Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 293/17

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy,

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Artur Fornal

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w M.

przeciwko P. M.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt VIII GNc 807/17 upr)

p o s t a n a w i a:

1.  odrzucić apelację;

2.  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 135 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uwzględniając w całości żądanie pozwu zasądził od pozwanego P. M. na rzecz powoda (...) w M. kwotę 2.846,85 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wniosek o doręczenie powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem pozwany zgłosił w dniu 19 października 2017 r. – w tym bowiem dniu oddany on został w placówce pocztowej, zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. ( zob. k. 56-57 v. i 88 akt) – co oznacza, że nastąpiło to z uchybieniem tygodniowego terminu, liczonego od dnia ogłoszenia sentencji (art. 328 § 1 k.p.c.). Termin powyższy upłynął zatem bezskutecznie z końcem dnia 17 października 2017 r. (art. 112 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.), zgodnie zaś z regulacją art. 167 k.p.c. czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu była bezskuteczna, a spóźniony wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem powinien zostać w związku z tym przez Sąd pierwszej instancji odrzucony - na podstawie art. 328 § 1 zd. 2 k.p.c.

Należy zgodzić się z poglądem, że dla strony, która zażądała sporządzenia uzasadnienia w terminie spóźnionym, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia wyroku (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2016 r., II UZ 75/15, LEX nr 2048970). Omyłkowe, niezgodne z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, doręczenie następnie stronie przez sąd odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie mogło spowodować zatem rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2015 r., V CZ 9/15, LEX nr 1711703).

Bezskuteczność czynności podjętej przez stronę po terminie, która ma wpływ na zachowanie terminu do złożenia środka zaskarżenia, podlega uwzględnieniu przez sąd odwoławczy, kontrolujący, na podstawie art. 373 w zw. z art. 370 k.p.c. (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2015 r., V CZ 116/14, LEX nr 1713030), mimo że została niezauważona przez sąd pierwszej instancji. Na powyższe nie ma natomiast wpływu okoliczność, że Sąd pierwszej instancji zamiast odrzucić spóźniony wniosek o sporządzenie uzasadnienia, podjął inne czynności (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., I PZ 23/16, LEX nr 2273876). Uznać zatem trzeba, że skoro dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji – który biegł od dnia, w którym pozwanemu upłynął bezskutecznie termin do zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem – upłynął z końcem dnia 31 października 2017 r. (art. 369 § 1 i 2 k.p.c.), to apelację tej strony złożoną w dniu 23 listopada 2017 r. ( zob. k. 64-75 akt) należało uznać za spóźnioną.

Mając na uwadze powyższe Sąd drugiej instancji orzekł o odrzuceniu apelacji - na podstawie art. 373 zd. 1 w zw. z art. 370 k.p.c.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosując zasadę odpowiedzialności za jego wynik z art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu za instancję odwoławczą obejmują wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym w kwocie 135 zł, tj. w wysokości określonej na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.), tj. zgodnie z wnioskiem złożonym w odpowiedzi na apelację ( k. 82 akt).