Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. II Ca 658/13

POSTANOWIENIE

Dnia 11 października 2013r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO J.Gołębiowski

Sędziowie: SO A.Lisiecki (spr.), SO S.Łęgosz

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2013 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...)

z udziałem Skarbu Państwa –(...)z siedzibą w Ł.

o wpis w dziel II księgi wieczystej nr (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2013 roku, sygn. akt DzKw PT1P/00007655/13

postanawia: oddalić apelację.

(...)

(...)

Sygn. akt. II Ca 658 /13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. uchylił w całości wpis referendarza sądowego dnia 2 lipca 2013r. na mocy którego w dziale II księgi wieczystej (...)wpisano Skarb Państwa - (...) z siedzibą w Ł.jako reprezentanta Skarbu Państwa i wniosek Skarbu Państwa – Starosty (...)oddalił.

W ocenie Sądu Rejonowego wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Powiatu (...)wnioskując o zmianę reprezentanta Skarb Państwa tj. ze Starosty Powiatu (...), (...) P.z siedzibą w Ł.uchybił treści art. 626 8§2 kpc nie dołączając do wniosku żadnego dokumentu, z którego wynikałaby powyższa zmiana a jedynie zakwestionował zasadność wpisu reprezentacji Skarbu Państwa, która została dokonana prawomocnym wpisem z dnia 16.03.2012 roku, na skutek wniosku Skarbu Państwa (...)z siedzibą w Ł.. Sąd wieczystoksięgowy dodatkowo wskazał, że podniesione we wniosku argumenty są spóźnione, gdyż mogły być podnoszone jedynie w skardze na wpis z dnia 16 marca 2012r. w terminie przewidzianym w art. 518 1 § 4 pkt 2 kpc, który uprawomocnił się, bądź ewentualnie na drodze procesowej.

Apelację od powyższego postanowienia złożył Skarb Państwa – Starosta Powiatu (...)zarzucając naruszenie prawa materialnego art. 32 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach poprzez przyjęcie, że Skarb Państwa w zakresie nieruchomości objętej księgą wieczystą nr (...)reprezentowany jest przez Starostę Powiatu (...)a nie przez(...).

W oparciu o powyższe zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez nakazanie dokonania wpisu w dziale II księgi wieczystej (...) (...), jako reprezentanta Skarbu Państwa.

W odpowiedzi na apelację uczestnik wniósł o jej oddalenie jako niezasadnej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

apelacja nie jest zasadna.

Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia trafnie zauważył, że w postępowaniu wieczystoksięgowym sąd rozpoznając wniosek o wpis bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych doń dokumentów oraz treść księgi wieczystej, do czego obliguje go dyspozycja przepisu art. 626 8 § 2 kpc. Wnioskodawca wnioskując o zmianę reprezentacji w dziale II księgi wieczystej nr (...)poprzez wykreślenie Starosty Powiatu (...)jako organu reprezentującego Skarb Państwa i wpisanie jako zarządcy (...) nie załączył do wniosku żadnych dokumentów, z których wynikała by powyższa zmiana. Nie jest wystarczające dla dokonania zmiany reprezentacji powołanie się przez wnioskodawcę wyłącznie na treść przepisu art. 32 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, jako samodzielną podstawę do żądanej zmiany wpisu. Z tych też względów też zarzut naruszenia przez Sąd Rejonowy przepisu art. 32 ust.1 ustawy o lasach jest nietrafny. Sąd Rejonowy uchylając dokonany w dniu 2 lipca 2013r. przez referendarza sądowego wpis i oddalając wniosek skarżącego trafnie wskazał, że iż przepis ten nie może być skuteczną podstawą zmiany wpisu.

Wnioskodawca występując z przedmiotowym wnioskiem w istocie kwestionuje prawomocny wpis z dnia 16 marca 2012r. na mocy którego z księgi wieczystej nr (...) odłączono nieruchomość i założono dla niej nową księgę wieczystą (...) oraz wpisano w dziale II tej księgi jako organ reprezentujący Skarb Państwa – Starostę Powiatu (...).

Zakwestionowanie powyższego wpisu możliwe było jedynie w trybie 518 1 §4 kpc na mocy skargi na czynność referendarza sądowego. Skoro zaś wnioskodawca nie zaskarżył powyższego wpisu, to skarżącemu - jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy - pozostaje jedynie droga procesowa w trybie art. 10 ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece do podważenia zasadności reprezentacji Skarbu Państwa. Dopiero uzyskane w tym postępowaniu rozstrzygnięcie może stanowić postawę do zmiany dokonanego wpisu.

Rozstrzyganie powyższych kwestii nie jest rolą sądu wieczystoksięgowego w postępowaniu wywołanym niniejszym wnioskiem, jak również sądu odwoławczego w postępowaniu apelacyjnym.

Dlatego też, mając na uwadze, że zaskarżone postanowienie jest prawidłowe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc oddalił apelację wnioskodawcy jako niezasadną.