 11252-11254

Zabezpieczone faktury nie oddają prawdziwości rzeczywistego procederu handlu paliwami przez (...) s.c. i znacznie zaniżają jego rzeczywistą działalność, bowiem część dokumentacji finansowo-księgowej została celowo ukryta przed organami ścigania lub zniszczona. Wszystkie zabezpieczone faktury dotyczące sprzedaży przez (...) s.c. oleju napędowego odzwierciedlają rzeczywistą sprzedaż mieszanego paliwa jako oleju napędowego, od którego nie został odprowadzony podatek akcyzowy. W związku z powyższym, wyliczenia wartości należnego podatku akcyzowego dokonał Urząd Kontroli Skarbowej w G. od ilości zafakturowanego oleju napędowego, który został udokumentowany. Za cały rok 2000 r. (...) s.c. uszczuplił należność w podatku akcyzowym i VAT na kwotę nie mniejszą niż 504.890,14,- zł, z czego podatek akcyzowy wynosił 413.778,28,- zł., a podatek VAT 91.111, 86,- zł.

Produkowany przez G. R. (1) i A. S. olej napędowy rozprowadzali między innymi K. H. (1), R. Ś. (1) i T. S. (1), którzy celem upozorowania legalnego wprowadzania do obrotu gospodarczego paliwa, poszukiwali osób, które zarejestrowałyby na siebie działalność gospodarczą i wystawiałyby fikcyjne faktury, w których zamieszczano by między innymi zapis, że podatek akcyzowy został zawarty w cenie produktu i był odprowadzony do Skarbu Państwa.

Takimi firmami były: Przedsiębiorstwo Handlowe – (...), (...) R. K. (1), PHU (...).

K. Z. (1), na prośbę K. H. (1), w dniu 05.09.2000 r. zarejestrował w Urzędzie Miejskim w G. działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w G. ul. (...). Założył też konto bankowe w (...) Banku S.A. Oddział w G. o numerze (...), do obsługi którego udzielił pełnomocnictwa K. H. (1). Wykorzystując dane firmy, której działalności K. Z. nie zgłosił w Urzędzie Skarbowym, T. S., K. H. H. (1) i R. Ś. wystawiali fikcyjne faktury rzekomej sprzedaży paliw przez (...) K. Z. (1) dla Stacji Obsługi i (...) Parking Strzeżony S. Z., (...) P.H. i Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1), dla (...), T. Ł., L. B. stacja Paliw. Pieczątki tej firmy miał R. Ś. z T. S.. (...) K. Z. (4) ( zwane dalej (...)) nie rozliczało się z Urzędem Skarbowym, zaś faktury zawierały doliczony podatek VAT, który rzekomo został odprowadzony do Skarbu Państwa i który to fakt wpływał na niższą kwotę paliwa sprzedawanego finalnemu jego odbiorcy. Wypłat z tego konta dokonywał K. H. i tak w okresie od 25.09.2000 r. do 09.01.2001 r. wypłacił łączną kwotę nie mniejszą niż 718.900,-zł. Od L. B. (1) zabezpieczono faktury rzekomo wystawione przez (...) Handlowe- K. Z. (1). J. wynika z opinii biegłego z zakresu badań dokumentów, R. Ś. (1) złożył podpisy na dowodzie KP dołączonym do faktury VAT (...) oraz na fakturze VAT nr (...), wystawionych rzekomo przez K. Z. dla Stacji Paliw T. Ł., L. B., co potwierdza zeznania złożone przez L. B. (1), że R. Ś. (1) reprezentował firmę K. Z.. S. Z. (2), prowadzący działalność gospodarczą Stacja Obsługi i (...) Parking Strzeżony-S. Z. (2) z siedzibą w E. w 2002 r. kupował olej opałowy i napędowy z firmy (...). Olej napędowy sprzedawał firmie transportowej, prowadzonej przez żonę. Olej opałowy używał tylko jako olej grzewczy do ogrzewania hali, biura swojej firmy. Nie kupował benzyn. Nigdy nie sprawdzał jakości paliwa. Samochody jeżdżące na zakupionym paliwie nie psuły się. Jeżeli kolor był odpowiedni dla oleju napędowego, to dla niego paliwo było dobre. Nigdy nie widział właściciela firmy (...). Dostawy paliwa odbywały się transportem dostawcy. Pieniądze płacił kierowcy do ręki - za cały transport, w dniu dostarczenia paliwa. On płacił gotówką, gdyż tak sobie życzyła ta firma. Kierowca miał ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące paliwa, łącznie z pokwitowaniami odbioru gotówki. Faktura była wystawiana przez dostawcę na całą ilość zakupionego przez niego towaru. Faktura była wystawiana na każdy transport oddzielnie. Nie było zbiorczego wystawiania faktury. Przed każdą dostawą paliwa K. Z. dzwonił i uprzedzał, że taka dostawa będzie. Kupował też paliwo od D. K. (1). Z D. K. też telefonicznie nawiązał współpracę. Paliwo od K. też było dobre.

Podczas przeszukania mieszkania R. Ś. (1) zabezpieczono między innymi oryginały faktur za 2001 r. wystawione przez (...) Handlowe - K. Z. (1) dla (...) sp. z o.o. Zapłata za towar miała następować za pośrednictwem konta bankowego, założonego na (...).Z. lub gotówką,

Dowód: wyjaśnienia K. H.-H. k. 5314 - 5318, zeznania K. U. k.5319 - 5320,k.15515, zeznania P. H. k.2548v-2553v, 2563v-2564, 3291v-3293v, 115503,zaświadczenie o wpisie do ewidencji. k 5394, k. opinia biegłego z zakresu badań dokumentów (...), faktury i dokumenty wz k.4365-4374, faktury wystawione przez (...).Z. dla (...) S. Z. (2) k.5363-5371, opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego k.6533-6546 , dokumenty k.1-12, t.1, 306-461, t.2i3 załącznika oznaczonego literą I, k. dokumentacja z (...) Banku k.6606 – 6620, k. wykaz faktur wystawionych przez K. Z. (...), zeznania K. Z. k.5160v-5162, 5182-5183, z akt sprawy II K 28/11 k.5076-5077/ k.15654-15655/, k.15643-15644, zeznania L. B. (1) k.6228 - 6231, k.15636-156397, zeznania S. Z. (2) k. 5641 - 5644, k.15642,wyjaśnienia K. H. k. 5314 - 5318, zeznania K. U. k.5319 – 5320, 15515

Podczas kontroli, przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w E. w firmie (...), w dokumentach Stacja Obsługi i (...) Parking Strzeżony S. Z. (2) z siedzibą w E. ujawniono 10 faktur wystawionych przez (...).Z. z siedziba w G., ul. (...) za okres od 02.05.2001 r. do 18.06.2001 roku.

Wszystkie zabezpieczone faktury wystawione przez (...). Z. przekazano biegłemu celem ustalenia, czy podpisy osoby uprawnionej do ich wystawienia zostały nakreślone przez K. Z., a jeżeli nie, to czy możliwe jest wskazanie, przez kogo.

W wydanej opinii biegły stwierdził, iż podpisy na niżej wyszczególnionych fakturach złożone jako (...) lub (...) nie zostały nakreślone przez osoby, od których pobrany materiał porównawczy przedłożono biegłemu do badań lub też złożona parafa nie nadaje się do dalszych badań identyfikacyjnych.

I tak nieustalone w toku śledztwa osoby podpisały komputerowo wydrukowane faktury jako osoby upoważnione:

- w dniu 05.09.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o.,

- w dniu 22.09.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o wraz z dowodem Wz do w/w faktury,

- w dniu 29.09.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o wraz z dowodem Wz do w/w faktury,

- w dniu 06.10.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o wraz z dowodem Wz do w/w faktury,

- w dniu 09.10.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o wraz z dowodem Wz do w/w faktury,

- w dniu 13.10.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o,

- w dniu 19.10.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dowodem WZ,

- w dniu 26.10.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dowodem WZ,

- w dniu 16.11.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dowodem WZ,

- w dniu 08.12.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dowodem WZ,

- w dniu 15.12.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dowodem WZ,

- w dniu 18.01.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dowodem WZ,

- w dniu 05.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 09.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 21.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 27.07.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 02.08.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 04.09.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 09.06.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony do faktury (...) przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 11.06.2001 r. dowód wpłaty KP 8/2001wystawiony przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 11.06.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony do faktury (...) przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 21.06.2001 r. dowód wpłaty KP 12/2001wystawiony przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 30.07.2001 r. dowód wpłaty KP 14/2001wystawiony przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 02.08.2001 r. dowód wpłaty KP 23/2001wystawiony przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy (...),

- w dniu 05.09..2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 22.09..2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 06.10.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 13.10..2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 19.10..2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 26.10.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 07.11.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 16.11.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 15.12.2000 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 18.01.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy T. Ł. (1), L. B. (1) „Stacja Paliw” s.c,

- w dniu 02.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z pokwitowaniem do tej faktury,

- w dniu 07.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 4 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 11.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 7 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 17.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 4 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 26.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 5 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 28.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 6 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 04.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 7 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 11.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 6 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 18.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 7 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 25.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Stacja Obsługi i (...) Parking strzeżony S. Z. (2) z 6 pokwitowaniami do tej faktury,

- w dniu 26.02.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z pokwitowaniem zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 02.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 04.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 14.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 21.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 07.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 12.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 03.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 09.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 12.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 9 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 16.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 25.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 27.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 31.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 03.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 07.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 14.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 15.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 5 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 17.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 20.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 24.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 5 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 28.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 30.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę,

- w dniu 31.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. Z. (1) dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 pokwitowaniami zapłaty za w/w fakturę.

W wydanej opinii biegły stwierdził, że K. H. (1) złożył podpis osoby upoważnionej w dowodzie (...) z 13.10.2000 r. załączonym do faktury VAT nr (...) wystawionej przez (...) dla (...) oraz w dniu 05.09.200 r. R. Ś. (1) złożył podpis „K. Z.” i wpisał daty w rubrykach 16, 17, 20 dowodu (...) nr (...) wystawionego w imieniu Pośrednictwa Handlowego – K. Z. (1) dla (...) sp. z o.o.

Również podpisy K. Z. (1) złożone na fakturach i dowodach WZ wystawionych rzekomo przez niego, nie zostały przez K. Z. (1) nakreślone.

Dowód opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego k.4321-4354, k. 4712- 4714, k.5227-5240, k.6257- 6331, k. 6512 - 6546, załączniki oznaczone nr “I”

Podmiotami gospodarczymi faktycznie odbierającymi mieszane paliwa, przez s.c. (...) były sp. z o.o. (...) oraz (...) M. M. (1).

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA (...) z siedzibą w T., ul. (...) Podmiot ten w dniu 23.09.1998 r. został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr (...), prowadzonej przez Prezydenta Miasta T., Wydział Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej. Właścicielem firmy był M. M. (1), a pełnomocnikiem R. M. (1), w których miejscu zamieszkania zarejestrowana została siedziba tej spółki. Działalność spółki obejmowała między innymi handel detaliczny i hurtowy paliwami, olejami, smarami, który to rodzaj działalności przeważał. Podmiot uzyskał numer NIP (...) oraz REGON (...). Decyzją (...)/W/1/2/99 BK z dnia 02.08.1999 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił firmie koncesję na obrót paliwami ciekłymi na okres od 10.08.1999 r. do 10.08.2009 r.

Firma posiadała rachunki bankowe w:

- Banku (...) S,.A. I Oddział w T. o numerze (...)- (...)- (...)-111-0 i osobami upoważnionymi do jego obsługi byli M. M. (1) i R. M. (1),

(...) Banku S.A. Oddział w T. o numerze (...)- (...)

Osobami upoważnionymi do dokonywania operacji na tym koncie byli M. M. (1) jako właściciel oraz R. M. (1) jako pełnomocnik.

Miała podpisane umowy handlowe na sprzedaż oleju napędowego z firmami:

- (...) sp. z o.o. w R., reprezentowaną przez A. N., syna J. N. (1)

- (...) sp. zo.o. z siedzibą w G.

- PHU (...) s.c. w T., reprezentowaną przez M. K. (1)

- PHU (...) w T., reprezentowanym przez M. D. (1)

- Przedsiębiorstwo (...) w T., reprezentowane przez L. A. (1)

- (...) sp. z o.o. w W. reprezentowaną przez J. K. (2) i J. S. (2)

- PPHU (...) w K. reprezentowanym przez R. W. (1)

Urząd Kontroli Skarbowej w G. przeprowadził badanie w zakresie rozliczeń w/w firmy z budżetem za rok 2001 oraz prawidłowości rozliczenia podatku od towarów

i usług za okres od stycznia 2002 r. do 30 kwietnia 2002 r. oraz podatku akcyzowego za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2002 r.

J. ustalono w toku kontroli, głównymi dostawcami oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i oleju bazowego dla (...) byli: (...) sp. z o.o., (...) L. A. (1), PHU (...) z T., (...) z B., S. sp. zo.o. z W. późniejsza nazwa (...), BETA – J. N. (1) w B., CETAN – J. K. (1) z O. , , (...) s.c., (...) Sp. z o.o. z W., (...) sp. z o.o. w T., P.W. (...) M. W. (2) z K..

Dostawcą i odbiorcą paliwa do TOR OIL Sp. zo.o. był także firma (...), należąca do Z. K. (1), zamieszkałego przy tej samej ulicy, co M., był on podwładnym R. M. (1), kiedy pracowali w KWP w T.. Dziwnym trafem do firmy (...) na przełomie kwietnia i maja 2002 r. miało miejsce włamanie i nieustaleni sprawcy ukradli komputery, telefony i poniszczyli dokumenty, których Z. K. nie był w stanie odtworzyć.

Dowód: zaświadczenie o wpisie do ewidencji k. 1487, historia rachunku bankowego k. k1579 – (...), 2 teczki załączników oznaczone numerami D , zeznania Z. K. (1) k. 4811 - 4812, k.15644

Jednym z odbiorców paliwa dostarczonego przez (...) był I. M. (1), prowadzący Usługi (...) oraz S. M. (2), prowadzący Usługi (...) - S. M. (2). S. M. (2) i M. M. (1) studiowali na jednym roku na Uniwersytecie w T.. R. M. (1) w 2002 r. zaproponował S. M. (3) sprzedaż paliw, które miało być dobrej jakości i trochę tańsze od cen hurtowych w innych firmach. Po tej rozmowie R. M. (1) zaoferował kupno oleju napędowego. W marcu i kwietniu 2002 paliwo było przywiezione transportem sprzedawcy z K.. Dostarczone paliwo było bardzo złej jakości, urządzenia zacierały się i musiał ponosić koszty naprawy sprzętu. I. M. (1) zlecił przeprowadzenie badania paliwa i opinia była niekorzystna. Wcześniej M. okazał mu certyfikat jakości dostarczonego paliwa. Wypowiedział umowę M. z uwagi na dostarczanie paliwa złej jakości. Według S. M. (2) jakość dostarczonego przez (...) M. M. (1) oleju napędowego była tak zła, że uszkodziła filtry i pompy wtryskowe w ich sprzęcie. J. wynika ze sporządzonego orzeczenia laboratoryjnego na dostawę paliwa z 15.04.2002 r. olej napędowy dostarczony przez R. M. nie spełniał norm PN EN 590:1999 z uwagi na zawyżoną zawartość zanieczyszczeń stałych.

Dowód: zeznania S. M. (2) k. 11050-11051, k. 15319, zeznania I. M. (1) k. 1508 – 1513, k.3392, k.15318-15319, pismo z N. z orzeczeniem nr (...) k. 3761, orzeczenie laboratoryjne k. 6796, zeznania W. M. k.6797-6798, k.15641-15642, zeznania M. D. (2) k. 3052, k.15644

(...) w G. uzyskał informacje z Drugiego Urzędu Skarbowego w T., po przeprowadzeniu kontroli skarbowej w spółce (...), z których wynika, iż w rejestrze zakupów podmiot ten zaewidencjonował zakup oleju napędowego od (...) S.A. Hurt (...), Olei i Smarów w K. na łączną kwotę 1.751.177,02,- zł.

Przedsiębiorstwo to nie figurowało w ewidencji podatników, a podawany numer NIP tej spółki nie został wygenerowany w Urzędzie Skarbowym w D.. Nie prowadziła nigdy ta spółka działalności gospodarczej, jak również nie figurowała w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, nie figurowała też w bazie REGON. M. D. (3) w październiku 2000 r. R. M. (1) zaproponował prowadzenie działalności gospodarczej. Spotkał się z J. N. (1) – właścicielem firmy (...) z B., którego wskazał mu R. M. (1). J. N. (1) dał mu wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji , aby tak samo wypełnił. Podał też mu nazwę jaką ma mieć firma tj. (...). Wynajął pomieszczenie na polecenie R. M. (1) i J. N. (1). Wpisał J. N. (1) jako pełnomocnika firmy. Firmę zarejestrowano 16.01.01 r. J. N. (1) przywiózł mu fakturę VAT z (...)u z K. na zakup oleju napędowego na ok. 1 mln. zł. Następnie on fakturowo sprzedał to paliwo R. M. (1) – tj. firmie (...). Wystawił około 10 faktur. W lutym 2001 r. J. N. (1) przywiózł drugą fakturę z (...)u i to paliwo fakturowo sprzedał podmiotowi S., który zmienił później firmę na (...) . Tak mu polecił R. M. (1). Więcej faktur od J. N. (1) i R. M. (1) nie otrzymywał . Założył konto w Banku (...) w T., które wskazał mu R. M. (1). On nikogo nie upoważniał do konta. R. M. (1) przelał pieniądze na jego konto za rzekomo kupione paliwo, wówczas dzwonił do niego i razem jechali po pieniądze. On wypisywał czeki. Jeździł do banku ok. 20 razy. Przekazywał R. M. (1) całą kwotę, z której on nic nie otrzymywał. Spółka (...) i później (...) nie przelewały na jego konto żadnych pieniędzy. Od J. N. (1) dowiedział się, że zarejestrowana na niego firma jest tzw. „słupem”. J. N. (1) przywoził M. D. (3) też dowody KP wystawiane przez (...) i on wystawiał spółce (...) dowody księgowe KP. Z datą 16.08.2002 r. zlikwidował firmę. Prokuratura Okręgowa w Katowicach prowadziła śledztwo odnośnie (...) S.A. i (...). W tej sprawie skierowany został do Sądu akt oskarżenia i wydany został wyrok skazujący G. O..

Dowód kopia a.o. i odpis wyroku k.11016 – 11030, zeznania M. D. (3) k.3052, 156447

Dostawa na podstawie tych faktur była fikcyjna, a paliwo pochodziło z nieustalonego źródła, nie można wykluczyć, że także od G. R. (1) i A. S., i dostarczane było do (...) przez J. N. (1). J. N. (1) także kupował mieszane paliwo przez s.c. (...), w związku z czym nie można wykluczyć, że paliwo z (...) s.c. sprzedawane było bezpośrednio do odbiorców wskazanych przez R. M. (1).

Odnośnie firmy (...), to R. M. (1) podsunął L. A. (1) pomysł, aby zajął się handlem paliwami. Do T. przyjechał J. N. z firmy (...) w B., którego poznał z nim R. M. (1). J. N. (1) wskazał L. A. (1) nazwę firmy, którą miał na siebie zarejestrować tj. (...) i J. N. (1) miał dostarczać jemu paliwo. L. A. (1) fakturowo miał sprzedawać je firmie (...). J. N. (1) podał mu na kartce wykaz firm, którym miał sprzedawać paliwo. Podmiot (...) miał handlować olejem napędowym i ewentualnie benzyną. Miał założyć dwa konta bankowe. Dostawa i transport należały do J. N. (1). Za dostarczony towar L. A. (1) miał płacić gotówką. Z rozmowy z J. N. (1) wywnioskował, że ten chce zerwać współpracę z R. M.. Jedynym dostawcą paliw dla firmy (...) była firma (...) z K.. Nie wiedział, że ta sp-ka nie istniała. Towar dostarczał J. N. (1), a on wypłacał i przekazywał jemu gotówkę z konta. Przekazał mu ok. 2 mln. zł Głównym odbiorcą paliwa był R. M. (1), który płacił regularnie po każdej dostawie. J. N. (1) obiecywał mu, że po sprzedaży limitu paliwa bez koncesji postara się o koncesję dla niego Ponieważ J. N. (1) nie załatwił jemu koncesji , on nie zgodził się na dalszy obrót paliwem i pokłócił się z J. N. (1). Nie wie skąd J. N. (1) brał paliwo. Dokumentacja księgowa potwierdziła, iż fakturowym dostawcą dla firmy (...) była spółka (...) z K., co potwierdza fikcyjność wystawianych faktur i wprowadzenie do obrotu gospodarczego przez R. M. (1) paliwa dostarczanego przez J. N. (1) lub przez s.c. (...) .

R. W. (1) właściciel (...) R. W. (1) handlem olejem napędowym zajmował się od września 2000 r, a jego żona (...) tylko handlem benzynami. R. W. (1) nawiązał kontakt z G. R. (1) z firmy (...) ,który chciał na terenie gminy P. otworzyć punkty sprzedaży paliwa. G. R. (1) zaproponował mu, aby on sprzedawał w punkcie sprzedaży paliw, którą firma (...) otworzyła na jego terenie, dostarczany przez G. R. (1) olej napędowy. W trakcie budowy stacji zmienił umowę z G. R. (1), że to R. W. (1) będzie dzierżawił zbiorniki na paliwo. Kupował od G. R. (1) paliwo i je sprzedawał. (...) zaczęła funkcjonować od września 1999. Paliwo dostarczane przez G. R. (1) było złej jakości, przez co stracił klientów. Ten olej śmierdział i miał brązowy kolor. Słyszał, że G. R. (1) ma jakąś bazę paliwową w G. lub G. na terenie zakładu produkującego farby. Należność regulował przelewem na konto firm (...). W marcu 2001 r. zrezygnował ze współpracy z G. R. (1). Po likwidacji punktów sprzedaży przez R. w 2000 r. zaczął kupować olej napędowy od R. M. (1). Wiosną 2001 r. R. zaoferował mu do sprzedaży olej S. (...), który importował z Rosji i mógł być używany do maszyn rolniczych. Cena oferowanego oleju była o połowę niższa niż rynkowa , zaś zapłata miała nastąpić po sprzedaży towaru. On miał brać jednorazowo 200-300 litrów. Nie miał takich powierzchni magazynowych i wydzierżawił od R. M. pojemności, które ten z kolei dzierżawił na Z.. W kwietniu 2001 r. kupił pierwszą partię tego oleju, dostarczonego przez R.. Tą dostawą zainteresował się R. M. (1), który powiedział, że jest skłócony z G. R. (1) ale kupi od niego ten olej. R. W. (1) sprzedał R. M. (1) olej, a należność uregulował przelewem na konto firmowe G. R. (1). Na prośbę (...) część pieniędzy miał przelać na konto (...), a część na konto (...). R. M. (1) zakupiony olej S. (...) zabrał swoim transportem. Rozliczali się kompensując wzajemne należności. R. W. (1) otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego w S., że należności dla G. R. (1) ma zapłacić bezpośrednio do Urzędu Skarbowego . G. R. (1) powiedział, że ma tego nie robić, bo są to jego pieniądze. On jednak należność zapłacił do Urzędu Skarbowego.

Pod koniec współpracy G. R. (1) dostarczał olej bazowy ale też złej jakości. R. wskazał mu firmę w G., która miała kupić od niego olej bazowy, ale on miał w zamian kupić z tej firmy olej napędowy. Miała to być firma (...). Spotkał się z reprezentantem (...)u w restauracji (...) w G.. Rozpoznał R. Ś. (1) jako przedstawiciela (...). Wiosną 2002 r. R. M. (1) poinformował go, że LOTOS przekształca się w TOR OIL. W 2000 r. za olej napędowy kupiony od R. M. (1) zapłacił na rachunek banku w T., ok. 300.00,-zł. Pozostałe płatności odbywały się bezpośrednio do rąk R. M. (1)., za co wystawiał dowody KW wypisywane przez żonę, które podpisywał. R. W. (1) na okazanych tablicach poglądowych ze zdjęciami osób wskazał T. S. (1), którego widział albo u G. R. (1) w Z. albo w N. i który miał być razem z K.. Rozpoznał też R. Ś. (1), L. A. (1) - jako prezesa TOR OIL oraz M. i R. M. (1). Któregoś dnia M. zadzwonił do niego z poleceniem, żeby uregulował zaległości. Miał zbierać gotówkę i nie dokonywać przelewów. Paliwo podobno było z Rosji. R. M. mówił R. W., że najeżdżają go Rosjanie, jest to sprawa poważna i ma to coś wspólnego z (...). Zbierał więc pieniądze i dawał mu gotówkę , a on kwitował ją wypisując KP

Dowód: zeznania R. W. (1) k. 464-465, k. 882, k. 2340 - 2344, k. 3268 – 3274, k. 15504-15505, M. W. (2) k.11048, 15503-15504

(...) M. M. (1) i R. M. (1) nie wprowadzili do ksiąg rachunkowych kwoty 1.616.000,- zł. otrzymanej w gotówce od (...) w K. oraz kwoty 1.435.000,- zł. otrzymanej w gotówce od PW (...) w K. za dostarczone paliwo.

Dowód: protokół kontroli skarbowej (...) w G. k.4515-4517

R. M. (1) poszukiwał spółek, które wystawiałyby faktury potwierdzające fikcyjny obrót paliwami z prowadzonymi przez niego spółkami oraz za pośrednictwem których kont bankowych zalegalizowałby pieniądze, pochodzące z nieodprowadzonego, należnego Skarbowi Państwa podatku akcyzowego, jak również dalszej sprzedaży komponowanego paliwa.

Z jego też i G. R. (1) inicjatywy doszło do założenia sp. z o.o. (...) z siedzibą w T.. TOR OIL sp. zo.o. z siedzibą w T. ul. (...) została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS (...). Ostatnia siedziba spółki mieściła się przy ul.(...) w T.. Spółce został nadany NIP (...) i REGON (...)

Założycielami spółki zostali :

- C. R.

- Ł. M.

- R. M. (1)

Prokurentem spółki był Ł. M.. W dniu 17.07.2001 r. dokonano zmiany umowy spółki przed zarejestrowaniem, na mocy której spółkę zawiązali Ł. M. i R. M. (1), przy czym Ł. M. objął 96 udziałów spółki, a R. M. (1) 4 udziały.

J. wynika ze złożonych przez M. P. wyjaśnień, spółka ta została założona przez G. R. (1) na synów G. R. (1) i R. M. (1), w celu uniknięcia egzekucji ze strony (...).

Zarząd spółki był jednoosobowy i jej prezesem został L. A. (1), zaś prokurentem R. M. (1). Przedmiotem działalności spółki była miedzy innymi sprzedaż detaliczna paliw, sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów ropopochodnych. Wyszczególniona została jeszcze bardzo obszerna lista działalności, do jakiej spółka była uprawniona, lecz jak wynika to z dokumentacji finansowej spółki, koncentrowała się ona na obrocie paliwami. Spółka uzyskała w dniu 28.11.2001 r. koncesję o nr (...) na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 30.11.2001 r. do 30.11.2011 r.

(...) sp. z o.o. posiadała rachunki bankowe:

- w Banku (...) S.A II Oddział w T. o nr (...)- (...)-2700- (...)-001-0000

- w (...) Banku S.A. Oddział w T., do którego to konta upoważnieni byli L. A. (1) i R. M. (1)

W spółce przeprowadzona została przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w W. kontrola w zakresie rozliczeń z budżetem za 2001 r., rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2002 r. oraz rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatku akcyzowego za okres od stycznia 2002 do kwietnia 2002 r, po przeprowadzeniu której wydano decyzję nr (...), określającą dla tej spółki zobowiązanie w podatku akcyzowym za okres od czerwca 2001 r. do kwietnia 2002 r, na łączną kwotę 7.834.936,- zł. Głównymi dostawcami oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do (...) Sp. z o.o. były podmioty gospodarcze:

- (...) sp. z o.o. z siedz. w G.

- (...) sp. z o.o.

- TANK s.j. W. K., M. K. z siedz. w T.

- (...) M. M. (1) w T.

G. R. (1) poznał R. M. (1) z R. Ś. (1) i T. S. (1), którzy byli udziałowcami sp. z o.o. (...), zajmującej się handlem paliwami.

G. R. znał T. S. z wcześniejszej współpracy od 1998 r, bowiem na jego konkubinę – R. G., M. S. i K. S. (3) zarejestrowana była działalność gospodarcza (...) s.c. zaś pełnomocnictwa do prowadzenia tej firmy udzielone były B. S., T. S. (1) i G. R. (1)

Dowód: protokół kontroli skarbowej k. 3523 – 3531, odpis z rejestru przedsiębiorców k. 1488 – 1494, odpis z KRS k. 4244 – 4247, protokół kontroli skarbowej k. 3538, 3519 – 3522, 3541-3549, historia rachunków bankowych k. 1655 - 1706,. (...), załącznikiem (...), teczki załączników oznaczone literami C i D, protokół przeszukania k.128-131, 135-138, protokół oględzin przedmiotów k. 500-503

(...) sp. z o.o. z siedzibą w G. ul. (...)powstała z inicjatywy T. S. (1) i R. Ś. (1) 15.11.2000 r. Jej udziałowcem został też K. H. (1). Postanowieniem z dnia 28.11.2000 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy dokonał wpisu tej spółki do rejestru handlowego HB pod numerem (...). Nadano spółce (...) – 584-24-20-314 decyzją Drugiego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 20.02.2001 r. Decyzją Urzędu Statystycznego w G. nadano spółce (...). Prezesem spółki został K. H. (1), a dyrektorami ds. handlowych zostali T. S. (1) i R. Ś. (1).

Spółka posiadała rachunki bankowe w:

- Banku (...) S.A. Oddział w G., Filia Nr 7 w G. o nr (...)- (...). Osobami upoważnionymi do dysponowania tym kontem byli wspólnicy K. H. (1), T. S. (1) i R. Ś. (1) – dwuosobowo

- Banku (...) S.A. II Oddział w B. o nr (...)- (...)- (...)-111-0. Upoważnionym do dysponowania rachunkiem był jednoosobowo K. H. (1). Na koncie tym nie dokonywano operacji bankowych.

(...) Banku S.A. O/T. nr (...)- (...). Upoważnionym do dysponowania tym rachunkiem był K. H.-H. i od 25.06.2001 r. do wydawania poleceń przelewu oraz odbioru aktualnych stanów salda oraz historii rachunku został upoważniony L. A. (1), który w tym czasie był prezesem sp. z o.o. (...) z siedzibą w T..

- (...) S.A. II O/T. nr (...)- (...)-2700- (...)-001-0000. Upoważnionym do dysponowania tym rachunkiem był K. H.-H..

Na to konto dokonywano wpłat ze sp. z o.o. (...), a następnie tego samego dnia lub następnego dokonywane były przelewy na konta firm (...) i (...) Sp. z o.o. (...) nie uzyskała koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

Pomimo braku koncesji na hurtowy obrót paliwami, udziałowcy sp. z o.o. (...) taką działalność prowadzili. Sp. z o.o. (...) nie posiadała własnych środków transportu ani też bazy magazynowej na składowanie paliw i jej rola sprowadzać się miała jedynie do pośrednictwa w handlu paliwami. W początkowym okresie prowadzenia działalności obroty spółki nie były duże. Paliwo pobierane było głównie od G. R. (1) ze Z., od s.c. (...) z bazy paliwowej w G. przy ul. (...) oraz z (...) w G. i ze stacji w G. mieszczącej się przy ul. (...) - tą stację wcześniej dzierżawiła firma (...), której właścicielem był T. S. (1). Przewożone ono było wynajętym samochodem bezpośrednio do odbiorcy. Dostawy z (...) s.c. nie były fakturowane, a rozliczano się w gotówce. Fakturowo obroty sp. z o.o. (...) gwałtownie wzrosły po nawiązaniu współpracy ze sp. z o.o. (...)M. M. (1). Faktury komputerowo sporządzali i drukowali R. Ś. (1) z T. S. (1), natomiast podpisywał je K. H. (5), jako osoba upoważniona. Służyły one do upozorowania przed Urzędami Skarbowymi handlu paliwem i uzasadnienia dokonywania przelewów bankowych na konta w/w firm. Legalizowano tym samym pochodzenie odbarwionego lub komponowanego oleju napędowego, dostarczanego prawdopodobnie przez wspólników (...) s.c. od J. N. (1) lub z innego, nieustalonego źródła. I tak spółka (...) wystawiła niżej wymienione faktury rzekomej sprzedaży oleju napędowego do (...) M. M. (1):

- z 05.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 05.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 07.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 08.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 09.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 11.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 11.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 11.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 12.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 12.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 13.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 13.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 13.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 16.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 18.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 19.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 20.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 20.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 21.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 21.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 21.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 25.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 25.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 25.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- z 25.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- 25.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- 27.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- 30.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- 25.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- 26.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- 27.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- 28.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- 31.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- 30.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- 01.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 02.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 03.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 06.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 06.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 09.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 13.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 14.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 16.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 20.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 17.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 21.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 22.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 24.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 25.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 27.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 28.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 29.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 30.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 30.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 30.08.2001 r. fakturę VAT (...)

- 04.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- 13.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- 18.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- 29.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- 18.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- 08.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- 08.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- 08.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- 17.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- 27.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- 20.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- 20.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- 22.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 25.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 26.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 12.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 14.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 15.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 12.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 13.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 14.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 03.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 11.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 14.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 15.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.01.2002 r fakturę VAT (...)

- w dniu 17.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 01.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 15.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 25.03.2002 r. fakturę VAT (...)

Dowód: załącznik oznaczony literą „F’

oraz sprzedaż przez sp. z o.o. (...) paliwa dla TOR OIL sp. z o.o :

- w dniu 27.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.06.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 02.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 04.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 09.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 11.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 12.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 13.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 18.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 19.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 24.07.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 01.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 01.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 04.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 13.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 18.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 24.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 25.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 26.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.09.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 01.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 03.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 09.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 11.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 12.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 15.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 01.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 18.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 24.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 09.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 13.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 14.11. 2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 19.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 24.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 26.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 04.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 11.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 19.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.12.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 03.01. 2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 04.01. 2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 18.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 24.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 01.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 01.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 12.02.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 11.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 12.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 13.03.2003 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 14.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 15.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 18.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 19.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 25.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.03.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 02.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 03.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 04.04.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 09.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 11.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 12.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 15.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 15.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 18.04.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 19.04.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 24.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.04.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.04.2002 r. fakturę VAT (...)

Wystawiając wspólnie datowane jak powyżej faktury poświadczające nieprawdziwy, bo jedynie fakturowy obrót paliwem, udziałowcy sp. z o.o. (...) poświadczyli nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, natomiast R. M. (1), M. M. (1) i L. A. (1) włączyli je do dokumentacji (...) Sp. z o.o. Od 01.06.2001 r. podpisana została umowa o stałej współpracy pomiędzy Sp. z o.o. (...) w T. a Sp. zo.o. (...) i od tej też pory Sp. z o.o. (...) fakturowo stała się jedynym dostawcą oleju napędowego dla Sp. z o.o. (...). R. M. (1) ustalił z udziałowcami Sp. z o.o. (...), że aby uwiarygodnić przed urzędami skarbowymi obrót paliwami muszą zarejestrować na inne osoby podmioty gospodarcze lub wykorzystać fikcyjnie już zarejestrowaną firmę (...), które rzekomo miały sprzedawać Sp. z o.o. (...) olej napędowy i na fakturach miały zamieszczać adnotację, że podatek akcyzowy został już przez te fikcyjnie działające podmioty odprowadzony. K. H. (1) wspólnie z T. S. (1) zaproponowali R. K. (1) zarejestrowanie na swoje nazwisko podmiotu gospodarczego pod firmą (...) z siedzibą G., ul. (...) 33A/36. T. S. (1) pomógł R. K. (1) w dniu 30.01.2001 r. zarejestrować w Urzędzie Miejskim w G. działalność gospodarczą pod firmą (...) (zwaną dalej (...)). Jako przedmiot działalności określono handel detaliczny paliwami z dostawą na magazyn dla osoby zamawiającej. T. S. (1) pomógł też R. K. (1) załatwić wszystkie formalności w Urzędzie Skarbowym w G. i w Urzędzie Statystycznym w G. oraz na poczcie w G.-Z., gdzie założył skrytkę pocztową nr 21. Nadano firmie (...) o numerze (...) oraz decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej numer NIP (...). Podmiot (...) nie ubiegał się o koncesję na obrót paliwami.

Dowód: k. 7-9 załącznika oznaczonego literą (...), wyciąg z rachunku bankowego k. 517-520, k. 1477 – 1483, zestawienie operacji k.667- 743 , pismo prezesa Urzędu Regulacji Energetyki k. 15 – 16, dokumenty t. I załącznika oznaczonego literą A, zeznania C. F. (1) k.92v, 15317-15318

T. S. (1) polecił R. K. (1) otworzyć na założony podmiot (...) konta bankowe, z których R. K. (1) miał wypłacać pieniądze i przekazywać je bezpośrednio osobom faktycznie prowadzącym tą działalność tj. R. Ś. (1), T. S. (1), K. H. (1) lub wskazanym przez nich osobom. Wyżej wymienione osoby dysponowały też jego dowodem osobistym, aby nie mógł on samodzielnie wypłacać pieniędzy z kont bankowych (...), oraz wszystkimi dokumentami firmy (...). Ponieważ z uwagi na uzależnienie R. K. (1) od narkotyków czasami natychmiastowe dokonywanie operacji na kontach bankowych (...) było utrudnione, na polecenie T. S. (1) R. K. (1) do kont bankowych upoważnił swojego szwagra - K. H. (1) oraz D. P. (1) i E. M. (1). R. K. (1) miał także podpisywać dokumenty finansowo-księgowe oraz deklaracje podatkowe, przedłożone mu przez R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (1). Podpisał także in blanco kartki papieru, godząc się na wpisanie na nich w jego imieniu dowolnej treści. R. K. (1) w rzeczywistości nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, nie nabywał też paliwa. Za założenie na swoje nazwisko firmy oraz podpisywanie dokumentów i wypłacanie pieniędzy miał otrzymywać zapłatę w kwocie 1000 – 1500,- zł. miesięcznie. R. K. (3) zgodził się na tą propozycję, tym bardziej, że był osobą uzależnioną od narkotyków i potrzebował środków finansowych na ich zakup. T. S. (1) informował R. K. (1), że na kontach bankowych (...) znajdują się pieniądze za rzekomo sprzedane paliwo. Wypłacone osobiście pieniądze R. K. (2) przekazywał w banku lub przed bankiem (...) i przy tych czynnościach obecny bywał M. W. (1). R. K. (1) w zakresie prowadzonej działalności kontaktował się z K. H. (1), T. S. (1) i R. Ś. (1). Faktury rzekomo wystawiane przez (...) sporządzili i drukowali R. Ś., T. S. i K. H.. Przedkładano także do podpisu R. K. deklaracje PIT, VAT i inne niezbędne dokumenty do prowadzenia firmy. R. K. podpisywał je dwa razy w miesiącu, nie zapoznając się z ich treścią, w zamian za co otrzymywał od 200 – 400,- zł. I tak R. K. (1) podpisał in blanco kartki papieru, na których wydrukowano niżej wymienione faktury oraz podpisał in blanco dowody KP, datowane w datach jak poniżej, które wypełniła nieustalona osoba :

- w dniu 06.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 10.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 11.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 12.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 13.07.2001 r. faktury VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 17.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 19.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 23.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 24.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 26.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 27.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 28.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 31.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 01.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 02.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 03.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 06.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 06.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 09.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 10.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 11.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 13.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 14.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 16.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 17.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 21.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 22.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 23.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 24.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 27.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 28.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 29.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 01.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 01.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 04.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 04.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 06.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 10.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 13.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 13.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 13.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 21.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 24.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 24.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 26.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 27.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 28.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 29.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 01.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 03.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 06.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 09.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 10.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 11.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 12.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 15.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 16.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 17.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 17.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 22.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 23.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 24.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 26.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 27.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 01.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 01.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 04.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 07.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 07.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 07.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 12.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 21.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 02.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla SK K. S. (1)

- w dniu 09.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 02.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 03.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 04.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) dla (...) M. W. (1)

- w dniu 06.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 07.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 08.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 09.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 10.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 11.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 12.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 13.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 14.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 16.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 17.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 18.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 19.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 20.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 24.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 25.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 26.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 27.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 28.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 30.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 31.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 02.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 04.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 06.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 06.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 10.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 13.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 14.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 16.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 16.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 17.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 17.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 18.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 18.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 21.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 21.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 22.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 22.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 24.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 26.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 28.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 28.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 29.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 30.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 31.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 02.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 20.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 20.08.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 01.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 02.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 03.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 04.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 06.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 08.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 10.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 11.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 15.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 18.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 19.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 22.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 23.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 26.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 29.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 30.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...)

- w dniu 16.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...)

- w dniu 22.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...)

- w dniu 29.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...)

- w dniu 02.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla PHU (...)

- w dniu 11.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez (...) dla wpłacającego E. M. (1) na kwotę 379.000,- zł.

- bez daty dowód wpłaty KP wystawiony przez (...) dla wpłacającego E. M. (1) na kwotę 129.000,- zł.

- w dniu 25.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez (...) dla wpłacającego E. M. (1) na kwotę 361.000,- zł.

- w dniu 08.02.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez (...) dla wpłacającego E. M. (1) na kwotę 405.000,- zł.

- w dniu 18.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez (...) dla wpłacającego E. M. (1) na kwotę 129.000,- zł.

- w dniu 01.02.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez (...) dla wpłacającego E. M. (1) na kwotę 345.000,- zł.

- w dniu 04.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez (...) dla wpłacającego E. M. (1) na kwotę 280.000,- zł.

Kiedy podpisanie dokumentów, faktur, deklaracji podatkowych PIT lub VAT przez R. K. (1) było niemożliwe, gdyż nie było z nim kontaktu, zwłaszcza, gdy przebywał w Areszcie Śledczym pod nazwiskiem B., K. H. (1) podrabiał podpis R. K. (1) na wskazanych jemu przez R. Ś. (1) i T. S. (1) dokumentach lub też udziałowcy sp. z o.o. (...) przedkładali innym, nieustalonym osobom do podpisu te dokumenty.

Przedłożono biegłemu z zakresu badań dokumentów faktury, dowody WZ, KP, deklaracje podatkowe na których R. K. (1) zakwestionował złożenie przez siebie podpisu.

I tak, w wydanej opinii biegły stwierdził, że K. H. (1) nakreślił podpis R. K. (1) na niżej wymienionych fakturach, datowanych jak poniżej :

- w dniu 10.04.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 26.04.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 04.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. licz R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 09.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) K. licz R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 10.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 14.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 19.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 01.03.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.03.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 16.03.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 26.03.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.03.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 04.04.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.04.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 04.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 14.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 14.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 22.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 22.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.05.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 07.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 09.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 11.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 12.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 13.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 13.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 15.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 16.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 19.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 20.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 21.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 25.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 27.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 27.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 29.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 29.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 30.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 02.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 03.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 04.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 07.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- w dniu 11.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 12.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 13.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 14.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 16.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 20.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 21.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 23.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 25.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 26.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 27.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 28.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 29.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 29.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 30.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 25.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 11.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 14.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 17.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- w dniu 20.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

Natomiast udziałowcy sp. z o.o. (...) przedłożyli do podpisu za R. K. (1) nieustalonej osobie niżej wymienione faktury:

- w dniu 03.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 06.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 06.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 10.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 10.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 10.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 11.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 12.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 15.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 17.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 20.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 21.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 22.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 24.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 25.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 29.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 21.12.2001 r. fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) M. W. (1)

- w dniu 01.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

- w dniu 04.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 16 dowodami wpłaty KP

- w dniu 05.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

- w dniu 08.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 10.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 14 dowodami wpłaty KP

- w dniu 13.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

- w dniu 17.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 17 dowodami wpłaty KP

- w dniu 18.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 5 dowodami wpłaty KP

- w dniu 20.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 dowodami wpłaty KP

- w dniu 21.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

- w dniu 22.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 25.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 27.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

- w dniu 29.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 8 dowodami wpłaty KP

- w dniu 01.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 06.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 09.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 16.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

- w dniu 18.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 9 dowodami wpłaty KP

- w dniu 20.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 24.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 dowodami wpłaty KP

- w dniu 29.10.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 4 dowodami wpłaty KP

- w dniu 02.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 10 dowodami wpłaty KP

- w dniu 05.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 07.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 08.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 10.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 7 dowodami wpłaty KP

- w dniu 12.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 12 dowodami wpłaty KP

- w dniu 14.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

- w dniu 16.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

- w dniu 19.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

- w dniu 21.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

- w dniu 26.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z 6 dowodami wpłaty KP

- w dniu 01.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 04.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 04.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 04.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 05.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 07.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 07.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 08.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 08.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 08.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 10.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 10.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 11.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 11.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 12.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 13.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 14.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 16.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 18.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 19.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 20.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 21.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 22.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z dowodem wpłaty KP

- w dniu 27.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) wraz z dowodem wpłaty KP

- w dniu 02.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 02.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 03.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 05.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 07.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 08.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 10.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 12.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 14.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 15.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 17.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 19.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 21.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 23.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 24.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 25.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 28.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 29.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 30.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 01.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 02.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 04.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 05.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 08.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 06.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 09.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 11.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 14.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 15.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 16.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 19.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 20.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 20.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 21.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 22.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 23.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 25.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 28.02.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1)

- w dniu 13.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 18.09.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 10.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 11.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 12.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dowodem wydania zenętrznego z 12.03.2002 r.

- w dniu 14.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 15.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 15.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 16.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 18.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 18.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 19.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 20.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 21.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 22.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 23.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 25.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 26.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 27.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 28.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 29.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 29.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 29.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 30.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 02.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 03.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 04.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 05.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 08.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 09.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 10.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o.

- w dniu 11.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 12.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 15.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 16.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 18.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 19.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 20.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 23.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 24.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 27.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...),

- w dniu 29.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...) sp. z o.o. wraz z dołączonym do w/w faktury dowodem wydanie zewnętrzne FS (...)

- w dniu 15.11.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 19.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 15.01.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 01.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 11.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 10.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 15.03.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 18.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 22.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 24.04.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 04.05.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 06.05.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 21.05.2002 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 19.12.2001 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 16.01.2002 r. dowód wpłaty KP 27/2002 wystawiony przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 06.02.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 20.02.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 01.03.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 11.03.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 22.03.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 29.03.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 03.04.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 22.04.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 24.04.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 06.05.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 04.05.2002 r. dowód wpłaty KP za fakturę (...) wystawioną przez (...) R. dla nabywcy (...)

- w dniu 04.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla SK K. S. (1)

- w dniu 06.07.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla SK K. S. (1)

- w dniu 22.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego (...)

- w dniu 24.12.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego (...)

Dowód: wyjaśnienia zmarłego R. K. (1) k. 161 - 165, k.1819 - 1821, k.4801 - 4804, k. 5877, zeznania M. K. (3) k.12v-13, 15841-15842, opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego k. 3225-3256, k. 6766 – 6786, opinia sądowo-psychologiczna k. 546-548, opinia sadowo-psychiatryczna dotycząca R. K. (1) k.658-60, 2535-2537,16365-16367

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podrobienia deklaracji podatkowych na nazwisko R. K. (1) złożył także w dniu 06.10.2005 r. Drugi Urząd Skarbowy w G.. W wydanej opinii biegły stwierdził, iż podpisy (...) na deklaracjach dla podatku od towarów i usług za miesiące: wrzesień 2001, styczeń 2002, luty 2002, marzec 2002, kwiecień 2002 oraz w PIT –5 deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2002 r. mieszczą się w zaprezentowanych umiejętnościach graficznych K. H. (1) i dokonał tych wpisów prawdopodobnie K. H. (5).

Dowód: opinia biegłego z zakresu badań dokumentów k. 7777 – 7828

R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (1) wystawili faktury VAT sprzedaży od marca 2001 r. do kwietnia 2002 r. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (...) 95 na łączną kwotę brutto 68.558.736,32 zł., w tym podatek VAT 12.363.051,84,- zł. z tego dla sp. z o.o. (...) oleju napędowego na łączną kwotę brutto 16.426.298,37,- zł i benzyny bezołowiowej na łączną kwotę brutto 2.832.804,43,- zł, (...) M. W. (1) – oleju napędowego na łączną kwotę brutto 42.145.106,66,- zł. i benzyny bezołowiowej na łączna kwotę brutto 6.722.657, 25,- zł, dla (...) R. W. (1) oleju napędowego na łączną kwotę 354.147,24,- zł. oraz dla PW (...) M. W. (2) oleju napędowego na łączną kwotę brutto 77.722,37,- zł, które to faktury zostały dołączone do dokumentów księgowych podmiotu (...). W dokumentacji tej brak było dowodów potwierdzających źródła zakupu powyższych towarów. Na wszystkich fakturach sprzedaży VAT figurował zapis: „akcyza zawarta w cenie towaru”. Powyższa klauzula potwierdzać miała fakt odprowadzenia podatku akcyzowego, który nigdy nie miał miejsca, bowiem paliwa widniejące na fakturach nigdy nie były kupione, a tym bardziej sprzedane przez firmę (...). Z przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w G. kontroli podmiotu gospodarczego (...) wynika, że firma ta w okresie od czerwca 2001 do grudnia 2001 r. fakturowo zakupiła od (...) M. W. (1) z siedzibą w K. oraz od PW (...) M. W. (2) z K. i PPHU (...) z K. różnego rodzaju oleje tj. olej bazowy (...) 10, olej ciężki, olej ceramiczny, benzynę komponent A-2, benzynę komponent A-1, olej bazowy I-20A, benzynę komponent A-0, rozcieńczalnik C, biodisel, olej maszynowy AN-7, olej maszynowy AN-5, olej opałowy E., olej opałowy lekki, nieodsiarczony komponent oleju napędowego, olej opałowy średni na łączną kwotę 24.772.562,55,- zł. brutto, w tym podatek VAT 4.467.144,29,- zł.

Natomiast (...) R. K. (1) odsprzedał na rzecz (...) M. W. (1):

- w okresie od czerwca do grudnia 2001 r. 20.330.806 litrów oleju napędowego na łączną wartość 42.145.106,66,- zł., w tym podatek VAT 7.599.938,30 zł. oraz w tym samym okresie 2.665.647 litrów etyliny na łączną wartość 6.722.657,25,- zł., w tym podatek VAT 1.212.282,45,- zł. Natomiast na rzecz PPHU (...) 156.067 l. oleju napędowego za kwotę 354.147,24,- zł., w tym podatek VAT 63.862,62,- zł oraz na rzecz (...) M. W. (2) - 34.251 l oleju napędowego za kwotę 77.722,37,- zł. w tym podatek VAT 14.015,51,- zł.

Dowód: zestawienie transakcji k. 486 - 497, decyzje k.5654-6068

W wyniku czynności kontrolnych podjętych w spółce z o.o. (...), Urząd Kontroli Skarbowej ustalił, że fakturowo (...) R. K. (1) odsprzedał na rzecz sp. z o.o. (...):

- w okresie od marca do grudnia 2001 r. 4.942.336 litrów oleju napędowego na łączną kwotę brutto 10.710.323,70,- zł., w tym podatek VAT 1.931.369,85 zł.

- w okresie od lutego do kwietnia 2002 r. 2.655.706 litrów oleju napędowego na łączną kwotę 5.715.974,67,- zł. , w tym podatek VAT 1.030.749,53,- zł.

- w okresie od czerwca do grudnia 2001 r. 856.930 litrów etyliny na łączną kwotę brutto 2.177.899,98,- zł. , w tym podatek VAT 392.736,06,- zł.

- w okresie od marca do kwietnia 2002 r. 131.214 litrów etyliny na łączną kwotę 367.823,21,- zł., w tym podatek VAT 66.328,77,- zł.

Łącznie w okresie od marca 2001 r. do kwietnia 2002 r. (...) R. K. (1) fakturowo odsprzedał na rzecz (...) sp. z o.o. (...) M. W. (1), PPHU (...), (...)

- 28.119.166 l. oleju napędowego wartości brutto 59.003.274,61,- zł., w tym podatek VAT 10.639.935,81,- zł.

- 3.761.056 l. etyliny wartości brutto 9.555.461,56,- zł., w tym podatek VAT 10.639.035,81,- zł.

Dowód: protokół z badania dokumentów i ewidencji (...) R. K. (1), k. 594 -600b i załączniki oznaczone literą A, zeznania M. W. (1) k. 7260 – 7266, k.16774, analiza połączeń telefonicznych k. 3136-3139, załączniki oznaczone literą N/1 i N/2

Z relacji M. W. (1) wynika, iż paliwo, które miał kupić (...) to była fikcja Za wystawionymi fakturami nie szedł żaden towar. Były jakieś niewielkie dostawy w ramach rozliczenia, że zamiast zapłacić (...) prowizję od wystawionych fikcyjnie faktur, dostarczał odbarwiony olej opałowy, sprzedawany jako napędowy. (...) brała od fikcyjnego nabycia paliwa określone stawki. W ostatnim okresie współpracy z (...) M. W. (1) przekazywał 3 gr. za litr benzyny na fakturze i za litr oleju napędowego 2 gr. za inny asortyment tj. komponenty, olej opałowy. Na początku współpracy płacił (...) 3 gr. za olej opałowy i komponenty, a 5 gr. za litr benzyn i oleju napędowego na fakturze. Przelewy pieniędzy dokonywane przez (...) dla (...) i odwrotnie nie miały żadnego odzwierciedlenia i związku z wystawionymi fakturami. Nie było tam żadnej transakcji związanej z towarem. Wpłaty gotówkowe na rzecz (...) były tylko dla Urzędu Skarbowego i miały wskazywać, że jest ruch gotówkowy między firmami i że nie wszystko jest regulowane w formie kompensat, cesji. Zapłaty były rzekomo za faktury ale ich suma nie zgadzała się z fakturami. Pieniądze z kont bankowych za każdym razem wypłacał R. K. (1). Na okazanych tablicach poglądowych M. W. (1) rozpoznał T. S. (1), który reprezentował (...), który również bywał czasami w banku po pieniądze. Po wypłatę z banku zawsze przychodziło oprócz K. jeszcze dwóch mężczyzn z (...) . Jedną z osób, które M. W. (1) rozpoznał na okazanych tablicach był R. Ś. (1). Na okazanych tablicach poglądowych M. W. rozpoznał także G. R. (1), który to zapoznał go z osobami reprezentującymi (...). Po przelaniu pieniędzy i ich odebraniu w banku (...) dokonywał rozliczenia z T. S. (1), R. Ś. (1) w restauracji lub w samochodzie, gdzie ustalali określoną kwotę oraz czy, komu i jaka kwota się należy.

Otrzymane w gotówce pieniądze M. W. (1) zawoził P. K. (1) i przekazywał je jemu w całości ale czasami zostawiał sobie jakąś kwotę po uzgodnieniu z P. K. (1). M. W. (1) faktury dla (...) widział i się na nich podpisywał.

Z billingów rozmów telefonicznych i przedstawionej na ich podstawie analizy połączeń wynika, że T. S. (1) łączył się co najmniej 4 razy w M. W. (1)

W toku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w G. w firmie Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) w C. za rok 2001wynika, iż jednym z głównych fakturowych dostawców oleju napędowego i benzyny dla D. K. była firma (...). W ewidencji zakupu VAT i ewidencji księgowej D. K. (1) w okresie od 1.09.2001 r. do 27.12.2001 r. wykazał zakup od firmy (...) oleju napędowego na łączną kwotę 5.713.324,83,- zł, w tym podatek VAT 1.030.271,69,- zł. oraz benzyny bezołowiowej na łączną kwotę brutto 369.507,50,-zł. w tym podatek VAT 66.632,50,- zł. Z zabezpieczonych od D. K. (1) dowodów (...) wynika, że R. K. na ww. dowodach (...) pokwitował odbiór gotówki od D. K. (1) na kwotę 2.880.276,04,- zł, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2002 r. D. K. (1) zaewidencjonował zakup oleju napędowego na łączną kwotę brutto 12.759.077,93,- zł. w tym podatek VAT 2.300.817,33,- zł. oraz benzyny bezołowiowej na łączną kwotę brutto 200.568,- zł., w tym podatek VAT 36.168,- zł. Z dowodów (...) wynika, że R. K. (1) na ww. dowodach pokwitował odbiór gotówki w łącznej kwocie 12.959.645,93,- zł. D. K. (1) kupował również od R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (1) „puste faktury”, celem zalegalizowania rzekomo wprowadzonego legalnie do obrotu gospodarczego, pochodzącego z nieustalonego źródła paliwa dla innych podmiotów gospodarczych niż objęte niniejszym aktem oskarżenia. D. poznał właściciela firmy (...) lub przedstawiciela tej firmy w G., na ulicy. Z właścicielem lub przedstawicielem firmy (...) spotykał się 3 lub 4 razy w miesiącu . Spotkania te odbywały się przeważnie na ulicy. W siedzibie firmy nigdy nie był. Rozmawiał z jedną osobą z (...), która przyjeżdżała zawsze sama. Z firmą (...) rozliczał się tylko gotówką i pieniądze przekazywał osobiście tej osobie na ulicy. Osobę tą, która przedstawiała mu się imieniem T. rozpoznał na tablicy poglądowej – wskazał na T. S. (1). Jeszcze jedna osoba odbierała pieniądze w imieniu (...) i był to R. Ś. (1). Ci dwaj zaś przekazywali mu fikcyjne faktury i dokumenty KP, potwierdzające odbiór pieniędzy.

Kontakt T. S. (1) z D. K. (1) potwierdzają także bilingi rozmów telefonicznych.

Dowód: dokumentacja pozyskana z (...) B. k. 2452 - 2457, wyjaśnienia i zeznania D. K. (1) k.1572v, 2453-2457, k. 2329-2330 akt II K 28/11 – k.15346-153k. (...)- (...), (...), (...)- (...), analiza połączeń telefonicznych k.3136-3139, załączniki oznaczone literą N/1 i N/2

Urząd Skarbowy w K. przeprowadził kontrolę skarbową w podmiocie gospodarczym (...) M. W. (1) m.in. w zakresie transakcji handlowych pomiędzy (...) R. K. (1) a (...) M. W. (1). Według wystawionych faktur, nabyte rzekomo paliwo w okresie od czerwca do grudnia 2001 r. z firmy (...) sprzedał dla (...) w S., (...) z (...) sp. z o.o. w P..

Dowód k.80-84 tom I załącznika A)

(...) sp. z o.o. (...) polecili R. K. (1) otwarcie kont bankowych w niżej wymienionych bankach:

(...) Bank (...) S.A. O/G., nr konta (...)-4070- (...)-001. Osobami upoważnionymi do dokonywania operacji bankowych na tym koncie byli R. K. (1) i K. H. (1)

- Bank (...)/O w G. Filia nr 2 w O., nr konta (...)- (...). Osobami upoważnionymi do dokonywania operacji bankowych na tym koncie byli R. K. (1) i K. H. (1)

- Bank (...) S.A. w K. I/O T., nr konta (...)- (...). Osobami upoważnionymi do dokonywania operacji bankowych na tym koncie byli R. K. (1) , D. P. (1) i E. M. (1),

(...) Bank S.A. O/T., nr konta (...)- (...)- (...). Osobami upoważnionymi do dokonywania operacji bankowych na tym koncie byli R. K. (1) i E. M. (1)

- (...) SA T. nr (...)- (...)-2700- (...)-001. Upoważnionym do dysponowania tym rachunkiem był R. K. (1) i E. M. (1)

Na powyższych kontach, w ramach podmiotu gospodarczego (...) R. K. (1) dokonywano wpłat, wypłat i przelewów bankowych pieniędzy w złotych polskich. Na firmę tą zarejestrowane były jeszcze dwa konta bankowe, na których nie dokonywano operacji finansowych. Założone one były w:

- Banku (...) SA w W. o nr (...). Upoważnionym do dysponowania tym rachunkiem był R. K. (1) i M. D. (3)

(na którego założona została fikcyjnie działająca firma (...)),

- (...) Banku (...) S.A. o nr (...)- (...). Upoważnionym do dysponowania rachunkiem był R. K. (1).

R. K. (1) dokonywał wypłat gotówkowych z powyższych kont bankowych i przekazywał je w banku (...), albo mężczyźnie, który towarzyszył T. S. (1). Na okazanych tablicach poglądowych ze zdjęciami osób R.K. rozpoznał M. W. (1), jako osobę, której przekazywał gotówkę w F. Banku w G.. Na prośbę K. H. (5) K. K. (3) pobrał, na podstawie wypisanego i podpisanego czeku z F. Banku w G. kwotę 600.000,- zł. i przekazał ją K. H. (1).

G. R. (3) poznał R. Ś. (1) również z W. Ś. (1) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Grupa (...) z siedzibą w C. oraz właściciela firmy (...). W. Ś. (1) poznał G. R. (1), pełnomocnika (...)u Nie nawiązał z nim od razu współpracy lecz dopiero w 2001 r. podpisał umowę pomiędzy (...), a swoją spółką z o.o. Grupa (...). z o.o. (...) miał dostarczać olej napędowy nabyty od (...). W ramach przedpłaty wpłacił na konto (...) kwotę 130.000,- zł. Za to miał otrzymać 2 cysterny paliwa. R. nie wywiązał się ze zobowiązania. W grudniu 2001 r. W. Ś. (1) razem z D. J. (1) przyjechał do G. na spotkanie z G. R. (1), który miał przedstawić właścicieli jakiejś firmy, żeby mogli odzyskać należność. G. R. (1) przedstawił im 2 mężczyzn jako dyrektorów (...). Po kilku dniach przyjechał do Ś. G. R. (1) razem z dyrektorem firmy (...). G. R. (1) powiedział, że ludzie z (...) mają faktury ale nie mają paliwa. Mężczyzna z firmy (...) potrzebował legalne faktury ale nie chciał być kojarzony z (...). R. poprosił Ś., żeby wziął na siebie te faktury z (...) i w tej samej ilości wystawił je na (...). Za tą przysługę miał otrzymać pieniądze. R. zadzwonił wówczas do osób reprezentujących (...) i podał im kwoty, terminy, adres oraz nazwę firmy (...) i po chwili przyszły faxem faktury na tą firmę. Oryginały dokumentów zostały przysłane później pocztą. Ś. następnie wystawił faktury dla firmy (...). Pieniądze miały przejść bezpośrednio z (...) do (...). Tych faktur było trzy, dwie z listopada i jedna z grudnia. Na okazanych tablicach poglądowych – rozpoznali G. R. (1). D. J. (1) , który na podstawie czeku wystawionego przez W. Ś. (1) dokonał wypłaty kwoty 70.000,- zł. spośród okazanych mu osób rozpoznał R. Ś. (1), jako osobę bardzo podobną do R., który reprezentować miał (...) i na spotkanie przyszedł razem z G. R. (1). Konkretne rozmowy odnośnie współpracy z (...) prowadził W. Ś. (1).

Odnośnie faktur wystawionych rzekomo przez (...) dla SK K. S. (1), to K. S. zaopatrywał się w paliwo do swoich samochodów w (...) s.c. Dostawy paliwa załatwiał przede wszystkim z A. S., sporadycznie z G. R. (1). Dostarczane samochodami A. S. paliwo było różnej jakości, raz lepsze, raz gorsze. K. S. (1) nie zrezygnował jednak z paliwa dostarczanego przez A. S., z uwagi na niską cenę i dogodne warunki płatności. Telefonicznie zamawiał paliwo u G. R. (1) lub A. S. i potem wystawiane były zbiorczo faktury. K. S. (5) faktury wystawione przez (...) rozpoznał jako te faktury, które otrzymał z (...) s.c. Pytał A. S., co to jest za firma (...), a S. odpowiedział, że jest to firma z nimi związana. K. S. (1) zapamiętał, że to paliwo, które przywoziły cysterny należące do A. S. było złej jakości, miało nieodpowiedni kolor. K. S. (1) zapłacił za paliwO, częściowo na konto B., a częściowo bezpośrednio S.. Na okazanych tablicach poglądowych rozpoznał T. S. (1) jako osobę reprezentującą (...).

Dowód: dokumentacja z F. Banku k. 325 - 381, k.569 - 574, historia konta bankowego k. 2273 – 2334, dokumentacja z (...) SA. k. 383 – 401, zestawienie operacji bankowych k.670-743, kserokopie dokumentów wypłat k. 2713 – 2747, wyjaśnienia R. K. k.1821, protokół zatrzymania czeku k. 1567 - 1570, zeznania K. K. (3) k. 1397-1398v, k. 1560-1561, k. 1797-1798, k. 3916-3917, k.15327-15329, zeznania W. Ś. (1) k. 5050 - 5056, k.15644, zeznania D. J. (1) k. 2593, k. 2753, k.5046-5049, k. 5637 – 5640, k.15639-15640, zeznania K. S. (1) k. 3217, k.5081 - 5084, k.15505

Ponieważ potrzebna była kolejna firma, na którą wystawiano by fikcyjne faktury, jak również legalizowano by środki pieniężne pochodzące z nielegalnego obrotu paliwem, K. H. (1) nakłonił także W. G. (1) do założenia na swoje nazwisko podmiotu gospodarczego o nazwie (...). Razem z W. G. (1) K. H. (1) udał się do Urzędu Miejskiego w G., celem zarejestrowania działalności. K. H. (1) pomógł W. G. (1) w załatwianiu formalności i w dniu 24.10.2001 r. wpisano do ewidencji działalności gospodarczej:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) z siedzibą w G. ul. (...). Podmiotowi temu nadano nr REGON (...) oraz decyzją Trzeciego Urzędu Skarbowego w G. nadano NIP (...). Firma miała zajmować się sprzedażą hurtową paliw stałych, ciekłych i gazowych. PHU (...) nie posiadał koncesji na obrót paliwami. Razem z K. H. (1) W. G. (1) pojechał do T., gdzie na PHU (...) założył konta w bankach:

- Banku (...) w T., nr (...)- (...)- (...)-1100. Osobami upoważnionymi do dokonywania dyspozycji na koncie byli W. G. (1) i E. M. (1)

- (...) S.A. O/T. o nr (...)- (...)-2700- (...). Osobami upoważnionymi do dokonywania dyspozycji na koncie byli W. G. (1) i E. M. (1).

- Bank Spółdzielczy w T. o nr (...)-11-1. Osobami upoważnionymi do dokonywania dyspozycji na koncie byli W. G. (1) i E. M. (1),

- Bank (...) S.A. w K. O/T. o nr (...)- (...). Osobami upoważnionymi do dokonywania dyspozycji na koncie byli W. G. (1) i E. M. (1) ,

- (...) Bank (...)/T. o nr (...)- (...). Osobami upoważnionymi do dokonywania dyspozycji na koncie byli W. G. (1) i E. M. (1)

oraz konto bankowe, na którym nie dokonywano operacji w F. Banku o nr (...)-4070- (...)-001.

Wszystkie dokumenty założonej firmy, klucz do skrytki i pieczątki firmy posiadali udziałowcy (...) Sp. z o.o.

Upoważniony przez W. G. do kont bankowych firmy (...) pobrał z nich gotówkę łącznie w kwocie 10.631.434,-zł.

Dowód: dokumentacja z (...) k. 288, 294, 295, k. protokół z badania dokumentów (...) w, G. l729 – (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)-1750, załącznik oznaczony litera (...), zestawienie przelewów bankowych k. 2471 – 2515, zestawienie operacji bankowych k. 1030 – 1074, historia rachunku bankowego k. 402 - 412, zestawienie operacji bankowych k.1012 – 1029, wykaz kont bankowych k.4918-4922, k. dokumentacja z (...) Banku 796 - 805, 893 – (...)

W okresie od października 2001 r. do marca 2003 r. W. G. (1) spotykał się dwa razy w tygodniu z K. H. (1) w różnych miejscach na terenie G., gdzie podpisywał przedłożone mu przez K. H. (1) dokumenty księgowe (faktury, deklaracje, druki KP).W. G. (1) faktycznie nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, nigdy nie handlował paliwem. W zamian za powyższe czynności otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 1000-1200,- zł. miesięcznie. Nie pobierał też z banku żadnych pieniędzy.

Dowód: zestawienie faktur (...), zeznania T. B. k. 4786 - 4790, k. 15514-15515, wyjaśnienia W. G. jak poniżej

R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (5) wystawili na firmę PHU (...) faktury sprzedaży VAT w okresie od października 2001 r. do stycznia 2002 r. 2.855.247 l. oleju napędowego na łączną kwotę brutto 6.162.426,29,- zł. w tym podatek VAT 1.186.257,- zł. i 322.406 l etyliny na łączną kwotę brutto 767.029,30 zł., w tym podatek VAT 138.316,76,- zł.

(protokół kontroli (...) k. 1710 – 1753a i załącznik oznaczony literą G

W PHU (...) brak było dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia sprzedanych paliw. Biorąc pod uwagę roczny obrót firmy paliwami za 2001 r. tj. w łącznej kwocie 4.679.037,63,- zł. to podmiot ten przekroczył limit obrotów (500.000 EURO) wyznaczający obowiązek posiadania koncesji /art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. – prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348) oraz ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne (Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 555). Na dzień 31.12.2001 r. równowartość 500.000 EURO wg średniego kursu NBP wyniosła 1.760.950,- zł. (500.000 EURO x 3,5219,- zł). PHU (...) nie deklarował też i nie odprowadził podatku akcyzowego, o czym świadczyły zapisy na fakturach W. G. (1) w ramach ww. działalności wystawił również dowody KP, potwierdzające odbiór łącznej kwoty: za miesiąc listopad 2001 r. 7.848.000,- zł. , za miesiąc grudzień 2001 r. łącznej kwoty 6.755.000,- zł, za miesiąc styczeń 2002 r. łącznej kwoty 4.163.000,- zł. i za miesiąc luty 2002 r. łącznej kwoty 2.445.000,- zł. Jako wpłacający widnieje na nich E. M. (1), a odbierający W. G. (1). W. G. (1) nie otrzymał powyższych pieniędzy, których łączna wartość wynosić miałaby 21.211.000,- zł.

Dowód: wyjaśnienia W. G. k.811-815, protokół kontroli (...) w G. 1710-1753a, wyjaśnienia W. G. k.1801 - 1804

Faktury sprzedaży dla Sp. z o.o. (...) , które R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (5) wystawili w imieniu podmiotów PHU (...) oraz (...) R. K. (1) wyżej wymienieni wprowadzili do ewidencji zakupu VAT i ewidencji księgowej Sp. z o.o. (...), a następnie refakturowali je dla (...) M. M. (1) z T., (...) Sp. z o.o. w T., (...) Sp. z o.o. w N., (...) Sp. z o.o. w G., Stacja Paliw – Z. (...) Sp. z o.o. z W..

I tak T. S. (1), R. Ś. (1) i K. H. (1) polecili W. G. (1), jako osobie uprawnionej do podpisywania dokumentów w imieniu podmiotu gospodarczego (...) W. G. (1) poświadczenie nieprawdy co do sprzedaży oleju napędowego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) dla (...) sp. z o.o. w ten sposób, że dostarczyli W. G. (1) do podpisu niżej wymienione, wypełnione faktury, którymi następnie posługiwali się i tak faktury na poniżej wskazane daty:

- w dniu 03.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 03.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 04.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 10.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 11.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 13.01.2002 r. fakturę VAT bez numeru

- w dniu 04.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 15.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 16.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 18.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 18.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 24.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.01.2002 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.01.2002 r. fakturę VAT (...),

jak również wyżej wymienieni sporządzili komputerowo druki niżej wymienionych faktur rzekomo wystawionych przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) dla (...) sp. z o.o. a następnie przedłożyli je nieustalonej osobie do podpisu jako (...) i tak faktury datowane na niżej wskazany dzień

- w dniu 29.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 31.10.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 05.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 06.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 07.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 08.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 09.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 12.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 13.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 13.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 14.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 14.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 14.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 17.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 19.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 19.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 21.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 20.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 22.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 23.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 24.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 26.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 27.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 28.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 29.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...)

- w dniu 30.11.2001 r. fakturę VAT (...)

Dowód: załącznik oznaczony literą (...)

Sp. z o.o. (...) nie deklarowała i nie odprowadzała podatku akcyzowego od sprzedaży dla w/w podmiotów.

Wypłaty środków finansowych z kont bankowych firm (...) przedstawiały się następująco:

(...)

(...) Bank (...) SA O.. w G., nr konta – (...)-4070- (...)-001, na to konto wpłynęło łącznie 9.464.155,16,-zł .

Wypłat dokonano na kwotę 9.432.000 ,- zł.

Wypłaty gotówkowe: 06.01 r. - dla W. n/n osoba - 72.000 zł-

07.01 r. – R. K. – 3.030.000 zł,-

08.01 r. – R. K. - 2.959.600 zł,-

09.01 r. - R. K. - 510.000zł ,-

10.01 r. – K. H. – 50.000 zł ,-

02.02 r. – R. K. – 100.000 zł , K. H. – 50.400zł ,-

03.02 r. - K. – 600.000 zł ,K. H. – 570.000 zł

Bank (...)/O w G. Filia nr 2 w O., nr (...)- (...)

Wpłaty z (...) 1.737.100,- zł, od K. S. 45.000,-zł, Grupa (...) – 70.000,- zł, transakcje kartą płatniczą – 384.700,- zł, przelewy 651,60,- zł. razem wypłaty 1.953.051,60,- zł.

Wypłaty gotówkowe:

03.2001 r. – R. K. - 19.000 zł -

04. 2001 r. – R. K. - 37.000 zł ,- K. H. - 119.000 zł ,-

05. 2001 r. – R. K. - 29.200 zł ,- K. H. - 73.000 zł ,-

06. 2001 r. – R. K. - 70.000 zł ,- K. H. - 140.000 zł ,-

07. 2001 r. – R. K. - 80.000 zł - K. H. - 73.000 zł ,-

08. 2001 r. –R. K. - 185.500 zł ,-

09. 2001 r. – R. K. - 30.200 zł ,-

10. 2001 r. – R. K. - 8.700 zł ,- K. H. - 60.000 zł ,-

11. 2001 r. – R. K. - 58.000 zł ,- k. H.-H. - 204.600 zł ,- 12. 2001 r. – R. K. - 19.600 zł ,- k. H.-H. - 146.000 zł ,-

01. 2002 r. –K. H. - 72.500 zł,- D. J. – 70.000 zł ,-

02. 2002 r. – K. H. – 140.000 zł ,-

Łącznie za okres od czerwca do lutego 2002 r. z tego konta wypłacono 1.288.100,-zł, nie wliczając w to kwoty 70.000,- zł wypłaconej przez D. J.

Bank (...) S.A. w K. I O/T., nr (...)- (...),

Wypłaty gotówkowe: 06. 2001 r. – D. P. - 494.700 zł ,-

07. 2001.r. – D. P. - 2.268.100 zł ,-

08. 2001 r. – D. P. - 2.200.000 zł ,-

09. 2001 r. – D. P. - 1.884.200 zł ,-

10. 2001 r. – D. P. - 1.440.000 zł ,-

12. 2001 r. – E. M. - 60.000 zł,-

01. 2002 r. – E. M. - 396.000 zł,-

02. 2002 r. – E. M. - 269.800 zł,-

03. 2002 r. – E. M. - 30.000 zł,

04. 2002 r. – E. M. - 115.000 zł ,-

05. 2002 r. – E. M. -1.220.200 zł ,-

Razem : E. M. wypłacił - 2.091.000,-zł, D. P. wypłacił - 8.287.000,-zł.

Łącznie wypłacono z w/w konta bankowego : 10.378.000,- zł.

(...) Bank S.A. O/T., nr (...)- (...)- (...)

Wypłaty gotówkowe:

12. 2001 r. – E. M. - 70.000, zł-

01. 2002 r. – E. M. - 653.000 zł,-

02. 2002 r. – E. M. - 373.200 zł,-

03. 2002 r. – E. M. - 35.000 zł ,-

04. 2002 r. – E. M. - 170.000 zł ,-

05. 2002 r. - E. M. - 150.800 zł ,-

Razem E. M. (1) wypłacił 1.452.000 zł ,-

(...), nr (...)- (...)-2700- (...)-001

Wypłaty gotówkowe:

12. 2001 r. – E. M. - 30.000 zł ,-

01. 2002 r.- E. M. - 239.000 zł ,-

02. 2002. r. – E. M. - 147.000 zł ,-

03. 2002 r. – E. M. - 71.900 zł,-

Razem E. M. (1) wypłacił 487.900,-

PHU (...)

Bank (...), nr konta – (...)- (...)- (...)-1100

Wpłaty na konto 2.033.336,04,-zł wypłata –2.033.700,- zł.

Wypłaty gotówkowe:

03.2002r.. – E. M. – 384.000 zł ,-

04.2002r. E. M. –1.078.700 zł ,-

05.2002r. – E. M. - 571.000 zł ,-

Razem E. M. (1) wypłacił kwotę 2.033.700 zł,-

(...) S.A. 0/T., Nr (...)- (...)-2700- (...)na to konto jest wpływ z (...)/T. z konta (...)/

Wypłaty gotówkowe:

10. 2001 r. – E. M. - 40.000 zł,-

11. 2001 r. – E. M. - 250.000 zł ,-

12. 2001 r. – E. M. - 230.000 zł ,-

01. 2002 r. – E. M. - 230.000 zł ,-

02. 2002 r. – E. M. - 100.000 zł ,-

Razem E. M. (1) wypłacił kwotę 850.000 zł ,-

Bank Spółdzielczy w T., Nr (...)-11-1, O. łącznie 2.561.108,25,-zł., z tego wpłata od (...) 2.560.590,01,-zł. Po stronie wypłat bank zaewidencjonował kwotę 2.560.949,- zł. z tego:

Wypłaty gotówkowe:

11. 2001 r. – E. M. – k. 640.000 zł,-

12. 2001 r. – E. M. – k.720.000 zł ,-

01. 2002 r. – E. M. – k. 680.000 zł ,-

02. 2002. r. – E. M. – k. 160.300 zł ,-

04. 2002 r. – E. M. – k. 240.350 zł ,-

05. 2002 r. – E. M. – k. 120.000 zł ,-

Razem E. M. (1) wypłacił 2.560.650,-

Bank (...) S.A. w K. O/T., nr (...)- (...)

Wpłaty na konto łącznie – 2.252.068,57,- zł. w tym wpływy z (...) 2.251.623,26-zł.

Wypłata gotówkowa przez M. – 1.469.900,-zł., czeki gotówkowe 779.400 zł ,- 11. 2001 r. – E. M. - 599.000 zł ,-

12. 2001 r. – E. M. - 570.000 zł ,-

01. 2002 r. – E. M. - 600.000 zł ,-

02. 2002 r. – E. M. - 209.900 zł ,-

03. 2002 r. – E. M. - 270.400 zł ,-

04. 2002.r. – E. M. - k.270.400 zł ,-

Łącznie E. M. (1) wypłacił kwotę 2.252.034,30,- zł.

(...) Bank (...)/T., nr (...)- (...)analiza (...) kont bankowych/

Wpłaty na konto łącznie – 2.843.425,29,-zł, w tym wpłaty z TOR OIL 105.000,-zł. od (...)2.737.120,-zł.

Wypłaty gotówkowe dokonywane przez:

10. 2001 r. – E. M. - 353.000 zł ,-

11. 2001 r. – E. M. - 826.250 zł ,-

12. 2001 r. – E. M. - 665.000 zł ,-

01. 2002 r. – E. M. - 735.000 zł ,-

02. 2002 r. – E. M. - 355.800 zł ,-

Razem E. M. (1) wypłacił kwotę 2.935.050,- zł.

Dowód: wykaz kont bankowych i obrotów na nich k.4918-4922, k…..616-617, k…. (...)- (...)

Łącznie za pośrednictwem kont bankowych firm (...) wypłacono 33.616.700,- zł, z czego R. M. (1) wspólnie z M. M. (1) przejęli w gotówce kwotę nie mniejszą niż 24.950.100,- zł. a pozostała kwota 8.666.600,- zł. wypłacona została dla M. W. (1).

Przepływ środków finansowych pomiędzy w/w firmami przedstawiony został również graficznie.

Dowód: zeznania U. A. k.11355- 11356, 2443-2445,2468-2470,3259-3261,6070-6073,6487,7376-7377,7528 a- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...).; zestawienie graficzne przepływu środków finansowych k. 6488 -6507

W toku śledztwa m.in. w mieszkaniu R. Ś. (1) oraz w domu teściowej T. A. K. zabezpieczono komputery. Komputery te należały do T. S. (1). W siedzibie E. zabezpieczono twardy dysk komputera. Komputery te poddano badaniom kryminalistycznym w laboratorium (...) w G..

Dowód k.128-131, 135-138,144-148,153-155 protokoły przeszukań

Po odtworzeniu treści z dysków twardych i płyt CD-ROM z zabezpieczonego sprzętu komputerowego ujawniono na nich zestawienia: sprzedaż - faktury i rachunki (...) (kontrahenci: (...) Sp. z o.o., Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe (...) Sp. z o.o.), 8 faktur sprzedaży wystawionych przez (...) na rzecz (...) Sp. z o.o., 2 faktury sprzedaży wystawione przez (...) na rzecz (...) , zestawienie: zakup - faktury i rachunki (...) (kontrahent GR), 8 faktur zakupu wystawionych przez GR na rzecz (...), zestawienie: kasa - (...) (kontrahenci: (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. (...), zestawienie należności, zobowiązań i kontrahentów (...), faktury sprzedaży wystawione przez (...) dla Sp. z o.o. (...), zestawienie: sprzedaż, faktury, rachunki Pośrednictwa Handlowego – K. Z. (1) oraz faktury wystawione przez (...) K. Z. (1) na rzecz Hurt - (...) Stacja Obsługi i (...) Parking Strzeżony – S. Z. (2) w E. na rzecz Hurt - (...) Stacja Paliw – D. K. (1), faktura wystawiona przez HUGON z W. na rzecz (...) K. Z. (1) oraz zestawienia należności Pośrednictwa Handlowego. W wyniku przeprowadzenia badań cyfrowych sprzętu komputerowego zabezpieczonego w domu A.K. oraz w biurze sp. zo.o. (...) wraz z wynikami badań tj. odtworzonymi z dysków twardych S. model (...), Quantum F. SE2.2A o numerze seryjnym (...)(w domu A. K.) i 4 twardych dysków Samsung model (...) i model (...) (w biurze sp. zo.o. (...)) ujawniono między innymi:

- plik Druczek V 202.5.16.516 oraz fakturzysta (...).5.15.515, zawierający faktury VAT i rachunki dotyczące handlu paliwami przez firmy : (...), LOTOS, TOR OIL i inne (szt.340),

- plik Druczek V.202.1.22.122. oraz fakturzysta (...).202.1.20.120 zawierający faktury VAT i rachunki dotyczące handlu paliwami przez firmy (...) i inne (szt.340) i faktura pro-forma oraz wykaz użytkowników, wykaz kontrahentów, ofertę, przelew, raport kasowy, dziennik druczka, wykaz faktur, raport ze sprzedaży,

- plik „druczek” (...).524.280, zawierający dokumenty (faktury VAT, rachunki, przelewy itp.) dotyczące handlu paliwami przez firmy: (...), (...), (...), LOTOS, TOR OIL, (...), (...) i inne, a w szczególności: wykaz użytkowników, wykaz kontrahentów, dzienniki druczka, wykaz faktur, rejestr sprzedaży towarów i usług, listę towarów i usług, faktury VAT, przelewy, wpłaty gotówkowe, dokumenty KP.

Ujawniono także faktury sprzedaży VAT wystawione przez firmę (...) w okresie od 15.11.2001 r. do 21.05.2002 r. na rzecz (...)P. H. na łączną kwotę 735.300,- zł. oraz dowody KP na odbiór gotówki od P. H. na łączną kwotę 735.300,- zł. Faktury sprzedaży VAT wystawione przez (...) dla (...) Sp. z o.o. w N. w okresie od 10.04.2001 r. do 19.05.2002 r. na kwotę 94.098,60,-zł. Faktury sprzedaży VAT wystawione przez (...) dla SK K. S. (1) za okres od 04.07.2001 r. do 02.08.2001 r. na łaczną kwotę brutto 225.897,40,- zł.,

Faktury sprzedaży VAT wystawione przez (...) dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) z P. w okresie od 23.03.2001 do 29.03.2001.

W komputerze osobistym R. Ś. (1) ujawniono dokumenty opisujące transakcje handlowe w obrocie paliwami pomiędzy (...), (...), (...), (...) , (...), (...), POŚREDNICTWO HANDLOWE- K. Z. (1), HURT- (...) STACJA PALIW – D. K. (1), STACJA OBSŁUGI I PALIW PARKING STRZEŻONY, HUGON tj. faktury, rachunki, zestawienia należności, zobowiązań, raporty kasowe, zestawienia kontrahentów, zestawienia numerów kont bankowych.

Również w komputerze osobistym T. S. na twardym dysku ujawniono dokumenty opisujące transakcje w obrocie handlu paliwami przez firmy: (...), (...), (...), (...), LOTOS, TOR OIL, (...) i inne. Na twardym dysku Samsung Sv 306 sH obok faktur sprzedaży przez Sp. (...) dla różnych podmiotów ujawniono także przelewy bankowe, opisujące zlecenia wypłaty przez (...) na rzecz (...) M. W. (1).

Dowód: opinia biegłego K. G. k. 1076 – 1084, 2815-2820,14514-14515 i załączniki oznaczone literą H

Zabezpieczono od E. M. (1) dowody KP, wystawione przez PHU (...) i podpisane przez W. G. (1) oraz wystawione przez (...) i podpisane przez R. K. (1).

Dowód: protokół zatrzymania rzeczy k. 1516 – 1538

Dowody te były wypełnione w obecności E. M. przez R. M. (1). Z opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego wynika, na podpisanych przez W. G. (1) i R. K. (1) in blanco niżej wymienionych dokumentach KP R. M. (1) wpisał imię i nazwisko osoby, wpłacającej pieniądze tj. E. M. (1) oraz wpłaconą kwotę i tak:

-z dnia 02.11.2001 r. w dowodzie wpłaty KP wystawionym przez PHU (...) kwoty

473.000,- zł.

- z dnia 09.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 420.000,- zł.

- z dnia 16.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 584.000,- zł.

- z dnia 23.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 554.000,- zł.

- z dnia 30.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł.

- z dnia 02.12.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 545.000,- zł.

- z dnia 07.12.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł.

- z dnia 14.12.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł.

- z dnia 21.12.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 545.000,- zł.

- z dnia 28.12.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 355.000,- zł.

- z dnia 04.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 325.000,- zł.

- z dnia 11.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł.

- z dnia 18.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 424.000,- zł.

- z dnia 25.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł.

- z dniu 01.02.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 565.000,- zł.

- z dnia 08.02.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 375.000,- zł.

- z dnia 04.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez K. kwoty 280.000,- zł.

- z dnia 11.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez K. kwoty 379.000,- zł.

- z dnia 18.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez K. kwoty 129.000,- zł.

- z dnia 25.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez K. kwoty 361.000,- zł.

- z dnia 01.02.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez (...) kwoty 345.000,- zł.

- z dnia 08.02.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez K. kwoty 405.000,-zł.

Na podpisanych przez R. K. (1) i W. G. (1) in blanco dowodach KP nieustalona osoba wpisała datę wystawienia dowodu KP, imię i nazwisko E. M. (1) jako osoby wpłacającej pieniądze oraz wpłaconą kwotę i tak na poniżej datowanych dokumentach :

- z dnia 04.01.2002 r. na dowodzie wpłaty KP wystawionym przez (...) kwoty 280.000,- zł.

- z dnia 11.01.2002 r. na dowodzie wpłaty KP wystawionym przez (...) kwoty 379.000,- zł

- z dnia 25.01.2002 r. na dowodzie wpłaty KP wystawionym przez (...) kwoty 361.000,- zł

- na dowodzie wpłaty KP bez daty wystawionym przez (...) kwoty 129.000,- zł,

- z dniu 02.11.2001 r. na dowodzie wpłaty KP wystawionym przez PHU (...) kwoty 473.000,- zł.

- z dnia 09.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 420.000,- zł

- z dnia 16.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 584.000,- zł

- z dnia 23.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 554.000,- zł

- z dnia 30.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł

- z dnia 02.12.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł

- z dnia 14.12.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł

- z dnia 21.12.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 545.000,- zł

- z dnia 28.11.2001 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 355.000,- zł

- z dnia 04.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 325.000,- zł

- z dnia 11.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł

- z dnia 18.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 424.000,- zł

- z dnia 25.01.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 585.000,- zł

- z dnia 01.02.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 565.000,- zł

- z dnia 08.02.2002 r. dowód wpłaty KP wystawiony przez PHU (...) kwoty 375.000,- zł

Dowód: opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego k. 6749 - 6765

Firma (...) zakupiła w okresie od czerwca do grudnia 2001 r. różnego rodzaju oleje bazowe na łączną kwotę 24.772.562,55,- zł. Ten towar zakupił (...) fakturowo od firmy (...) na łączną kwotę 24.340.697, 44,- zł. oraz po jednej dostawie z (...)u M. W. (2) na łączną kwotę 77.718,39 zł. i (...) R. W. (1) na kwotę 354.146,72,- zł. Inne zakupy, w tym olej napędowy, nie były udokumentowane. Zakupione fakturowo oleje bazowe nie były objęte podatkiem akcyzowym. Po stronie sprzedaży (...) wykazywał olej napędowy w okresie od marca 2001 r. do kwietnia 2002 r. w ilości 28.119.166 l na łączną kwotę 59.003.274,61,- zł. brutto dla różnych odbiorców tj. (...), (...), (...), (...) oraz 3.761.056 l. etyliny na łączną wartość brutto 9.555.461, 56,- zł. dla odbiorców (...) i (...). W treści wystawionych faktur sprzedaży przez (...) na rzecz ww. podmiotów zawarto klauzulę : „akcyza zawarta w cenie sprzedaży”. (...) nie składał żadnych deklaracji w zakresie podatku akcyzowego. Ponieważ z dokumentacji nie wynikało skąd (...) nabył olej napędowy, firma ta winna była naliczyć i odprowadzić podatek akcyzowy. Za okres od marca 2001 r. do kwietnia 2002 r. wprowadzając do obrotu gospodarczego olej napędowy z nieustalonego źródła powinien był być odprowadzony podatek akcyzowy w kwocie 32.220.829,60,- zł., przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą stawkę podatku akcyzowego tj. 955,- zł za 1000 l. oleju napędowego oraz 1427,- zł. za 1000 l dla etyliny. Stosując te stawki zastosowano najkorzystniejszą dla podatnika stawkę podatku akcyzowego.

Z porównania należności pomiędzy (...) , (...), (...), (...), (...) uwidocznionych na fakturach, a rzeczywistym przepływem pieniędzy na kontach bankowych tej firmy, wynikało iż (...) nie zapłacił (...) ponad 40 mln,- zł. za zakupione paliwo. Natomiast należności pomiędzy (...) i (...) regulowane były w formie kompensat.

Firma (...) uprawniona była do prowadzenia działalności handlowej w zakresie handlu detalicznego paliwami. W dokumentacji zabezpieczonej w toku postepowania nie było faktur sprzedaży wystawionych przez (...) na rzecz Hurt- (...) Stacja Paliw D. K. (1) w C.. Z tych faktur wynika, iż (...) odsprzedał dla D. K. 3.463.291 l. oleju napędowego o wartości brutto 7.701.919,72,- zł. oraz 50.000 l. etyliny na kwotę brutto 126.270,- zł.

Na kontach firmy (...) brak było jakichkolwiek wpłat przez firmę (...). K..

W. G. (1) fakturowo prowadził handel hurtowy paliwami, na co nie posiadał koncesji. Roczny obrót ze sprzedaży paliw wynosił za 2001 r. 4.679.037,63,- zł. i przekroczył limit 500.000 EURO. W okresie od października do grudnia 2001 r. (...) fakturowo odsprzedał dla (...) sp. z o.o. 1.935.328 l. oleju napędowego o łącznej wartości brutto 4.211.613,69,- zł. oraz 198.260 l. etyliny na łączną kwotę brutto 467.423,94,- zł., a w styczniu 2002 r. - 919.919 l. oleju napędowego o łącznej wartości brutto 1.950.812,59,- zł. i 124.146 l. etyliny na łączną kwotę brutto 299.605,36,- zł. Na wszystkich fakturach podpisanych przez W. G. (1) widnieje klauzula „koszty transportowe pokryją dostawcy” i „podatek akcyzowy zawarty jest w cenie towaru”. Na powyższą sprzedaż (...) nie posiadał faktur zakupu, pomimo iż w deklaracjach VAT wykazywał po stronie zakupu wartość zakupu i podatek naliczony od października 2001 do marca 2002 r. Podatek akcyzowy, jaki winny był być odprowadzony od ilości wprowadzonego do obrotu gospodarczego paliwa tj. w ilościach wskazanych na fakturach, winien był wynosić 2.812.940,- zł. W. G. zaprzeczył, aby kiedykolwiek otrzymał 7.422.000 zł gotówką za pokwitowaniem. Co do (...) sp. z o.o. (...) jedynymi fakturowymi dostawcami oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla tej spółki były (...) i (...). Spółce tej nie dostarczano oleju opałowego lub innego oleju bazowego ani komponentów. Z faktur wynika, że (...) zaewidencjonował sprzedaż dla (...) sp. z o.o. oleju napędowego w ilości 6.414.329 l. na kwotę brutto 13.868.122,05,- zł. oraz benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 856.930 l. na kwotę brutto 2.177.899,98,- zł. Odnośnie podmiotu (...) zafakturowane zostało 2.855.240 l. oleju napędowego na łączną kwotę brutto 6.162.426,28,- zł. oraz benzyny bezołowiowej w ilości 322.406 l. na kwotę brutto 767.029,30,- zł. Z faktur sprzedaży przez (...) wynika, że od marca 2001 r. do marca 2002 r. sprzedano 9.779.941 l. oleju napędowego na łączną kwotę brutto 19.191.163,05,- zł , zaś benzyny bezołowiowej 1.449.315 l. o wartości 3.225.308,95,- zł. , z tego dla LOTOS- M. M. (1) - 4.055.867 l oleju napędowego o wartości brutto 8.833.376,88,- zł. i benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 556.636 l. o wartości 1.421.018,33,- zł. i dla TOR OIL -3.944.163 l oleju napędowego o łącznej wartości 8.614.916,16,- zł. i 710.309 l. PB 95 na łączną kwotę brutto 1.773.790,63,- zł. Sprzedaż następowała również na rzecz innych podmiotów tj. (...) sp. z o.o., PETRA, PHU (...)., (...) w W., (...). (...) sp. z o.o. nie odprowadziła podatku akcyzowego i (...) naliczył go za okres od marca 2001 do marca 2002 r. w wysokości 8.475.418,- zł. od sprzedaży oleju napędowego i 1.829.237,- zł. od sprzedaży benzyny. Z kontroli przeprowadzonej w LOTOS wynika, że od stycznia 2001 r. do kwietnia 2002 r. podmiot ten sprzedał do różnych odbiorców 9.647.226 l. oleju napędowego i 1.798.964 l. benzyn , zaś (...) sp. z o.o. 6.611.018 l. oleju napędowego i 990.654 l. benzyn.

Jako ostateczne uszczuplenie w budżecie Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzenia podatku akcyzowego przez (...), TOR OIL i LOTOS należało przyjąć kwoty odpowiednio 9.559.325 zł, 4.972.228 zł /w tym 3.860.991,00 zł z transakcji od E. do Tor (...), pozostała kwota od transakcji z A., Lotos i Tank do Tor (...) ) i 2.812.940,00 zł /z twej kwoty tylko kwota 2.104.802,00 obciąża osk. M., z czego 1.926.169,00 zł dot. transakcji z E. do Lotos, kwota 178.633,00 dot. transakcji z Cetan i Tor (...) do Lotos./ Do tego dodać należało uszczuplenie podatku akcyzowego, naliczonego od faktycznie sprzedanego przez (...) dla innych podmiotów gospodarczych w wysokości 743.041,- zł.

Odnośnie przepływu pieniędzy na kontach bankowych firm (...) to od czerwca 2001 do grudnia 2001 r. na konta LOTOS wpłynęła łączna kwota 22.921.027,69,- zł a wypłynęła kwota 22.195.497,73,- zł. Od stycznia do czerwca 2002 r. na konta PHU (...) wpłynęła łączna kwota 12.589.976,89,-zł. za paliwo od różnych odbiorców. W tym samym czasie na konta sp. z o.o. (...) wpłynęła od tych samych odbiorców co z LOTOSU kwota 7.637.320,- zł. i od stycznia do kwietnia 2002 r. kwota 5.624.189,08,- zł, a od (...) od czerwca do grudnia 2001 r. wpłynęła kwota 7.463.657,34,-zł., zaś w 2002 r. kwota 1.826.589,25,- zł. Z (...) do (...) od czerwca 2001 r. do grudnia 2001 r. na konta bankowe przelano kwotę 9.988.255,- zł. , a za 2002 r. do kwietnia kwotę 2.280.419,25,- zł. Natomiast do (...) z (...) przelano kwotę 5.113.420,03,- zł. i od czerwca do grudnia 2001 r, zaś od stycznia do kwietnia 2002 r. kwotę 3.099.500,- zł. Z kont (...) w okresie od października 2001 r. do czerwca 2002 r. przelano kwotę 10.628.700,- zł.

Na konta bankowe BENZONu wpłynęła także łącznie kwota 7.972.000,-zł. za 2001 r, i 100.000,- zł. za 2002 r. z (...), ARKADII, (...), natomiast do (...) za okres od czerwca 2001 do czerwca 2002 r. wypłynęła kwota 23.111.200,- zł.

Dowód: zeznania U. A. k.2443-2445,2468-2470,3259-3261,6070-6073,6487,7376-7377,7528 a- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...), opinia Biura (...) z załącznikami k. 14735-14822, 14824-14934,k. 14957-14959, 15025-15047

Ustalony nieoprowadzony podatek akcyzowy dla:

- sp. z o.o. (...) z siedziba w T. za okres od listopada 2001 do kwietnia 2002 r. wyniósł 4.972.228,- zł,

- (...) M. M. (1) - podatek akcyzowy za okres od listopada 2001 do czerwca 2002 r. wyniósł : 2.104.802,- zł.

- T. S. (1), R. Ś. (1) i K. H. (1), de facto zajmujących się sprawami gospodarczymi prowadzonymi pod firmami: (...) R. K. (1), (...) sp. z o.o. od listopada 2001 do czerwca 2002 łącznie wyniósł: 9.559.325 zł.

Łączna kwota uszczuplenia w podatku akcyzowym obciążająca oskarżonych T. S., R. Ś. i K. H. dotycząca transakcji sprzedaży firm (...), łącznie ze sprzedażą z E. do Tor (...) i Lotos wyniosła 15.346.485 zł na co składają się kwoty 9.559.325,00 zł, 3860.991,00 zł i 1.926.169 zł

Dowód: protokół kontroli skarbowej k. 3706-3720 i załącznik oznaczony literą K, decyzje k. 6053-6055, k. 7271- 7346, opinia Biura (...) z załącznikami, k. 14735-14822, 14824-14934, 14957-14959, 15025-15047

Oskarżony R. M. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że prowadził działalność polegającą na hurtowym obrocie paliwami. Zaprzeczył, aby przyjmował pieniądze od osób wymienionych w zarzucie. Współpracował tylko z (...), skąd kupował olej napędowy. Paliwo było dostarczane transportem (...) bądź transportem dostawców dla (...). Ani LOTOS, ani TOR OIL nie dysponowali własnym transportem. Paliwo do odbiorców było dostarczane auto cysternami jego dostawców. Wcześniej paliwo dostarczała firma (...) z Ż.R. R. (4). Nigdy nie było zastrzeżeń co do jakości dostarczanego paliwa. M. poznał, gdy ten leczył jego psa. Polecił mu go L. A. (1). Zna G. R. (1), Kupował z (...) i (...) olej napędowy i w mniejszej ilości benzynę. Dzierżawił z (...) magazyn w hurtowni w C.. Nie pamięta, czy kupował od nich paliwo, jeżeli tak to dostarczali je własnym transportem. Nie zna M. W. (1). Lotos miał konta w (...) w T. i w (...) Banku. Podobnie TOR OIL tylko w II Oddziale (...) S.A. On podpisywał wszystkie faktury w obu firmach. On dokonywał operacji na kontach w (...), a w TOR OIL L. A. (1).

W kolejnych przesłuchaniach korzystał z przysługującego mu prawa i odmawiał składania wyjaśnień.

W postepowaniu sądowym oskarżony nie przyznał się do zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień, podtrzymując te złożone w postepowaniu przygotowawczym.

Dowód: wyjaśnienia R. M. (1) k. 1193-1194,1198-1199v,4875,6830,7869,12520

Przesłuchany w charakterze podejrzanego M. M. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że to ojciec kazał mu założyć w 1998 r. (...) i ojciec prowadził tą firmę. Nie rejestrował jej wówczas na siebie, gdyż R. M. (1) w tym czasie skończył pracę w hurtowni paliw (...) w A., gdzie miał jakieś zadłużenia. Ojciec był pełnomocnikiem firmy. On podpisywał tylko faktury kosztowe. Pozostałe podpisywał ojciec. Od czerwca 2001 r. jedynym dostawcą paliwa dla (...) był (...) sp. z o.o.. Z tej firmy poznał tylko R. Ś. (1). Nie wie skąd było przywożone paliwo. J. N. poznał w 2000 r. Współpracę z firmą (...) zakończyli w pierwszej połowie 2001 r.

W kolejnych przesłuchaniach korzystał z przysługującego mu prawa i odmawiał składania wyjaśnień.

W postepowaniu sądowym oskarżony nie przyznał się do zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień, podtrzymując te złożone w postepowaniu przygotowawczym.

Dowód: wyjaśnienia M. M. (1) k. 4690-4693, 4697-4697v, 6816, 7877, 12520-12521

Przesłuchany w charakterze podejrzanego G. R. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Z uwagi na stan zdrowia ww. zarzuty dotyczącego tego oskarżonego wyłączono do odrębnego rozpoznania – vide k. 12514. Wyjaśnienia k. 16277-16277v, 8422-8424, 10885-10888,11444-11447.

K. H. (1) – częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, iż inicjatorami założenia sp-ki (...) byli T. S. (1) i R. Ś. (1). On podpisywał przedłożone mu przez wspólników dokumenty i je wysyłał. Czasami był przy dostawie paliwa. Paliwo od (...) było przewożone wynajętym samochodem bezpośrednio do odbiorcy. Spółka (...) nie posiada transportu ani magazynów na przechowywanie paliw. Wzrost obrotów w spółce nastąpił po nawiązaniu kontaktów z TOR OIL i LOTOSEM. G. R. (1) poznał ze sobą R. M. (1), R. Ś. (1) i T. S. (1). Faktycznie nie było obrotu paliwem, a jedynie fakturami. Ogólnie miesięcznie otrzymywał ok. 3000-4000,- zł. Wspólnicy zaproponowali mu aby poszukał kogoś, kto założy na siebie firmę o nazwie (...) i on złożył taką propozycję szwagrowi – R. K. (1), który miał otrzymywać od 1000- 1500 zł. miesięcznie za rzekome prowadzenie firmy. R. K. (1) miał udzielić pełnomocnictwo do dokonywania operacji na kontach. Faktury dla B. wypisywali wspólnicy. Szwagier nie mógł sam wypłacić pieniędzy, gdyż nie miał czeków, dowodu osobistego ani pieczątek. On osobiście również wypłacał pieniądze z konta (...). W początkowym okresie spółka (...) faktycznie obracała paliwami ale na niewielką skalę. W. G. (1) wprowadził R. Ś. (1). (...) Sp. z o.o. (...) miała być normalnie działającą firmą. (...) rozpoczął działalność już po zarejestrowaniu firmy (...). Mężczyzna o imieniu G. był upoważniony na kontach (...) i wypłacał pieniądze z kont. R. M. (1) dawał pieniądze na fikcyjny zakup paliwa, które były przelewane przez konta (...) spółki (...) i na końcu G. wypłacał pieniądze i zanosił M.. Kiedy wcześniej pieniądze były wypłacane przez K. H. (1) w bankach w G., to on przekazywał je R. Ś. lub T. S. (1), którzy dalej przekazywali je do T.. W ocenie K. H. (1) kontakt obu wspólników z R. M. (1) nastąpił przez G. R. (1). Początkowo paliwo odbierał w Z. lub w bazie paliwowej w C. na terenie (...) . Za paliwo płacił kierowcy od ręki, pieniędzmi otrzymanymi od T. S. (1) lub R. Ś. (1). Paliwo w Z. odbierał z posesji G. R. (1). Tylko raz płacił G. R. (1) gotówką. Oficjalnie rozwozili olej napędowy ale słyszał rozmowy na temat przerabiania oleju opalowego, mowa była o zakupach komponentów. Raz cysterna z paliwem wróciła do Z., bo paliwo, z uwagi na złą jakość było nie do przyjęcia. Od jesieni 2001 r. zaczęli produkować ogromną ilość faktur i wtedy zorientował się, że coś jest nie tak. Wskazywały na to też dużo wyższe kwoty, które wpływały na konta, niż ilość sprzedanego paliwa. Potem z rozmów ze wspólnikami wynikało, że takie dostawy nie mają miejsca. Wzrost fakturowania bez dostaw paliwa miał miejsce po poznaniu przez niego, za pośrednictwem wspólników R. M. (1). Poznał też M. M. (1) na początku lata 2001 r. R. K. (1) podpisywał gotowe faktury, które przynosił już wydrukowane T. S. (1). Były też wystawiane faktury na firmę (...). Z tą firmą nie było obrotu, tylko drukowane były faktury. Był świadkiem czterokrotnej wizyty M. W. (1) z jakimiś ludźmi. Któryś ze wspólników mówił mu wówczas, że ma przyjechać M. W. (1) i on ma przyjść z R. K. (1) do F. Banku. On był upoważniony na kontach (...) i jak nie było R. K. (1), to wypłacał pieniądze (które wcześniej wpłacał M. W. (1) w K.) i przekazywał M. W. (1). Czasami M. W. (1) odjeżdżał z tymi pieniędzmi, a czasami wpłacał je na konto (...) , robił przelew na konto (...), on lub R. K. (1) znowu wypłacał te pieniądze i przekazywał M. W. (1) gotówkę. To M. W. (1) zlecił, aby w F. Banku założyć konta. Czasami R. K. (1) w Banku przekazywał pieniądze R. Ś. (1), a ten M. W. (1). Podpisane przez R. K. (5) czeki i pieczątki miał R. Ś. (1). Całą książeczkę czekową miał M. W. (1) ale bez T. S. (1) lub R. Ś. (1) nie mógł dokonywać operacji na kontach. G. R. (1) dzwonił do T. S. (1) i umawiał spotkania z M. W. (1). Były dwa oddzielne źródła przekazywania pieniędzy – M. i W.. W początkowym okresie działalności transportem (...) spółki (...) na stacje zajmował się kierowca o imieniu E. i H. R. - obaj wozili też paliwo dla (...). Paliwo było brane ze stacji benzynowej przy Hutniczej od (...). Ta stacja była kiedyś dzierżawiona przez (...) T. S. (1) . Wspólnicy mówili mu, że np. jest do odbioru paliwo od Złotego 10-20 tys. l. i wskazywali dokąd ma je przewieźć. To paliwo było wożone do stacji na (...) do właściciela L. B.. Po dostawie i telefonicznym uzgodnieniu jego wspólnicy wieźli gotówkę w wysokości 40-50 tys zł. , które wręczali H. za załatwienie paliwa. Paliwo nie zajmowało całej cysterny. Była mowa o niskiej cenie za to paliwo. Był z H. dwukrotnie na bazie paliwowej w P. – te dostawy nie były fakturowane i rozliczane w gotówce. Osobiście raz zawoził pieniądze (40.000 zł.) dla G. R. (1) do (...). G. R. (1) przy nim dzwonił do R. Ś. (1) i pytał się, czemu tak mało pieniędzy. K. H. (1) potwierdził, że paliwo było mieszane w bazie P. w G.. Kiedyś wypłacił pieniądze z banku, które dał R. Ś. (1), a ten E.. Odnośnie (...), to właścicielem tej firmy był M., który ma stację w D.. On osobiście kilkakrotnie woził paliwo do tej stacji transportem wynajętym od H.. Był to stały klient (...). Olej napędowy kupowali z bazy paliw na terenie P.. Te transakcje były załatwiane przez T. S. (1) i G. R. (1).

Wyjaśniając w postepowaniu sadowym oskarżony przyznał się co do zasady tylko do poświadczenia nieprawdy. Faktury były wysyłane do Urzędu Skarbowego, w późniejszym czasie do T.. Na początku rzeczywiście sprzedawali olej opałowy i benzynę. Później to się trochę rozmyło w papierkową robotę. Później był tylko obrót fakturami, nie ma pojęcia czy za tymi fakturami szło paliwo. W zdecydowanym zakresie podtrzymał odczytywane wyjaśnienia. Wyjaśniając w postępowaniu przygotowawczym lepiej pamiętałem szczegóły. W odczytywanych wyjaśnieniach nikogo nie pomówił poza jednym fragmentem, który został przez niego wskazany. Po odczytaniu wyjaśnień z kart 1444v-1445 nie podtrzymał treści tych wyjaśnień, bo był wtedy w banku z K. żeby przypilnować całą transakcję, a później pieniądze zostały przekazane pełnomocnikowi R. M. (1) z T.. To był okres kiedy już trwało śledztwo i wówczas fałszywie wyjaśnił, aby nie być o to posądzonym. Po odczytaniu z kart 1547-154 podtrzymał te wyjaśnienia poza fragmentem o pobieraniu pieniędzy z K.. Po odczytaniu z kart 1798 nie podtrzymał wyjaśnień. Była to nieprawda o czym wyjaśnił na rozprawie. Wątpił, aby księgowa wiedziała o całym procederze. Księgowa wypełniała swoje obowiązki według sowich ustawowych obowiązków, na pewno nie miała do czynienia z nielegalnymi sprawami. Zarówno on zawoził papiery księgowej jak i oskarżeni Ś. i S.. Księgową widziałem parę razy w życiu, zawoziłem jej papiery, ona rozliczała księgowość i tyle. Księgowa nie zgłaszała żadnych uwag odnośnie dokumentów, miał z księgową sporadyczny kontakt. Księgowa nie pytała się, z kim ma rozmawiać o sprawach finansowych. Nie informował księgowej z kim ma rozmawiać w firmie o sprawach księgowych. Wypłacał w gotówce pieniądze z kont bankowych. Przekazywał te pieniądze wspólnikom i nie pytał, co dalej z tymi pieniędzmi oni robią, nie interesował się tym. Nie interesował się bo to nie były jego pieniądze. Pamięta, że oskarżony S. wyjechał na dłużej do USA, ale nie pamiętam, czy składał wniosek o urlop bezpłatny, pamięta, że wyjechał i przez dłuższy okres go nie było, mieli kontakt telefoniczny. Pod nieobecność S. wszystko toczyło się normalnym torem. Jeżeli nie było S. to pieniądze otrzymywał od Ś.. Nie pamiętam, czy wypłacał pieniądze z kont pod nieobecność S.. Nigdy nie informował (...) o sprawach spółki, on dobrze wiedział o co w tym wszystkim chodzi. Chyba podczas nieobecności S. nie zauważył żadnej różnicy w działalności spółki. Nic nie wiem na temat, aby pod nieobecność S. Ś. odkładał mu pieniądze i przekaz mu je po jego powrocie. Nie przeprowadzał rozmów z M. i jego synem, jeździł do T., spotykał się z nimi, ale nie prowadził żadnych rozmów handlowych. Musiał tam być osobiście obecny przy zakładaniu kont, składaniu podpisów itd., dlatego też tam jeździł. Nie brał udziału w rozliczeniach pomiędzy E. a Lotosem i Tor (...). Nie podejmował, co do tego żadnych decyzji. M. M. (1) bywał przy rozmowach. Zawsze byli tam w trójkę na spotkaniach z M. tzn. byli z nim Ś. i S.. Nie wie, kto decydował w trakcie tych rozmów, bo on przeważnie nie brał udziału w tych rozmowach, one dobywały się za zamkniętymi drzwiami, dopiero po tych rozmowach podpisywałem jakieś umowy, wykonywał ich polecenia. W tych rozmowach za zamkniętymi drzwiami brali udział S., Ś. i M., ale nie wie, który M.. Po tych rozmowach otrzymywał polecenia, np. trzeba było otworzyć konta, nie pamięta od kogo dostawał polecenia, ale to był któryś z tej czwórki, ale nie wie który konkretnie. W trakcie tych rozmów był np. w pokoju obok a rozmowy były gdzieś tam obok. Był w drugim pomieszczeniu a S., Ś. i któryś z M. w innym pomieszczeniu. Po tym spotkaniu ogólnie mówiono mu, jakie ustalenia zostały poczynione. Nie wprowadzano go w szczegóły. Rozmawiał z A.. Nie prowadził z nim żadnych ustaleń, co do dostaw paliwa, faktur, rola A. była taka sama jak jego, wnioskuje to z rozmów z nimi. Nie wie, czy on był zorientowany w finansach, wydaje mu się, że był to taki sam słup jak on. Pewnie składał jakieś rozliczenia w Urzędzie Skarbowym, ale nie pamięta dokładnie. Różne dokumenty podpisywał. Rzadko sprawdzał, co jest w tych dokumentach, nie zagłębiał się w to. Raczej kiedy wyjaśniał prokuraturze nie był pod działaniem środków odurzający i alkoholu bo był osadzony w AŚ. Nie dostarczał K. środków odurzający, wręcz tłukł go za to, że brał. Nie słyszał, aby takie środki dostarczali mu S. albo Ś.. On był narkomanem, heroinistom. Po skierowaniu a/o do Sądu nikt nie wpływał na treść jego wyjaśnień, te pobicia w trakcie postępowania sądowego również nie miały związku z tą sprawą.

Ogólnie potrafi obsługiwać komputer, ale używał go przeważnie do słuchania muzyki, oglądania filmów, robienia muzyki a nie dziwacznych rzeczy. Nie robił faktur na komputerze, program zna, bo był zainstalowany na komputerze domowym, ale nigdy go nie używał, to chyba jest program do używania faktur, komputer stał w pokoju, gdzie mieli biuro. Z komputera korzystał jego syn, żona, koledzy tzn. Ś. i (...). Nie miał dostępu do komputerów (...) i Ś.. Nie miał dostępu do komputerów, które zostały zabezpieczone u oskarżonych. E., E. i B. nie zaopatrywali odbiorców indywidualnych w paliwo. E. z tego co wie nie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego i podatku VAT. Nie wie, czy (...) przekazywał M. pieniądze, on M. przekazywałem pieniądze raz. Nie wie jak często S. jeździł do M.. Nie ma pojęcia, za co (...) odpowiadał faktycznie w firmie. Chyba w marcu 2002 roku w firmie (...) była kontrola przez II Urząd Skarbowy. Nie pamięta, jakie były ustalenia. Nie informował kontrolujących o nieprawidłowościach w firmie. Nie miał nigdy żadnych wątpliwości, bo ich mieć nie mógł, bo nie miałem żadnego wpływu na tę spółkę. Któregoś dnia wydawało mu się, że obrót papierowy za duży szedł, nie było cystern, nie wie, któregoś dnia zapytał się, o co chodzi, wyjaśniono mu, że tak ma być, że jest dobrze, że dostaje kasę i powinien się cieszyć. Mówiąc obrót papierowy miał na myśli, że szło dużo więcej faktur.

Do protokołu okazania podał dokładny opis fikcyjnego B. bo tak ustalili to wspólnie z oskarżonymi, mecenas (...) tego chciał, i takie były pierwsze zeznania i tyle. To co miał mówić wówczas do protokołu ustalał z obecnym na sali obrońcą S.. Wspólnie sobie to ustalili tzn. z wspólnikami, co ma mówić do tego protokołu. Obrońca nie brał udziału w tych ustaleniach. T.. obrońca nie miał z tym nic wspólnego, ale wyciągnął tą kwestię od niego teraz. To co mają mówić ustał wspólnie z (...) i Ś.. Nie wie, czy S. był upoważnionych do operacji na rachunkach firmy (...). Nie byli w stanie dostarczyć takiej ilości paliw, jakie są wymienione na fakturach. Nie wie, jakie były możliwości dostarczenia paliw, może cysternę dziennie ale to maksymalnie - ale chyba też nie. Na pewno faktur bez pokrycia było więcej niż 99%, to były puste faktury. Wiele razy i w różnych kwotach przekazywał (...) pieniądze, nie kwitował odbioru pieniędzy. Nie wie, czy od R. brał paliwo, jego osobiście tam nie było, był na bazie w G. na P.. Możliwe jest, że kwitował odbiór paliwa. Pojechał cysterną, nalali paliwo, potem paliwo zostało sprzedane do jakiejś stacji benzynowej, nie pamięta, do której, to był olej napędowy. Nie zna pochodzenia tego oleju. Kazano mu ukrywać fakt wypłaty dużej kwoty pieniędzy z konta B., wspólnicy kazali mu to ukrywać w postępowaniu przygotowawczym tzn. S. i Ś.. Nie wie, dlaczego nie zachowałem i nie przekazał prokuraturze grypsu, nie było warunków do przechowania tego w AŚ, chyba od razu poszedł do spalenia. Ten gryps zgłosił w zeznaniach. Niczego się nie obawiał, treść grypsu była inna, nie chodziło o 600 000,00 zł czy 200 000,00 zł chodziło o to, żeby zmienił zeznania, żeby trzymał sztamę z oskarżonymi, nie chodziło o pieniądze. Wypłata była jasna tak czy owak, prędzej czy później i tak musiało wyjść, że wypłacił. Zaprzeczałem temu, że wypłacił. Żadnych gróźb związanych z tą wypłatą nie otrzymywał. Nie pamięta, któremu z oskarżonych te pieniądze przekazałem tj. Ś., czy (...), przyjechał jakiś chłop od M. w garniturku, i jemu dał pieniądze.

Dowód: wyjaśnienia K. H. (6) k. 108 - 109,112v, 125 – 127v, k. 233 – 233v, k. 1318 - 1321, 1325-1325v, k. 1444v-1445, 1547- 1548, k. 1795v – 1796v, 1798, k. 2104v – 2107v, k. 3222 – 3222v, k. 3370 - 3373, k. 5316 – 5318v, k. 6137 - 6140, k.6596 – 6597, k. 6988, k. 70845, k. 7902, k.11440, k. 12573-12575, 12974-12979

Z udziałem K. H. (1) przeprowadzono eksperyment procesowy, podczas którego wskazał, iż miejscem odbioru paliwa przez (...) Sp. z o.o. była baza paliwowa w G. należąca do s.c. (...).

Dowód : protokół eksperymentu procesowego i wyjaśnienia k. 1787 - 1794

Przesłuchany w charakterze podejrzanego T. S. (1) – nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że pod koniec 2000 r. K. H. (1) zaproponował mu założenie firmy zajmującej się handlem paliwami. Spółkę (...) założyli w listopadzie 2000 r. Prezesem został K. H. (1). On też miał prowadzić rozmowy handlowe. Jako spółka chcieli kupować paliwo w tzw. kredycie kupieckim ponieważ mieli fizycznie do 12.000,- zł, a na zakup paliwa potrzeba było do 100.000,-zł. Dostawców i odbiorców paliwa załatwiał K. H. (1). Później dowiedział się, że jest to LOTOS. R. M. (1) poznał w czerwcu 2002 r. Czasami na polecenie Prezesa sporządzał faktury. Nie przedkładał paliwa do badań. Współpracą z biurem rachunkowym zajmował się H.-H.. Zna G. R. (1), którego poznał w poprzedniej pracy tj. w firmie (...) ale nie kontaktował się z nim. Nie zna właściciela (...). Na okazanych mu tablicach poglądowych ze zdjęciami osób rozpoznał R. K. (1), ale nie znał jego nazwiska, rozpoznał R. Ś. (1) i siebie.

W postepowaniu sądowym oskarżony nie przyznał się do zarzutów, podtrzymując wyjaśnienia złożone w postepowaniu przygotowawczym.

W uzupełnieniu wyjaśnień wskazał, iż od marca do końca maja 2002 roku przebywał w sposób ciągły poza granicami Polski w Stanach Zjednoczonych, co wyklucza możliwość popełnienia zarzucanych czynów w tym okresie. Odnośnie zarzutu w którym oskarżyciel zarzuca mu czyn z art. 270 kk, czyli rzekome podrobienie faktur, z dowodów wynika, że prokurator umorzył postępowanie w tej części i nie podjął go na nowo k. 7035-7039. Dalej w punkcie X a/o zarzuca się mu podrobienie faktur wystawionych przez (...) na rzecz firmy (...), w sumie o 130 sztuk, czego miałem dokonać poprzez wydrukowanie faktur, na podpisanych wcześniej in blanco przez R. K. (1) własnoręcznie podpisanych kartkach papieru. I tutaj prokurator umorzył w tej części śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy tj. k. 7040. punkcie VII a/o oskarżyciel zarzuca mu podstępne przejęcie kwoty ponad 16 000 000,00 zł należnego podatku akcyzowego i VAT. Wyliczenie to zostało oparte wyłącznie na zeznaniach pani inspektor U. A. -która występowała w tym postępowaniu jako świadek a nie biegły. Podczas składania zeznań nie ujawniła ona, że w efekcie odwołań kwota podatku akcyzowego ustalona została ostatecznie na około 4 000 000,00 złotych a więc 4 krotnie mniej. Odnośnie zaś podatku VAT miały miejsce kolejne uchylenia decyzji administracyjnych. Notabene na dzień dzisiejszy nie ma zaległości z tytułu podatku VAT - należność została umorzona. W zakresie zarzutu VII wymienionej tam kwoty około 99 000 000,00 zł, która miała dotyczyć doprowadzenia nieustalonych podmiotów indywidualnych do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem, kwota ta została ustalona na podstawie notatki służbowej pod nazwą „notatka urzędowa dot. kwot występujących w śledztwie”, sporządzonej przez funkcjonariusza policji poprzez proste dodanie kwot wszystkich faktur występujących w sprawie. Żadne ustalenia nie wskazują jakoby podmioty z których działaniem wiąże go a/o, czyli (...), (...), (...) czy K. Z. dokonywały jakichkolwiek transakcji z indywidualnymi odbiorcami. W materiale dowodowym nie ma ani jednego dowodu z przesłuchania indywidualnej osoby, poszkodowanej, nie ma tez żadnej informacji o jakichkolwiek zastrzeżeniach odbiorców indywidualnych dot. rzekomego wprowadzenia w błąd. Ponadto w materiale dowodowym nie ma też ani jednego pojedynczego dowodu potwierdzającego przeklasyfikowanie paliwa nieakcyzowego na paliwo ciekłe, czy też niepełnowartościowości paliwa stanowiącego przedmiot obrotu”. Zarzut ten oparty jest jedynie na hipotezie oskarżyciela, gdyż oskarżyciel nigdzie nie udowadnia nielegalnego pochodzenia w/w paliwa a jedynie wyraża takie przypuszczenia. Poparcie tej hipotezy wyliczeniami kontrolnymi organów skarbowych nie przesądza o nielegalnym pochodzeniu paliwa, ponieważ w postępowaniu skarbowym ciężar dowodowy dot. rozliczeń podatku, leży po stronie kontrolowanego. Podczas gdy w postępowaniu karnym zarzut przekwalifikowania paliw powinien wynikać z dowodu takiego procederu. W/w notatka dot. kwoty posiada moim zdaniem oczywiste błędy wynikające z faktu, że sporządził ją funkcjonariusz policji a nie biegły. W pkt VII a/o prokuratura zarzuca „podstępne przejęcie podatku akcyzowego i VAT poprzez wprowadzenie w błąd urzędników, co do umieszczenia” i kwalifikuje ten czyn jako art. 286 kk powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego dot. wyłudzenia nienależnego zwrotu w podatku VAT. W uzasadnieniu a/o na stronie 152 oskarżyciel wyraźnie wskazuje, że „w pkt VII a/o przyjęto uszczuplenie należnego podatku akcyzowego i VAT na kwotę tę składa się należność z tytułu nieodprowadzonego podatku przez podmioty”. Oskarżyciel konsekwentnie w całym uzasadnieniu nazywa w/w kwoty jako nieodprowadzone należności Skarbu Państwa lub uszczuplenia podatkowe. Podobne stanowisko zajęły też organy skarbowe we wszystkich decyzjach. Nigdzie i nigdy nie stwierdzono wyłudzenia zwrotu podatku, czy też podstępnego przejęcia. Wszystkie decyzje wskazują na uszczuplenie należności publiczno prawnej i nakazu uiszczenie niezapłaconego podatku. Takie ustalenie jego zdaniem wyczerpuje art. 77 kks. Istnieje też sprzeczność w obrębie samego zarzutu, ponieważ z jednej strony prokurator zarzuca tworzenie fikcyjnej dokumentacji finansowo księgowej potwierdzającej przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca i jednocześnie zarzuca przejęcie podatku. Powyższe stanowi sprzeczność, ponieważ zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „faktura nie dokumentująca rzeczywistej sprzedaży jest bezskuteczna prawnie i w związku z tym nie może wywoływać żadnych skutków podatkowych u jej wystawcy ani odbiorcy”. Dalej prokurator zarzuca wprowadzenie do obrotu niepełnowartościowego paliwa, ale w uzasadnieniu przywołuje opinię biegłego Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie paliw płynnych z lipca 2004 roku, które to opinie w ogóle nie dotyczą tej sprawy. Dotyczą one podmiotów niezwiązanych z a/o ani nawet w nim niewystępujących. Opinia ta dot. zupełnie odrębnej sprawy o sygn. AP II 6/02/S. W materiale dowodowym nie ma ani jednej ekspertyzy, czy innego dowodu uprawdopodabniającego rzekomo niepełnowartościowość paliwa. N. ta zresztą nie jest określona i nie wiadomo, czego ona dotyczy. W punkcie VIII a/o również występuje zdaniem sprzeczność uzasadnienia, ponieważ w zarzucie prokurator określił czynność objętą zarzutem jako „przyjęli na konta” natomiast wyliczenie dot. wypłat z kont firm (...). Przy czym wyliczenie to również wykonano poprzez zwykłe dodanie wszystkich wypłat dokonanych przez wszystkie osoby objęte a/o czyli, we wszystkich oddziałach banków, podczas gdy część z tych kwot według zarzutów postawionych panu M. w pkt II miała być przekazana panu M. bezpośrednio przez w/w osoby. Przywołany w uzasadnieniu materiał dowodów w postaci zebranych dokumentów oraz ustalenia organów skarbowych nie wiążą go w żaden sposób z wypłatami kwot w oddziałach banków poza teren T.. W pkt VIII a/o oskarżyciel publiczny zarzuca podjęcie działań mających na celu ukrycie przestępczego pochodzenia środków w kwocie ponad 33 000 000,00 zł pochodzących z przestępstwa źródłowego „podstępnego przejęcia podatku” opisanego w pkt I, kiedy to w pkt I a/o oskarżyciel wymienia kwotę rzekomego podstępnego przejęcia jako 7 000 000,00 zł. Stanowi to sprzeczność, gdyż oskarżyciel w efekcie zarzuca domniemane przestępstwo z art. 299 kk w kwocie niemal 5 krotnie większej niż przestępstwo źródłowe, co jest w sposób oczywisty niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest zalegalizowanie pochodzącej z przestępstwa kwoty wyższej aniżeli uzyskana potencjalnie z tego przestępstwa kwota.

Dowód: wyjaśnienia T. S. (1) k. 215 - 217,1226-1230, 1239-1239v, 3922, 6385-6386, 6931, 7115, 7269, 7845-7846, 11294-11296, 11466-11468, k.12942-12949

R. Ś. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, iż do lutego 2001 r. pracował w firmie (...) w G., która zajmowała się obrotem paliwami. T. S. (1) zaproponował mu wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Spółkę (...) założyli w listopadzie 2000 r. Spółka nie rozpoczęła jednak działalności, bo jak twierdził K. H. (1) nie dograł jeszcze wszystkiego w T.. Z H. zwolnił się w lutym 2001 r. W sp. z o.o. (...) był dyrektorem i to on ustalał marże, pilnował płatności za faktury, uczestniczył w dostawach paliwa. Obrót paliwami w (...) rozpoczęli od marca 2001 r. R. Ś. (1) miał szukać klientów wokół T.., którym spółka miała sprzedawać paliwo. Dostawców paliwa miał załatwiać K. H. (1). (...) nie posiadał środków transportu. Paliwo dostarczał (...) swoim lub wynajętym transportem. Dostarczano tylko olej napędowy. Podobnie było z (...). Rozmowy z dostawcami prowadził K. H. (1). Odbiorcami były firmy (...). Paliwo do odbiorców dostarczał dostawca, odbiorcami były też stacje paliw. Paliwo otrzymywali z przedłużonym terminem płatności. Zanim głównym dostawcą paliwa została spółka (...), kontakty z tymi firmami nawiązał K. H. (1), spółka (...) nabywała paliwo od dostawców znalezionych na terenie G.. G. R. (1), który prowadził firmę (...) poznał pracując w H.. Z tej firmy chyba nie kupowali paliwa. Nie sprzedawali też tam paliwa. Odnośnie zabezpieczonego u niego w domu narkotyku wyjaśnił, iż ktoś zostawił go u niego w domu.

W postepowaniu sądowym oskarżony nie przyznał się do zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień, podtrzymując te złożone w postepowaniu przygotowawczym.

W toku postępowania wyjaśnił, iż 95 % transakcji może 97 % to były transakcje papierowe, tzn. fikcyjne. Za fakturami nie szło paliwo. Dotyczyło to faktur do Tor O., do L., nie wie czy innych, nie pamięta, jakie firmy występowały. Nie wie, czy faktury zakupu również były fikcyjne, tym zajmował się prezes. Sposób przedstawienia funkcjonowania firmy przez prezesa daje mu możliwość oczyszczenia się przez niego, ale było tak jak mówił w wyjaśnieniach. Podtrzymał wszystko, to co powiedział, wyjaśnił T. P. pani prokurator do (...) do D. C. (1) jest w moim posiadaniu, mówię tu o piśmie o którym mówił S., chciałbym je załączyć do akt sprawy. Firma (...) nie dostarczała paliwa odbiorcom indywidualnym. Nigdy nie zwracali się do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT-u i akcyzy i nigdy takiej nie odzyskali. Firma była na początku 2002 roku kontrolowana przez Urząd Skarbowy - kontrolowano firmę (...). Z tego co księgowa jemu przekazała były jakieś nieścisłości, ale nie było żadnych problemów z ciągłością, czy rozliczeniem. Nie wie, czy były przeprowadzone kontrole krzyżowe. Przedmiotem kontroli była prawidłowość rozliczeń merytorycznych w dokumentacji. Firmę wobec kontrolujących reprezentował prezes H.-H.. Nie był w zarządzie, sądzi tzn. jest pewien, że prezes spokojnie mógł wyjaśniać i na takie składanie wyjaśnień stawił się sam i na pewno to zrobił, on nie był potrzebny. Uważa, że prezes był samodzielny i dawał sobie radę z prowadzeniem firmy. Z tego, co wie przed rozpoczęciem działalności w E., zajmował się ubezpieczeniami chyba Petrochemii P., miał podpisać chyba umowy, taką działalność z Petrochemią P. prowadził. W tamtym okresie nie zauważył, że był uzależniony od alkoholu, na pewno nie w taki sposób, że miało to mieć wpływ na jego odbieranie rzeczywistości. K. był czynnym narkomanem.

Dowód: wyjaśnienia R. Ś. (1) k. 307 - 310, 1163 – 1166,1169-1170,6186,6892,7147,7861,11310,11473, k. 12941-12942, k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego W. G. (1) częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że w październiku 2001 r. skontaktował się z nim J. U., z propozycją zarejestrowania na siebie firmy. Skontaktował go z T., a ten dał mu kartkę z numerem telefonu K., z którym się spotkał. Założył działalność gospodarczą o nazwie (...), której nigdy nie miał zamiaru prowadzić, gdyż nie zna się na handlu paliwami. Firmę pomógł mu założyć K. H. (1), którego rozpoznał na tablicach poglądowych. Razem pojechali do Urzędu Miejskiego w G., gdzie dokonali rejestracji firmy PHU (...). On nie wyrabiał pieczątek – tym zajął się K.. Z K. też pojechał do T., gdzie założył konta bankowe, do obsługi których upowaznił E. M.. W G. nie zakładał konta. Nie wypłacał osobiście pieniędzy z kont bankowych. Podpisywał jakieś faktury w Urzędzie Pocztowym na Z., gdzie założył skrytkę firmy. Klucz do skrytki pocztowej dał K.. Podpisał w całości jeden bloczek dowodów KP. Do kont upoważnił M., którego poznał przez K.. K. miał wszystkie dokumenty do ZUS, do Urzędu Skarbowego i on je podpisywał. Za fikcyjne założenie firmy otrzymywał od 1.500,- do 2000,- zł. miesięcznie. Nie widział nigdy żadnego towaru, którym handlował. Nie przyznaje się do prania pieniędzy. Nie wie na czym to polega. Nie wiedział jakie kwoty są na kontach. Znał tylko K. i pełnomocnika M.. Za podpisywanie dokumentów w firmie miał otrzymywać miesięcznie ok. 1500,- zł. Dokumenty i jego dowód osobisty wziął K.. Spotykał się z K. 2 razy w miesiącu. W marcu 2002 r. K. powiedział mu, że coś zaczyna się dziać i ma się ukryć. Gdyby Policja go pytała, to miał mówić, że wszystko zlecił mu B..

W postepowaniu sądowym oskarżony nie przyznał się do zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień, podtrzymując te złożone w postepowaniu przygotowawczym.

Dowód: wyjaśnienia W. G. (1) k. 812- 815, 1802 - 1803, 1810, 4792 - 4794, 6391 - 6392, 6936-6939, 7569-7570, 7911, 11457-11460, k. 12556-12557

L. A. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że po zakończeniu działalności firmy (...), gdy został bez środków do życia, na przełomie kwietnia i maja 2001 r. R. M. (1) zaproponował mu pracę w (...), gdzie został prezesem. Dostawy i odbiór paliwa był załatwiany przez R. M. (1). On był przekonany, że (...) faktycznie dostarczał paliwo. On poznał K. H. (1) przez R. M. (1). Kontaktował się także z T. S. (1) i rzadziej z R. Ś. (1). Płatności miały odbywać się przelewami. Paliwo było dobrej jakości – nie było skarg. To on utrzymywał kontakt z właścicielami (...), którzy założyli konta w T.. On miał obsługiwać konta (...) i przelewać z nich pieniądze na konta (...) i (...). Potem informowano go, że dostawy z (...) i (...) są po połowie i tak też miał przelewać pieniądze. Czasami pieniądze przelewał na konta w (...) bankach. Wie, że E. M. (1) wypłacał pieniądze, ale komu je przekazywał, tego nie wiedział. W maju 2002 r. dostawy z (...) się skończyły. Pieniądze jeszcze wpływały na konta. Pod koniec działalności dzwonił do niego K. H. (1), który polecił mu przelanie pieniędzy w kwocie ok. 800.000,- zł. dla (...) na konto w G. Taką kwotę przelał z konta TOR OIL na konto (...). Jednym z ich kontrahentów była sp. (...) był to odbiorca wskazany przez R. M. (1). Paliwo czasami magazynowali na terenie Aeroklubu w I.. Nie wie, czy TOR OIL brał paliwo od J. N. (1). Generalnym dostawcą paliwa był (...) . On był długo przekonany, że paliwo pochodzi z (...). Wystawiał faktury rzeczywistej sprzedaży do odbiorców. Paliwo było dostarczane samochodami na rejestracji (...). Obecnie nie wie skąd brano paliwo. Syn G. R. (1) był udziałowcem sp-ki ale ponieważ nie wpłacił udziałów, to został wykluczony ze sp-ki. To R. M. (1) kierował całą działalnością i on decydował, gdzie zostanie sprzedane paliwo. Faktury, które on wystawiał miały potwierdzenie w towarze. M. M. (1) wykonywał wszystkie polecenia ojca. Sp. z o.o LOTOS założył R. M. (1), ale praktycznie nie funkcjonowała. W jego obecności R. M. (1) mówił coś o paliwie z P.. Paliwo mogło iść jeszcze z I.. Oni nie handlowali benzyną ale widocznie R. M. (1) miał zapotrzebowanie na benzynę i kupił ją od firmy (...). Od firmy (...) w lutym 2002 r. brali paliwo, bo były mniejsze dostawy z (...). Dostawy szły cały czas, tylko faktury wystawiał (...). On był w kontakcie z prezesem (...)u Z. K.. Wydaje mu się, że dostawy szły ze (...). Dokonywał przelewów bankowych z kont (...) na konta (...) i (...) . Uważał, że dokonuje przysługi dla dostawców. Odciążał ich z przyjazdu do T.. R. M. (1) mówił mu na jakie konto z konta (...) ile ma przelać pieniędzy. Nie podpisywał się nigdy za inne osoby na dokumentach. R. M. (1) utrzymywał kontakty z T. S. (1), R. Ś. (1) i w sumie też z K. H. (1). On także wykonywał polecenia R. M. (1). Samochód C. zarejestrowany na TOR OIL, który oficjalnie został sprzedany do O. w rzeczywistości pozostał w T. i jeździł nim M. M. (1).

W postepowaniu sądowym oskarżony nie przyznał się do zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień, podtrzymując te złożone w postepowaniu przygotowawczym.

Dowód: wyjaśnienia L. A. (1) k. 3468 - 3473, 4742 - 4744,4900 - 4902, 6947, 7947, k.12560-12561

Przesłuchany w charakterze podejrzanego D. P. (1) przyznał się jedynie do tego, że wypłacił pieniądze z banku w T. – nie pamiętał wysokości tej kwoty lecz nie negował ustalonej w postepowaniu przygotowawczym. On wszystkie wypłacone przez siebie pieniądze z kont bankowych przekazał R. M. (1). To R. M. (1) prosił go, aby zgodził się wypłacać pieniądze z konta bankowego (...) , gdyż jak twierdził R. M. (1) on z tą firmą współpracuje i te pieniądze są jego. Może ze dwa lub trzy razy dawał pieniądze z konta B. jego synowi M. M. (1). M. M. (1) wiedział dobrze od R. M. (1) skąd są te pieniądze. M. M. (1) wspólnie z ojcem – R. M. (1) prowadzili firmę handlową. Rządził tam R. M. (1). Otrzymywał pokwitowania na pieniądze przekazywane M.. R. M. (1) miał raz przygotowane już pokwitowania, a raz pisał przy nim. Wcześniej telefonicznie umawiali się na to, że w banku są pieniądze do odebrania i on odbierał je i przekazywał R. M. (1). To R. M. (1) zawsze dzwonił do niego pierwszy. Były to większe kwoty i trzeba było wcześniej w banku się umawiać. W banku telefonicznie załatwiał wszystko R. M. (1), a on tylko odbierał pieniądze. Za wypłacanie pieniędzy nic nie dostał. R. M. (1) obiecywał mu pracę. Nie brał udziału w żadnej zorganizowanej grupie. Gdyby wiedział, że te pieniądze pochodzą z popełnienia czynu zabronionego związanego z nielegalnym obrotem paliwami, to by nigdy nie zgodził się na ich wypłacenie z kont bankowych. R. M. (1) mówił mu, że pieniądze na koncie firmy (...) są jego pieniędzmi za dostarczone paliwo. On mówił, że jego syn nie nadaje się do prowadzenia firmy i prosił go, bo go wcześniej znał, żeby wypłacił te pieniądze. D. P. (1) wiedział, że ani R. M. (1) ani jego syn nie prowadzą firmy (...). On ma swoją firmę (...). Nie potrafił wyjaśnić dlaczego R. M. (1) lub jego syn sami nie wypłacali pieniędzy z firmy (...), skoro były to ich pieniądze, tylko prosili o to jego. R. M. (1) prowadził ze dwa lub trzy lata wcześniej dużą hurtownię, która miała obrót w ciągu dwóch dni 8 mln. zł. Ponadto był oficerem – majorem Policji – tak słyszał, to wzbudzało w nim zaufanie. R. M. (1) twierdził, że on ma być upoważniony do konta (...), żeby kontrolować pieniądze na koncie, bo gdyby ich nie kontrolował, to nie zobaczyłby swoich pieniędzy. Uważał, że R. M. (1) jest na poziomie, obraca dużymi pieniędzmi i nie wnikał w to, co on robił. Nie wiedział skąd pochodziło paliwo, którym handlował M.. Poza R. M. (1) i M. M. (1) nie znał innych osób wymienionych w zarzutach.

W postepowaniu sądowym nie zgodził się z zarzutami, potwierdził, iż na prośbę R. M. (1) kilka razy wypłaci pieniądze, które następnie jemu przekazał. Podał, iż powodem tego było to, ze R. M. był po wypadku samochodowym, nie wie dlaczego nie zostało to ujęte we wcześniejszych protokołach, zaprzeczył też by miał kontakt telefoniczny z R. K., nie wie skąd taki zapis znalazł się w protokole przesłuchania. Zaprzeczył, że znał T. S., nie wie skąd takie zapisy znalazły się w protokole jego przesłuchania w postepowaniu przygotowawczym. Nie pamięta czy na tablicach poglądowych okazywanych mu w toku śledztwa

Zarzuty dotyczące tego oskarżonego wyłączono do odrębnego rozpoznania z uwagi na zgon ww. oskarżonego - k. 16153,16154,16188

Dowód: wyjaśnienia D. P. (1) k. 1136 - 1138, k. 2257, k. 4885 - 4886, k. 7955, k.1141-1141v, 12558-125560

E. M. (1) przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się jedynie do wykonywania czynności związanych z pobieraniem pieniędzy z kont bankowych i przekazywaniem ich R. M. (1). Nie miał pojęcia, że jest jakaś grupa przestępcza. On wpłacał pieniądze na poszczególne konta na prośbę L. A. (1). To L. A. (1) przedstawił mu G. i K.. Rola A. sprowadzała się do gwarancji dla właścicieli tych firm – R. K. (1) i W. G. (1), że on tych pieniędzy nie weźmie dla siebie. Początkowo, gdy kontaktował się tylko z W. G. (1), to mówił mu, zanim zaczął podejmować pieniądze, że będzie je zbierał przez cały tydzień, dokonując codziennie wypłat mniejszych kwot, a w piątek je przekazywał upoważnionej osobie. On się na to nie zgodził i po kilku dniach, kiedy przyszło do pierwszej wypłaty i miał rozpocząć obsługę kont, to W. G. (1) poinformował go, że ma przekazywać pieniądze R. M. (1) bezpośrednio, codziennie, bez zbierania ich przez cały tydzień. O obrocie paliwami słyszał przez cały czas. Nie wiedział i dzisiaj również nie wie skąd było to paliwo. Na okazanych mu tablicach poglądowych rozpoznał K. H. (1), jako jednego z kontrahentów firmy (...) temat jego rzeczywistej roli nie potrafił nic powiedzieć. K. H. (5) bywał w T. w TOR OIL ale rzadko. Widział go kilka razy. Rozpoznał też R. K. (1) – właściciela firmy (...). Jego widział tylko raz, gdy ten upoważniał go do obsługi kont. Potem, nawet jak usiłował się z nim skontaktować, to R. M. (1) mówił, że K. nie ma i że jego interesy aktualnie prowadzi rodzina. Jeżeli były jakieś pisma z banków, to on je przekazywał R. M. (1), łącznie z pieniędzmi. Rozpoznał również W. G. (1), właściciela firmy (...), z którym widział się może trzy razy. Związane było to z pełnomocnictwami, których ten jemu udzielał i uzupełnianiem dokumentów w bankach. Natomiast on nie przekazywał pieniędzy W. G. (1), podobnie nie przekazywał pieniędzy R. K. (1). E. M. (1) często widywał się z L. A. (1), ale od R. K. (1), W. G. (1) i potem od R. M. (1) miał zakaz mówienia komukolwiek, że jest on upoważniony do kont i że wypłaca pieniądze. Sam też uznał, że najbardziej bezpiecznie będzie jak nikomu o tym nie powie, gdyż bał się, że ktoś może na niego napaść, wiedząc jak wysokie kwoty odbiera w bankach. E. M. (1) nie znał osób o nazwiskach T. S. (1) i R. Ś. (1), ani nie rozpoznał ich wizerunków na okazanych mu tablicach poglądowych. Krótko przed przyjazdem funkcjonariuszy CBŚ był w biurze TOR OIL jakiś mężczyzna, którego wyglądu już nie pamiętał instruował go, że ma jak najmniej udzielać informacji, gdyby ktoś z Policji się pytał i jako odbierającego pieniądze miał wskazać (...). Wtedy zaczęło mu się wydawać wszystko podejrzane. Podejmując pieniądze z banku nie sądził, że może działać w jakiejś zorganizowanej grupie i że popełnia przestępstwo.

W postepowaniu sądowym oskarżony nie przyznał się do zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień, podtrzymując te złożone w postepowaniu przygotowawczym. Dodał, iż w okresie jego tymczasowego aresztowania jego żona otrzymywała jakieś pieniądze, sprostował, ż M. M. (1) nie był obecny przy przekazywaniu pieniędzy R. M. (1).

Dowód: wyjaśnienia E. M. (1) k. 1111-1113, 1116-1116v, 1291-1292, 1558v-1559, 4892-4894, 7963, 11450-11453, 12557-12558

K. H. (1) , W. G. (1), L. A. (1), T. S. (1), R. M. (1), M. M. (1) zostali poddani jednorazowemu badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów, którzy w wydanych opiniach stwierdzili, iż w odniesieniu do zarzucanych im czynów nie mieli zniesionej ani w znacznym stopniu ograniczonej zdolności do rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

Dowód: opinie sądowo-psychiatryczne k. 1439 - 1441, k. 2073 - 2074,k. 6842 - 6846, 6848 - 6850, k. 7012 - 7014, k.7149-7153, k. 7974 - 7977, k.11041 – 11043, 12762-12764

R. Ś. (1) na wniosek biegłych psychiatrów skierowany został na obserwację sądowo-psychiatryczną. Biegli, po przeprowadzeniu obserwacji, w wydanej opinii stwierdzili u R. Ś. osobowość nieprawidłową bierno-zależną i w okresie dokonywania zarzucanych mu czynów nie miał z przyczyn chorobowych zniesionej ani znacznie ograniczonej zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i kierowania swoim postepowaniem. Może on uczestniczyć w postepowaniu sądowym. W trakcie postępowania sądowego przejawiał objawy nerwicowe uwarunkowane sytuacyjnie. W ostatniej opinii sporządzonej we wrześniu 2015 roku biegłe dodatkowo rozpoznały u oskarżonego picie szkodliwe oraz stwierdziły, że może on brać udział w postepowaniu oraz prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny.

Dowód: opnie sądowo-psychiatryczne k. 4719 – 4729, k. 7149 – 7153, 12646-12648, 16186-16192

W. G. (1) był karany za czyn z art. 284§ 2 kk i z art. 209 § 1 kk

Dowód: dane o karalności k.16283-16285

L. A. (1) był karany za czyn z art. 56§2 kks, 286§1 kk .

Dowód: karta karna k.16280-16282

K. H. (1), R. M. (1), M. M. (1), T. S. (1), E. M. (1), R. Ś. (1) – nie byli karani

Dowód: karty karne k. 16274,16275, 16276,16277, 16278, 16279

R. Ś. (1) za 2014 rok wykazał dochód w kwocie 22467,28 zł, R. M. (1) w kwocie 13549,08 zł, M. M. (1) 3396,25 zł, T. S. (1), W. G. (1), L. A. (1), K. H. (1), E. M. (1) nie złożyli deklaracji za 2014 roku. R. M. (1) nie posada nikogo na utrzymaniu, otrzymuje świadczenie emerytalne. M. M. (1) w dacie otwarcia przewodu sądowego nie posiadał zawodu, nie pracował, był osobą bezrobotna, ojcem jednego małoletniego dziecka. R. Ś. (1) z zawodu jest elektrykiem, w dacie otwarcia przewodu sadowego nie pracował, na utrzymaniu miał 2 dzieci. T. S. (1) nie posiada wyuczonego zawodu, wykonywał zlecenia internetowe, na utrzymaniu miał jedno dziecko. L. A. (1) z zawodu jest technikiem budowlanym, w dacie otwarcia przewodu sądowego nie pracował. K. H. (1) również nie posiada wyuczonego zawodu, pracował dorywczo na budowach, na utrzymaniu ma dwoje dzieci, na które dobrowolnie łozy alimenty. W. G. (1) z zawodu jest malarzem budowlanym, pracuje dorywczo, nikogo nie ma na utrzymaniu. E. M. (1) z zawodu jest technikiem budowlanym, w dacie otwarcie przewodu sądowego nie pracował, na utrzymaniu miał dwóch małoletnich synów.

Dowód: informacje o dochodach k.16198, 16200, 16202, 16204, 16208, 16210, 16212, 16214, dane osobowo-poznawcze k.12515-12520.

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy wskazany stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wszystkich dowodów przeprowadzonych i ujawnionych w toku rozprawy głównej. Zgromadzony i ujawniony w sprawie materiał dowodowy Sąd ocenił zgodnie z dyrektywami zasady swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 7 k.p.k. Zgromadzony materiał dowody pozwolił na poczynienie ww. ustaleń faktycznych, których odzwierciedleniem jest wydane orzeczenie merytoryczne. Dowody przedstawione przez oskarżyciela nie potwierdziły zasadności zarzutów zarzutu w całości co do oskarżonego E. M., co do pozostałych oskarżonych w granicach aktu oskarżenia przypisano im sprawstwo w znacznie zmodyfikowanej postaci. Co do niektórych zarzutów postepowanie umorzono z uwagi na przedawnienie karalności, o czym poniżej.

Wskazać należy, iż postepowanie karne jest postępowaniem całkowicie odrębnym od postepowania podatkowego. Istnienie bądź nie prawomocnej decyzji podatkowej nie jest konieczne i niezbędne dla postępowania karnego – art. 8§1 k.p.k. Tak jak istnienie takiej decyzji nie wyłącza możliwości wydania orzeczenie uniewinniającego tak jej uchylenie czy brak nie stanowi przeszkód by wydać wyrok skazujący.

Zgodnie zaś z art. 5 § 1 k.p.k., który przez przepis art. 113§1 k.k.s. ma zastosowanie również co do zarzutów karno-skarbowych, oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Istotą domniemania niewinności jest przy tym dyrektywa, w myśl której oskarżony musi być traktowany jako niewinny niezależnie od tego, jakie jest przekonanie organu procesowego. Konsekwencją owej reguły jest fakt, iż materialny ciężar udowodnienia winy spoczywa na oskarżycielu, który ponosi również ryzyko ewentualnego fiaska postępowania dowodowego w tymże zakresie. Oskarżony nie musi w żaden sposób wykazywać tego, iż jest niewinny, a zatem wyrok uniewinniający oskarżonego powinien zapaść zarówno wówczas, gdy wykazana została jego niewinność, jak również wówczas, gdy wprawdzie nie została udowodniona jego niewinność, ale również – nie została udowodniona jego wina. W ocenie Sądu tego rodzaju sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Związana ściśle z domniemaniem niewinności zasada in dubio pro reo, oznacza, że udowodnienie winy musi być całkowite, pewne, wolne od wątpliwości. Należy w tym miejscu podkreślić, że Sąd nie poprzestał na przeprowadzeniu dowodów zawnioskowanych w akcie oskarżenia do przeprowadzenia na rozprawie głównej lecz dążył do uzupełnienia z własnej inicjatywy postępowania dowodowego celem ustalenia faktów zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem i wyjaśnienia nasuwających się w tym zakresie wątpliwości. Dlatego też zdaniem Sądu inicjatywa dowodowa została wyczerpana w stopniu zupełnym, strony nie zgłaszały dalszych wniosków dowodowych.

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty prywatne zgormadzone w śledztwie i przełożone w toku przewodu sądowego.

Sąd uznał za wiarygodne wszystkie sporządzone w sprawie opinie biegłych. Zdaniem Sądu biegli sporządzili opinie w oparciu o dostępne materiały i zgodnie z zasadami wiedzy i doświadczenia zawodowego. Brak jest podstaw do zakwestionowania kompetencji biegłych i wniosków każdej z opinii. Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miała pozyskana na etapie postepowania sadowego opinia Biura (...) w L., gdzie biegli szczegółowo odnieśli się do zgromadzonego materiału dowodowego, pytań oskarżonych i ich obrońców i prokuratora a swe stanowisko obszernie i szczegółowo przedstawili i uzasadnili. Sąd ww. opinię uznał za w pełni wiarygodny dowód, a wskazać należy oskarżonym, iż to Sąd a nie biegli decydują, czy są podstawy do przypisania oskarżonym odpowiedzialności karnej, gdyż to nie biegli decydują czy w sprawie zachowanie oskarżonych wypełniło formy stadialne jak i zjawiskowe czynu zabronionego – w tym sprawstwo pojedyncze, współsprawstwo, pomocnictwo, jak i czy swoim zachowaniem oskarżeni zrealizowali znamię czynu zabronionego i jakiego. Biegli w ww. opinii co do zasady podzieli stanowisko organów skarbowych co do podatku akcyzowego jak i przedstawili swe stanowisko co do podatku vat.

Sąd nie znalazł podstaw by negować zeznania świadków, tak tych którzy zeznawali przed sądem, jak również tych których zeznania odczytano wobec ich zgody, braku możliwości doręczenia wezwania i nieustalenia aktualnego miejsca pobytu jak i tych zawnioskowanych w a.o. do ujawnienia w trybie art. 333§2 k.p.k.

Nieprzydatne do poczynienia ustaleń faktycznych były zeznania M. K. (3) – żony zmarłego podejrzanego R. K., gdyż nie posiadała ona wiedzy na temat przestępczej działalności ww. Również osoby zajmujące się księgowością firm powiązanych z oskarżonymi objętych zarzutami nie posiadały istotnej wiedzy w zakresie przedmiotu postepowania, osoby te, przykładowo R. K., C. F., miały jedynie do czynienia z dokumentami przedkładanymi przez oskarżonych, sprawdzali je pod względem formalno-rachunkowym, nie merytorycznym i nie posiadały wiedzy, czy transakcje opisane w fakturach w rzeczywistości miału miejsce czy nie.

Niewątpliwe wszyscy oskarżeni działali w większej bardzo dobrze zorganizowanej grupie, stąd zasadnie prokurator w materiale dowodowym jak i a.o. odnosił się od innych podmiotów, wskazując na powiązania, wzajemne znajomości i zależności, opisując proceder odbarwiania oleju opalowego czy tworzenia paliw z komponentów i ich dalszej redystrybucji . Śledztwami objęto szereg osób i podmiotów gospodarczych, do sądów na terenie kraju skierowano liczne akty oskarżenia, prokuratura uzyskała wyroki skazujące np. dot. K. i W. /k.16285-16362/, S. /k.12628-40/, D. K. – II K 28/11 tut. Sądu i szereg innych. Oczywiście samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego polega na tym, iż sąd nie jest związany wyrokiem karnym zapadłym w innej sprawie, jak i przyjętą tam kwalifikacją prawną.

Fakt mieszania paliw na terenie bazy paliwowej w G. potwierdzają między innymi niżej wyszczególnieni świadkowie. Świadek F. L., zatrudniony w (...) s.c. w okresie od listopada 1999 r. do 2001 r. do holowania na bazie paliwowej w G. przy ul.(...) wagonów-cystern zeznał, że kiedy nie było dla niego zajęcia przy holowaniu wagonów, zatrudniano go przy mieszaniu paliwa. Najwięcej wagonów, które przywoziły olej bazowy było z M., z przejścia granicznego . Wagony z olejem napędowym przyjeżdżały też z Rafinerii (...) w C.. Z D., z firmy (...) przyjeżdżały wagony z komponentem o nazwie L. (...) . Wszystkie te składniki były zlewane do zbiorników podziemnych, a następnie były mieszane w mieszaczu, i zlewane do wspólnego zbiornika. Wymieszane paliwo było przewożone do naftobazy w D. . Wozili je tam Z. D. i J. O.. Paliwo było wywożone z G. do finalnych odbiorców tj. do T. do R. M. (1), do (...) z W. , do J. N. (1) ze (...) i do K. do firmy (...). Towar był opłacany z „ręki do ręki” w gotówce. Intensywne mieszanie trwało od marca 2000 do maja 2001 r. Po maju 2001 r., gdy firma chyliła się ku upadkowi samochody podmiotu (...) zabierały zawartość zbiorników podziemnych, jak również paliwo przywożone w wagonach kolejowych. Świadek R. M. (4) – zeznał, że w s.c. (...) był zatrudniony w charakterze dyrektora handlowego w okresie od 1998 r. do 2000 r, a wcześniej był zatrudniony w (...) s.c. Faktury wystawiał na polecenie A. S. i G. R. (1). Oni dyktowali mu ilości, cenę sprzedaży i na kogo należy wystawić fakturę. Do jego obowiązków należało bilansowanie zakupów i sprzedaży poszczególnych asortymentów. Olej napędowy wykazywany na fakturach sprzedaży był rzeczywiście sprzedawany innym firmom, w podanych na fakturach ilościach. Natomiast faktury sprzedaży innego towaru, w tym oleju bazowego i komponentów nie zawsze odzwierciedlały rzeczywistą sprzedaż. Na terenie bazy s.c. (...) w G. dokonywano mieszania paliw. W specjalnie do tego celi zakupionym mieszalniku mieszano olej bazowy z olejem napędowym i jeszcze z trzecim, nie znanym mu składnikiem. Do mieszalnika wpompowywano te trzy rodzaje paliwa, a drugą stroną mieszalnika wypompowywano gotowy produkt, który w jego ocenie był klarowny, miał kolor oleju napędowego i posiadał właściwą dla oleju napędowego gęstość. Odbiór tak wymieszanego paliwa następował autocysternami, a odbiorcami były podmioty wskazane na fakturach, którym sprzedawano produkt jako olej napędowy. Świadek W. G. (2), który w (...) s.c. zatrudniony był od lipca 2000 do listopada 2001 r. w charakterze „nalewowego” zeznał, że na terenie bazy paliwowej s.c. (...) w G. do mieszania paliw służył mieszalnik i 4 zbiorniki o poj. 100 tys. l. Mieszanie paliw odbywało się w ten sposób, że z trzech zbiorników trafiały do mieszalnika olej napędowy (ok. 50%) i olej bazowy z chemią w proporcjach, których on nie znał. Docelowo wymieszana ciecz miała mieć 837 jednostek. Fizycznie on otwierał lub dławił zawór z chemią lub z olejem bazowym, aby otrzymać taki ciężar właściwy. Wymieszane paliwo trzeba było szybko sprzedać, bo gdy stało za długo, to się rozwarstwiało i konieczne było jego ponowne mieszanie. Przez 4 miesiące mieszanie odbywało się non stop. Latem 2000 r. przez okres 2-3 tygodni był u nich młody chłopak o nazwisku M. z T., który miał się uczyć pracy przy paliwach. Wysłał go ojciec, który był znajomym G. R. (1). W jego ocenie, to A. S. bardziej niż G. R. (1) interesował się mieszaniem paliw. Do bazy paliwowej w G. przywożone były: olej opałowy, napędowy , mazut, jakieś środki chemiczne. Samochody, które przyjeżdżały do bazy firmy (...) były z K., T., W., S., Z.. Ze S. przyjeżdżały samochody firmy (...) . Niektórzy kierowcy płacili za towar gotówką „ z ręki do ręki” dyrektorowi tej bazy J. O. (1). Wiosną 2001 r. firma (...) miała przejąć tą bazę. Wszystkie transporty kolejowe zabierały samochody tej firmy. Nawet dwa samochody (...) zostały przejęte za długi przez firmę (...). Również świadek W. J. (1) zatrudniony w s.c. (...) prze okres ok. roku na przełomie 1999 r./2000r, gdzie wykonywał wszystkie zlecane mu przez współwłaścicieli spółki czynności, potwierdził, iż z rozmów z pracownikami wynikało, że na bazie paliwowej spółki w G. „paliwo zwiększało swoją objętość”. Świadek J. O. (1) zatrudniony w s.c. (...) od września 2000 r. do maja 2001 r. zeznał, że do bazy paliwowej spółki w G. było przywożone paliwo koleją z T. i autocysternami z różnych firm. Były to benzyny, olej napędowy i raz był transport substancji mazutopodobnej. Najgorszej jakości było paliwo przywożone przez (...) było ono mętne, wytrącały się z niego ( w jego ocenie) parafiny. To złe paliwo pod dużym ciśnieniem było przepuszczane przez mieszalnik wraz z paliwem „dobrym” z dwóch zbiorników. Po takim mieszaniu parafiny już się nie wytrącały. Dwa razy zlecano badanie paliwa w N. w D.. Jedno było zgodne z normą, drugie zaś nie. Było to zimą i świadek nie pamiętał już od kogo pochodziło to złej jakości paliwo. Świadek P. A., zatrudniony w s.c. (...) od października 1999 r. do sierpnia 2000 r. na stanowisku kierownika bazy paliw w G. przy ul. (...) zeznał, że współwłaściciele (...) s.c. zakupili we W. mieszalnik do paliw, który następnie został zamontowany na terenie bazy. Był on podłączony do systemu zbiorników. Dokonywano mieszania oleju napędowego i oleju bazowego. Były także próby dodawania trzeciego składnika w postaci jakiejś lekkiej frakcji. Oleje były mieszane w proporcji: 30% oleju bazowego i 70% oleju napędowego. Olej bazowy dostarczany był w dużych ilościach koleją ( z firmy (...)). jak również transportem samochodowym. Gotowy, wymieszany olej, jako napędowy odbierały firmy: (...) z W. (wiodący odbiorca), (...) z R. i LOTOS z T.. Odbiór następował samochodami firm odbierających produkt.

O tym, komu i jaką ilość paliwa należy wydać informowali go A.S. i G. R. telefonicznie. Świadek Z. D. (2), zatrudniony w bazie paliwowej od lipca 2000 r. do czerwca 2001 r. zeznał, iż do bazy tej nie był przywożony olej opałowy, gdyż ten był hurtowo sprzedawany bezpośrednio odbiorcom, z pominięciem bazy magazynowej. On dokonywał jedynie mieszania olejów napędowych lepszej jakości z olejami napędowymi gorszej jakości, nabywanymi od dostawców prywatnych. Jedną z przyczyn jego odejścia z (...) s.c. była odmowa przyjmowania oleju napędowego złej jakości. Świadek W. O. zatrudniony w (...) od września 2000 r. do maja 2001 r. na stanowisku dyrektora zeznał, że na bazie paliwowej w G. magazynowano głównie olej napędowy i w niewielkich ilościach etylinę. Oleju opałowego nie przechowywano. Zbiorniki dzierżawiły na tej bazie firmy (...) – należące do B. B., LOTOS, który reprezentował R. M. (1), (...) reprezentowany przez M., BETA z B. reprezentowana przez N. i firma z K. (...) w której imieniu występował A.. Prowadzone były również rozmowy z P. K. (1) reprezentującym firmę (...). (...) kupował również blendowane paliwo i odbarwiany olej opałowy z firmy (...) , odnośnie której prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie sygn. akt VI Ds. 88/04/S. Odmiennie niż przedstawił to świadek O. zeznali kierowcy: M. J., J. S. (1), zatrudnieni w s.c. (...). Zeznali oni, że wozili olej bazowy z M. do bazy paliwowej w G. oraz olej napędowy z RAF OL, z (...) i z Rafinerii w G.. Natomiast z bazy paliwowej w G. wozili olej napędowy i niewielkie ilości benzyn do firmy (...) z A. K. do W. w I. oraz do Z. dla firmy (...). Słyszeli od innych kierowców, że niektórzy odbiorcy mieli zastrzeżenia, co do jakości paliwa dostarczanego z bazy paliwowej w G.. Fakt mieszania paliw na terenie bazy w G. potwierdzają również pracownicy (...) H. L. i S. G. oraz właściciele stacji benzynowych i firm transportowych, do których dostarczono mieszane paliwo K. S. (1), L. B. (1). Kolejnym dowodem, iż dochodziło do mieszania paliw na dużą skalę, na bazie w G., jest także zamówienie i zakup z Politechniki (...) trzech mieszalników do paliw, o których zeznawali świadkowie.

Celem wykazania, że działalność wspólników (...) była de facto produkcją paliw oraz zobrazowania sposobów mieszania paliw i różnic występujących w jakości oleju opałowego i oleju napędowego, w tym nabywanego przez (...) s.c. odbarwionego w A. S. oleju opałowego od P. K., dołączono opinię biegłego z zakresu (...), wykonaną na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie do sprawy AP II Ds. 5/04/S, w której, po wyłączeniu do odrębnego postepowania materiałów p-ko P. K. (1), M. W. (1) i innym, skierowany został odrębny akt oskarżenia w sprawie Ap II Ds. 13/05/S oraz ze sprawy Ap II Ds. 6/02/S Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, w której również skierowany został akt oskarżenia pod tą sygnaturą akt, o czym była mowa powyżej W wydanej opinii biegły stwierdził, że olej napędowy i lekki olej opałowy są produktami o bardzo zbliżonych właściwościach fizyko-chemicznych. Różnice w ich właściwościach mogą być spowodowane poziomem wymagań stawianych obu produktom w określonym czasie, a także technologicznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami producentów. Dodatkowo, z uwagi na różne przeznaczenie obu tych produktów wskazywane są dla nich nieco inne parametry, które określane były normami PN-EN, wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania rozporządzeniami Ministra Gospodarki. Dla rozróżnienia obu produktów przeznaczonych do różnych zastosowań (i obłożonych różną stawką podatku akcyzowego), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.12.1999 r. oleje opałowe, z których 60% lub więcej destyluje do 350 stopni C, muszą być barwione na czerwono i zawierać nieusuwalny znacznik – S. Y. (...), w ilości nie mniejszej niż 5,4 mg/kg. praktyce znacznik ten nie może być traktowany jako nieusuwlny. Zarówno znacznik, jak i stosowane barwniki można usunąć z oleju opałowego przez kontaktowanie go z silnym kwasem. Dodatkowym elementem, który w pewnych okolicznościach pozwala na rozróżnienie obu produktów może być zawartość siarki. Zasadniczym znaczeniem dla jakości paliwa uzyskiwanego z przerobu oleju opałowego jest jakość samego oleju opałowego. Dotyczy to tak ważnych właściwości jak liczba cetanowa, skład frakcyjny, zawartość siarki czy lepkość. Parametry te nie są normowane w lekkim oleju napędowym lub mogą być normowane na innym poziomie niż aktualnie wymagane dla oleju napędowego tak, że nie ma żadnej gwarancji, że produkt spełnia aktualne wymagania paliwa do silników. Obróbka barwionego i zawierającego znacznik S. Y. (...) lekkiego oleju opałowego niewielkimi ilościami stężonego kwasu siarkowego prowadzi do usunięcia barwnika

i znacznika, które przereagowują z kwasem z wytworzeniem substancji smolistych o dużej lepkości, osadzających się na dnie zbiornika w postaci szlamów i smół. Konsystencja tego produktu zależy od ilości kwasu i głębokości przereagowania. W trakcie obróbki kwasem siarkowym może także przereagować niewielka ilość substancji węglowodowrowych, nie zmieniająca jednak w sposób istotny składu oleju. Powstałe szlamy mogą być oddzielane od oleju lub od razu neutralizowane wodorotlenkiem wapnia razem z nadmiarem użytego kwasu. Powstaje przy tym nierozpuszczalny siarczan wapnia, który wraz z nadmiarem wapna hydratyzowanego zostaje usunięty z roztworu przez sedymentację. Na jakość tak „wyprodukowanego” oleju napędowego przeznaczonego do napędu typowych silników samochodowych będą wpływały także:

- dokładność usunięcia smół porafinacyjnych z oleju,

- dokładność zneutralizowania pozostałych w oleju substancji kwaśnych,

- dokładność usunięcia osadów.

Pozostawione w paliwie nawet niewielkie ilości substancji żywicznych oraz osadów zawierających wapń może powodować powstawanie osadów we wtryskiwaczach paliwa, a przez to pogarszać efektywność jego rozpylania i spalania. Skutkuje to zwiększeniem jednostkowego zużycia paliwa. Dodatkowo zanieczyszczenia mechaniczne (osady) w paliwie mogą powodować przyspieszone zużycie ruchomych elementów silnika i pompy paliwa. Wszystko to może wpływać na pogorszenie jakości gazów spalinowych. Zdaniem biegłego, dla użytkownika samochodu bezpieczniejsze byłoby tankowanie lekkiego oleju opałowego, nawet, jeżeli nie spełniał wszystkich normowanych dla tego paliwa parametrów, niż prowadzonej obróbki paliwa poprzez odbarwianie go. W kwestii uznania, iż mieszanie różnych paliw jest produkcją a nie „przeklasyfikowaniem paliw” wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06.01.1999 r. (SN III RN 91/98 OSNP 1999/20/633).

Powiązania G. R. i A.S. z firmami przedstawił także M. M. (4), który na zlecenie (...) miał przeprowadzić windykację należności dla tej firmy.

Świadek J. M. zeznał, że (...) s.c. sprzedała jego spółce (...) z siedz. w W. niewielkie ilości paliwa. On świadczył (...) s.c. głównie usługi transportowe. Dostarczał samochody bez możliwości kontroli ich trasy. W 2001 r. kupił od R. 14 szt. kontenerów paliwowych za ok. 400.000,- zł. Za nie miał zapłacić (...), gdyż G. R. (1) był winien pieniądze jego spółce. Ponieważ nie miał gotówki, sprzedał te kontenery M. W. (1) i M. W. (1) częściowo przelał pieniądze na konto (...), a częściowo należności on zapłacił. Był okres, że handlował z (...), który jest mu winien 2.700.000,- zł. Z M. W. (1) handlował olejem napędowym. Na początku 2001 r. sprzedał do firmy (...) olej napędowy. R. M. (1) poznał za pośrednictwem G. R. (1). Nie dzierżawił żadnych powierzchni magazynowych z (...) . Paliwo, które kupował od razu sprzedawał. Przesłuchany w charakterze świadka, jak i podejrzanego P. K. (1), zeznał, że G. R. (1) poznał ok. 2001 r. poprzez znajomego siostry – W. J. (2), który był kierowcą A. S. i był zatrudniony w (...) s.c. Podmiot (...) sprzedawał s.c. (...) olej napędowy, który dostarczał transportem firmy prowadzonej przez jego żonę. Olej napędowy, który sprzedał do s.c. (...) nabył od firmy (...) z Ł.. Wiedział, iż ten olej napędowy był odbarwiany, ale spełniał on obowiązujące normy. (...) zaczął zalegać mu z zapłatą za dostawy i były problemy z odzyskaniem należności. Dostarczał też paliwo do firmy (...), która również zalega mu z zapłatą za dostarczony towar. Dostawy były realizowane analogicznie jak do (...) s.c. Od firmy (...) otrzymywał faktury z adnotacją, że podatek akcyzowy wliczony został w cenę sprzedawanego oleju napędowego. On nie uiszczał takiego podatku. Firma (...)- Usługi (...) – wykonywała usługi transportowe dla (...) s.c. Woziła różne komponenty i olej napędowy do bazy paliwowej w G.. Podmiot ten zawarł umowę ze współwłaścicielami (...) s.c., że zaległa należność tej spółki wobec jego firmy zostanie uregulowana poprzez przekazanie jemu 2 ciągników siodłowych (...) , naczepy do przewozu paliw i 2 samochodów osobowych. Te samochody zostały sprzedane do firmy jego żony, co rekompensowało należności dla firmy (...). Wartość pojazdów przewyższała wartość wierzytelności i jego żona zwracała ok. 500.000,- zł. spółce (...). Od 16 maja 2001 r. s.c. (...) nie dysponowała już własnymi samochodami. Pomagał też A. S. i G. R. (1) w załatwieniu komponentów z Rafinerii w C.. Uzgodnili, że zapłatę za dostarczone przez (...) komponenty miał stanowić olej napędowy z (...) s.c. Komponenty w postaci: oleju maszynowego AN7, rozcieńczalnika C, oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, benzyny, komponentu A1 i AO nabywanego z Rafinerii w C., przewożone były do G. i składowane do cystern na terenie bazy paliwowej. Samochody przywożące powyższe produkty czekały następnie ok. 2-3 dni na odbiór oleju napędowego. (...) dostarczał też badanie paliwa, z którego wynikało, że jest ono dobrej jakości. Oferowana cena za ten olej był bardzo korzystna. Ponieważ komponenty były tańsze niż sprzedawany olej napędowy, w rozliczeniu musiał dostarczyć ilościowo więcej komponentów niż odbierał oleju napędowego. Nie dokonywali płatności w gotówce, a jedynie była to wymiana towarowa. Ta współpraca trwała od kwietnia do lipca 2001 r. P. K. (1) był osobiście na terenie bazy paliwowej w G.. W jego ocenie była ona profesjonalnie zbudowana i można było na niej robić wszystko z paliwami, łącznie z ich mieszaniem. Według P. K. (1) technika mieszania komponentów nie przedstawiała dla niego większych problemów. Podstawową sprawą było to, że paliwo musi być rzadkie i przezroczyste. Nie mogło być zabrudzone i zanieczyszczone. Wystarczyło zorganizować to tak, że przyjeżdżała cysterna z jakimś olejem lekkim, a druga z ciężkim. Komponenty te spuszczając do zbiornika mieszały się samoczynnie. Przy produkcji paliwa tym sposobem nie kierował się szczegółowymi receptami, robił to na „oko”. Nazwę nabytych produktów ropopochodnych, które użyto do produkcji oleju napędowego wg. złożonych zeznań przez P. K. (1), nie były odzwierciedleniem rzeczywiście nabytego produktu ropopochodnego. Był to ten sam produkt – nafta, który występował pod różnymi nazwami. P. K. (1) do produkcji oleju napędowego, poprzez mieszanie produktów ropopochodnych używał również oleju napędowego, który posiadał wysokie parametry techniczne, przypisane temu paliwu. Potwierdził to również T. K., właściciel firmy (...). Przesłuchany w charakterze świadka L. B. (1) zeznał, że paliwo to nabył od T. S. i K. Ś.. Oni też przedkładali mu faktury na firmę (...). Po upływie jakiegoś czasu uprzedzili, że będą wystawiać faktury na spółkę (...), a nie (...). Z.. Kiedy zaczęły występować problemy z terminowością dostaw, R. Ś. powiedział mu, że są kłopoty z komponentem do oleju napędowego u ich dostawcy. Kierowcy przekazywali mu, że paliwo było wydawane „ na P. w G.”. Od Ś. i (...) dowiedział się, że ich dostawcy kupują olej bazowy w Rosji, dodają komponentów i w ten sposób produkują olej napędowy. On ze Z. handlował w 2000 r. a z (...) w 2001 r. Na okazanych mu tablicach poglądowych rozpoznał T. S., R. Ś., jako przedstawicieli (...) oraz rozpoznał G. R. (4), który oferował mu wcześniej nabycie paliwa ale nie nawiązał kontaktów z jego firmą. Wskazać w tym miejscu należy iż okolicznością wskazująca na to, że to przede wszystkim oskarżeni (...) i Ś. wystawiali i przekazywali ustalonym i nieustalonym osobom do podpisu fikcyjne faktury jest także ich zachowanie przed Sądem, gdzie korzystając z udostępnionych im (lub ich obrońcom) akt sprawy najprawdopodobniej oni sami (tego nie zdołano ustalić), dokonali zaznaczeń na tablicach poglądowych, a następnie próbowali zasugerować świadkom przesłuchiwanym przed Sądem, że ich wizerunki na okazywanych podejrzanym i świadkom tablicach poglądowych były zaznaczone w postępowaniu przygotowawczym i organy ścigania rzekomo miały sugerować świadkom, aby ich rozpoznały i wskazały. Zaznaczenia miały też sugerować, że mógł ich dokonać osk. H.-H.. Jednak ten oskarżony na etapie postepowania sądowego w ogóle nie był zainteresowany procesem, a tym bardziej zapoznawaniem się z aktami sprawy. Na prawdopodobieństwo sprawstwa któregoś z oskarżonych (prokurator sugerował, że również ich obrońców) wskazuje także, iż tylko oni z tego faktu usiłowali wywieść skutki w postaci zeznań świadków, którzy z uwagi na upływ czasu mogli nie pamiętać, w jaki sposób przebiegała sama czynność okazywania tablic, czym zamierzali udowadniać przed sądem, iż to organy ścigania sugerowały świadkom, których oskarżonych mają rozpoznać i przypisać im określone działanie. Z faktu niepamięci technicznego przebiegu czynności okazania świadkom tablic poglądowych planowali dowodzić, iż wobec wątpliwości należy uznać, iż zaznaczenia na tablicach były naniesione w postępowaniu przygotowawczym.

W zakresie zarzutu okazywania w śledztwie świadkom i niektórym ze współpodejrzanych „oznakowanych” tablic poglądowych co miało im sugerować jaką osoba mają rozpoznać /tablice z k.1086-1097/ sąd w całości podziela stanowisko prokuratora w tym zakresie zawarte w piśmie k. 16043-16044/. Nie budzi wątpliwości sądu, iż do takie oznaczenia tablic doszło już po skierowaniu a.o. do sądu, nie ustalono kto tego dokonał, albowiem dopiero w późniejszym czasie wprowadzono w Wydziale Karnym dokument na którym odnotowuje się kto i kiedy zapoznawał się z aktami. Sporządzone przez prokuratora kopie ww. tablic co innej sprawy karnej (II K 28/11) których kopie dołączono do akt k. 16056- (...) i (...)- (...) nie posiadają takich oznaczeń. Zdaniem sądu jest bardzo prawdopodobnym by dokonał tego któryś z oskarżonych i to ten lub ci, którzy na tą okoliczność powołali się w postepowaniu sądowym i była to próba nieudolnej linii obrony ocierająca się o znamiona czynu zabronionego. Logika i doświadczenie życiowe wyklucza by tak nieprofesjonalnie działanie śledczych w postepowaniu przygotowawczym.

Świadek S. Z. (2), prowadzący działalność gospodarczą Stacja Obsługi i (...) Parking Strzeżony-S. Z. (2) z siedzibą w E. zeznał, że w 2002 r. kupował olej opałowy i napędowy z firmy (...). Olej napędowy sprzedawał firmie transportowej, prowadzonej przez żonę. Olej opałowy używał tylko jako olej grzewczy do ogrzewania hali, biura swojej firmy. Nie kupował benzyn. Cena paliwa była atrakcyjna w porównaniu do cen innych firm. On nigdy nie sprawdzał jakości paliwa. Okazywano mu dokument o jakości paliwa. Samochody jeżdżące na zakupionym paliwie nie psuły się. Jeżeli kolor był odpowiedni dla oleju napędowego, to dla niego paliwo było dobre. Nigdy nie widział właściciela firmy (...). Dostawy paliwa odbywały się transportem dostawcy. Pieniądze płacił kierowcy do ręki - za cały transport, w dniu dostarczenia paliwa. On płacił gotówką, gdyż tak sobie życzyła ta firma. Kierowca miał ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące paliwa, łącznie z pokwitowaniami odbioru gotówki. Faktura była wystawiana przez dostawcę na całą ilość zakupionego przez niego towaru. Faktura była wystawiana na każdy transport oddzielnie. Nie było zbiorczego wystawiania faktury. Przed każdą dostawą paliwa ktoś od K. Z. dzwonił i uprzedzał, że taka dostawa będzie. Kupował też paliwo od D. K. (1). Z D. K. też telefonicznie nawiązał współpracę. Paliwo od K. też było dobre. Przesłuchany w charakterze świadka Z. K. (1) zeznał, że on kupił w 2000 r. firmę z niespłaconym na kwotę 600.000 – 700.000,- zł kredytem i zobowiązaniami na rzecz różnych firm w kwocie 1,5, mln. zł. Firmy, które były winne (...) pieniądze zaproponowały spłatę długu paliwem, na co on wyraził zgodę. Ponieważ wiedział, że R. M. (1) zajmuje się handlem paliwami, zwrócił się do niego , który z kolei skontaktował go z prezesem (...) sp. z o.o. L. A. (1). On nie posiadał koncesji na sprzedaż paliwa. Towar od jego klientów odbierał bezpośrednio TOR OIL (wartość sprzedanego do TOR OIL paliwa wynosiła ok. 2 mln. zł.). TOR OIL płacił przelewami należność za to paliwo na konto spółki (...) . (...) współpracował z ok. 300 firmami i (...) nie pamiętał już, które z tych firm spłaciły w ten sposób dług. Jednym z odbiorców paliwa dostarczonego przez (...) był I. M. (1), prowadzący Usługi (...) oraz S. M. (2), prowadzacy Usługi (...) - S. M. (2). Przesłuchany w charakterze świadka I. M. (1) zeznał, że jego syn i M. M. (1) studiowali na jednym roku na Uniwersytecie w T.. R. M. (1) w 2002 r. zaproponował jego synowi sprzedaż paliw, które miało być dobrej jakości i trochę tańsze od cen hurtowych w innych firmach. Po tej rozmowie R. M. (1) zaoferował kupno oleju napędowego. W marcu i kwietniu 2002 paliwo było przywiezione transportem sprzedawcy z K.. Dostarczone paliwo było bardzo złej jakości, urządzenia zacierały się i musiał ponosić koszty naprawy sprzętu. Zlecił przeprowadzenie badania paliwa i opinia była niekorzystna. Wcześniej M. okazał mu certyfikat jakości dostarczonego paliwa. On wypowiedział umowę M. z uwagi na dostarczanie paliwa złej jakości. Powyższe potwierdził także świadek S. M. (2), który zeznał także, iż jakość dostarczonego przez (...) M. M. (1) oleju napędowego była tak zła, że uszkodziła filtry i pompy wtryskowe w ich sprzęcie. Przesłuchany w charakterze świadka dyrektor sp. z o.o. (...)W. M., któremu okazano wynik badania laboratoryjnego zeznał, iż bez dodatkowych badań paliwa nie był w stanie wypowiedzieć się, jakiego rodzaju jest próbka paliwa przekazana przez I. M. do badań i czy było ono dostępne w sprzedaży detalicznej. Na podstawie wyników badań stwierdził, iż ta próbka jest olejem napędowym o dużej zawartości zanieczyszczeń, które mogły powstać, gdy paliwo pochodziło z zanieczyszczonego dna zbiornika lub z procesu odbarwiania lekkiego oleju opałowego. Ww. zeznania i dokumenty były podstawą przypisanie sprawstwa R. i M. M. przestępstwa z art. 286§1 k.k. na szkodę S. i I. M. .

Z zeznań złożonych przez M. D. (3) wynika, iż w październiku 2000 r. R. M. (1) zaproponował mu prowadzenie działalności gospodarczej. Spotkał się z J. N. (1) – właścicielem firmy (...) z B., którego wskazał mu R. M. (1). J. N. (1) dał mu wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji , aby tak samo wypełnił. Podał też mu nazwę jaką ma mieć firma tj. (...). Wynajął pomieszczenie na polecenie R. M. (1) i J. N. (1). Wpisał J. N. (1) jako pełnomocnika firmy. Firmę zarejestrowano 16.01.01 r. J. N. (1) przywiózł mu fakturę VAT z (...)u z K. na zakup oleju napędowego na ok. 1 mln. zł. Następnie on fakturowo sprzedał to paliwo R. M. (1) – tj. firmie (...). Wystawił około 10 faktur. W lutym 2001 r. J. N. (1) przywiózł drugą fakturę z (...)u i to paliwo fakturowo sprzedał podmiotowi S., który zmienił później firmę na (...) . Tak mu polecił R. M. (1). Więcej faktur od J. N. (1) i R. M. (1) nie otrzymywał Założył konto w Banku (...) w T., które wskazał mu R. M. (1). On nikogo nie upoważniał do konta. R. M. (1) przelał pieniądze na jego konto za rzekomo kupione paliwo, wówczas dzwonił do niego i razem jechali po pieniądze. On wypisywał czeki. Jeździł do banku ok. 20 razy. Przekazywał R. M. (1) całą kwotę, z której on nic nie otrzymywał. Spółka (...) i później (...) nie przelewały na jego konto żadnych pieniędzy. Od J. N. (1) dowiedział się, że zarejestrowana na niego firma jest tzw. „słupem”. J. N. (1) przywoził jemu też dowody KP wystawiane przez (...) i on wystawiał spółce (...) dowody księgowe KP. Z datą 16.08.2002 r. zlikwidował firmę. A. N. z (...) wynika, iż kupował on paliwo z (...) i odbierał je bezpośrednio z bazy paliwowej firmy (...) w G.. Było to paliwo gorszej jakości i klienci nie chcieli go kupować. Również świadek W. Ś. (2) zeznał, że pamięta o kwestionowaniu jakości paliwa nabywanego z firmy (...) sp. z o.o. lub LOTOS przez firmę (...) z W.. Przesłuchany w charakterze świadka R. W. (1) właściciel (...) R. W. (1) zeznał, że handlem olejem napędowym zajmował się od września 2000 r, a jego żona (...) tylko handlem benzynami. On nawiązał kontakt z G. R. (1) z firmy (...) ,który chciał na terenie gminy P. otworzyć punkty sprzedaży paliwa. G. R. (1) zaproponował mu, aby on sprzedawał w punkcie sprzedaży paliw, którą firma (...) otworzyła na jego terenie, dostarczany przez G. R. (1) olej napędowy. W trakcie budowy stacji zmienił umowę z G. R. (1), że to R. W. (1) będzie dzierżawił zbiorniki na paliwo. Kupował od G. R. (1) paliwo i je sprzedawał. (...) zaczęła funkcjonować od września 1999. Paliwo dostarczane przez G. R. (1) było złej jakości, przez co stracił klientów. Ten olej śmierdział i miał brązowy kolor. Słyszał, że G. R. (1) ma jakąś bazę paliwową w G. lub G. na terenie zakładu produkującego farby. Należność regulował przelewem na konto firm (...). W marcu 2001 r. zrezygnował ze współpracy z G. R. (1). Po likwidacji punktów sprzedaży przez R. w 2000 r. zaczął kupować olej napędowy od R. M. (1). Wiosną 2001 r. R. zaoferował mu do sprzedaży olej S. (...), który importował z Rosji i mógł być używany do maszyn rolniczych. Cena oferowanego oleju była o połowę niższa niż rynkowa , zaś zapłata miała nastąpić po sprzedaży towaru. On miał brać jednorazowo 200-300 litrów. Nie miał takich powierzchni magazynowych i wydzierżawił od R. M. pojemności, które ten z kolei dzierżawił na Z.. W kwietniu 2001 r. kupił pierwszą partię tego oleju, dostarczonego przez R.. Tą dostawą zainteresował się R. M. (1), który powiedział, że jest skłócony z G. R. (1) ale kupi od niego ten olej. R. W. (1) sprzedał R. M. (1) olej, a należność uregulował przelewem na konto firmowe G. R. (1). Na prośbę (...) część pieniędzy miał przelać na konto (...), a część na konto (...). R. M. (1) zakupiony olej S. (...) zabrał swoim transportem. Rozliczali się kompensując wzajemne należności. R. W. (1) otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego w S., że należności dla G. R. (1) ma zapłacić bezpośrednio do Urzędu Skarbowego . G. R. (1) powiedział, że ma tego nie robić, bo są to jego pieniądze. On jednak należność zapłacił do Urzędu Skarbowego. Pod koniec współpracy G. R. (1) dostarczał olej bazowy ale też złej jakości. R. wskazał mu firmę w G., która miała kupić od niego olej bazowy, ale on miał w zamian kupić z tej firmy olej napędowy. Miała to być firma (...). Spotkał się z reprezentantem (...)u w restauracji (...) w G.. Rozpoznał R. Ś. (1) jako przedstawiciela (...). Wiosną 2002 r. R. M. (1) poinformował go, że LOTOS przekształca się w TOR OIL. W 2000 r. za olej napędowy kupiony od R. M. (1) zapłacił na rachunek banku w T., ok. 300.00,-zł. Pozostałe płatności odbywały się bezpośrednio do rąk R. M. (1)., za co wystawiał dowody KW wypisywane przez żonę, które podpisywał. Na okazanych R. W. (1) tablicach poglądowych ze zdjęciami osób wskazał T. S. (1), którego widział albo u G. R. (1) w Z. albo w N. i który miał być razem z K.. Rozpoznał też R. Ś. (1), L. A. (1) - jako prezesa TOR OIL oraz M. i R. M. (1). Któregoś dnia R. M. zadzwonił do niego z poleceniem, żeby uregulował zaległości. Miał zbierać gotówkę i nie dokonywać przelewów. Paliwo podobno było z Rosji. R. M. mówił R. W., że najeżdżają go Rosjanie, jest to sprawa poważna i ma to coś wspólnego z (...). Zbierał więc pieniądze i dawał mu gotówkę , a on kwitował ją wypisując KP, on spłacił cały dług. Przesłuchany w charakterze podejrzanego i świadka M. W. (1) podał, iż paliwo, które miał kupić (...) to była fikcja Za wystawionymi fakturami nie szedł żaden towar. Były jakieś niewielkie dostawy w ramach rozliczenia, że zamiast zapłacić (...) prowizję od wystawionych fikcyjnie faktur, dostarczali odbarwiony olej opałowy, sprzedawany jako napędowy. Prowadzący firmę (...) nie bardzo chcieli odbierać zapłatę „w naturze” ale nie mieli wyjścia, bo nie dostaliby gotówki, to wtedy brali to paliwo, lecz bardzo rzadko. Za to paliwo nie dostawali żadnej faktury. To tak jakby dostali gotówkę do ręki, w ramach rozliczenia. Były wystawiane też faktury na zakup komponentów ale towaru w rzeczywistości nie było. Wszystkie transakcje związane z (...) to była fikcja. Firma (...) brała od fikcyjnego nabycia paliwa określone stawki. J. on wystawiał im fakturę, to musiał się z nimi rozliczyć. W ostatnim okresie współpracy z (...) przekazywał 3 gr. za litr benzyny na fakturze i za litr oleju napędowego 2 gr. za inny asortyment tj. komponenty, olej opałowy. Na początku współpracy, on płacił (...) 3 gr. za olej opałowy i komponenty, a 5 gr. za litr benzyn i oleju napędowego na fakturze. Przelewy pieniędzy dokonywane przez (...) dla (...) i odwrotnie nie miały żadnego odzwierciedlenia i związku z wystawionymi fakturami. Nie było tam żadnej transakcji związanej z towarem. Wpłaty gotówkowe na rzecz (...) były tylko dla Urzędu Skarbowego i miały wskazywać, że jest ruch gotówkowy między firmami i że nie wszystko jest regulowane w formie kompensat, cesji, bo Urząd Skarbowy nabierał wówczas podejrzeń. Zapłaty były rzekomo za faktury ale ich suma nie zgadzała się z fakturami. Pieniądze z kont bankowych za każdym razem wypłacał K.. On wiedział, że K. jest właścicielem (...), bo tak mu go przedstawiono. Wiedział, że K. jest figurantem. Na okazanych mu tablicach poglądowych rozpoznał T. S. (1), który reprezentował (...). Bywał czasami w banku po pieniądze ale nie zawsze. Po wypłatę z banku zawsze przychodziło oprócz K. jeszcze dwóch mężczyzn z (...) . Jedną z osób, które rozpoznał na okazanych mu tablicach był R. Ś. (1). Na okazanych tablicach poglądowych M. W. rozpoznał także G. R. (1), który poznał go z osobami reprezentującymi (...). Nie rozpoznał na tablicach poglądowych K. H. (1) jako tą trzecią osobę reprezentującą (...). Po przelaniu pieniędzy w banku dokonywał rozliczenia z T. S. (1), R. Ś. (1) w restauracji lub w samochodzie, gdzie ustalali określoną kwotę oraz komu i jaka kwota się należy. Otrzymane w gotówce pieniądze M. W. (1) zawoził P. K. (1) i przekazywał je jemu w całości ale czasami zostawiał sobie jakąś kwotę po uzgodnieniu z P. K. (1). M. W. (1) faktury dla (...) widział i się na nich podpisywał. Księgowa wyliczała jakie kompensaty trzeba robić. Była taka sytuacja, że jak faktycznie sprzedał komuś paliwo np. firmie (...), to oni płacili mu za fakturę zgodnie z jej treścią przelewem np. 500.000,- zł. P. K. (1) mówił, że 200.000,- zł. z tej należnej kwoty on ma zapłacić wskazanej przez K. firmie lub zapłacić do Rafinerii (...) za faktury jakiejś innej firmy. Pozostałe 300.000,- zł. miał przelać na konto (...) i osoby reprezentujące (...) tą kwotę wypłacali w gotówce i przekazywali M. W. (1). Z tej kwoty K. przykładowo mówił, że „ci z (...) dostaną np. 50.000 za te lewe faktury”, a resztę zawoził P. K.. Nie było takiej sytuacji, że P. K. (1) dawał jemu gotówkę i polecał aby ją wpłacił na konto (...). Przez cały czas towar dostarczał P. K. (1), a (...) wystawiał faktury na pokrycie nadwyżek po odbarwianiu. Towar P. K. (1) brał od różnych kontrahentów. Z billingów rozmów telefonicznych i przedstawionej na ich podstawie analizy połączeń wynika, że T. S. (1) łączył się co najmniej 4 razy w M. W. (1)

Przesłuchany w charakterze podejrzanego, oskarżonego a następnie świadka D. K. (1) podał, że współpracował z firmą (...). Poznał właściciela firmy lub jakiegoś przedstawiciela tej firmy w G., na ulicy. Z właścicielem lub przedstawicielem firmy (...) spotykał się 3 lub 4 razy w miesiącu . Spotkania te odbywały się przeważnie na ulicy. W siedzibie firmy nigdy nie był. On rozmawiał z jedną osobą z (...). Przyjeżdżała zawsze sama. Z firmą (...) rozliczał się tylko gotówką i pieniądze przekazywał osobiście tej osobie na ulicy. Osobę tą, która przedstawiała mu się imieniem T. rozpoznał na tablicy poglądowej – był to T. S. (1). Jednorazowo przekazywał jemu 100.000,- zł może więcej Jeszcze jedna osoba odbierała pieniądze w imieniu (...) i był to R. Ś. (1). Oni przekazywali mu faktury i dokumenty KP, potwierdzające odbiór pieniędzy. Nie pamiętał, czy R. Ś. (1) też załatwiał faktury na firmę (...) ale nie wykluczył tego faktu. R. Ś. (1) i T. S. (1) mogli najpierw dawać jemu faktury Z., a później przedkładać faktury (...). Za towar płacił gotówką. W lipcu 2001 r. spotkał się z R. Ś. (1) na przekazanie gotówki i przekazywał mu pieniądze ale faktur z (...) już nie otrzymał. R. Ś. (1) i T. S. (1) wystawiali jeszcze czerwcowe faktury na (...). Wysokość przekazywanej kwoty nie była ustalana telefonicznie. Pokwitowania KP nie były potwierdzeniem faktycznie przekazanej gotówki. Łącznie przekazał R. Ś. (1) i T. S. (1) ok. 19. 000.000,- złotych.

Przesłuchany w charakterze świadka W. Ś. (1) – właściciel podmiotu (...) z siedz. w C. zeznał, że w 2000 r. w W. poznał G. R. (1), pełnomocnika (...)u . Nie nawiązał z nim od razu współpracy lecz dopiero w 2001 r. podpisał umowę pomiędzy (...), a swoją spółką z o..o. Grupa (...) Sp. z o.o. (...) miał dostarczać olej napędowy nabyty od (...). W ramach przedpłaty wpłacił na konto (...) kwotę 130.000,- zł. Za to miał otrzymać 2 cysterny paliwa. R. nie wywiązał się ze zobowiązania. W grudniu 2001 r. razem z D. J. (1) przyjechał do G. na spotkanie z G. R. (1), który miał przedstawić właścicieli jakiejś firmy, żeby mogli odzyskać należność. Spotkanie odbyło się w restauracji – nie pamięta gdzie. G. R. (1) przedstawił 2 mężczyzn jako dyrektorów (...). Po kilku dniach przyjechał do niego G. R. (1) razem z dyrektorem firmy (...). G. R. (1) powiedział, że ludzie z (...) mają faktury ale nie mają paliwa. Mężczyzna z firmy (...) potrzebował legalne faktury ale nie chciał być kojarzony z (...). R. poprosił go, żeby wziął na siebie te faktury z (...) i w tej samej ilości wystawił na (...). Za tą przysługę miał otrzymać pieniądze. R. zadzwonił wówczas do osób reprezentujących (...) i podał im kwoty, terminy, adres oraz nazwę firmy (...) i po chwili przyszły faxem faktury na tą firmę. Oryginały dokumentów zostały przysłane później pocztą. On wtedy wystawił fakturę dla firmy (...). Pieniądze miały przejść bezpośrednio z (...) do (...) .Tych faktur było trzy, dwie z listopada i jedna z grudnia. On nie otrzymał za to pieniędzy. Mężczyźni z (...) byli młodzi. Nie jest w stanie ich rozpoznać. Kwota 70.000,- zł , która trafiła na konto (...) to była pomyłka, została wysłana z rachunku Grupy (...). W tym czasie w G. był D. J. (1), którego poprosił, żeby skontaktował się z (...) i wypłacił pieniądze. Na okazanych mu tablicach poglądowych – rozpoznał G. R. (1). Nie wie, czy z (...) do (...) przyszło jakieś paliwo, ale on nie widział tego paliwa. D. J. (1) , który na podstawie czeku wystawionego przez W. Ś. (1) dokonał wypłaty kwoty 70.000,- zł.spośród okazanych mu osób rozpoznał R. Ś. (1), jako osobę bardzo podobną do R., który reprezentować miał (...) i na spotkanie przyszedł razem z G. R. (1). Konkretne rozmowy odnośnie współpracy z (...) miał prowadzić W. Ś. (1). Odnośnie faktur wystawionych rzekomo przez (...) dla SK K. S. (1), na podstawie zeznań świadka K. S. (5) ustalono, iż zaopatrywał się on w paliwo do swoich samochodów w (...) s.c. Dostawy paliwa załatwiał przede wszystkim z A. S., sporadycznie z G. R. (1). Dostarczane samochodami A. S. paliwo było różnej jakości, raz lepsze, raz gorsze. K. S. (1) nie zrezygnował jednak z paliwa dostarczanego przez A. S., z uwagi na niską cenę i dogodne warunki płatności. Telefonicznie zamawiał paliwo u G. R. (1) lub A. S. i potem wystawiane były zbiorczo faktury. Okazane K. S. (5) podczas przesłuchania faktury wystawione przez (...) rozpoznał jako te faktury, które otrzymał z (...) s.c. Pytał potem K. S. (1) A. S., co to jest za firma (...), a S. odpowiedział mu, że jest to firma z nimi związana. K. S. (1) zapamiętał, że to paliwo, które przywoziły cysterny należące do A. S. było złej jakości, miało nieodpowiedni kolor i kierowcy mówili, że śmierdziało plackami. Paliwo A. S. sprzedawał mu na dłuższy termin płatności, a potem zaczął straszyć, że jak nie zapłaci szybko, to odda sprawę do (...) i oni będą z nim rozmawiać. K. S. (1) spłacił zadłużenie, częściowo na konto B., a częściowo bezpośrednio S.. Okazano mu tablice, na których rozpoznał T. S. (1), jako osobę reprezentującą (...).

Wskazać należy, iż po odtworzeniu treści z dysków twardych i płyt CD-ROM z zabezpieczonego sprzętu komputerowego ujawniono na nich zestawienia: sprzedaż - faktury i rachunki (...) (kontrahenci: (...) Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe (...) Sp. z o.o.), 8 faktur sprzedaży wystawionych przez (...) na rzecz (...) Sp. z o.o., 2 faktury sprzedaży wystawione przez (...) na rzecz (...) , zestawienie: zakup - faktury i rachunki (...) (kontrahent GR), 8 faktur zakupu wystawionych przez GR na rzecz (...), zestawienie: kasa - (...) (kontrahenci: (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. (...), zestawienie należności, zobowiązań i kontrahentów (...), faktury sprzedaży wystawione przez (...) dla Sp. z o.o. (...), zestawienie: sprzedaż, faktury, rachunki Pośrednictwa Handlowego – K. Z. (1) oraz faktury wystawione przez (...) K. Z. (1) na rzecz Hurt - (...) Stacja Obsługi i (...) Parking Strzeżony – S. Z. (2) w E. na rzecz Hurt - (...) Stacja Paliw – D. K. (1), faktura wystawiona przez HUGON z W. na rzecz (...) K. Z. (1) oraz zestawienia należności Pośrednictwa Handlowego. W wyniku przeprowadzenia badań cyfrowych sprzętu komputerowego zabezpieczonego w domu A. K. oraz w biurze sp. zo.o. (...) wraz z wynikami badań tj. odtworzonymi z dysków twardych S. model (...), Quantum F. SE2.2A o numerze seryjnym (...)(w domu A. K.) i 4 twardych dysków Samsung model (...) i model (...) (w biurze sp. zo.o. (...)) ujawniono między innymi:

- plik Druczek V 202.5.16.516 oraz fakturzysta (...).5.15.515, zawierający faktury VAT i rachunki dotyczące handlu paliwami przez firmy : (...), LOTOS, TOR OIL i inne (szt.340),

- plik Druczek V.202.1.22.122. oraz fakturzysta (...).202.1.20.120 zawierający faktury VAT i rachunki dotyczące handlu paliwami przez firmy (...) i inne (szt.340) i faktura pro-forma oraz wykaz użytkowników, wykaz kontrahentów, ofertę, przelew, raport kasowy, dziennik druczka, wykaz faktur, raport ze sprzedaży,

- plik „druczek” (...).524.280, zawierający dokumenty (faktury VAT, rachunki, przelewy itp.) dotyczące handlu paliwami przez firmy: (...), (...), (...), LOTOS, TOR OIL, (...), (...) i inne, a w szczególności: wykaz użytkowników, wykaz kontrahentów, dzienniki druczka, wykaz faktur, rejestr sprzedaży towarów i usług, listę towarów i usług, faktury VAT, przelewy, wpłaty gotówkowe, dokumenty KP. Ujawniono także faktury sprzedaży VAT wystawione przez firmę (...) w okresie od 15.11.2001 r. do 21.05.2002 r. na rzecz (...)P. H. na łączną kwotę 735.300,- zł. oraz dowody KP na odbiór gotówki od P. H. na łączną kwotę 735.300,- zł. Faktury sprzedaży VAT wystawione przez (...) dla (...) Sp. z o.o. w N. w okresie od 10.04.2001 r. do 19.05.2002 r. na kwotę 94.098,60,-zł. Faktury sprzedaży VAT wystawione przez (...) dla SK K. S. (1) za okres od 04.07.2001 r. do 02.08.2001 r. na łaczną kwotę brutto 225.897,40,- zł. Faktury sprzedaży VAT wystawione przez (...) dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) z P. w okresie od 23.03.2001 do 29.03.2001. W komputerze osobistym R. Ś. (1) ujawniono dokumenty opisujące transakcje handlowe w obrocie paliwami pomiędzy (...), (...), (...), (...) , (...), (...), POŚREDNICTWO HANDLOWE- K. Z. (1), HURT- (...) STACJA PALIW – D. K. (1), STACJA OBSŁUGI I PALIW PARKING STRZEŻONY, HUGON tj. faktury, rachunki, zestawienia należności, zobowiązań, raporty kasowe, zestawienia kontrahentów, zestawienia numerów kont bankowych. Również w komputerze osobistym T. S. na twardym dysku ujawniono dokumenty opisujące transakcje w obrocie handlu paliwami przez firmy: (...), (...), (...), (...), LOTOS, TOR OIL, (...) i inne. Na twardym dysku Samsung Sv 306 sH obok faktur sprzedaży przez Sp. (...) dla różnych podmiotów ujawniono także przelewy bankowe, opisujące zlecenia wypłaty przez (...) na rzecz (...) M. W. (1). Na powyższych komputerach tworzone były dokumenty firm (...). H. K. Z., które stanowią dowód, iż to R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (1) w rzeczywistości je sporządzali i drukowali, a następnie przedkładali je do podpisu innym osobom.

Za całkowicie wiarygodne uznano złożone w postepowaniu przygotowawczym wyjaśnienia zmarłych R. K. i D. P., D. P. słuchany przed sądem starał się zminimalizować swe zawinienia jak i zawinienie R. i M. M., a co sąd potraktował w świetle wyjaśnień ze śledztwa jako przyjętą linię obrony. Sporządzone w postepowaniu przygotowawczym opinie dotyczące R. K., biegłych psychiatrów przesłuchano również przed Sądem, pozwalają depozycje tegoż zmarłego podejrzanego uznać za wiarygodny dowód.

Jako wiarygodne, zgodne z poczynionymi ustaleniami faktycznymi oraz przyjętą przez Sąd kwalifikacją prawną co do poszczególnych osób Sąd uznał wyjaśnienia K. H., L. A., W. G. i E. M.. Ww. w obszernych wyjaśnieniach dokładnie opisywali swoją rolę w przestępczym procederze, co prawda nie przyznawali się do niektórych zarzutów jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa czy „prania brudnych pieniędzy” jednakże składane przez nich wyjaśnienia potwierdzają tak ich sprawstwo jak i oskarżonych T. S., R. Ś., M. i R. M. w postaci przyjętej w ogłoszonym wyrok. Wiarygodność i szczerość depozycji K. H. (1) umacnia to, iż słuchany przed Sądem, po odczytywaniu wyjaśnień składanych w śledztwie sam wskazywał, w których fragmentach mówił nieprawdę oraz dlaczego tak wówczas czynił, podkreślając iż sledczy nie wpływali w żaden sposób na swobodę jego wypowiedzi. Wyżej przedstawiony materiał dowodowy tak pochodzący z osobowych jak i nieosobowych źródeł dowodowych oceniany całościowo w sposób niebudzący wątpliwości wykazał sprawstwo nieprzyznających się do winy T. S., R. Ś., M, i R. M.. Z wyjaśnień ww. oskarżonych za wiarygodne sąd uznał tylko te ich depozycje, które są zgodne z poczynionymi ustaleniami faktycznymi, w pozostałym zakresie wyjaśnieniom tym nie przyznano waloru wiarygodności, uznając je li tylko za przyjęta linię obrony mającą uchronić ich od poniesienia odpowiedzialności karnej. Co do zarzutów oskarżonych T. S. i R. Ś. dotyczących czynności okazywania świadkom i współpodejrzanym tablic poglądowych Sąd wypowiedział się powyżej. Nie może ostać zarzut T. S., R. Ś., R. M. i M. M., że zostali pomówieni przez inne osoby. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 22/05/1984r. sygn. akt. IV KR 122/84 ( OSNPG 1984/11/01 ) - „ Pomówienie współpodejrzanego ( współoskarżonego ) jest dowodem specyficznym podlegający specjalnie wnikliwej i ostrożnej ocenie. Można taki dowód uznać za pełnowartościowy o ile spełnia on określone warunki a więc jest konsekwentny, logiczny, zgodny z logiką wypadków i znajduje potwierdzenie w innych dowodach bezpośrednich lub pośrednich. Ponadto każdorazowo należy zbadać właściwości charakteru osoby pomawiającej a w szczególności zwrócić uwagę na to, czy osoba taka nie ma określonego interesu procesowego lub osobistego w obciążaniu współpodejrzanego lub współoskarżonego. Za warunek sine qua non dla nadania pomówieniu waloru pełnowartościowego dowodu jest również stwierdzenie, że osoba od której pochodzi pomówienie miała pełna swobodę wypowiedzi". Podobne stanowisko zajmowane było również w innych orzeczeniach Sądu Najwyższego i jedynie tytułem przykładu można wskazać:

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia ll/09/1984r. sygn. akt. IV KR 141/84 „Zgodnie zarówno z teorią jak i praktyką sądową pomówienie może być dowodem winy, jednakże jest to dowód wymagający szczególnie wnikliwej oceny zwłaszcza gdy pomówienie takie zostało następnie zmienione lub odwołane. Sąd rozpoznający daną sprawę ma obowiązek każdorazowego zbadania czy pomówienie wytrzymuje krytykę z punktu widzenia doświadczenia życiowego i logiki, czy jest konsekwentne, a jeżeli jest zmienione, to dlaczego pomimo tego - można mu nadać walor wiarygodności, czy osoba, od której pochodzi takie pomówienie nie miała interesu osobistego lub procesowego w szkodzeniu współoskarżonemu ( np. rozkładanie winy ) i wreszcie, czy pomówienie znajduje potwierdzenie w innych dowodach bezpośrednich lub pośrednich." Kolejnym z orzeczeń, które wywarło wpływ na obowiązującą praktykę sądów powszechnych jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 października 1998 r. wydany w sprawie zawisłej pod sygn. akt: II AKa 187/98, gdzie w sposób jednoznaczny wyartykułowano reguły, którymi powinno się kierować przy ocenie takiego dowodu z tzw. pomówienia. J. wskazano w treści ww. orzeczenia, „kontrola dowodu z wyjaśnień współoskarżonego (w praktyce zwanych "pomówieniami", niezbyt trafnie ze względu na analogię z jedną z form przestępczego zniesławienia), a zresztą każdego dowodu osobowego, polega na sprawdzeniu, czy:

(I) informacje tak uzyskane są przyznane przez pomówionego,

(II) są potwierdzone innymi dowodami, choćby w części

(III) są spontaniczne, złożone wkrótce po przeżyciu objętych nimi zaszłości, czy też po upływie czasu umożliwiającego uknucie intrygi,

(IV) pochodzą od osoby bezstronnej, czy też zainteresowanej obciążeniem pomówionego,

(V) są konsekwentne i zgodne co do zasady oraz szczegółów w kolejnych relacjach składanych w różnych fazach postępowania, czy też zawierają informacje sprzeczne, wzajemnie się wykluczające bądź inne niekonsekwencje,

(VI) pochodzą od osoby nieposzlakowanej czy też przestępcy, zwłaszcza obeznanego z mechanizmami procesu karnego,

(VII) udzielający informacji sam siebie również obciąża, czy też tylko przerzuca odpowiedzialność na inną osobę, by siebie uchronić przed odpowiedzialnością. (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 października 1998 r., sygn. akt: II AKa 187/98, KZS1998/11/37, Lex 35269).

Oceniane tak całościowo jak i indywidulanie wyjaśnienia R. K., D. P., K. H., L. A., W. G. i E. M. spełniają powyższe kryteria.

Żadna z osób oskarżonych nie miała zniesionej ani w znacznym stopniu ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia swoich zachowań i pokierowania swoim postępowaniem. Wszyscy oskarżeni są osobami dorosłymi, którzy powinni zdawać sobie sprawę ze znaczenia i konsekwencji swoich czynów oraz obowiązujących norm prawnych i moralnych. Nie działali także pod wpływem przymusu i nie zaszła żadna z okoliczności, która mogłaby wyłączyć ich winę.

J. wskazano powyżej Sąd nie znalazł podstaw by kwestionować rzetelność (...) z L. jak i wartości dowodowej wydanych przez tą instytucję specjalistyczną w postępowaniu opinii. Należy wskazać, iż ww. opinie sporządzone zostały przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, stąd też znano je za w pełni wiarygodne. Treść opinii nie budzi żadnych wątpliwości Sądu, tak z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania, jak i z racji ugruntowanych reguł doświadczenia życiowego, a ponadto, konkluzje zamieszczone w ich treści w sposób wyczerpujący udzielają odpowiedzi na pytania postawione w tezie dowodowej. Analizując je stwierdzić należało, że są one szczegółowe i wyjaśniają podstawy sformułowania przez biegłych przyjętych tam wniosków. Sąd nie stwierdził, aby istniały jakiekolwiek podstawy by kwestionować wartość dowodową tychże opinii.

Powołani przez Sąd biegli (...) w L. dokonali ponownego wyliczenia wysokości nieodprowadzonego podatku akcyzowego przez oskarżonych M. M., R. M., L. A., T. S., R. Ś., K. H. i W. G. w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.

Z ustaleń biegłych wynika, iż zobowiązanie w podatku akcyzowym za okres od listopada 2001 r. do czerwca 2002 r. od działalności gospodarczej prowadzonej przez T. S., R. Ś., K. H. wynosi łącznie 9.559.325,- zł. W akcie oskarżenia natomiast łączną kwotę uszczuplenia w podatku akcyzowym przez w.w. wskazano kwotę 9.167.733,- zł. W ocenie Sądu jako ostateczną kwotę uszczuplenia podatku akcyzowego przez osoby fizyczne prowadzące niezarejestrowaną działalność gospodarczą T. S., R. Ś., K. H. należy przyjąć kwotę ustaloną przez (...), a nie wskazaną w akcie oskarżenia wynikającą z omyłki rachunkowej . Zwrócić należy jednak uwagę, iż w akcie oskarżenia użyto sformułowania „ przejęli kwotę nie mniejszą niż”, zatem wyliczona przez (...) wyższa kwota uszczuplenia podatku akcyzowego mieści się w ramach oskarżenia. Biegli z (...) potwierdzili prawidłowość przyjęcia przez (...) a później przez Urząd Celny, że T. S., R. Ś., K. H. prowadzili niezarejestrowaną indywidualną działalność gospodarczą ( faktycznie posługując się firmami (...) K. Z. (1) ) i wyliczyli, iż:

T. S. uszczuplił podatek akcyzowy w kwocie 4.248.590,- zł.

R. Ś. w kwocie 4.248.590,- zł.

K. H.-H. – w kwocie 1.062.145,- zł.

Instytucja współsprawstwa w prawie karnym, karnym skarbowym oraz treść art. 9§3 k.k.s. nakazywały ww. oskarżonym przypisać sprawstwo za całą ww. ustalona kwotę. Natomiast w odniesieniu do działalności prowadzonej przez (...) kwota akcyzy naliczona dla tej firmy wynosiła za okres od listopada 2001 do kwietnia 2002 r. - 2.104.802,- zł., z której to kwoty za paliwo nabyte od sp. z o.o. (...) wynosiła 1.926.169,- zł.

Kwota akcyzy naliczona dla TOR OIL od sprzedanego paliwa za kwotę 4.972.228,- zł. (za okres od listopada 2001 r. do kwietnia 2002 r.) obejmowała paliwo nabyte od firmy (...) i wynosiła 3.860.991,- zł. Biegli z (...) potwierdzili prawidłowość wyliczenia wskazanego w akcie oskarżenia w zarzutach stawianych R. M., M. M. uszczuplenia w podatku akcyzowym w łącznej kwocie 7.077.030,- zł. i L. A. (prezesowi TOR OIL) w kwocie 4.972.228,- zł.

Następujące podmioty gospodarczych tj. (...) K. Z. (1), (...) R. K. (1), (...) Sp. z o.o. niewątpliwie prowadziły fikcyjną działalność polegającą jedynie na tworzeniu dokumentów handlowych obrotu paliwem bez fizycznych dostaw. Na fakturach zakupu i sprzedaży zapis o treści: akcyza zawarta w cenie sprzedaży” informował o wypełnieniu obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wprowadzonego paliwa do obrotu handlowego. Postępowania kontrolne wykazały, że żaden z podmiotów nie był podatnikiem podatku akcyzowego i tego podatku nie uiszczał. Dokumentacja w/w firm nie odzwierciedlała stanu rzeczywistego. Takie stanowisko zajęły również organy skarbowe, które firmy (...) uznano za fikcyjne, gdzie dokumenty nie potwierdzały zdarzeń gospodarczych, w związku z czy uchyliły decyzje wydane wcześniej zobowiązujące te podmioty gospodarcze do zapłaty podatku akcyzowego, co nie wyklucza jednak odpowiedzialności karnej konkretnych osób fizycznych z tego tytułu. Przeprowadzona kontrola w firmie (...) wykazała, że firma dokonywała zakupów paliwa bez akcyzy, paliwo wprowadzone do obrotu zostało pozyskane z innego źródła, niż wynikało to z wystawionych faktur: ― dokonywane zakupy z firmy (...) Sp. z o.o. pochodziły z zakupów od fikcyjnych firm (...), ― dokonywane zakupy z firm: BETA J. N. (1), (...) G. O., ZET M. D. (3), (...) L. A. (1), AR’ (...) Sp. z o. o. była fikcyjna. Przeprowadzona kontrola w (...) Sp. z o.o. wykazała, że firma dokonywała zakupów paliwa bez akcyzy z takich firm jak: (...) Sp. z o.o., (...), LOTOS i TANK. Podatek VAT został naliczony przez organy skarbowy po wykazaniu, że transakcje z firmą (...) Sp. z o.o. przekroczyły dwukrotną wartość kapitału zakładowego, co w świetle KSH wymagało uchwały wspólników. Wobec braku stosownych uchwał uznano transakcje zakupu za nieważne nie dające prawa odliczenia podatku VAT od tych zakupów. Przeprowadzone kontrole w firmie Hurt – (...) Stacja Paliw D. C. (2) M. wykazały fikcyjność faktur wystawionych w 2001 roku w imieniu firm (...). Pojęcie „pustej faktury” odnosi się do sytuacji, w której podatnik wystawił fakturę VAT, która nie odzwierciedlała stanu faktycznego. Odnosi się to do zdarzenia, w którym przedsiębiorca zawarł w dokumencie sprzedaż towarów, która nigdy nie miała miejsca lub wystawił ją na podmiot, który nie jest faktycznym odbiorcą towarów. Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o VAT występowały sprzeczności w stosowaniu art. 33, ust. 1: „W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku”. Podstawą rozbieżności była wątpliwość, czy przepis art. 33 dotyczył tylko faktur dokumentujących rzeczywiście dokonaną sprzedaż, czy też obowiązek zapłaty podatku dotyczył również sytuacji, gdy wystawiona faktura nie potwierdzała rzeczywiście dokonanej sprzedaży, o czym poniżej. „Puste faktury” wg obowiązujących przepisów w latach 2001 – 2003 (przepisy w zakresie zapłaty podatku VAT zmieniły się w 2004 roku) nie były przedmiotem opodatkowania, nie rodziły obowiązku podatkowego ani u wystawcy ani u odbiorcy tej faktury. U wystawcy nie powodowały obowiązku zapłaty podatku VAT i podatku dochodowego. U nabywcy wydatki objęte takimi fakturami nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, a wykazany podatek VAT nie podlegał odliczeniu. Podmioty gospodarcze (...), (...), (...), (...) nie zostały utworzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej i takiej działalności nie prowadziły. Organa skarbowe m.in. K. H. (1), T. S. (1) i R. Ś. (1) uznały słusznie za przedsiębiorców, gdyż to oni prowadzili sprawy handlu paliwami firm (...), (...) W. G. (1) oraz Spółki (...) i podejmowali decyzje w tym zakresie – co odpowiada dyspozycji art. 9§3 k.k.s. Słusznie uznano, że osoby te uczestnicząc w handlu paliwem byli pierwszymi podmiotami, którzy wprowadzili do obrotu produkty podlegające opodatkowaniu, zaś na udokumentowanie ich pochodzenia przedstawiali fikcyjne faktury wystawiane w imieniu firm (...) zatajając rzeczywiste pochodzenie towaru. Obowiązek w podatku akcyzowym powstaje niezależnie od obowiązku podatkowego w podatku VAT. Naliczenie podatku akcyzowego przez organ podatkowy nie powoduje jednocześnie zobowiązania w podatku VAT, zgodnie z podstawową zasadą neutralności i opodatkowania konsumpcji wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Postępowanie karne wykazało, że K. H. (1), T. S. (4) i R. Ś. (1) słusznie uznani zostali przez organa skarbowe za przedsiębiorców, gdyż to oni prowadzili sprawy handlu paliwami firm (...), (...) W. G. (1) oraz Spółki (...) i podejmowali decyzje w tym zakresie. Głównymi działaniami w tym m.in. były:

- pomoc przy rejestracji firmy (...) i firmy (...): rejestracja w Urzędzie Miasta, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,

- sporządzanie dokumentacji firmy (...): wystawianie faktur (sprzedaży, sporządzanie deklaracji, wypełnianie czeków gotówkowych, rejestracja (...) Sp. z o. o. dla której firmy (...) były jedynymi fakturowymi „dostawcami” paliwa,

- wystawianie w imieniu (...) Sp. z o. o. faktur sprzedaży za paliwo na kontrahentów do których paliwo fizycznie trafiało, nawiązywanie kontaktów z odbiorcami paliwa, przyjmowanie zapłat za dostarczone paliwo od ich nabywców.

Firmy (...) prowadziły upozorowaną działalność gospodarczą natomiast działalność K. H. (1), T. S. (1) i R. Ś. (1) zasadnie uznano za działalność spełniająca art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej mającą charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły.

Firmy (...) nie posiadały dowodów zakupu sprzedawanego Spółce (...) paliwa, były więc pierwszymi ogniwami w łańcuchu fikcyjnego, tylko fakturowego handlu paliwem, które „wykreowały” podatek naliczony, który nie został odprowadzony do Skarbu Państwa, a odliczany był przez podmioty w kolejnych etapach kupna sprzedaży tego paliwa, również przez firmy, gdzie dostawa paliwa miała miejsce, w żadnej z kontrolowanych firm, gdzie paliwo docelowo trafiało nie wykazano rozbieżności pomiędzy ilością paliwa dostarczanego (z nieustalonego źródła) z ilościami i rodzajem paliwa wykazywanymi w fakturach sprzedaży wystawianych przez Spółkę (...). Wskazywano jedynie na fikcyjność w zakresie danych sprzedawcy. Oznaczać to może, że kontrahenci otrzymywali paliwo w ilościach zgodnych z ilościami wykazywanymi na fakturach nierzetelnych (nierzetelnych w zakresie danych dotyczących sprzedawcy paliwa) z innych źródeł. Zgodność ilości i rodzaju paliwa dostarczonych kontrahentom z ilościami paliwa wykazywanymi na fakturach sprzedaży ze Spółki (...) wskazuje, że udział oskarżonych w handlu paliwem polegał nie tylko na tworzeniu dokumentacji, ale również na udziale w jego organizacji w porozumieniu z rzeczywistym dostawcą paliwa. Założenie firm (...) miało więc na celu zatajenie prawdziwych dostawców. Faktury stawiane przez te firmy miały na celu upozorowanie źródła paliwa. Wynikający z faktur etap transakcji (...) i (...) był ale tylko w tym sensie, że paliwo nie było dostarczane spółce (...), ponieważ paliwo dostarczane było do kontrahentów spółki (...). Fikcyjność nie polegała również na niedokonywaniu transakcji obrotu paliwem, ale również na dokonywaniu ich innymi podmiotami i w innego rodzaju powiązaniach niż wskazywać na to by mogły preparowane w tym celu faktury sprzedaży. Stwierdzenie przyjęte przez (...) w L., że K. H. (1), T. S. (4) i R. Ś. (3) wprowadzili do obrotu paliwo podlegające opodatkowaniu oznaczało „zalegalizowanie” ich pochodzenia fikcyjnymi fakturami. Powyższe odnosiło się do wskazania, że:

- dostawy paliwa miały miejsce,

- żadne dokumenty i dowody nie wskazywały na uiszczenie podatku akcyzowego, co było potwierdzone wydanymi decyzjami pokontrolnymi,

- spółka (...) występująca na fakturach jako sprzedawca paliwa kontrahentowi (odbiorcy paliwa) była fikcyjna, symulująca działalność gospodarczą,

- K. H. (6), T. S. (4) i R. Ś. (1) zostali uznani jako prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, które formalnie tej działalności gospodarczej nie zarejestrowały (brak wpisu do ewidencji, brak zgłoszenia NIP i REGON). Nie zostali oni uznani jako dostawcy paliwa, ale dokumentacja przez nich tworzona wskazuje na ścisłą współpracę oskarżonych z faktycznym dostawcą. Świadczy o tym zgodność faktycznych dostaw z danymi na fakturach (rodzaj i ilość paliwa) wystawionych przez oskarżonych. Działalność firm (...) opisana jednoznacznie wskazuje na ich fikcyjną działalność (brak zaplecza technicznego, brak bazy transportowej, zawieranie fikcyjnych umów handlowych, w których umieszczano nieprawdziwe informacje). Funkcjonowanie ich polegało na „papierowym obrocie paliwami pomiędzy (...) i (...) oraz (...) i (...). Jednak fikcyjny obrót fakturami nie mógł być przypadkowy, gdyż faktyczne dostawy od kontrahentów miały miejsce co było „dokumentowane” fakturami sprzedaży z firmy (...). Udział K. H., T. S. (4) i R. Ś. (1) w handlu paliwem biegli uznali za realny, choć jako osoby fizyczne również nie posiadały zaplecza technicznego do prowadzenia tego typu działalności. Zgodność danych dotyczących sprzedawanego paliwa na fakturach wystawionej przez (...) Sp. z o. o. i (...) z faktycznymi miłościami paliwa dostarczanymi kontrahentom (nie stwierdzono niezgodności ani przez stronę kupującą, ani przez służby skarbowe dokonujące kontroli w tych jednostkach) świadczy o aktywnym uczestnictwie oskarżonych w czynnościach obrotu paliwem polegającym na:

- nawiązaniu współpracy z faktycznym dostawcą paliwa,

- kierowaniu czynnościami w podmiotach gospodarczych, które firmowały działalność handlu paliwem i wskazywały na inne źródło pochodzenia niezgodne z rzeczywistym: (...), (...), (...),

- wykonywaniu określonych zadań związanych z handlem paliwem: wyszukiwanie kontrahentów, tworzenie dokumentacji, rozliczenia pieniężne z kontrahentami

Podstawą do naliczenia podatku akcyzowego były ilości paliwa wprowadzone do obrotu przy udziale oskarżonych. Z przepisów prawa, o czym będzie również poniżej, nie wynika kolejność podmiotów zobowiązanych do zapłacenia akcyzy. Cechą konstrukcyjną podatku akcyzowego jest jego jednokrotne nałożenie polegające na tym, że dopiero wykazanie, iż podatek akcyzowy został już zapłacony zwalnia z takiego obowiązku podmiot występujący w kolejnej fazie obrotu Warunkiem korzystania przez sprzedawcę wyrobów akcyzowych ze zwolnienia z obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym jest więc wykazanie, iż podatek akcyzowy został zapłacony przez inny podmiot w poprzedniej fazie obrotu. Przeprowadzone kontrole w spółkach generujących fikcyjny obrót oraz w firmach, do których paliwo było dostarczane, które to w swoich ewidencjach ujmowały nierzetelne faktury jako legalny dowód zakupu wykazały, że od paliwa nie był zapłacony podatek akcyzowy.

Ustalony i wykazany łańcuch wystawianych „pustych” faktur pomiędzy firmami (...). (...), (...), (...) jest prawidłowy, a postepowanie sądowe nie dostarczyło dowodów przeciwnych. Nie budzi też wątpliwości, że faktury wystawione przez (...) dla TOR OIL i LOTOS były fikcyjne, natomiast na ich podstawie R. M., M. M. i L. A. wystawili nierzetelne faktury sugerujące, iż wprowadzany jest do sprzedaży ON zamiast, jak było faktycznie, odbarwiony najprawdopodobniej przez G. R., A. S. i P. K. i być może przez inne osoby olej opałowy.

P. przygotowawcze ani sądowe nie zgromadziły jednoznacznych dowodów, pozwalających na ustalenie, iż wszyscy nabywający od firm (...) olej napędowy wiedzieli, jakiego rodzaju i z jakiego źródła pochodzi sprzedawany im ON, dlatego też nikomu nie przedstawiono zarzutów, chociaż zainicjowano w tym kierunku postepowania przygotowawcze, mające na celu ustalenie sprawców kierowniczych tej zorganizowanej grupy przestępczej. Niewątpliwie jedną z takich osób był P. K. ale tylko w zakresie części sprzedanego, wyprodukowanego przez niego paliwa - pokryciem tego źródła sprzedaży były na pewno faktury wystawione przez oskarżonych Ś., (...) i H.-H. dla (...). Z przeprowadzonych postepowań przygotowawczego i sądowego jednoznacznie wynika, iż główną rolę w procederze wystawiania fikcyjnych faktur odgrywali oskarżeni T. S., R. Ś. i K. H., który to jednak chociaż był prezesem firmy (...), nie był jednak osobą mającą decydujące zdanie lecz jedynie akceptującą wskazaną mu przez T. S. i R. Ś. rolą. Wprawdzie oskarżeni T. S. i R. Ś. próbowali przerzucić całą odpowiedzialność za wystawianie fikcyjnych faktur na K. H., to jednak ten ostatni w postepowaniu złożył obszerne wyjaśnienia, potwierdzone innymi dowodami, w których ujawnił mechanizm i działanie osób oskarżonych w rozpoznawanej sprawie, i to wyjaśnienia złożone przez K. H., w których nie umniejsza swojej roli są wiarygodne i potwierdzone zgromadzonymi dowodami w sprawie. K. H. jest głównie artystą – muzykiem, a nie biznesmenem i firmowanie spółki, którą faktycznie nie musiałby zarządzać było dla niego świetną okazją do dorobienia pieniędzy, których swoją muzyką by nie zarobił. Takiej osoby też potrzebowali oskarżeni T. S. i R. Ś., którzy wiedząc, iż prowadzona przez nich działalność będzie niezgodna z prawem potrzebowali osoby, która ewentualnie przejmie na siebie całą odpowiedzialność karną-skarbową. Dlatego też powierzyli K. H.-H. tytularną funkcję prezesa w spółce (...), chociaż w rzeczywistości to oni podejmowali kluczowe decyzje, w tym jakie faktury, przez jaką i na jaką firmę mają być wystawione oraz jakie ilości paliwa mają na nich figurować. Do czasu poznania R. M. firma (...) wystawiała faktury i zajmowała się także wprowadzaniem do obrotu odbarwionego oleju opałowego jako oleju napędowego, pochodzącego z różnych źródeł, w tym od G. R. i A. S.. W ramach rozliczenia otrzymywała też odbarwiony OO, który na podstawie nieustalonych faktur wprowadzała do obrotu gospodarczego jako ON. Powyższe wynika z wyjaśnień K. H.. Przed poznaniem R. M. wystawiali oni także fikcyjne faktury i takimi są faktury wystawione przez (...) dla K. S., który potwierdził, że paliwo brał z (...) a faktury na nie dostawał z firmy (...). Niewątpliwie po poznaniu R. M. zaledwie niewielka wskazanego na fakturach paliwa faktycznie była sprzedawana, natomiast 99% faktur wystawionych do TOR OIL i (...) była fikcyjna a paliwo wprowadzane było do obrotu poprzez ww. podmioty gospodarcze.

T. S. (1) w postępowaniu sądowym wyjaśnił, iż przez okres 3 miesięcy od marca do maja 2001 r. w sposób ciągły przebywał w USA, zatem nie mógł uczestniczyć, chociażby w tym okresie w zorganizowanej grupie i popełnić zarzucane jemu przestępstwa. Fakt pobytu za granicą przez okres 3 miesięcy przez T. S. nie zmienia jego odpowiedzialności karnej i ciągłości przypisywanych jemu czynów. Wszak oskarżonym przedstawiono zarzut działania wspólnie i w porozumieniu, a z wyjaśnień K. H. wynika, iż oskarżeni mieli kontakt w tym okresie z T. S. tak mailowy jak i telefoniczny. Nadto w zakresie podrabiania dokumentów czy wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów data widniejąca na tym dokumencie nie musiała być datą podrobienia takiego dokumentu czy jego wystawienia, wszak z materiału dowodowego wynika, iż oskarżeni „produkowali” je niejako „hurtowo” i jednocześnie. Podkreślić należy, że faktury podpisywane były hurtowo. Sposób działania spółki, podział zysków i rola poszczególnych osób była ustalona i nieobecność któregokolwiek z oskarżonych w tym czasie w kraju nie wpływała na działalność pozostałych. Cały proceder wystawiania faktur i sprzedaży paliwa, która odbywała się pomiędzy producentem niepełnowartościowego paliwa a odbiorcą, odbywał się w ustalonym toku, a zyskami oskarżeni dzielili się między sobą w ustalony sposób. Decyzje w zakresie prowadzenia spółek zapadały ustnie, mogły też być konsultowane telefonicznie, a faktur T. S. nie podpisywał osobiście, jako osoba uprawniona, co tylko potwierdza, że jego czasowa nieobecność nie miała wpływu na działalność współdziałających oskarżonych. Odnosząc się do zarzutów oskarżonego T. S. (1), iż co do podrobienia faktur i innych dokumentów prokurator umorzył śledztwo /vide k. 7035 i następne/ i nie zostało ono na nowo podjęte, wskazać należy, iż w ww. zakresie postepowanie umorzona na etapie postepowania in rem i prokurator był uprawniony do jego podjęcia w każdym czasie /do przedawnienia/, co prawda w aktach sprawy brak postanowienia o podjęciu umorzonego postępowania w ww. zakresie, jednakże zostało to konwalidowane poprzez wydanie postanowienia o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów a następnie skierowanie a.o. w przedmiotowej sprawie. Nadto zarzut przedstawiony m.in. oskarżonemu T. (...) obejmuje również inne podrobione dokumenty niż objęte ww. postanowieniem o umorzeniu śledztwa. Oskarżeni T. S. i R. Ś. zaprzeczyli także aby to oni mieli związek z wystawianiem i użyciem fikcyjnych faktur. Jest to jednak przyjęta przez nich linia obrony, bowiem to oskarżeni Ś. i (...) przygotowywali fikcyjne faktury, czego dowodem są zapisy na zabezpieczonych, należących do nich i wspólnie użytkowanych nośnikach informatycznych. Niektóre z faktur, po wydrukowaniu z komputera przez oskarżonych Ś., (...) i H.-H., były podpisane przez W. G., R. K., nieustalone osoby, w stosunku do których postepowanie karne umorzono lub przez K. H.. Nie można też wykluczyć, iż faktury podpisane parafą podpisali sami Ś. lub (...).

J. wynika z materiału dowodowego oskarżeni T. S., R. Ś., K. H., R. M., M. M., L. A. i W. G. nie dysponowali transportem ani fizycznie nie dostarczali paliwa w łańcuchu podmiotów gospodarczych: (...), (...), (...), PHU (...) i inne wskazane w akcie oskarżenia. Ustalono, że odbarwiony olej opałowy był dostarczany bezpośrednio od nielegalnego producenta do firm wskazanych przez M. M. i R. M., zatem wystawione i przyjęte przez oskarżonych faktury były fikcyjne i miały na celu jedynie wykazanie przed organami skarbowymi, że doszło do faktycznej sprzedaży ON, a przede wszystkim wskazanie na fakturach, że podatek akcyzowy został odprowadzony do Skarbu Państwa, podczas gdy w rzeczywistości przejęła go zorganizowana grupa.

Istotnym problemem w niniejszej sprawie było ustalenie producenta nielegalnie produkowanego paliwa, który według wówczas obowiązujących przepisów był zobowiązany do odprowadzenia podatku akcyzowego lub ostatni, ustalony podmiot gospodarczy (lub osoby fizyczne) wprowadzający do obrotu nielegalne paliwo bez odprowadzenia podatku akcyzowego. Urząd Kontroli Skarbowej w swoim postepowaniu nie ustalił jednoznacznie producenta nielegalnego paliwa, dlatego tez obciążył podatkiem akcyzowym ostatni ustalony podmiot, wprowadzający je do obrotu gospodarczego, którymi byli oskarżeni T. S., R. Ś. i K. H. jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz TOR OIL i LOTOS. Takie ustalenia poczynił w oparciu o wyjaśnienia samych oskarżonych, którzy twierdzili, że faktycznie wprowadzili do obrotu paliwo a (...) udowodnił im, że takiego paliwa nie nabyli legalnie. Prawidłowość takiego ustalenia potwierdzili także biegli z (...) w L.. W toku śledztwa ustalono co najmniej 3 źródła pochodzenia nielegalnego paliwa – z (...), (...) i od nieustalonych jeszcze osób, u których R. M. mógł bezpośrednio nabywać paliwo.

W konsekwencji, w parciu o powyższe ustalenia faktyczne i ocenę materiału dowodowego, Sąd przy zastosowaniu art. 4§1 k.k., stosując wobec oskarżonych ustawę względniejszą:

W pkt I wyroku, przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na mocy art. 414§1 k.k. w zw. z art. 17§1 pkt 6 k.p.k. umarzył postępowanie karne co do czynów zarzucanych w punktach III, IV, IX, XI, XIV, XVII, XXI aktu oskarżenia – bezspornym było, iż zaszła co do ww. zarzutów z art. 258§1 k.k., art. 77 ustawy o rachunkowości i z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ujemna przesłanka procesowa w postaci przedawnienia karalności, o takie też rozstrzygnięcie co do ww. czynów wnosił też prokurator .

Należy w tym miejscu podkreślić, iż termin przedawnienia czy to przestępstwa powszechnego czy karno-skarbowego odnosi się do jego integralnej całości, mimo że różne są terminy przedawnienia poszczególnych typów przestępstw, które obejmuje kumulatywna kwalifikacja prawna. Przedmiotem przedawnienia jest czyn, a nie kwalifikacja prawna. Niezależnie od tego, ile przepisów ustawy karnej tworzy kumulatywną kwalifikację czynu będącego przedmiotem postępowania, to jako ten sam czyn może on stanowić tylko jedno przestępstwo (art. 11 § 1 k.k.). Skoro tak, to termin przedawnienia karalności odnosi się do przestępstwa w jego integralnej całości, mimo, że różne są terminy przedawnienia poszczególnych typów przestępstw, które obejmuje kumulatywna kwalifikacja. Sprawca, który w warunkach z art. 11 § 2 k.k. czy art. 7§1 k.k.s. wyczerpuje swoim zachowaniem znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy, nie realizuje znamion wielu przestępstw, lecz popełnia jeden czyn, odpowiadający przestępstwu stypizowanemu przez zbiegające się przepisy, które wchodząc w skład kumulatywnej kwalifikacji, tracą swoją samodzielność. Utworzony w ten sposób "nowy" typ przestępstwa zagrożony jest karą, której granice wyznacza ustawowe zagrożenie przepisu przewidującego najsurowszą karę. W dalszej konsekwencji, kara ta staje się też wyznacznikiem terminu przedawnienia, które ustawodawca w przepisie art. 101 § 1 k.k. wiąże z zagrożeniem karą. Stąd też, jeżeli upływ terminu przedawnienia, właściwego dla przestępstwa określonego w przepisie wchodzącym w skład kumulatywnej kwalifikacji prawnej nie dotyczy przepisu, który w myśl art. 11 § 3 k.k. stanowi podstawę wymiaru kary, to pozostaje on bez znaczenia dla odpowiedzialności oskarżonego i nie kształtuje podstawy prawej skazania

W punkcie II wyroku oskarżonego E. M. (1) uniewinniono od popełnienia czynu zarzucanego w punkcie XX aktu oskarżenia o czym poniżej w rozważaniach co do znamion przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

W punkcie III wyroku w granicach czynów zarzucanych oskarżonym R. M. (1) i M. M. (1) w punktach I i II aktu oskarżenia ustalił, iż oskarżeni ci dopuścili się 3 czynów zabronionych i tak:

1/ przy zastosowaniu art. 2§2 k.k.s. i art. 4§1 k.k. ustalając, iż w okresie od 1 listopada 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 G., G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć, działając wspólnie i porozumieniu oraz z T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), L. A. (1), W. G. (1), M. W. (1), a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, tworzących fikcyjną dokumentację finansowo – w tym w postaci fikcyjnych faktur VAT potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w tym zajmując się sprawami gospodarczymi (...) Sp. z o.o. i (...) Lotos M. M. (1) wystawiając i posługując się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT dotyczącymi zakupu i odsprzedaży produktów ropopochodnych, w tym oleju napędowego i etyliny, uchylili się od opodatkowania nie wskazując właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu transakcji pomiędzy (...) Sp. z o.o. a (...) Sp. z o.o. , Cetan z (...) Lotos M. M. (1) i Tor O. Sp. z o.o, (...) Lotos M. M. (1) a (...) Sp. z o.o., A. z (...) Sp. z o.o., Tank z (...) Sp. z o.o. przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie 7.077.030,00 złotych tj. czynu z art. 54§1 k.k.s. w zb. z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 9§1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 20§2 k.k.s,. i na mocy art. 17 §1 pkt 6 kpk w zw. art. 414§1 k.p.k. w zw. z art. 113 §1 kks w zw. z art. 54§1 kks. w zw. z art. 44 §1 pkt 1 k.k.s. i art. 44§5 k.k.s. umarzył postępowanie karne w odniesieniu do ww. czynu z uwagi na przedawnienie karalności;

2/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznał oskarżonych za winnych tego, że w okresie od maja 2000 roku do 30 czerwca 2002 roku w G., G. i T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych, w tym polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu oraz T. S. (1), R. Ś. (1) K. H. (1), L. A. (1), W. G. (1) a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, w tym m.in. w ramach podmiotów (...) Sp. z o.o. , (...) Lotos M. M. (1), (...) Sp. z o.oo., PHU (...), A. Z. K. (1), Tank Sp.j., Cetan J. K. (1) wystawili i posłużyli się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT tj. fakturami które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących transakcji produktami ropopochodnymi, czyn ten zakwalifikował jako występek z art. 271§1 i 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i za to na mocy art. 271§3 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. skazał:

- oskarżonego R. M. (1) na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 300 (słownie: trzysta) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 100 (słownie: sto) złotych

- oskarżonego M. M. (1) na karę 8 (słownie: ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (słownie: sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 100 (słownie: sto) złotych;

3/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznał oskarżonych za winnych tego, że w okresie nie wcześniej niż w marcu 2002 roku do 26 kwietnia 2002 roku w T., działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili I. M. (1) i S. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.254,42 zł na szkodę I. M. (1) i w kwocie 11.163,18 zł. na szkodę S. M. (2) poprzez wprowadzenie w błąd ww. pokrzywdzonych co do jakości sprzedanego im oleju napędowego, który był niepełnowartościowym paliwem, nieodpowiadającym normom, czyn ten zakwalifikował jako występek z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 286§1 k.k. skazał:

- oskarżonego R. M. (1) na karę 6 (słownie: sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 100 (słownie: sto) złotych

- oskarżonego M. M. (1) na karę 6 (słownie: sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 100 (słownie: sto) złotych;

W punkcie IV wyroku przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 85 k.k., art. 86§1 i 2 k.k. połączył orzeczone w punkcie III 2/ i III 3/ wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny i wymierzył w ich miejsce oskarżonemu R. M. (1) karę łączną roku i 9 (słownie: dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 320 (słownie: trzysta dwadzieścia) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 (słownie: sto) złotych, oskarżonemu M. M. (1) karę łączną roku pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 120 (słownie: sto dwadzieścia) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 (słownie: sto) złotych;

W punkcie V wyroku w ramach czynów zarzucanych oskarżonym R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (1) w punktach VII, VIII i X aktu oskarżenia ustalił iż oskarżeni dopuścili się 2 czynów zabronionych i tak:

1/ przy zastosowaniu art. 2§2 k.k.s. i art. 4§1 k.k. ustalając, iż w okresie od 1 listopada 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 G., G., T. i innych miejscowościach w Polsce, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, działając wspólnie i porozumieniu oraz R. M. (1), M. M. (1), L. A. (1), W. G. (1), M. W. (1), a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, tworzącymi fikcyjną dokumentację finansowo - księgową w tym fikcyjnych faktur VAT potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w tym zajmując się sprawami gospodarczymi PHU (...), B. R. K. (1) i (...) Sp z o.o. wystawiając i posługując się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT dotyczącymi zakupu i odsprzedaży produktów ropopochodnych, w tym oleju napędowego i etyliny, uchylili się od opodatkowania nie wskazując właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu transakcji pomiędzy m.in. B. R. K. (1) z (...) Sp. z o.o., P.H.U. (...) z (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. z W. M. W. (1), (...) Sp. z o.o. z (...) Sp. z o.o., B. R. K. (2) z Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1), B. R. K. (1) z (...), z P.H.U (...), z (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. z T. Ł. (1), L. B. (1) Stacje Paliw s.c. przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie 15.346.485,00 zł tj. czynu z art. 54§1 k.k.s. w zb. z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 9§1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 20§2 k.k.s. na mocy art. 17 §1 pkt 6 kpk w zw. art. 414§1 k.p.k. w zw. z art. 113 §1 kks w zw. z art. 54§1 kks. w zw. z art. 44 §1 pkt 1 k.k.s. i art. 44§5 k.k.s. umorzył postępowanie karne w odniesieniu do ww. czynu z uwagi na przedawnienie karalności

2/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznał oskarżonych za winnych tego, że w okresie od 26 lutego 2001 roku do 30 czerwca 2002 roku w G., G. i T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych, w tym polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu oraz M. M. (1), R. M. (1), L. A. (1), W. G. (1), D. K. (1), M. W. (1) a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi m.in. między podmiotami (...) Sp. z o.o., (...) Lotos M. M. (1), (...) Sp. z o.o., PHU (...), B. R. K. (1), W. M. W. (1) (...). H., T. Ł. (1), L. B. (1) Stacja Paliw s.c., E. Sp. z o.o, Hurt – (...) Stacja Paliw D. K. (1), (...) Sp zo.o., S.K. (...), A. R. W., P.H.U. (...), A. M. W. (2), (...) z o.o., (...) Sp. z o.o. wystawili i posłużyli się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT tj. fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących transakcji produktami ropopochodnymi w tym: olejem napędowym i etyliną, komponentami, olejem opalowy i olejem maszynowym oraz użyli jako autentyczne podrobione faktury VAT wystawione rzekomo przez (...) K. Z. (1) dla Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) - opisanymi w zarzucie X aktu oskarżenia i podrobione w sposób opisany w tym zarzucie oraz użyli jako autentyczne podrobione faktury VAT:

- z dnia 10.04.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 26.04.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 04.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) K. licz R. dla (...) sp. z o.o.

- z dniu 09.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) K. licz R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 10.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 14.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 19.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 01.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 05.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 16.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 26.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.03.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 04.04.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 05.04.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dniu 04.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 14.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 14.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 22.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 22.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.05.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 05.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 05.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 07.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 08.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 08.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 08.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 09.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 11.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 12.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 13.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 13.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 15.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 16.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 18.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 19.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 20.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 20.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 21.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 27.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 27.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 29.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 29.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 30.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 02.07.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 03.07.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 04.07.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 07.07.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) sp. z o.o.

- z dnia 11.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 12.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 13.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 14.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 16.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 20.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 21.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 23.06.2001 r. fakturę VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 25.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 26.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 27.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 28.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 29.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 29.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 30.06.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 25.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 11.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 14.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 17.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawioną przez (...) R. dla (...) M. W. (1)

- z dnia 20.12.2001 r. faktura VAT (...) wystawione przez (...) R. dla (...) M. W. (1) i podrobione przez K. H. (1) poprzez nakreślenie przez ww na ww. fakturach VAT podpisu R. K. (1), ustalił dodatkowo, iż faktury VAT wymienione w opisie czynu X aktu oskarżenia wystawione przez B. K. R. dla Hurt (...) Stacja Paliw D. K. (1) nie zostały podrobione – zostały wydrukowane na kartkach papieru gdzie uprzednio został naniesiony podpis przez R. K. (1) - a poświadczały nieprawdę albowiem potwierdzały zdarzenia gospodarcze, które nie zaistniały, czyn ten zakwalifikował jako występek z art. 271§1 i 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zb. z art. 270§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i za to na mocy art. 271§3 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. skazał:

- oskarżonego R. Ś. (1) na karę roku i 8 (słownie: ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 300 (słownie: trzysta) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych

- oskarżonego T. S. (1) na karę roku i 8 (słownie: ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 300 (słownie: trzysta) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych

- oskarżonego K. H. (1) na karę roku i 4 (słownie: czterech) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych;

W punkcie VI wyroku w ramach czynów zarzucanych oskarżonemu L. A. (1) w punktach XII i XIII aktu oskarżenia ustalił iż oskarżony dopuścił się 2 czynów zabronionych i tak:

1/ przy zastosowaniu art. 2§2 k.k.s. i art. 4§1 k.k. ustalił iż w okresie od 1 listopada 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 G., G., T., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, działając wspólnie i porozumieniu z R. M. (1), M. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), W. G. (1) a nadto z innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i wytwarzaniem produktów ropopochodnych, tworzących fikcyjną dokumentację finansowo –w tym fikcyjnych faktur VAT potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w tym jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o. posługując się fikcyjnymi fakturami VAT dotyczącymi zakupu i odsprzedaży produktów ropopochodnych, uchylił się od opodatkowania nie wskazując właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu transakcji pomiędzy (...) Sp. z o.o. a (...) Sp. z o.o., A. z (...) Sp. z o.o., Tank z (...) Sp. z o.o. przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie 4.972.288 zł tj. czynu z art. 54§1 k.k.s. w zb. z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 9§1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 20§2 k.k.s. na mocy art. 17 §1 pkt 6 k.p.k. w zw. art. 414§1 k.p.k. w zw. z art. 113 §1 k.k.s. w zw. z art. 54§1 k.k.s.. w zw. z art. 44 §1 pkt 1 k.k.s. i art. 44§5 k.k.s. umorzył postępowanie karne w odniesieniu do ww. czynu z uwagi na przedawnienie karalności;

2/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznał oskarżonego za winnego tego, że w okresie od czerwca 2001 roku do 30 czerwca 2002 roku w G., G. i T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych, w tym polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu z M. M. (1), R. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), W. G. (1), a nadto innymi ustalonymi osobami, poprzez stworzona konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, w ramach podmiotów m.in. (...) Sp. z o.o., (...) Lotos M. M. (1), (...) Sp. z o.o., A. i Tank, w tym jako prezes zarządu Tor (...) Sp z o.o. wystawił i posłużył się wystawionymi fikcyjnymi fakturami VAT tj. fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących transakcji produktami ropopochodnymi, czyn ten zakwalifikował jako występek z art. 271§1 i 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i za to na mocy art. 271§3 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. skazał oskarżonego na karę roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (słownie: sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych;

W punkcie VII wyroku przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 69 § 1, 2 i 3 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k.. art. 73§2 k.k. wykonanie orzeczonej w stosunku do oskarżonego L. A. (1) w punkcie VI 2/ wyroku karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 (słownie: trzy) lata i oddał oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora sądowego;

W punkcie VIII wyroku w ramach czynów zarzucanych oskarżonemu W. G. (1) w puntach XV i XVI aktu oskarżenia ustalił iż oskarżony dopuścił się dwóch czynów zabronionych :

1/ przy zastosowaniu art. 2§2 k.k.s. i art. 4§1 k.k. ustalił iż w okresie od 1 listopada 2001 roku do marca 2002 G. i T., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, działając wspólnie i porozumieniu z R. M. (1), M. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), L. A. (1) poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, tworzącymi fikcyjną dokumentację finansowo - w tym fikcyjnych faktur VAT potwierdzających przeprowadzenie transakcji, które faktycznie nie miały miejsca, w tym w ramach prowadzonej działalności PHU (...) wystawiając fikcyjne faktury VAT dotyczące obrotu produktami ropopochodnymi, uchylił się od opodatkowania nie wskazując właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu transakcji pomiędzy PHU (...) z (...) Sp. z o.o. przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie 2.812.940,00 zł tj. czynu z art. 54§1 k.k.s. w zb. z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 9§1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 21§2 k.k. w zw. z art. 20§2 k.k.s. na mocy art. 17 §1 pkt 6 k.p.k. w zw. art. 414§1 k.p.k. w zw. z art. 113 §1 k.k.s. w zw. z art. 54§1 k.k.s. w zw. z art. 44 §1 pkt 1 k.k.s. i art. 44§5 k.k.s. umorzył postępowanie karne w odniesieniu do ww. czynu z uwagi na przedawnienie karalności

2/ przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. uznał oskarżonego za winnych tego, że w okresie od października 2001 roku do marca 2002 roku w G. i T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych, w tym polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i porozumieniu z M. M. (1), R. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1), L. A. (1) poprzez stworzoną konstrukcję podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem produktami ropopochodnymi, m.in. w ramach podmiotów (...) Sp. z o.o., (...) Lotos M. M. (1), (...) Sp. z o.o., PHU (...), B. R. K. (1), w tym jako właściciel PHU (...) wystawił dla E. Sp. z .o.o fikcyjne faktury tj. faktury nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących transakcji produktami ropopochodnymi, czyn ten zakwalifikował jako występek z art. 271§1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i za to na mocy art. 271§3 k.k. w zw. z art. 65 k.k. skazał oskarżonego na karę roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (słownie: sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 30 (słownie: trzydzieści) złotych;

Godzi się w tym miejscu wskazać, iż współsprawstwo jest odmianą sprawstwa, która różni się od sprawstwa pojedynczego tym, że zamiar dokonania czynu zabronionego został podjęty przez co najmniej dwie osoby, które - zgodnie z przyjętym podziałem ról - uzgodniły jego wspólną realizację. Istotą współsprawstwa - również z punktu widzenia utrwalonej już linii orzecznictwa Sądu Najwyższego - jest zatem oparte na porozumieniu wspólne działanie co najmniej dwóch osób, z których każda obejmuje swym zamiarem urzeczywistnienie wszystkich przedmiotowych znamion czynu przestępnego. Obiektywnym elementem współsprawstwa jest nie tylko wspólna (w sensie przedmiotowym) realizacja znamion określonej w odpowiednim przepisie tzw. czynności czasownikowej, lecz także taka sytuacja, która charakteryzuje się tym, że czyn jednego współsprawcy stanowi dopełnienie czynu drugiego współsprawcy albo popełnione przestępstwo jest wynikiem czynności przedsięwziętych przez współsprawców w ramach dokonanego przez nich podziału ról w przestępnej akcji. Natomiast subiektywnym elementem, a zarazem warunkiem niezbędnym współsprawstwa jest porozumienie oznaczające nie tylko wzajemne uzgodnienie przez wszystkich współsprawców woli popełnienia przestępstwa, lecz także świadome współdziałanie co najmniej dwóch osób w akcji przestępnej. Porozumienie to jest czynnikiem podmiotowym, który łączy w jedną całość wzajemnie dopełniające się przestępne działania kilku osób, co w konsekwencji pozwala przypisać każdej z nich również i tę czynność sprawczą, którą przedsięwzięła inna osoba współdziałająca świadomie w popełnieniu przestępstwa [zob. wyrok SN z dnia 24 maja 1976 r., Rw 189/76, OSNKW 1976, nr 9, poz. 117]

Pod względem podatkowym faktury objęte aktem oskarżenia dotyczące nabycia, czy sprzedaży pomiędzy kolejnymi podmiotami paliwa nie mogły stanowić podstawy zapisów księgowych, gdyż nie stanowiły rzetelnych dowodów dokumentujących faktycznie zaistniałe zdarzenia gospodarcze. Podkreślić należy, iż faktura vat ma szczególna moc dowodową, jest dokumentem którego zasadniczą funkcją jest udokumentowanie transakcji i jej ujęcie w księgach zarówno sprzedającego i kupującego. Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. M.in. zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. W przypadku zakupu paliwa w kraju podstawą zapisu jest faktura VAT. Jedynie wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być dokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi - §14. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1.  określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

2.  określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczych,

3.  opis operacji oraz jej wartość,

4.  datę dokonania operacji,

5.  podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

6.  stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.

Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane wyżej określone oraz wolne od błędów rachunkowych. Dla potrzeb rozliczeń podatkowych, w tym podatku VAT, istotnym jest, aby czynność podlegająca opodatkowaniu lub zdarzenia wpływające na wysokość dochodu faktycznie zaistniały i były prawidłowo udokumentowane. Opodatkowaniu podlega sprzedaż (dostawa) i odpłatne świadczenie usług (w podatku VAT art.2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Z kolei art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. mówił, iż podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Brak czynności powoduje brak podstawy opodatkowania, a tym samym brak możliwości odliczenia podatku. Uprawnionymi do wystawiania faktur są podmioty istniejące i zarejestrowane jako podatnicy VAT. Tym samym faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Ponadto w przypadku, gdy wystawiono faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane lub potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art.58 i 83 Kodeksu cywilnego – faktury te nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Wymienione przepisy powodują, iż badanie rozliczeń podatkowych obejmuje nie tylko wysokość kwoty podatku naliczonego, lecz również strony formalnej faktury oraz okoliczności, w których doszło do sprzedaży paliwa, a w konsekwencji czy faktura w istocie stwierdza fakt nabycia czy sprzedaży paliwa, a więc czy doszło między stronami wskazanymi w fakturze do rzeczywistej transakcji.

Sąd początkowo w niniejszym postępowaniu nie aprobował przyjętej przez oskarżyciela koncepcji dotyczącej zakwalifikowania nierzetelnej faktury z art. 271 kk. Sąd początkowo stał na stanowisku, w tej jak i innych podobnych sprawach, iż przepis art. 62§2 k.k.s. jako lex specialis wypiera normę art. 271 § l i 3k.k. oraz art. 273 k.k. Sąd opierał się wówczas na stanowisku Sądu Najwyższego zaprezentowanym w uchwale składu 7 sędziów z dnia 30 września 2003 r. (sygn. akt I KZP 22/2003, OSNKW 2003/9-10/75), z którego wynikło, iż faktura nierzetelna, o jakiej mowa w art. 62 § 2 k.k.s., to zarówno faktura nieodzwierciedlająca rzeczywistego przebiegu zdarzenia odnośnie do niektórych tylko jego elementów, przy zaistnieniu jednak samej transakcji, jak i faktura fikcyjna, dokumentująca czynność w ogóle niezaistniałą. W pierwszej sytuacji wchodziła w grę odpowiedzialność z art. 62 § 2 k.k.s., gdyż przepis ten jako lex specialis wypiera normę ogólną, czyli art. 271 § l k.k. Dotychczas w polskim prawie karnym przyjmowano, że kwestię rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy rozwiązywano na trzy sposoby - przez eliminacyjny zbieg przepisów ustawy, kumulatywny zbieg przepisów ustawy oraz idealny zbieg czynów zabronionych, polegający właśnie na rozdzieleniu jednego czynu w rozumieniu ontologicznym na dwa czyny w rozumieniu prawnym i osobnym ukaraniu za nie. Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego zapoczątkowana uchwałą składu siedmiu sędziów z dnia 30 września 2003 r. (I KZP 22/03, OSNKW 2003/9-10/75) wskazywała, że należy dokonywać wyboru jednej z ustaw - Kodeksu karnego lub Kodeksu karnego skarbowego przez pryzmat przepisu szczególnego. Jednakże Sąd Najwyższy w kolejnej uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/12, OSNKW 2013/2/13) odszedł od tego poglądu, uchwalając, że "Reguły wyłączania wielości ocen mają zastosowanie jedynie w wypadku zbiegu przepisów ustawy, natomiast nie stosuje się ich w razie idealnego zbiegu czynów zabronionych, o którym mowa w art. 8 § 1 k.k.s.". Stanowisko to jest obecnie obwiązujące i kontynowane w kolejnych orzeczeniach tak Sądu Najwyższego jak i sądów powszechnych. W postanowieniu z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie KZP 21/12 /OSNKW 2013/2/14/ Sąd Najwyższy, co podziela obecnie sąd rejonowy, przyjął iż w przypadku stosowania konstrukcji tzw. idealnego zbiegu czynów zabronionych, o którym mowa w art. 8 § 1 k.k.s., reguły wyłączania wielości ocen mogą służyć do redukcji kwalifikacji prawnej w ramach normatywnej analizy przeprowadzonej odrębnie dla poszczególnych deliktów (skarbowego i powszechnego) objętych tym zbiegiem, natomiast nie mają już zastosowania do obu kwalifikacji prawnych jako całości. Inaczej rzecz ujmując: reguły wyłączania wielości ocen mają zastosowanie jedynie w wypadku zbiegu przepisów ustawy, natomiast nie stosuje się ich w razie idealnego zbiegu czynów zabronionych, o którym mowa w art. 8 § 1 k.k.s. Powyższe w konsekwencji oznacza, że wykluczone jest, aby przepis Kodeksu karnego skarbowego mógł wyprzeć na zasadzie specjalności lub konsumpcji przepis Kodeksu karnego albo odwrotnie. Tym samym Sąd Najwyższy diametralnie odmienił dotychczasowe swe orzecznictwo. Ww. linia orzecznicza prezentowana była w kolejnych orzeczeniach i tak przykładowo: w wyroku z 29.01.2016r. Sądu Apelacyjny w Katowicach /II AKa 464/15/ uznał, iż ” osoba zobowiązana do wystawienia faktury VAT, o ile potwierdza w niej nierzeczywiste transakcje, czyli tworzy tzw. puste faktury, nie dopuszcza się przestępstwa z art. 270 § 1 k.k., ale przestępstwa fałszu intelektualnego, o jakim mowa w art. 271 § 1 k.k”. Ten sam Sąd w wyroku z 08.08.2014r. /II AKa 200/14/ - „wystawienie nierzetelnej faktury jest przestępstwem skarbowym z art. 62 § 2 k.k.s. stanowiącym lex specialis w stosunku do przepisu art. 271 § 1 k.k., jednakże w myśl przepisu art. 8 § 1 k.k.s. wykluczone jest w takim przypadku wyparcie na zasadzie specjalności przepisu k.k. przez przepis k.k.s. Tym samym konieczne i prawidłowe staje się orzeczenie o winie i karze zarówno za przestępstwo skarbowe z art. 62 § 2 k.k.s., jak i za występek z art. 271 § 1 albo 3 k.k., a następnie wydanie rozstrzygnięć o wykonaniu kar, stosownie do przepisów art. 8 § 2 i 3 k.k.s.” Sąd Najwyższy w postanowieniu z 15.11.2013r. /II KK 295/13/ przyjął na gruncie rozpoznawanej przez siebie sprawy, że „ wystawienie nierzetelnej faktury należy traktować jako czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s., stanowiącego lex specialis w stosunku do przestępstwa z art. 271 § 1 k.k. Wykluczone jest jednak, aby przepis Kodeksu karnego skarbowego mógł wyprzeć na zasadzie specjalności lub konsumpcji przepis Kodeksu karnego albo odwrotnie. To z kolei powoduje, że jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się każdy z tych przepisów (art. 8 § 1 k.k.s.).

Wskazać należy, iż również w orzecznictwie administracyjnym wypracowanym na podstawie poprzedniej ustawie /obowiązującej w dacie czynów/ dotyczącej podatku VAT, przyjmowano /np. I SA/Bd 259/12 wyrok WSA 2012-05-21 w B./, iż jeżeli faktura nie dokumentuje rzeczywistej transakcji pomiędzy podmiotami, to faktury te nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. W wyroku w sprawie I SA/Ka 621/97 NSA w K. / wyrok z 1997-06-06/ stwierdził, iż „kwestionowanie faktur, które stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego, powinno mieć miejsce w razie stwierdzenia ich nierzetelności, a ich elementy formalne wymagane przez art. 32 ustawy z 1993 r. o VAT mają - jak się przyjmuje - znaczenie wyłącznie dowodowe. Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie istnieje zatem wtedy tylko, gdy wystawiona faktura w rzeczywistości nie odpowiada faktowi zdarzenia gospodarczego. W szczególności zaś, gdy zdarzenie gospodarcze w ogóle nie zaistniało, zaistniało w innej niż wskazano dacie lub w rozmiarach innych niż wynika z faktury bądź też zaistniało między innymi, niż to stwierdza faktura, podmiotami gospodarczymi.

Przepis art. 8 k.k.s. przewiduje wyjątek od zasady zakazu multiplikacji przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych przewidzianej w art. 6 § 1 k.k.s. oraz zasady zakazu multiplikacji przestępstw wyrażonej w art. 11 § 1 k.k. w odniesieniu do zbiegu realnego przepisów określających znamiona przestępstwa skarbowego oraz znamiona przestępstwa powszechnego. Z uwagi na treść art. 116 k.k., rozciągającego zastosowanie przepisów części ogólnej kodeksu karnego na inne ustawy przewidujące odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie, wyrażony w art. 8 k.k.s. wyjątek od obu wskazanych wyżej zakazów multiplikacji przestępstwa odnosi się do zbiegu przepisów określających znamiona przestępstwa skarbowego z przepisami określającymi znamiona przestępstwa przewidzianymi w kodeksie karnym, jak i przewidzianymi w innych ustawach. Podstawą zastosowania instytucji idealnego zbiegu czynów karalnych jest stwierdzenie, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z tzw. realnym (rzeczywistym) zbiegiem przepisów ustawy. Oznacza to, że w odniesieniu do rozwiązania przewidzianego w art. 8 k.k.s. znajdują pełne zastosowanie i odgrywają identyczną rolę jak w przypadku kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy przyjmowane powszechnie w prawoznawstwie dyrektywy interpretacyjne nazywane w prawie karnym regułami wyłączania wielości ocen (por. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy..., 2006, s. 128; F. Prusak, W. Świda, Prawo karne skarbowe..., s. 29 i n.; P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym..., s. 378 i n.). Tym samym skuteczne zastosowanie zasady specjalności, subsydiarności lub konsumpcji sprawia, że zachodzący zbieg przepisów określających przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz przepisów określających przestępstwo lub wykroczenie powszechne uznany zostanie za pozorny (w razie zastosowania zasady specjalności) albo za pomijalny (w razie zastosowania zasady subsydiarności lub konsumpcji), czego konsekwencją będzie wykorzystanie tylko jednego z pierwotnie zbiegających się przepisów jako podstawy kwalifikacji prawnej (por. Z. Siwik, Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej..., s. 112 i n.). Jednoznacznie kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy, stwierdzając, że regulacja zawarta w art. 8 k.k.s. określająca "tzw. zbieg idealny przepisów odnosi się do sytuacji, w której przepisy ustawy karnej skarbowej pozostają w zbiegu rzeczywistym, a więc gdy każdy z nich daje się zastosować bez kolizji z zasadami wyłączającymi wielość ocen w prawie karnym", dodając, że regulacja zawarta w art. 8 k.k.s. nie może być zastosowana w sytuacji, gdy zbiegające się przepisy pozostają w zbiegu pozornym (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 sierpnia 2008 r., V KK 76/08, LEX nr 449041). Przepis art. 8 k.k.s. jako szczególna ustawowa dyrektywa interpretacyjna znajduje zastosowanie wyłącznie do przypadków, gdy do tego samego czynu zbiegają się przepisy kodeksu karnego skarbowego i przepisy innej ustawy przewidującej odpowiedzialność karną. Zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego, jeżeli ma charakter rzeczywisty, prowadzi do przyjęcia kumulatywnej kwalifikacji na podstawie art. 7 k.k.s. W wyroku z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie V KK 76/08 Sąd Najwyższy przyjął, a na co powołuje się sąd rejonowy w niniejszej sprawie, iż porównanie treści art. 76 § 1 k.k.s. i art. 286 § 1 k.k. prowadzi do oczywistego wniosku, znamiona przestępstwa z art. 76 § 1 k.k.s. mieszczą się całkowicie w ogólniej ujętym opisie działania sprawcy przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., typizując szczególny rodzaj oszustwa prowadzącego do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej. Niczego nie zmienia w tej ocenie to, że w art. 76 § 1 k.k.s. penalizuje się już samo narażenie na nienależny zwrot podatku, co oznacza przesunięcie progu sprawstwa na zachowanie, które stanowiłoby usiłowanie popełnienia oszustwa w rozumieniu art. 286 § 1 k.k. i że zachodzi tu pozorny zbieg przepisów. Mimo powyższego poglądu Sąd nie zdecydował się na zastosowanie art. 8 kks i kwalifikację tak z kk jak i z kks w zakresie nierzetelnych faktur, uznając iż wobec brak takowego wskazania art. 8 kks w a.o. przyjęcie instytucji idealnego zbiegu przestępstw stanowiłoby wyjście poza granice aktu oskarżenia.

Wystawienie faktur na fikcyjne, rzeczywiście nie działające firmy, które nie miały żadnego majątku (jakimi były (...), (...) i (...).Z.), miały też na celu uniemożliwienie wyegzekwowania od osób, które faktycznie przejęły nieodprowadzony podatek akcyzowy wartości tego podatku, bowiem zakładano, że urzędy skarbowe ustalając, że faktury są „puste”, przy obowiązujących w chwili popełniania czynów przepisach podatkowych zakładających, że od pustych faktur nie można naliczyć podatku, nie mogłyby wydać decyzji wymiarowych. Tym samym swoim czynem oskarżeni, z wyłączeniem oskarżonego M., wyczerpali znamiona przestępstw stypizowanych w art. 271§1 i 3 k.k. oraz art. 273 k.k. Oskarżeni wystawili i posłużyli się także poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne fakturami. Działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i takową uzyskiwali. Wprawdzie oskarżeni T. S. i R. Ś. formalnie nie podpisywali faktur wystawianych przez (...), (...), Z. i (...), jednak wobec uznania, iż to oni faktycznie prowadzili ww. działalności gospodarcze, to oni są także osobami uprawnionymi do wystawienia faktur, a w tym zakresie osoby je podpisujące można niejako traktować jako narzędzia służące do ich wprowadzenia do obrotu. Ponieważ fikcyjnie założone przez nich spółki (...), E. i B. teoretycznie działały i tylko osoby je reprezentujące mogły podpisywać faktury, to nie budzi wątpliwości, iż są oni także osobami odpowiadającymi z art. 271§1 i 3 k.k. poprzez normę przepisu art. 21§2 k.k. – regulującą współsprawstwo do przestępstwa indywidualnego. Zgromadzone dowody wykazały, iż to oni drukowali faktury i decydowali o ilościach wskazanego na nich sprzedawanego paliwa, jak też znajdujących się na nich kwotach. O ile można indywidualizować odpowiedzialność karną w zakresie wystawiania fikcyjnych faktur, to trudno było ustalić w jakiej wysokości przypadał podział korzyści z nieodprowadzonego podatku akcyzowego na poszczególnych oskarżonych (z wyjątkiem osk. M.). Należy zwrócić uwagę, że bez wystawienia i posłużenia się przez oskarżonych fikcyjnymi fakturami nie byłaby możliwa legalizacja wyprodukowanego nielegalnie ON przez (...) i (...) i legalne wprowadzenie do obrotu gospodarczego tego paliwa, do finalnych odbiorców. Nie można li tylko mówić, że oskarżeni (...), Ś. i H.-H. tylko sprzedawali fikcyjne faktury, lecz była to wspólnie uzgodniona ilość paliwa na fakturze, zgoda na przyjęcie pieniędzy na konta bankowe faktycznie i pozornie działających firm. Zapłata za faktury następowała przecież także w formie nielegalnie wyprodukowanego paliwa a sposobu podziału środków nie można ustalić w inny sposób jak tylko poprzez wyjaśnienia oskarżonych, gdyż ten fakt nie był dokumentowany w żaden sposób a pieniądze przekazywane były w gotówce bez pokwitowań.

Przestępstwo z art. 271 § 1 k.k. polega na poświadczeniu nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w autentycznym dokumencie wystawionym przez osobę składającą takie poświadczenie (fałszerstwo intelektualne). Dla realizacji znamion z art. 271 § 1 k.k. niezbędne jest, by poświadczenie nieprawdy nastąpiło w dokumencie, do którego wydania uprawniony jest sprawca owego poświadczenia. W tym miejscu należy przywołać stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w tezie wyroku z dnia 09.10.1996 roku (...) 63/96, OSP 1998/7-8/147, zgodnie z którym pojęcie dokumentu używane w art. 271 k.k. ma węższy zakres niż ogólne pojęcie dokumentu zdefiniowane w art. 115 § 14 k.k. Dokument, o którym nowa w art. 271 k.k. musi nie tylko odpowiadać cechom wymienionym w art. 115 § 14 k.k., lecz ponadto musi to być dokument, który jest wystawiony przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do tego, a ponadto w swojej treści zawierający poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego, a w związku z tym domniemanie prawdziwości. Do takich dokumentów należą dokumenty urzędowe w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez art. 244 k.p.c. i art. 76 k.p.a., a ponadto inne dokumenty, którym moc dowodową nadają inne przepisy.

Wskazać przy tym trzeba również na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12.03.1996 roku I KZP 39/95, OSNKW 1996/3-4/17, która brzmi następująco: „Kodeks karny nie zna podziału dokumentów na „urzędowe” i „prywatne”. Byt przestępstwa określonego w art. 266 k.k. (obecnie art. 271 k.k.) nie jest więc zależny od rodzaju dokumentu, w którym poświadczono nieprawdę, lecz od tego, kto ten dokument wystawił. W uzasadnieniu do uchwały Sąd Najwyższy podkreślił, że upoważnienie (uprawnienie) do wystawiania dokumentów, może niekiedy wynikać albo z istoty zajmowanego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, czy też określonej działalności lub wreszcie z polecenia przełożonego, który takim upoważnieniem (uprawnieniem) dysponuje. Uprawnienia takiego nie zastępuje natomiast uprawnienie osoby do swobodnego zawierania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych. W wypadkach tych mamy bowiem do czynienia z dwustronnym lub jednostronnym oświadczeniem, nie zaś z poświadczeniem, o którym mowa w art. 271 k.k. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie ze względu na to, że jedynie poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumencie przez osobą w tym przepisie prowadzi do wyczerpania jego znamion. W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że faktura jak i rachunek są dokumentami wystawianymi w rozumieniu art. 271 k.k. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie budzi wątpliwości, że faktury dotyczące zarzutów objętych skargą publiczną nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych

Nie budziło żadnych wątpliwości, iż oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wskazywały również na to zasady logicznego rozumowania i doświadczenie życiowego, gdyż trudno dopatrzeć się innego celu w takich działaniach oskarżonych. Zgodnie z treścią art. 115 § 4 korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.

Należy również zaznaczyć, iż czynność poświadczenia nieprawdy dokonana jest w momencie, gdy dokument zawierający to poświadczenie zostanie wprowadzony do obrotu prawnego, np. poprzez wręczenie go osobie trzecie takiej jak kontrahent, załączenie do dokumentacji księgowej i użycie w rozliczeniach z fiskusem.

Zdaniem Sądu oskarżeni w zakresie przypisanych czynów działali umyślnie, z uprzednio powziętym zamiarem bezpośrednim. Przyjęcie konstrukcji czynu ciągłego tak z art.12 kk jak i 6§2 k.k.s , co do zachowań wskazanych w wyroku miało swoje prane konsekwencje czemu Sąd dał wyraz w wyroku. Zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów /obowiązujących w datach popełnienia czynów/, dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony. Innymi słowy ustawodawca przesądził, że przy spełnieniu pewnych warunków wiele zachowań stanowi jednorazowe wypełnienie znamion jakiegoś typu czynu zabronionego. Zastosowanie instytucji czynu ciągłego. uzależnione jest z jednej strony od przesłanki podmiotowej (subiektywnej) w postaci „z góry przyjętego zamiaru”, z drugiej od przesłanek przedmiotowych, takich jak „krótkie odstępy czasu” oraz tożsamość pokrzywdzonego, jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste. Przesłanka powziętego z góry zamiaru oznacza, że sprawca chce popełnić dwa lub więcej zachowań albo przewiduje możliwość ich popełnienia i na to się godzi (zob. postanowienie SN z 12 kwietnia 2007 r., WZ 7/07, OSNwSK 2007/1/817), a zarazem przystępując do realizacji pierwszego zachowania, obejmuje zamiarem wszystkie zachowania połączone znamieniem ciągłości (zob. wyrok SN z 09 grudnia 2009 r., V KK 290/09, LEX nr 553738). Brzmienie ww przepisów przesądza o tym, że czyn ciągły charakteryzuje się jednym zamiarem (tym samym, a nie takim samym, czy też odnawialnym) obejmującym wszystkie elementy składowe. W orzecznictwie podnosi się, że sprawca w chwili podejmowania pierwszego zachowania musi mieć zamiar popełnienia (co najmniej w ogólnym zarysie) pozostałych zachowań składających się na czyn ciągły (postanowienie SN z 12 kwietnia 2007 r., WZ 7/07, OSNwSK 2007/1/817; podobnie wyrok SA w Katowicach z 31 października 2012 r., II AKa 441/12, LEX nr 1236452).

Ogólny projekt dopuszczenia się dwóch lub więcej różnych czynów zabronionych, nie odpowiada pojęciu "z góry powziętego zamiaru" popełnienia jednego konkretnego przestępstwa, na którego wykonanie składa się więcej niż jedno zachowanie (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2015 r., V KK 334/14, LEX nr 1640275).

Czyn ciągły zachodzi, gdy spełnione są określone przesłanki podmiotowe i przedmiotowe. Przesłanką podmiotową jest istniejący z góry zamiar, obejmujący realizację zamierzonego przestępstwa w dwu lub więcej zachowaniach, natomiast przesłanki przedmiotowe to "krótkie odstępy czasu" między tymi zachowaniami, a także tożsamość pokrzywdzonego w wypadku zamachów na dobro osobiste. Chodzi tu o zamiar w rozumieniu art. 9 § 1 k.k., przy czym musi to być ten sam zamiar (a nie taki sam), a zatem wszystkie elementy składowe (zachowania) muszą być nim objęte. Oznacza to, że z góry powzięty zamiar musi się odnosić do poszczególnych zachowań składających się na przestępstwo ciągłe (w klasycznym ujęciu jest to popełnienie przestępstwa "na raty").

Sąd zważył również, w odniesieniu do zarzutów z art. 286 k.k. i działania na szkodę nieustalonych indywidulanych odbiorów paliwa poprzez zakup przez nich niepełnowartościowego paliwa, mimo, iż sama konstrukcja przestępstwa z art. 286§1 kk jako taka dla skonkretyzowanych pokrzywdzonych, będących osobami fizycznymi lub prawnymi, byłaby możliwa do zastosowania, to jednak postępowanie karne w przedmiotowej sprawie, nie dostarczyło wystarczających dowodów przemawiających za tym, iż oskarżeni stojący pod ww. zarzutem doprowadzili bliżej nieustalonych indywidualnych odbiorców paliw ciekłych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, za pomocą wyzyskania błędnego przeświadczenia, iż zakupują pełnowartościowe paliwa ciekłe, przeznaczone jako napęd do pojazdów mechanicznych, przez co wyrządził im szkodę w wysokości równej wartości sprzedanego, niepełnowartościowego paliwa ciekłego. O problemach w użytkowanych przez siebie pojazdach, po użyciu paliwa zakupionego za łączna kwotę 25.254,42 zł od R. i M. M. wskazywali jedynie I. i S. M. i tylko jedynie w tym zakresie i tylko wobec tych oskarżonych i ww. kwoty były podstawy do przypisania zarzutu oszustwa wobec realizacji przez R. i M. M. znamion strony podmiotowej i przedmiotowej tego przestępstwa. Zdaniem Sądu, nie można przyjąć, że pokrzywdzonymi działaniami oskarżonych są „bliżej nieustaleni indywidualni odbiorcy /paliw ciekłych/”. Oskarżyciel publiczny nie wskazał, bowiem chociaż, jakie to są grupy osób, z tytułu jakich zakupów, jakiego konkretnie produktu nazwanego w zarzucie ogólnie „paliwami”, w jakich okolicznościach miałyby te osoby nabywać taki/takie produkty, nawet, jeśli nie jest możliwe ustalenie danych tych osób z imienia i nazwiska. Sąd przy takim określeniu pokrzywdzonego, jak uczynił to prokurator w zarzutach aktu oskarżenia oraz na podstawie zgromadzonych w toku postępowania dowodów, nie ma żadnych podstaw, by pozytywnie zweryfikować prawidłowość zarzutu w tym zakresie, Dlatego też, Sąd uznał, iż oskarżyciel nie udowodnił w tym zakresie faktu popełnienia przez oskarżonych czynu z art. 286§1 k.k. Nie udowodniono bowiem w toku postepowania karnego, za wyjątkiem dwóch osób co dotyczyło oskarżonych R. i M. M. – za co ww. zostali skazani, czy odbiorcy indywidualni nabywający paliwa byli rzeczywiście wprowadzeni w błąd co do parametrów paliw, ich jakości itd. Nie wskazano, za jaką cenę nabywcy nabywali te paliwa i czy ponad wszelką wątpliwość nie mieli świadomości iż nabywają produkt o gorszych parametrach. Oskarżyciel nie przedstawił żadnych okoliczności, za wyjątkiem paliwa nabytego od R. i M. M. przez I. i S. M. (5), które eliminowałyby możliwość, iż owi nieustaleni odbiorcy świadomie dokonywali zakupu paliwa o niższych parametrach w celu zaoszczędzenia różnicy w cenie, a podkreślić należy iż miały to znaczne ilości paliwa o wartości milionów złotych. Mało prawdopodobne jest by przy tak ogromnej skali sprzedaży takiego paliwa jako osoby pokrzywdzone, mające problemy z pojazdami jeżdżącymi na takim paliwie, ujawniły się tylko 2 osoby. Nie można zgodzić się również i z takim twierdzeniem oskarżyciela, że skoro oskarżeni mieli sprzedawać /w domyśle właścicielom stacji paliw odbarwiony olej opałowy czy paliwo tworzone z komponentów/ to działali jednocześnie z zamiarem kierunkowym wprowadzenia w błąd finalnych klientów. Stawiając taki zarzut prokurator przypisuje oskarżonym, iż ich celem było wprowadzenie odbarwionego oleju opałowego czy paliwa utworzonego z komponentów do obrotu konsumenckiego / w domyśle przez stacje benzynowe/, ale takie stwierdzenie nie wychodzi poza sferę domniemań. Z charakteru całego procederu ewidentnie wynika, że oskarżeni korzyść majątkową odnosili kosztem Skarbu Państwa w związku z nieodprowadzaniem w odpowiedniej wysokości podatku akcyzowego. Niewątpliwie musieli przewidywać taką możliwość, że trafi on w ręce odbiorcy nieświadomego tego. Oskarżonym można jednakże przypisać jedynie zamiar ewentualny godzenia się na oszustwo, co jednakże nie może być podstawą uznania ich winy. Wskazać również należy, iż w tym samym czasie co niniejsza sprawa do sądu/ do tego samego wydziału/ wpłynęła również podobna sprawa m.in. p-ko D. K. (1), któremu również zarzucono oszustwo na szkodę „nieustalonych pokrzywdzonych”. W każdej ze spraw wydano, w tym samym czasie, postanowienie w trybie art. 345 k.p.k – m.in. w zakresie konieczności poszukiwania i ustalenia rzeczywistych pokrzywdzonych, tyle że w sprawie D. K. Sąd Odwoławczy podzielił argumenty Sądu I instancji /inaczej niż w rozpoznawanej sprawie/ i utrzymał w mocy postanowienie o zwrocie sprawy do prokuratury celem usunięcia istotnych braków postepowania przygotowawczego. Prokuratura kierując 29 czerwca 2007 roku do Sądu ponownie akt oskarżenia wyeliminowała z opisu czynu z art. 286§1 k.k. zarzucanego D. K. działanie na szkodę nieustalonych pokrzywdzonych. Widoczny jest wiec brak spójności i konsekwencji w działaniu oskarżyciela publicznego.

J. wskazano powyżej w zakresie zarzutu z art. 286 k.k. dotyczącego sprzedaży niepełnowartościowego paliwa, sprawstwo przypisano li tylko oskarżonym R. i M. M., działającym na szkodę ustalonych pokrzywdzonych tj. I. i S. M.. Wskazać, iż przestępstwo oszustwa, określone w art. 286 § 1 k.k., polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem m.in. przez wprowadzenie w błąd. Wprowadzenie w błąd z kolei to wytworzenie w świadomości innej osoby fałszywego obrazu pewnego wycinka rzeczywistości. Środkiem użytym do wprowadzenia w błąd może być np. słowo, pismo, fałszywe narzędzie lub urządzenie. Przy czym błąd musi dotyczyć tzw. istotnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez osobę oszukiwaną decyzji rozporządzenia mieniem. Wystarczające jest przy tym ustalenie jakiegokolwiek działania, które może spowodować błędne wyobrażenie o rzeczywistości u osoby rozporządzającej mieniem (zob. postanowienie SN z dnia 26 czerwca 2003 r., V KK 324/2002, LexisNexis nr (...)). Oszustwo jest przestępstwem materialnym, którego skutkiem jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego. Powstanie szkody w mieniu nie jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, że doszło do tak pojmowanego niekorzystnego rozporządzenia (zob. wyrok SN z 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/2000, LexisNexis nr (...)). Niekorzystne rozporządzenie mieniem nie musi pozostawać w związku z osiągnięciem przez sprawcę korzyści majątkowej. Osiągnięcie korzyści nie należy do znamion przestępstwa oszustwa. Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 k.k. jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Charakterystyczny dla strony podmiotowej tego przestępstwa zamiar bezpośredni powinien obejmować zarówno cel działania sprawcy, jak i sam sposób działania zmierzającego do zrealizowania tego celu. Przypisanie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. wiąże się z wykazaniem, że sprawca obejmował swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim kierunkowym wprowadzenie w błąd innej osoby oraz to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (zob. postanowienie SN z 4 stycznia 2011 r., III KK 181/2010, LexisNexis nr (...)). Korzyścią majątkową, stanowiącą cel działania sprawcy przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., jest ogólne polepszenie sytuacji majątkowej, co może polegać na zwiększeniu aktywów lub zmniejszeniu pasywów. W związku z tym treść celu sprawcy, jako znamię wartościujące, może być wypełniona różnymi określeniami odnoszącymi się do sytuacji majątkowej sprawcy (lub innej osoby) (zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 4 października 2013 r., II AKa 280/13, LEX nr 1381570).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, należy wskazać, iż przesłuchany w charakterze świadka I. M. (1) zeznał, że jego syn i M. M. (1) studiowali na jednym roku na Uniwersytecie w T.. R. M. (1) w 2002 r. zaproponował jego synowi sprzedaż paliw, które miało być dobrej jakości i trochę tańsze od cen hurtowych w innych firmach. Po tej rozmowie R. M. (1) zaoferował kupno oleju napędowego. W marcu i kwietniu 2002 paliwo było przywiezione transportem sprzedawcy z K.. Dostarczone paliwo było bardzo złej jakości, urządzenia zacierały się i musiał ponosić koszty naprawy sprzętu. Zlecił przeprowadzenie badania paliwa i opinia była niekorzystna. Wcześniej M. okazał mu certyfikat jakości dostarczonego paliwa. On wypowiedział umowę M. z uwagi na dostarczanie paliwa złej jakości. Powyższe potwierdził także świadek S. M. (2), który zeznał także, iż jakość dostarczonego przez (...) M. M. (1) oleju napędowego była tak zła, że uszkodziła filtry i pompy wtryskowe w ich sprzęcie. Przesłuchany w charakterze świadka dyrektor sp. z o.o. (...)W. M., któremu okazano wynik badania laboratoryjnego zeznał, iż bez dodatkowych badań paliwa nie był w stanie wypowiedzieć się, jakiego rodzaju jest próbka paliwa przekazana przez I. M. do badań i czy było ono dostępne w sprzedaży detalicznej. Na podstawie wyników badań stwierdził, iż ta próbka jest olejem napędowym o dużej zawartości zanieczyszczeń, które mogły powstać, gdy paliwo pochodziło z zanieczyszczonego dna zbiornika lub z procesu odbarwiania lekkiego oleju opałowego. W ww. przypadku doszło do wprowadzenia ww. pokrzywdzonych w błąd co do jakości sprzedanego im oleju napędowego, który był niepełnowartościowym paliwem, nieodpowiadającym normom. Materia dowodowy wykazał niezbicie, iż obaj ww. oskarżeni obejmowali swoją świadomością i zamiarem kierunkowym to, że wprowadzają pokrzywdzonych w błąd oraz to, iż w ten sposób doprowadzają ich do niekorzystnego rozporządzania mieniem odpowiednio w kwotach 25.254,42 zł i 11.163,18 zł. Nie ulegało wątpliwości, iż dokonane rozporządzenie było niekorzystne z punktu widzenia interesów pokrzywdzonych a z tego tytułu oskarżeni uzyskali korzyść majątkową. Niekorzystne rozporządzenie mieniem spowodowało rezultat w postaci zmniejszenia stanu majątkowego podmiotu, w stosunku do którego nastąpiło rozporządzenie.

Nie mógł również ostać się także zarzut oszustwa z art. 286§1 k.k. wobec Skarbu Państwa w zakresie podatku vat / również argumentacja dotycząca podatku akcyzowego/, gdyż jednym ze znamion tego przestępstwa jest niekorzystne rozporządzenie własnym lub cudzym mieniem. W niniejszej sprawie, jak wynika z opinii biegłych z Biura (...) w L., do takiego rozporządzenia nie doszło, gdyż nie było sytuacji dotyczącej nadwyżki podatku należnego nad naliczonym i narażenia na zwrot, czy zwrotu tej nadwyżki. Nie stanowi zaś doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w rozumieniu kodeksu karnego zachowanie sprawcy polegające na obniżeniu (zaniżeniu) wysokości należnego do zapłaty podatku (VAT, podatku dochodowego lub innego rodzaju podatku, ustalanego w oparciu o procedurę samoobliczania) za dany okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji, uiszczenie należności podatkowej (zaliczki) w kwocie niższej niż należna stanowi samodzielną dyspozycję majątkową podatnika, bez jakiejkolwiek czynności ze strony organu podatkowego. Brak jest zatem konstytutywnego dla oszustwa elementu rozporządzenia mieniem, dokonywanego przez odpowiedni organ podatkowy ( tak też Zoll A. (red.), Barczak-Oplustil A., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Rodzynkiewicz M., Szewczyk M., Wróbel W. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 286 KK Zakamycze, 2006 r.). Stanowisko cytowanej wyżej doktryny co istotne podzielił, i ma ono znaczenie również w zakresie podatku akcyzowego i przyjętej kwalifikacji z art. 286 kk w zakresie tego podatku, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 2/15. Sąd Najwyższy postawił słuszną tezę, iż „ustawowe upoważnienie udzielone organowi podatkowemu (organowi kontroli skarbowej) do zaniechania sprawdzenia prawidłowości samoobliczenia podatku w deklaracji (art. 21 § 2 O.p. i art. 99 ust. 12 u.p.t.u.), w której podatnik zaniżył podatek należny, wyklucza realizację przez niego znamion z art. 286 § 1 k.k. w postaci doprowadzenia tego organu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zaniechanie pobrania podatku należnego”. Również Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie II AKa 366/15 uznał podobnie przyjmując, iż w sytuacji gdy wykorzystywana jest procedura samoobliczenia podatku, nie może być mowy o rozporządzaniu mieniem przez organ podatkowy w rozumieniu art. 286 k.k. Świadome zaniżanie zobowiązań podatkowych poprzez wprowadzanie w błąd organów podatkowych przy samoobliczaniu podatku może być rozpatrywane jako przestępstwo skarbowe. Wynika stąd, iż w realiach niniejszej sprawy, nawet jeżeli przyjąć założenie, że miało miejsce zaniżenie przez niektórych oskarżonych kwot podatku należnego, to nie zostały zrealizowane w ten sposób znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.

Odnosząc się jeszcze do kwalifikacji z art. 286§1 kk w zakresie nieodprowadzenia akcyzy w powiązaniu z ww. wywodami. W konstrukcji czynu oskarżonych nie występują konieczne znamiona oszustwa tj. niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego, w tym wypadku Skarb Państwa oraz doprowadzenie do tegoż rozporządzenia przez sprawcę. Brak tu koniecznej interakcji między działaniem sprawcy i pokrzywdzonego, charakterystycznej właśnie dla przestępstwa oszustwa. Te znamiona nie mogły wystąpić ze względu na istotę akcyzy – nie ma tu sytuacji zwrotu należności podatkowej od Skarbu Państwa, jak choćby w przypadku podatku od towarów i usług. W zakresie podatku VAT z uwagi na brak zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej lub zaliczenia jej na okresy przyszłe, nie można uznać, że tak opisane zachowania stanowią wypełnienie znamion przestępstwa przewidzianego w art. 286 § 1 kk. Powyższe stwierdzenia w pełni odnoszą się i do sytuacji związanych z podatkiem akcyzowym, ponieważ i tu nie dochodzi do jakiegokolwiek zwrotu od Skarbu Państwa konkretnej kwoty podatku. Wobec braku ww. znamion oszustwa, oczywistym pozostaje, iż nie będzie miał tu zastosowania również typ przestępstwa skarbowego określony przepisem art. 76§1 – 3 kks, który jest szczególnym rodzajem oszustwa, prowadzącym do wyłudzenia należnego zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej. Przepis art. 76§1 kks stanowi, bowiem lex specialis w stosunku do art. 286§1 kk - znamiona przestępstwa z art. 76§1 kks mieszczą się całkowicie w ogólniej ujętym opisie działania sprawcy przestępstwa z art. 286§1 kk. Sąd uznał natomiast, iż oskarżeni, w granicach zarzucanych czynów z art. 286 §1 k.k. obejmującego podatek akcyzowy, dopuścili się zachowań kwalifikowanych z art. 62 § 2 k.k.s. i 54§1 k.k.s. Zgodnie z przepisem art. 62§ k.k.s., kto fakturę lub rachunek za wykonanie świadczenia, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Podmiotem posługiwania się fakturą wystawioną w sposób nierzetelny z art. 62 § 2 k.k.s. jest każdy, kto fakturą taką się posługuje i sprawca nie musi posiadać określonych kwalifikacji, poza zdolnością do ponoszenia odpowiedzialności karnoskarbowej. W orzecznictwie podkreśla się, że „faktura nierzetelna”, o jakiej mowa w art. 62 § 2 k.k.s., to zarówno faktura nieodzwierciedlająca rzeczywistego przebiegu zdarzenia odnośnie do niektórych tylko jego elementów, przy zaistnieniu jednak samej transakcji, jak i "faktura fikcyjna", dokumentująca czynność w ogóle niezaistniałą.

Sąd uznał, iż zachowanie oskarżonych wypełniło ponadto znamiona czynu z art. 54 § 1 k.k.s. uwzględniając przy tym tak okoliczności faktyczne, jak i obowiązujące w chwili popełnienia czynu przepisy - ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami) i przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002r. (sygn. P. 7/2000), który uznał § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998r. w sprawie podatku akcyzowego, określający, jako podatników podatku akcyzowego, inne podmioty niż wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., za niezgodny z art. 217 Konstytucji RP.

Po pierwsze, przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r., Nr 11, poz. 50 ze zmianami w brzmieniu sprzed 31.10.2001r.), obowiązek podatkowy w akcyzie ciąży na producencie oraz importerze wyrobów akcyzowych i po drugie – w przypadku m. in. oleju napędowego (załącznik nr 6 poz. 1) – obowiązek ten powstaje w momencie przemieszczenia wyrobów poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane. Jednocześnie brak w tej regulacji przepisów, iż obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy istnieje także w przypadku, gdy do takiej czynności w rzeczywistości w ogóle nie doszło, a wystawiona zostaje faktura, czy inne dokumenty, mające potwierdzić zaistnieje takiej czynności.

Natomiast Sąd zważył, iż odbarwianie oleju opałowego poprzez usunięcie znacznika, nie stanowi, w świetle orzecznictwa sądowego, produkcji w rozumieniu powołanego wyżej przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Takie stanowisko zaprezentowane zostało choćby w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, bowiem problem ten powstał w sprawach poozstajacych w kognicji tych sądów, z racji rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń organów podatkowych. Mianowicie, przy czynności odbarwiania oleju opałowego nie chodzi o zmianę parametru oleju opałowego, lecz o usunięcie z niego znacznika, zabarwiającego ten olej na czerwono w celu odróżnienia go od oleju napędowego (tak: orzeczenie (...) SA/Kr 648/99). Sąd orzekający w przedmiotowej sprawie w pełni akceptuje stanowisko, iż cechy produkcji nosi takie zachowanie, które polega na takim komponowaniu, bądź mieszaniu składników, w wyniku czego powstaje paliwo o innych parametrach niż paliwo wyjściowe.

Wracając do przepisu art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, który zawierał delegację ustawową dla Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia przypadków, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer wyrobów akcyzowych, to jest m.in. sprzedawcę wyrobów akcyzowych oraz nabywcę wyrobów akcyzowych, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna. Natomiast wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002r. (sygn. P. 7/2000), uznającego § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998r. w sprawie podatku akcyzowego za niezgodny z art. 217 Konstytucji RP, doszło do sytuacji, że przepisy kolejnych aktów wykonawczych wydanych na podstawie wskazanej delegacji tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego były traktowane jako niekonstytucyjne (vide: wyrok SN z 07.03.2003 r. w sprawie III RN 33/02), co zakończyło się nowelizacją art. 35 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zmiany w w/w zakresie, rozszerzające krąg podmiotów obowiązanych do zapłaty akcyzy w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zgodnie ze wskazaniami TK, weszły w życie z dniem 31.10.2001r. (Dz.U. z 2001r., Nr 122, poz. 1324). Oskarżyciel publiczny wskazuje, iż wobec zatajenia wiedzy o nie odprowadzeniu akcyzy na poprzednich etapach obrotu olejem napędowym (a w rzeczywistości odbarwionym olejem opałowym lub produktem pochodzącym z komponowania) i wpisywaniu na fakturach sprzedaży informacji, iż akcyza została zapłacona, urzędy skarbowe nie miały wiedzy, co do faktu nie odprowadzenia akcyzy, a działanie takie zostało potraktowane jako element przestępstwa oszustwa z art. 286§1 kk. Niemniej jednak, jak Sąd wykazał to już w powyższej części uzasadnienia, zachowanie oskarżonych, którego skutkiem było, jak wynika z aktu oskarżenia m.in. „podstępne przejęcie należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez właściwe miejscowo urzędy skarbowe, kwoty we wskazanej wysokości z tytułu podatku akcyzowego” winno być rozpoznawane na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, nie zaś Kodeksu karnego, a nadto nie wypełnia znamion oszustwa.

Po znowelizowaniu przepisów na skutek ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z art. 35. 1. ustawy obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 7, ciąży na:

1) producencie wyrobów akcyzowych,

2) importerze wyrobów akcyzowych,

3) sprzedawcy wyrobów akcyzowych,

4) podmiocie świadczącym usługi w zakresie wyrobów akcyzowych,

5) nabywcy wyrobów akcyzowych, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,

6) podmiocie posiadającym importowany wyrób akcyzowy, od którego nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,

7) podmiocie, u którego stwierdzono nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15 i 17,

8) podmiocie zużywającym spirytus własnej produkcji lub nabyty po cenach niezawierających najwyższej stawki podatku akcyzowego.

J. to już wskazywano określenie przez Ministra Finansów przypadków gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer wyrobów akcyzowych formalnie wynikało z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, obowiązującym w chwili wydania (wspomnianego wyżej) rozporządzenia Ministra Finansów. Jednakże upoważnienie to przestało być aktualne z chwilą wejścia w życie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., to jest z dniem 17 października 1997 r. Zgodnie bowiem z art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych następuje w drodze ustawy. Ustalona konstytucyjnie bezwzględna wyłączność ustawy dla normowania wszystkich istotnych elementów stosunku podatkowego ma ten skutek, że upoważnienie zawarte w art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym do określania przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, przypadków, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer towarów akcyzowych - utraciło byt prawny, co potwierdziło cytowane powyżej orzeczenie TK. Opodatkowaniu akcyzą podlega między innymi sprzedaż oleju opałowego na inne cele niż opałowe, a jeżeli sprzedaż taka odbywa się na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem stwierdzenia posiadania wyrobów na cele inne niż opałowe. Z kolei obowiązek podatkowy w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeżeli sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe, powstaje dla podatników sprzedających te wyroby z zastrzeżeniem art. 35 u st. 6 pkt 1 lit. b) u.p.t.u. z 1993 r. z chwilą tej sprzedaży na cele inne niż opałowe. Zużycie oleju opałowego niezgodnie z przeznaczeniem" jest w każdym przypadku poprzedzone "przeznaczeniem oleju opałowego na cele inne niż opałowe. Także sprzedawcę, który nie miał świadomości wprowadzania do obrotu zamiast oleju napędowego nieoznakowanego oleju opałowego, obciążają konsekwencje związane z obowiązkiem zapłaty podatku. W przypadku przestępstwa z art. 54 § 1 k.k.s. dominującym zachowaniem jest zaniechanie, którego celem jest uchylenie się od opodatkowania. W sumie realizacja znamion tego przestępstwa może nastąpić w dwojaki sposób: albo poprzez nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, albo poprzez niezłożenie deklaracji podatkowej. Zaniechanie złożenia deklaracji podatkowej jest jedną z form nieujawnienia przedmiotu i podstawy opodatkowania, stąd też znamię czasownikowe "nie ujawnia" pełni funkcję subsydiarną wobec znamienia "nie składa". W tych sytuacjach, gdzie podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji, ma natomiast obowiązek ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, w grę wchodzi realizacja znamienia "nie ujawnia"; w pozostałych przypadkach realizacja znamienia czynnościowego następuje poprzez zaniechanie złożenia deklaracji. Przestępstwo to jest przestępstwem indywidualnym, które popełnić może tylko sprawca posiadający szczególną cechę - musi być podatnikiem, a konkretnie w rozpatrywanym układzie sytuacyjnym, podatku akcyzowego. Jeżeli zaś, podatnikiem nie jest osoba fizyczna, odpowiedzialność karnoskarbowa z art. 54 k.k.s. wchodzi w grę również na warunkach określonych w art. 9 § 3 k.k.s., albowiem przepis ten jest podstawą przypisania odpowiedzialności karnej osobie fizycznej zajmującej się sprawami gospodarczymi innego podmiotu. W świetle wskazanych wyżej uwarunkowań, powołanie przez Sąd w wyroku kwalifikacji w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. umożliwiło przypisanie oskarżonym popełnienie przestępstwa z art. 54 § 1 k.k.s. Jednocześnie zakładając, że podatnikiem, czyli osobą spełniającą warunek odpowiedzialności za czyn określony w art. 54 § 1 k.k.s. może być osoba fizyczna, to inna osoba współdziałająca z nią może ponosić odpowiedzialność jako współsprawca. Wynika to z prostego założenia, że osoby fizyczne działające w interesie innych podmiotów mogą wypełniać znamiona czynu zabronionego również w formie współsprawstwa. Zatem współsprawcą mógł być podmiot niemający wymaganego statusu (podatnika podatku akcyzowego), gdy przynajmniej jeden ze współsprawców posiadający wymaganą cechę indywidualizująca, a pozostali o tej cesze wiedzą - stąd przywołanie w kwalifikacji prawnej art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.

Zgodnie zaś z art. 9§3 k.k.s. , w brzmieniu obowiązującym w dacie czynów, odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Każdy ze współsprawców wykonujących czyn zabroniony odpowiada w granicach swej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych sprawców; okoliczność osobistą, wyłączającą lub łagodzącą albo zaostrzającą odpowiedzialność, która nie stanowi znamienia czynu zabronionego, uwzględnia się tylko co do sprawcy, którego ona dotyczy.

§ 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Konkludując jako kwotę uszczuplenia należności podatkowej w podatku akcyzowym przyjęto okres od 01 listopada 2001 r, bowiem zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 06.03.2002 r. TK P 7/00 OTK-A 2002/2/13 §16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.1998 r. w sprawie podatku akcyzowego, na które w swoich decyzjach powoływał się Urząd Kontroli Skarbowej, a w których podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki organizacyjne inne aniżeli producent lub importer wyrobów akcyzowych (na który powołuje się (...) w G. w wydanych decyzjach) jest niezgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który wprowadza wyłączność ustawową dla ustanawiania podmiotów, przedmiotu opodatkowania oraz do ustalania stawek podatkowych. Ponieważ znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 01.11.2001 r. dlatego też przyjęto tą datę, od której taki obowiązek ciążył na R. M. (1), M. M. (1), R. Ś. (1), T. S. (1), K. H. (1), W. G. (1), L. A. (1) jako na sprzedawcach wyrobów akcyzowych, przy czym do wyliczenia podatku akcyzowego przyjęto kwotę, jaką winien był odprowadzić ostatni, wprowadzający produkt akcyzowy do obrotu gospodarczego, o którym miał świadomość, iż nie został uiszczony Skarbowi Państwa ten podatek.

Jako ostateczne uszczuplenie w budżecie Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzenia podatku akcyzowego przez (...), TOR OIL i LOTOS należało przyjąć kwoty odpowiednio 9.559.325 zł, 4.972.228 zł /w tym 3.860.991,00 zł z transakcji od E. do Tor (...), pozostała kwota od transakcji z A., Lotos i Tank do Tor (...) ) i 2.812.940,00 zł /z twej kwoty tylko kwota 2.104.802,00 obciąża osk. M., z czego 1.926.169,00 zł dot. transakcji z E. do Lotos, kwota 178.633,00 dot. transakcji z Cetan i Tor (...) do Lotos/

Ustalony nieoprowadzony podatek akcyzowy dla:

- sp. z o.o. (...) z siedziba w T. za okres od listopada 2001 do kwietnia 2002 r. wyniósł 4.972.228,- zł,

- (...) M. M. (1) - podatek akcyzowy za okres od listopada 2001 do czerwca 2002 r. wyniósł : 2.104.802,- zł.

- T. S. (1), R. Ś. (1) i K. H. (1), de facto zajmujących się sprawami gospodarczymi prowadzonymi pod firmami: (...) R. K. (1), (...) sp. z o.o. od listopada 2001 do czerwca 2002 łącznie wyniósł: 9.559.325 zł.

Łączna kwota uszczuplenia w podatku akcyzowym obciążająca oskarżonych T. S., R. Ś. i K. H. dotycząca transakcji sprzedaży firm (...), łącznie ze sprzedażą z E. do Tor (...) i Lotos wyniosła 15.346.485 zł na co składają się kwoty 9.559.325,00 zł, 3860.991,00 zł i 1.926.169 zł

Ustalony w pkt II1/ wyroku uszczuplony podatek akcyzowy dla R. i M. M. wyniósł 7.077.030 zł. W postepowaniu ustalono, iż (...) sp. z o.o. faktycznie były prowadzone przez R. i M. M. (1), a założenie dwóch odrębnych podmiotów miało jedynie ułatwić wystawianie faktur, rozliczanie wprowadzanego do obrotu paliwa za pośrednictwem dwóch podmiotów i ułatwienie przeprowadzenia rozliczeń finansowych poprzez regulowanie należności w formie kompensat. Wystawiane faktury i przeprowadzane rozliczenia finansowe miały upozorować przed organami skarbowymi, iż następuje rzeczywista sprzedaż towaru pomiędzy tymi dwoma podmiotami, podczas gdy obrót takim towarem nie miał miejsca, a faktycznie paliwo było dostarczane od razu do odbiorców R. i M. M. (1), zaś faktury wystawiane były w zależności od potrzeb na jedną bądź drugą firmę. Działanie M. i R. M. (1) było wspólne, gdyż wspólnie także czerpali zyski z działalności obu podmiotów gospodarczych.

W punkcie V1/ wyroku R. Ś. (1), T. S. (1) i K. H. (1) przypisano uszczuplenie należnego podatku akcyzowego i podatku VAT na kwotę 15.346.485 zł. Na kwotę tą składa się należność z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego przez podmioty, które faktycznie reprezentowali, sprawami gospodarczymi których się zajmowali tj: (...), (...), (...) od rzeczywiście wprowadzonego towaru w postaci oleju napędowego, pochodzącego z odbarwiania lub mieszania tj. kwota 9.5559.325,- zł. oraz od towaru, który bez odprowadzenia należnego podatku akcyzowego, za pośrednictwem (...) sp. z o.o. wprowadziły do obrotu gospodarczego (...) sp. z o.o. i (...) w kwotach odpowiednio 3.860.991 zł i 1.926.169 zł -czyli z pominięciem transakcji ww. dwóch podmiotów z A., Tank, Cetan, którymi nie można było obciążyć ww. oskarżonych .

L. A. (1) w pkt. VI1/ wyroku wskazano kwotę uszczuplenia w podatku akcyzowym. W związku z funkcją prezesa zarządu jaką pełnił w sp. z o.o. (...) tj. 4.972.228 zł – transakcje pomiędzy z E. sp. z o.oo., z A. i Tank. W. G. (1) w pkt. (...) wyroku wskazano kwotę uszczuplenia w podatku akcyzowym w związku z działalnością w PHU (...) tj. 2.812.940,00 zł. – transakcje z (...) Sp. z o.o.

Co do tzw. prania brudnych pieniędzy.

Zgodnie z tekstem pierwotnym art. 299. § 1. Kto środki płatnicze, papiery wartościowe lub inne wartości dewizowe, prawa majątkowe albo mienie ruchome lub nieruchome, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa przez inne osoby, w szczególności polegającego na wytwarzaniu lub obrocie środkami odurzającymi lub psychotropowymi, przemycie, fałszowaniu pieniędzy lub papierów wartościowych, rozboju albo popełnieniu innego przestępstwa przeciwko mieniu wielkiej wartości, wymuszaniu okupu albo handlu bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi albo rozszczepialnymi, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku,

podlega karze pozbawienia wolności.

Od 23 czerwca 2001 roku przepisowi temu nadane nowe brzmienie: Art. 299. § 1. Kto środki płatnicze, papiery wartościowe lub inne wartości dewizowe, prawa majątkowe albo mienie ruchome lub nieruchome, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku,

Tak więc do 23 czerwca 2001r. sprawca przestępstwa bazowego nie mógł odpowiadać równocześnie z art. 299 k.k.

Stosownie do art. 299 § 1 k.k. wartości majątkowe stanowiące przedmiot czynności wykonawczych mają pochodzić z "korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego", przez co należy rozumieć korzyści pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnionego przestępstwa (zob. W. Wróbel, (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. III, Kraków 2006, s. 722). Pojęcie korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa należy zaś rozumieć w sposób określony w art. 44 i 45 k.k. (zob. post. SN z 15 kwietnia 2010 r., II KK 226/09, Lex nr 590212). Oznacza, że dla przypisania sprawcy realizacji znamion typu czynu z art. 299 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie owego czynu, czyli tzw. czynu pierwotnego lub bazowego oraz korzyści bezpośrednio lub pośrednio odniesionych z niego przez sprawcę albo inną osobę.

Niedopuszczalne jest bowiem przypisanie sprawcy realizacji znamion stypizowanego w art. 299 § 1 k.k. przestępstwa "prania pieniędzy" bez dostatecznie skonkretyzowanego określenia typu czynu zabronionego, z którym związane są korzyści majątkowe oraz jego kwalifikacji prawnej, a także bez udowodnienia popełnienia tego czynu (zob. wyr. SN z 2 lutego 2011 r., II KK 159/10, Lex nr 785651; wyr. SN z 4 października 2011 r., III KK 28/11, OSNKW 2011/11/101; wyr. SN z 20 maja 2013 r. III KK 455/12, Lex nr 1321751; J.Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1223).

Treść przepisu art. 299 § 1 k.k. wyraźnie wskazuje, że źródłem pochodzenia wartości majątkowych stanowiących tzw. "brudne pieniądze" jest zachowanie realizujące znamiona konkretnego typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Stosownie zaś do przepisu art. 115 § 1 k.k. czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Dla realizacji znamion przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. nie jest więc wystarczające ustalenie, że określone wartości majątkowe pochodzą z czynności bezprawnej, z nielegalnego obrotu paliwami płynnymi czy ciekłymi ", czy nielegalnego obrotu produktami ropopochodnymi jak zostało to ujęte w opisie czynu zarzucanego W. G. i L. A. . W tym zakresie, za niewystarczające uznać należy także ogólne wskazanie, że korzyść majątkowa pochodzi z działalności przestępczej mającej związek z jakimś bliżej nieokreślonym czynem zabronionym, czy grupą przestępstw (np. przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, czy przeciwko obowiązkom podatkowym lub obowiązkom celnym (zob. wyr. SN z 4 października 2011 r., III KK 28/11, OSNKW 2011/11/101).

Nie ulega wątpliwości, że korzyść, o jakiej mowa w art. 299 § 1 k.k. może pochodzić z jakiegokolwiek czynu zabronionego określonego w kodeksie karnym oraz w innych ustawach określających czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (zob. post. SN z 12 stycznia 2015 r., III KK 247/14, Lex nr 1622321).

Znamię "korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego" musi być udowodnione w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Wymieniony przepis nie wymaga jednak ustalenia, aby czyn stanowiący źródło tzw. "brudnych pieniędzy" spełniał wszystkie znamiona przestępstwa (zob. wyr. SN z 20 maja 2013 r., III KK 455/12, Lex nr 1321751). Nie jest więc konieczne ustalenie konkretnego sprawcy, jego winy oraz dalszych okoliczności warunkujących odpowiedzialność karną (zob. J. Giezek, Brudne pieniądze jako korzyść związana z popełnieniem czynu zabronionego, (w:) J. Skorupka (red.) Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profes Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 765), a także uprzednie rozstrzygnięcie tych kwestii przez organ procesowy. Niezbędne jest zaś wykazanie tych przedmiotowych elementów pierwotnego czynu zabronionego, które pozwalają na jego zakwalifikowanie do znamion konkretnego typu czynu zabronionego określonego w ustawie karnej oraz kwalifikacji tego czynu (zob. wyr. SN z 4 października 2011 r., III KK 28/11).

Ustalenie tzw. przestępstwa bazowego, z którego pochodzą środki podlegające "praniu", stanowiącego jedno ze znamion przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k., musi być udowodnione w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe znamiona zawarte w tym przepisie. Określenie kwalifikacji prawnej tzw. przestępstwa bazowego, które pojawia się tutaj jako znamię strony przedmiotowej, nie może zatem polegać jedynie na mglistym powołaniu się na jakieś bezprawne zachowanie, czy fragment działalności przestępczej, bądź jakiś - bliżej nieokreślony - czyn zabroniony, czy też pewną grupę przestępstw, a więc bez sprecyzowania, o jaki konkretny typ przestępstwa lub przestępstw chodzi. Przypisywanie realizacji znamion przestępstwa z art. 299 § 1 k.k., gdy źródło pochodzenia korzyści nie zostało jednoznacznie ustalone, nie może sprowadzać się do domniemywania jej potencjalnego związku z czynem zabronionym, i to wedle uznania, że skoro brak dowodów pochodzenia korzyści z legalnego źródła, to musi być ono nielegalne.

Analizując przedstawione oskarżonym zarzuty z art. 299 kk nie sposób dowiedzieć się co de facto wchodzi w skład kwot tam wskazanych, czy kwoty ujęte w tych zarzutach zawierają nieodprowadzoną i przejęta akcyzę i vat, czy związane są li tylko z wprowadzeniem do obrotu odbarwionego oleju „na szkodę indywidualnych odbiorów paliwa- nieustalonych pokrzywdzonych” – co jak wskazano wyżej wyeliminowano z opisu czynu, kwoty zaś wskazane przy zarzutach z art. 299 kk. przekraczają wartość akcyzy, stąd nie sposób przyjąć że dotyczą akcyzy, jak i są niższe od wyeliminowanego „działania na szkodę indywidulanych odbiorców - nieustalonych osób pokrzywdzonych”. Używane sformułowania „iż pieniądz miały pochodzić z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, związanego z nielegalnym obrotu produktami ropopochodnymi” również wskazują iż chodziło tutaj o sprzedaż tj. wprowadzanie do obroty paliwa „na szkodę indywidualnych odbiorców - nieustalonych pokrzywdzonych” Nie sposób było ustalić więc o jakie przestępstwo czy przestępstwa bazowe chodzi oskarżycielowi, a wszak zarzut z art. 286§1 k.k. wyeliminowano, jedynie M. R. M. zostali skazani z art. 286§1 k.k. za działanie na szkodę I. i S. M., jednak brak dowodów, że pozyskane z tej transakcji pieniądze zostały następnie „wyprane”. Zarzucany oskarżonym proceder, poza nieodprowadzaniem akcyzy, miał polegać również na wprowadzaniu do obrotu jako pełnowartościowego ON odbarwionego oleju opalowego lub paliwa utworzonego z komponentów – tyle że taki proceder tj. wprowadzania do obrotu niepełnowartościowego paliwa nie stanowił wówczas przestępstwa lecz tylko wykroczenie – przewidziane w art. 348 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 ze zm.) w związku ze stosownym rozporządzeniem Ministra Gospodarki m.in. z dnia 17.12.2002r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych (Dz.U. nr 229, poz. 1918 ze zm.). Zgodnie z treścią Art. 348 „ Kto narusza określony w art. 171 zakaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w art. 169 ust. 1,podlega karze grzywny”. Z kolei 169 ust. 1 stanowił „ Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w celu spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 166 i 167.” W ww. realiach sprawy nie sposób ustalić czy wskazać przestępstwo bazowe, a wykroczenie nie mogło stanowić podstawy do przedstawienia zarzutu z art. 299 k.k. Stąd też mając na uwadze przyjęte kwalifikacje prawne i opisu czynów w granicach a.o. rozstrzygnięto jak w punktach (...), V2/, VI2/, (...) wyroku .

W tym miejscu należy jedynie wskazać, że wydrukowanie dokumentu w postaci faktury na kartce papieru podpisanej wcześniej w tym celu przez osobę uprawnioną, w rozpoznawanej sprawie przez R. K. (1), co dotyczyło T. S. i R. Ś. i faktur B. R. K. (1) dla D. K., nie wyczerpuje znamion podrobienia dokumentu z art. 270§1 k.k. a jedynie wytworzenie dokumentu poświadczającego nieprawdę i posłużenia się takowym – czyli dyspozycji art. 271 i 273 k.k. Nie wyczerpuje bowiem znamion przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. odzwierciedlenie w dokumencie nieprawdy, tzn. stanu niezgodnego z rzeczywistością, o ile dokument taki nie jest porobiony lub przerobiony. Innymi słowy, nie jest przerobieniem dokumentu nadanie mu innej treści przez osobę, od której ten dokument pochodzi. Przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. może być popełnione albo przez podrobienie bądź przerobienie dokumentu w celu użycia za autentyczny, albo przez używanie tak sfałszowanego dokumentu jako autentycznego. Podrobieniem dokumentu jest jego sporządzenie stwarzające pozory, że dokument pochodzi od innej osoby niż ta, która była jego rzeczywistym autorem. Przerobienie dokumentu zachodzi wówczas, gdy osoba nieupoważniona zmieni jego treść na inną od autentycznej. Autentyczność dokumentu, którą chroni art. 270 § 1 k.k., wiąże się z prawdziwością pochodzenia jego treści od osoby będącej wystawcą, a nie z treścią wyrażoną przez taki dokument. Nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. odzwierciedlenie w dokumencie nieprawdy, tzn. stanu niezgodnego z rzeczywistością, o ile dokument taki nie jest porobiony lub przerobiony. Z kolei jak wielokrotnie podkreślano w judykaturze dla bytu przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony. Podpisanie innej osoby jej imieniem i nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. Dla bytu tego przestępstwa jest przy tym obojętne, czy ktoś poniósł przez to szkodę, czy też nie.

Co do czynu z pkt XX aktu oskarżenia dot. oskarżonego E. M. to jego opis zawarty w akcie oskarżenia, a de facto brak w opisie zarzutu podpisywania, posługiwania się dokumentami potwierdzającymi niedokonane transakcje, uniemożliwiało jego zmianę w granicach skargi i potencjale skazanie za pomocnictwo czy inną formę zjawiskową do czynów z art. 271, 270 czy 273 k.k. Tym samym, również z tych samych powodów co wskazanych powyżej nakazujących wyeliminowanie zarzutu z art. 299 kk wobec pozostałych oskarżonych, w zarzucie wskazano „iż pieniądz miały pochodzić z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, związanego z nielegalnym obrotu produktami ropopochodnymi”, E. M. należało uniewinnić od tak przedstawionego zarzutu. Istota domniemania niewinności sprowadza się do tego, że oskarżony jest w procesie karnym niewinny, a wręcz przeciwnie, wina musi mu zostać udowodniona. Związana ściśle z domniemaniem niewinności zasada in dubio pro reo, oznacza, że udowodnienie winy musi być całkowite, pewne, wolne od wątpliwości. Należy w tym miejscu podkreślić, że Sąd nie poprzestał na przeprowadzeniu dowodów zawnioskowanych w akcie oskarżenia do przeprowadzenia na rozprawie głównej lecz dążył do uzupełnienia z własnej inicjatywy postępowania dowodowego celem ustalenia faktów zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem i wyjaśnienia nasuwających się w tym zakresie wątpliwości. Dlatego też zdaniem Sądu inicjatywa dowodowa została wyczerpana w stopniu zupełnym, strony nie zgłaszały dalszych wniosków dowodowych. W myśl art. 414 § 1 k.p.k., w razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wyłączającej ściganie lub danych przemawiających za warunkowym umorzeniem postępowania, sąd wyrokiem umarza postępowanie albo umarza je warunkowo. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. (czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienie, czy też czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa) sąd wydaje wyrok uniewinniający, chyba że sprawca w chwili czynu był niepoczytalny.

Sąd wyeliminował z opisu czynu przypisanego oskarżonym zarzut realizacji dyspozycji art. 272 k.k., albowiem nie stwierdzono by oskarżeni stojący pod zarzutem, rejestrując działalności gospodarcze wyłudzili tak poświadczenie nieprawdy jak i przez podstępne działania. Za "podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego" w rozumieniu art. 272 k.k. może być uznane takie zachowanie sprawcy, który współdziałając z innymi osobami jako osoba podstawiona, pozoruje zgodność z rzeczywistością okoliczności istotnych dla zarejestrowania w we właściwym wydziale działalności gospodarczej, a następnie wyłudza w ten sposób poświadczenie nieprawdy w postaci uzyskania dowodu założenia takiej działalności, posługując się kłamliwymi oświadczeniami i twierdzeniami oraz przedkładając sfałszowane, także przez inne osoby, dokumenty. Podstępne wprowadzenie w błąd" w rozumieniu art. 272 k.k. oznacza szczególną, a nie zwykłą formę "wprowadzenia w błąd" (jak np. art. 286 § 1 k.k.). Dla wypełnienia znamion przestępstwa określonego w art. 272 k.k. nie wystarcza samo złożenie nieprawdziwego oświadczenia, ale konieczne jest podjęcie jeszcze pewnych działań, na przykład przebiegłych, pozorujących jego zgodność z rzeczywistością i utrudniających wykrycie nieprawdy.

Zgonie z brzmieniem przepisu art 65 obowiązującego w datach czynów przypisanych oskarżonym przepisy dotyczące wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, przewidziane wobec sprawcy określonego w art. 64 § 2, stosuje się także do sprawcy, który z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw. W ww. dacie ustawodawca użył wiec liczby mnogiej „przestępstw”. Oskarżeni M. i R. M., T. S. i R. Ś., K. H., L. A. i W. G. przypisanych przestępstw powszechnych dopuścili się w warunkach art. 65 k.k. – działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych czyniąc sobie z ich popełnienia stałe źródło dochodu. Nie budzi wątpliwości, iż w zakresie samego czynu z art. 258 k.k. doszło do przedawnienia karalności, co jednak nie wyklucza zawarcie w kwalifikacji prawnej art. 65 k.k. Znamię „brania udziału" polega na przynależności do grupy, akceptowaniu zasad, które nią rządzą, oraz wykonywaniu poleceń i zadań wskazanych przez osoby stojące w hierarchii grupy odpowiednio wyżej. Czyn polegający na przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej jest czynem o charakterze formalnym, tj. do wypełnienia jego znamion wystarczające jest samo stwierdzenie tej przynależności, nawet bez konieczności wykazania popełnienia w ramach tej grupy jakichkolwiek czynów zabronionych - dla odpowiedzialności karnej nie robi różnicy, czy udział w grupie jest czynny, czy bierny. W przedmiotowej sprawie branie przez ww. oskarżonych a udziału w zorganizowanej grupie przestępczej polegało także na udziale w popełnianiu przestępstw, dla których dokonania grupa została zawiązana. Mając na uwadze, między innymi rozmiar i długotrwałość działalności oskarżonych, nie ma wątpliwości, co do świadomości charakteru podejmowanych działań na tle struktury ustalonej działalności. Zorganizowana „grupa" przestępcza powinna składać się z co najmniej trzech osób, połączonych wspólnym celem, jakim jest okazjonalne lub stałe popełnianie przestępstw. Nie oznacza to jednak, że za przestępstwo określone w art. 258 § 1 kk muszą być skazane co najmniej trzy osoby. Możliwe jest skazanie nawet jednej osoby, jeżeli ustalone zostało, że wypełniła ona znamiona przestępstwa określonego w tym przepisie. Inni członkowie zorganizowanej grupy mogą zostać skazani w innym postępowaniu (także przed sądem innego kraju), ale nie jest to niezbędne. Ustalenia, że dana osoba działała w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonuje samodzielnie sąd w postępowaniu przeciwko tej osobie i nie musi w tym celu dysponować wyrokami skazującymi dalszych członków grupy (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sygn. akt IV KK 300/06). Mimo, że ustawa wskazuje na "zorganizowaną" grupę, nie oznacza to wcale, by wymagała ona specjalnej wewnętrznej struktury organizacyjnej. Cel, jakim jest popełnienie przestępstwa, może mieć charakter stały lub zależny od nadarzającej się okazji. Nie jest wymagany stały skład grupy, jej członkowie mogą popełniać przestępstwa w różnych układach personalnych. Łączyć ich musi jedynie wspólna chęć popełnienia przestępstwa, jak i gotowość do takich działań na rzecz grupy, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa (por. Z. Ćwiąkalski, Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną, Prok. i Pr. 2001, nr 12, s. 7 i n.). Zdaniem A. G., które Sąd orzekający w tej sprawie w pełni akceptuje, za przestępstwo popełnione w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przyjmować należy przestępstwo popełnione przez choćby niektóre z trzech osób, które wspólnie lub za pośrednictwem niektórych z nich podzieliły się zadaniami w związku z zamiarem prowadzenia przestępczej działalności, jeżeli popełnienie przestępstwa wynikało z tego podziału. (Przestępczość grupowa w Polsce jako zjawisko kryminologiczne i prawnokarne, CzPKiNP 1998, z. 1-2, s. 75 i n.) Penalizowany jest zatem udział tylko w takiej grupie przestępczej, której struktura cechuje się wymaganym przez kodeks karny zorganizowaniem. Progiem karalnego zorganizowania grupy przestępczej będzie istnienie między jej członkami chociażby niewysokiego, ale widocznego stopnia powiązań organizacyjnych i hierarchicznych. W ukształtowanym i utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych przyjmuje się, że przejawem tego rodzaju powiązań jest istnienie wyodrębnionego ośrodka decyzyjnego (przywództwa), skoordynowany sposób działania, w miarę stabilny podział zadań i funkcji wewnątrz grupy, pewna trwałość, planowanie przestępstw, zabezpieczanie potrzeb grupy.

W realiach niniejszej sprawy istnienie grupy przestępczej i udział w niej oskarżonych były bezsprzeczne. Oskarżeni poznali mechanizm działania grupy, byli do niej sukcesywnie wprowadzani czy też wprowadzali kolejne osoby w tym współoskarżonych co wynika z poczynionych ustaleń faktycznych. Po stronie oskarżonych widoczny był zamiar bezpośredni – mieli oni świadomość istnienia grupy i charakteru jej działalności, chcieli w niej uczestniczyć. Nadto powtarzalność procederu i skuteczne funkcjonowanie mechanizmu świadczy o wysokim stopniu powiązań istniejących w ramach tej struktury służącej do popełniania przestępstw. Jednakże umorzenie wobec oskarżonych postępowania o czyn z art. 258 § 1 k.k. z uwagi na przedawnienie jego karalności nie stoi na przeszkodzie przyjęciu, że innego czynu dopuścili się oni "w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw", a w konsekwencji uwzględnieniu przepisu art. 65 k.k. w podstawie prawnej skazania, w sytuacji gdy poczynione ustalenia faktyczne pozwalają na taką konkluzję. Z kolei sprawca czyni z popełnienia przestępstw swe stałe źródło dochodu (art. 65 k.k.), gdy dopuszcza się przestępstw wielokrotnie z pewną regularnością i z niego uzyskuje systematycznie dochód, który nie musi być jedynym ani głównym źródłem jego utrzymania. Nie jest przy tym istotne, na jaki cel sprawca przeznacza dochód, ani pobudki, którymi się kieruje. Warto przytoczyć przykładowo orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach / II AKa 349/14 2014-12-16/ zgodnie z którym: „ Ustalenie o dokonaniu przez oskarżonych poszczególnych przestępstw w warunkach działania w zorganizowanej grupie, mającej na celu ich popełnianie, a w konsekwencji włączenie art. 65 § 1 k.k. do podstawy prawnej skazania, ma autonomiczny charakter i nie dzieli losu przestępstwa z art. 258 § 1 k.k., zarzucanego również tym oskarżonym, w stosunku do którego postępowanie zostało umorzone z uwagi na przedawnienie. Innymi słowy, orzeczenie o umorzeniu postępowania o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. wobec przedawnienia karalności nie wyklucza możliwości włączenia do podstawy prawnej przypisanych oskarżonym czynów art. 65 § 1 k.k., jeśli materiał dowodowy sprawy na to pozwala.”, oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie /II AKa 62/14 2014-07-02/ zgodnie z którym:”

Sprawca czyni sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu wówczas, gdy dopuszcza się przestępstwa (ewentualnie zachowań stanowiących elementy przestępstwa ciągłego) wielokrotnie i z pewną regularnością, a takie zachowania stanowią dla niego sposób na uzyskiwanie systematycznego dochodu, przy czym nie musi to być ani jedyne, ani główne jego źródło, innymi słowy istotne jest tu, przez jak długi okres dochód był przez sprawcę osiągany i z jaką częstotliwością”.

Co do wymiaru kary.

Działalność oskarżonych, zakrojona były na dużą skalę, godziła zarówno w interes Skarbu Państwa jak i - co się tyczy R i M. M.- ustalony krąg osób pokrzywdzonych. Poczucie bezkarności jakie zapewne towarzyszyło oskarżonym zasługuje na szczególne potępienie. Sprawcy tego typu przestępstw jak przypisanych w niniejszym postępowaniu powinni ponieś adekwatną do ich roli w procederze i zawinienia odpowiedzialność karną, aby fakt ten stanowił przestrogę dla naśladowców. Wprawdzie częściowo oskarżeni osiągnęli cel (długotrwałość postepowań i przedawnienie karalności niektórych czynów), jednakże wyrok powinien im uświadomić nieuchronność kary i jej adekwatność do stopnia zawinienia. Ocena czynów mimo upływu czasu, odbiór społeczny działania sprawców nie uległy zmianie i jest negatywny. Pomimo toczących się postępowań podobny proceder był kontynuowany, dlatego też orzeczone kary winne być na tyle surowe aby spełniały swoje funkcje prewencyjne.

Sąd ustalił, iż względem oskarżonych nie zachodziły żadne okoliczności wyłączające winę - nie byli oni ograniczeni w możliwości rozpoznania znaczenia i konsekwencji swoich czynów przez chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub czasowe zaburzenie czynności psychicznych. Nie zachodziła również czasowa niepoczytalność oskarżonych. Są oni całkowicie zdolni do ponoszenia odpowiedzialności karnej za zachowania, których się dopuścili.

Wymierzając oskarżonym kary w granicach przewidzianych przez ustawy kodeks karny, Sąd kierował się swoim uznaniem i dyrektywami wymiaru kary zawartymi w art. 53 k.k. , bacząc, by dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynów oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do oskarżonych, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Ustalając stopień społecznej szkodliwości poszczególnych czynów przypisanych oskarżonym Sąd, w kontekście dyrektywy sformułowanej w treści art. 115 § 2 k.k. uwzględnił rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy.

Wystawiane przez oskarżonych fikcyjne i podrobione faktury czy też posługiwania się przez oskarżonych takimi fakturami, które dokumentowały czynność niezaistniałą, godziły w obowiązek podatkowy – podatek akcyzowy. Wystawienie i posługiwanie się takimi fakturami godziło w prawidłowość ustalenia i wykonania zobowiązań podatkowych wobec Państwa, a więc w obowiązek podatkowy i przyczynia się do zwiększenia zysku sprawcy o wartość podatku akcyzowego. Przedmiotem ochrony, do którego odnosi się przestępstwo z art. 271, 270 i 273 kk jest wiarygodność dokumentów w ich aspekcie dowodowym. Pośrednio przepisy te chronią także prawidłowe funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości, a także innych organów władzy publicznej prowadzących postępowania dowodowe. Przedmiotem ochrony, do którego odnosi się przestępstwo z art. 270§1 k.k. jest bezpośrednio wiarygodność dokumentów, a w następstwie pewność obrotu prawnego.

W stosunku do oskarżonych, Sąd poczytał jako okoliczności obciążające:

- znaczny stopień społecznej szkodliwości przypisanych czynów, godzących w różne dobra prawne, m.in.. wiarygodność dokumentów i wynikającą z tego pewność obrotu prawnego, opierającą się na zaufaniu do dokumentu oraz prawidłowe funkcjonowanie obrotu gospodarczego, dodatkowo co do R. i M. M. przepis art. 286 § 1 k.k. znajduje się w grupie przepisów chroniących własność, a więc wartość istotną, jaka powinna podlegać ochronie przez państwo, wartość podlegającą również ochronie konstytucyjnej.

- stosunkowo długi okres przestępczego działania,

- znaczną kwotę środków pieniężnych, będących przedmiotem przestępstw.

Sąd miał tu również role jakie oskarżeni wykonywali czy sprawowali dopuszczając się przestępstw, niewątpliwie wiodące odgrywali R. M., T. S. i R. Ś., nie mniej istotne K. H. i M. M. oraz mniej istotne, czy też charakteryzujące się zdecydowanie mniejsza decyzyjnością a de facto wykonywaniem poleceń innych oskarżonych – W. G. i L. A.. Okolicznością obciążającą L. A. i W. G. jest ich, następcza po dacie czynów, karalność sądowa. Sąd uwzględnił również, że to T. S., R. Ś., R. M. byli inicjatorami zakładania kolejnych firm i wystawiania poświadczających nieprawdę /wszyscy trzej/ czy podrobionych /T. S., R. Ś. i K. H.-H./ faktur i posługiwania się nimi.

Jako okoliczność łagodzącą wobec oskarżonych M. i R. M., K. H., T. S. i R. Ś., Sąd przyjął ich dotychczasową niekaralność, co do K. H., L. A. i W. G. przyznanie się de facto do winy, złożenie wyjaśnień opisujących przestępczy proceder. Innych okoliczności łagodzących, mając na uwadze długotrwałość procederu, motywacje i pobudki sprawców, nie sposób się było doszukać. Marginalną okolicznością łagodzący był młody wiek M. M. w inkryminowanym czasie, podatność na wpływy ojca, albowiem nie tłumaczą one i nie stanowią wystarczającego usprawiedliwieni uczestniczenia w przestępstwach, z kolei zarówno L. A. jak i W. G. świadomie zgodzili się na udział w przestępstwach, tym bardziej, że bezprawność ich zachowań była dla nich łatwo rozpoznawalna.

Zdaniem Sądu wymierzone wyrokiem kary jednostkowe i łączne, tak pozbawienia wolności jak i grzywny, spełnią cele kary w zakresie prewencji indywidualnej, wpłyną bowiem na oskarżonych wychowawczo i spowodują, że nie będą oni w przyszłości popełniać przestępstw oraz spowodują u nich przekonanie o nieopłacalności popełniania tego rodzaju przestępstw w przyszłości, o nieuchronności kary, jak również uczynią zadość wymaganiom w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ocenie Sądu kary wymierzono odpowiednio R. M. i M. M. roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 300 stawek dziennych po 100 zł grzywny oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności i 100 stawek dziennych po 100 zł w pkt III/2 wyroku są adekwatne do społecznej szkodliwości czynu i stopnia zawinienia każdego z oskarżonych. Grzywny w tym wymiarze odzwierciedlają wysokość korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonych z popełnionego przestępstwa, nie przekraczają również możliwości majątkowych oskarżonych.

Wymierzając ww. oskarżonym kary za przestępstwo z art. 286§1 kk. – pkt III/3 wyroku tj. po 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny 50 stawek po 100 złotych , Sąd miał na uwadze wyżej opisane okoliczności obciążające. Sąd uwzględnił również, iż oskarżeni wykorzystali fakt znajomości z pokrzywdzonymi, a dostarczone im, nie spełniające norm paliwo, wyrządziło w używanych przez pokrzywdzonych pojazdach szkody. Obaj oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, Sąd uznał, iż wymierzone kary są adekwatne za ten czyn.

Wymierzając oskarżonym R. M. i M. M. kary łączne, Sąd miał na uwadze, iż oskarżeni popełnili przypisane przestępstwa w stosunkowo długim okresie czasu – przestępstwo z pkt III/2 przez okres ponad 2 lat, ich czyny skierowane były częściowo przeciwko różnym, a częściowo przeciwko tym samym dobrom prawnym, działali wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Z tych względów Sąd uznał za celowe zastosowanie wobec oskarżonych częściowo zasady absorpcji, częściowo zaś kumulacji. Zdaniem Sądu kara łączna w wymiarze roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności i 320 stawek dziennych grzywny po 100 złotych wymierzona R. M. i kara łączna w wymiarze roku pozbawienia wolności i 120 stawek dziennych grzywny po 100 złotych wymierzona M. M. , we właściwy sposób czyni zadość wymogom wymiaru kary łącznej. Orzekając karę łączną pozbawienia wolności Sąd nie dopatrzył się wobec każdego z tych oskarżonych spełnienia przesłanek aby zawiesić warunkowo wykonanie kary tytułem próby. Sąd uznał, iż w okolicznościach sprawy orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie będzie wystarczające do osiągnięcia wobec oskarżonych celów kary.

W ocenie Sądu kary wymierzone odpowiednio T. S., R. Ś. i K. H. tj. roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności i 300 stawek dziennych po 150 zł grzywny /R. Ś. i T. S./ oraz roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności i 150 stawek dziennych po 100 zł w pkt V/2 wyroku są adekwatne do społecznej szkodliwości tego czynu i stopnia zawinienia każdego z oskarżonych, jak i co do oskarżonego K. H. odzwierciedlają jego postawę procesową. Grzywny w tym wymiarze odzwierciedlają wysokość korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonych z popełnionego przestępstwa, nie przekraczają również możliwości majątkowych oskarżonych. Wymierzając oskarżonym karę za to przestępstwo Sąd miał na uwadze wyżej opisane okoliczności obciążające. Sąd miał również na uwadze wręcz hurtowe ilości wystawianych i podrabianych faktur. Dlatego też Sąd uznał, iż wymierzone tym oskarżonym kary odzwierciedlają kryminalną zawartość czynu i są tym samym wyższe niż kary jednostkowe wymierzone R. i M. M. - ww. nie zrealizowali m.in. znamion czynu z art. 270§1 k.k

Orzekając kary Sąd nie dopatrzył się wobec każdego z tych oskarżonych spełnienia przesłanek aby zawiesić warunkowo wykonanie kary tytułem próby. Sąd uznał, iż w okolicznościach sprawy orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie będzie wystarczające do osiągnięcia wobec oskarżonych celów kary.

Wymierzając karę L. A. /pkt VI/2 wyroku/ i W. G. /pkt VIII/2 wyroku Sąd miał na uwadze znaczną społeczną szkodliwość popełnionego przez nich przestępstwa. Sąd uwzględnił również, że ww. nie byli inicjatorami procederu a jedynie de facto figurantami wykorzystanymi przez innych oskarżonych. Dlatego zdaniem Sądu karą odzwierciedlającą wyżej opisane okoliczności jest co do każdego z nich kara roku pozbawienia wolności i wymierzone kary grzywny 100 stawek dziennych po 50 złotych grzywny – L. A. i 30 złotych – W. G.. Zdaniem Sądu kary grzywny w tej wysokości nie przekraczają możliwości majątkowych oskarżonych i są adekwatna do kwoty osiągniętej przez nich korzyści majątkowej.

Orzekając kary Sąd nie dopatrzył się wobec W. G. spełnienia przesłanek aby zawiesić warunkowo wykonanie kary tytułem próby. Sąd uznał, iż w okolicznościach sprawy orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie będzie wystarczające do osiągnięcia wobec oskarżonych celów kary.

Jednie wobec oskarżonego L. A. zaszły przesłanki warunkowego zawieszenia kary pozbawieniami wolności, o co zresztą wnosił oskarżyciel publiczny, na 3 letni okres próby. Ww. okres będzie wystarczający dla sprawdzenia pozytywnej prognozy kryminologiczne wobec tegoż oskarżonego, za stosowne Sąd uznał jedynie oddanie go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

Każdy z oskarżonych skorzystał z możliwości bezprawnego zachowania, działając w zamiarze osiągnięcia, w tym również przez innych oskarżonych, korzyści majątkowej. Motywacja oskarżonych jest zatem godna napiętnowania.

J. wskazano powyżej Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania wobec oskarżonych R. M., M. M., T. S., R. Ś., K. H. i W. G. dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonych kar pozbawienia wolności. Przesłanką zastosowania tej instytucji jest przekonanie Sądu, iż zastosowanie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa (art. 69 § 1 kk). Okoliczność uprzedniej niekaralności oskarżonego sama przez się nie przesądza o pozytywnej prognozie kryminologicznej, tym bardziej że okoliczności niniejszej sprawy wskazują na to, iż ww. oskarżonych cechował lekceważący stosunek do porządku prawnego przejawiający się w długotrwałym i rażącym naruszaniu jego norm. W realiach sprawy, nie sposób było dopatrzyć się w zachowaniu oskarżonych jakichkolwiek przejawów pozytywnej prognozy kryminologicznej. Charakter przypisanych im przestępstw, postać zamiaru – bezpośredni, zaplanowany, długotrwały, motywy i pobudki jakimi się kierowali wykazują, iż warunkowe zawieszenie wykonania kary byłoby w ocenie Sądu pozbawione podstaw i całkowicie nielogiczne. W przekonaniu Sądu, stopień demoralizacji oskarżonych, przejawiający się w lekceważeniu norm prawa karnego jak i karnego skarbowego jest na tyle wysoki, że cel wychowawczy może spełnić wobec nich jedynie bezwzględna kara pozbawienia wolności w orzeczonym wymiarze, zaś warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary umocniłoby każdego z nich w przekonaniu o dopuszczalności prowadzenia życia w kolizji z prawem. W ocenie Sądu, pozbawienie tych oskarżonych wolności na określony w wyroku okres jest zasadne nie tylko ze względów prewencji szczególnej, mającej na celu powstrzymanie oskarżonego od popełniania przestępstw w przyszłości, lecz także ogólnej, zmierzającej do odstraszenia innych osób od uczestnictwa w podobnych zdarzeniach.

W punkcie IX wyroku przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie 46§1 k.k. orzeczono wobec oskarżonych M. M. (1) i R. M. (1) solidarny obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz I. M. (1) kwoty 25.254,42 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery i 42/100 złotych) i na rzecz S. M. (2) kwoty 11.163,18 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 18/100 złotych). W dacie wyrokowania Sad nie miał wiedzy, iż szkoda została naprawiona, nie wskazywali na to tak ww. pokrzywdzeni, jak oskarżeni oraz ich obrońca.

W punkcie X wyroku przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na mocy art. 39 pkt 2 k.k., art. 41§2 k.k., art. 43§1 i 2 k.k. sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami wobec oskarżonego M. M. (1), R. M. (1), T. S. (1), R. Ś. (1), K. H. (1) na okres po 10 lat, L. A. (1) i W. G. (1) na okres po 5 lat. Charakter i waga przypisanych oskarżonym czynów., brak jakichkolwiek skrupułów w realizowaniu przestępczych zachowań, wskazuje, iż prowadzenie przez nich działalności, która umożliwiła im i którą wykorzystali do popełnienia przestępstw, zagrażałoby istotnym dobrom chronionym prawem – interesom finansowym Skarbu Państwa oraz wiarygodności dokumentów, powszechnie funkcjonujących w obrocie gospodarczym (faktur Vat) i pełniących doniosłą rolę w tym obrocie. Jest to zagrożenie dla ochrony tak istotnych dóbr, w których interes publiczny ma znaczenie przeważające nad interesem prywatnym. Natomiast, określając czas trwania zakazu, Sąd kierował się wysoką społeczną szkodliwością popełnionych przez oskarżonych czynów, stopniem ich winy, faktyczną rolą i udziałem w przypisanych przestępstwach – tutaj ta faktyczna rola W. G. i L. A. była mniejsza niż pozostałych oskarżonych oraz względami prewencji szczególnej i ogólnej (art. 53 k.k. w zw. z art. 56 k.k.).

W punkcie XI wyroku przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 63§1 k.k. zaliczono:

- oskarżonemu R. M. (1) na poczet orzeczonej w punkcie IV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 23 października 2002 roku do dnia 02 kwietnia 2004 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu M. M. (1) na poczet orzeczonej w punkcie IV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 24 listopada 2003 roku do dnia 4 lutego 2004 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu R. Ś. (1) na poczet orzeczonej w punkcie V 2/ wyroku kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 23 października 2002 roku do dnia 2 kwietnia 2004 roku do przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu T. S. (1) na poczet orzeczonej w punkcie V 2/ wyroku kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 28 października 2002 roku do dnia 25 sierpnia 2003 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu K. H. (1) na poczet orzeczonej w punkcie V 2/ wyroku kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 5 listopada 2002 roku do dnia 7 kwietnia 2004 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu W. G. (1) na poczet orzeczonej w punkcie VIII 2/ wyroku kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 18 grudnia 2002 roku do dnia 9 grudnia 2003 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

- oskarżonemu L. A. (1) na poczet orzeczonej w punkcie VI 2/ wyroku kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 10 lipca 2003 roku tj. jeden dzień, przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny dwóm dziennym stawko kary grzywny;

W punkcie XII wyroku przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 63§2 k.k. zaliczono:

- oskarżonemu R. M. (1) na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami okres rzeczywistego stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami od dnia 2 kwietnia 2004 roku

- oskarżonemu R. Ś. (1) na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami okres rzeczywistego stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami od dnia 2 kwietnia 2004 roku

- oskarżonemu K. H. (1) na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami okres rzeczywistego stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotami paliwami od dnia 7 kwietnia 2004 roku;

W punkcie XIII wyroku a podstawie art. 23 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz § 2 ust. 1-3, § 12a ust. 2 pkt 3 i §12 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu w związku z §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu zasądzono od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku na rzecz radcy prawnego W. K. (1) kwotę (...),67 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem i 67/100) złotych brutto tytułem zwrotu wydatków i wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu oskarżonemu R. M. (1) i kwotę 1160,88 (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt i 88/10) złotych brutto tytułem zwrotu wydatków i wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu oskarżonemu M. M. (1);

W punkcie XIV wyroku nie znajdując podstaw do zwolnienia oskarżonych od obowiązku uiszczenia kosztów postępowania, do których swoimi zachowanie się przyczynili, na podstawie art. 626§1 k.p.k., art. 627 k.p.k., art. 633 k.p.k., art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) i art. 624§1 k.p.k. zasądzono od:

- oskarżonego R. M. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...) (słownie: jedenaście tysięcy siedemset) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego M. M. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 7580 (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego R. Ś. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 9300 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego T. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 9300 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego K. H. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1800 (słownie: tysiąc osiemset) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego L. A. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4180 (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania

- oskarżonego W. G. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3780 (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i części wydatków postępowania.

Oskarżeni swoim działaniem spowodowali wydatki po stronie Skarbu Państwa, stąd orzekł wobec nich obowiązek częściowego ich uiszczenia, mając na uwadze treść zapadłego orzeczenia w zestawieniu z zarzutami a.o., kierując się nadto zasadą, że każdy kto przez swoje zachowanie spowodował wszczęcie postępowania karnego, zobowiązany jest do poniesienia jego kosztów. Uiszczenie należności na rzecz Skarbu Państwa leży w zakresie możliwości płatniczych oskarżonych, gdzie przy obecnej koniunkturze gospodarczej, stale malejącemu bezrobociu nie ma problemów i nie stanowi trudności znalezienie stałego, płatnego zajęcia.

W punkcie XV wyroku na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 630 k.p.k. kosztami procesu, w zakresie jakim uniewinniono oskarżono oskarżonego E. M. (1) i umorzono postępowanie obciążono Skarb Państwa.