Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 70/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2017 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział II Karny, w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Dominik Bogacz

Protokolant: Katarzyna Kilan

w obecności oskarżyciela publicznego: prokurator Lidii Boroń z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 17.10.2016 r., 21.11.2016 r., 14.12.2016 r., 21.12.2016 r., 04.01.2017 r., 08.02.2017 r. i 22.02.2017 r.

sprawy

1.  H. D. (1) z domu M.

córki J. i Z. z domu W.

urodz. (...) w B.

oskarżonej o to że:

I.  w okresie od 10 maja 2004 r. do dnia 28 grudnia 2010 r. w M. woj. (...), działając czynem ciągłym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z kasjerem L. F. (1), będąc członkiem zarządu Banku (...) w M. obowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi w/w banku i jednocześnie pracownikiem działu oszczędności w/w banku, nadużyła udzielonych jej uprawnień w zakresie zajmowania się sprawami majątkowymi banku poprzez wystawienie bez upoważnień klientów asygnat wypłat kasowych lokat terminowych, wypłat z rachunków bieżących (...), wypłat książeczek obiegowych i czeków gotówkowych, fałszowanie podpisów klientów banku na dowodach wypłaty, fałszowanie dowodów potwierdzających założenie przez osoby fizyczne lokat terminowych w w/w banku bez ich zarejestrowania w systemie bankowym, fałszowanie dokumentacji wewnątrz bankowej oraz dokonywanie operacji bankowych w postaci przelewów kwot pieniężnych, wpłat i wypłat środków finansowych na kontach bankowych bez zgody właścicieli tych kont, przywłaszczyła powierzone jej środki pieniężne w łącznej kwocie co najmniej 550.000 zł, stanowiące mienie znacznej wartości, na szkodę Banku (...) w M. oraz klientów w/w banku: E. P. (1), G. W., M. K. (1), W. P. (1), M. S., K. P., J. G., M. M. (1), J. W., J. M., T. K. (1), A. B., W. B. (1), G. i S. T. (1), A. i A. K. (1), M. K. (2), M. K. (3), R. W., A. G. (1), E. P. (2), C. R. (1), T. i J. K. (1), O. W. (1), J. R., Z. W. (1), Z. i T. M., Ł. T., E. C. (1), H. Z., A. M. (1), T. i J. K. (2), Z. W. (2), J. Z., R. B., J. T., J. J. (2), A. H., W. R. (1),

to jest o przestępstwo z art. 296 § 2 k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2.  L. F. (2) z domu W.

córki T. i T. z domu G.

urodz. (...) w R.

oskarżonej o to, że:

II.  w okresie od 10 maja 2004 r. do dnia 28 grudnia 2010 r. w M. woj. (...), działając czynem ciągłym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z H. D. (2) – członkiem zarządu Banku (...)w M. obowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi w/w banku i jednocześnie pracownikiem działu oszczędności w/w banku, będąc zatrudniona w charakterze kasjera Banku (...) w M. poprzez akceptację i wypłatę środków pieniężnych na podstawie wystawionych przez H. D. (2) bez upoważnień klientów asygnat wypłat kasowych lokat terminowych, wypłat z rachunków bieżących (...), wypłat książeczek obiegowych i czeków gotówkowych, po uprzednim sfałszowaniu podpisów klientów banku na dowodach wypłaty, dowodach potwierdzających założenie przez osoby fizyczne lokat terminowych w w/w banku bez ich zarejestrowania w systemie bankowym, sfałszowaniu dokumentacji wewnątrz bankowej oraz dokonywaniu operacji bankowych w postaci przelewów kwot pieniężnych, wpłat i wypłat środków finansowych, na kontach bankowych bez zgody właścicieli tych kont, przywłaszczyła powierzone jej środki pieniężne w łącznej kwocie co najmniej 550.000 zł, stanowiące mienie znacznej wartości, na szkodę Banku (...) w M. oraz klientów w/w banku: E. P. (1), G. W., M. K. (1), W. P. (1), M. S., K. P., J. G., M. M. (1), J. W., J. M., T. K. (1), A. B., W. B. (1), G. i S. T. (1), A. i A. K. (1), M. K. (2), M. K. (3), R. W., A. G. (1), E. P. (2), C. R. (1), T. i J. K. (1), O. W. (1), J. R., Z. W. (1), Z. i T. M., Ł. T., E. C. (1), H. Z., A. M. (1), T. i J. K. (2), Z. W. (2), J. Z., R. B., J. T., J. J. (2), A. H., W. R. (1),

to jest o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

orzeka:

1.  oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) w ramach zarzucanych im czynów uznaje za winne popełnienia tego, że w okresie od 31 stycznia 2006 roku do dnia 16 grudnia 2010 roku w M. i K. woj. (...), H. D. (2) będąc członkiem zarządu Banku (...) w M. i jednocześnie pracownikiem działu oszczędności, a L. F. (1) będąc kasjerem Banku (...) w M., działając wspólnie i w porozumieniu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonały zaboru w celu przywłaszczenia mienia znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 629 162,79 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) na szkodę Banku (...) w M. w ten sposób, że H. D. (2) dokonywała nieprawdziwych zapisów w elektronicznym systemie bankowym odnotowując tam składanie przez klientów banku dyspozycji: wypłat gotówkowych z lokat terminowych oraz z rachunków bieżących, wypłat z książeczek oszczędnościowych i realizacji czeków gotówkowych, podczas gdy w rzeczywistości takich czynności klienci banku nie dokonywali oraz fałszowała podpisy klientów banku na dowodach wypłaty, a następnie L. F. (1) realizowała w kasie banku tak przygotowane dowody wypłaty i tak:

a.  w okresie od do 5 sierpnia 2008 roku do 30 listopada 2010 roku dokonały wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających z rachunku W. B. (1) o numerze (...) na łączną kwotę 4333,87 złotych;

b.  w okresie od 24 marca 2006 roku do 16 grudnia 2010 roku dokonały wypłat gotówkowych oraz przelewów z rachunków bankowych o numerach (...) i (...) prowadzonych na rzecz E. C. (1) na łączną kwotę 298 720 złotych;

c.  w dniu 29 września 2009 roku dokonały wypłaty z książeczki oszczędnościowej nr (...) A. G. (1) kwoty 50 696,52 złotych;

d.  w dniu 15 lutego 2010 roku dokonały wypłaty z rachunku osobistego nr (...) prowadzonego na rzecz J. G. kwoty 30 000 złotych;

e.  w okresie od dnia 30 stycznia 2007 roku do 29 października 2010 roku dokonały wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających z rachunku nr (...) prowadzonego na rzecz T. K. (2) na łączną kwotę 14 235,00 złotych;

f.  w okresie od dnia 30 stycznia 2007 roku do 29 października 2010 roku dokonały wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających z rachunku nr (...) prowadzonego na rzecz A. i A. K. (2) na łączną kwotę 28 247,97 złotych;

g.  w okresie od 27 kwietnia 2007 roku do dnia 10 września 2010 roku dokonały wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających z rachunku nr (...) prowadzonego na rzecz M. K. (3) na łączną kwotę 17 300 złotych;

h.  w okresie od 10 kwietnia 2010 roku do 15 czerwca 2010 roku dokonały dwóch przelewów obciążających z rachunku nr (...) prowadzonego na rzecz M. K. (2) na łączną kwotę 730 złotych;

i.  w dniu 22 października 2007 roku dokonały likwidacji lokaty terminowej M. K. (1) i wypłaciły kwotę 47 020,90 złotych;

j.  w okresie od 30 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku dokonały wypłat gotówkowych z rachunków bankowych o numerach (...) i (...) prowadzonych na rzecz A. M. (2) w łącznej kwocie 19 700 złotych;

k.  w dniach 2 lipca 2008 roku i 31 grudnia 2009 roku dokonały wypłat z rachunku oszczędnościowego (...) prowadzonego na rzecz J. M. na łączną kwotę 41 600 złotych;

l.  w okresie od 23 stycznia 2008 roku do 1 października 2010 roku dokonały wypłat gotówkowych i przelewu z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonego na rzecz Z. i T. M. w łącznej kwocie 7 270,25 złotych;

m.  w dniu 31 sierpnia 2010 roku z rachunku oszczędnościowego (...) prowadzonego na rzecz M. M. (1) dokonały wypłaty kwoty 10 400 złotych;

n.  w okresie od 18 maja 2009 roku do 6 grudnia 2010 roku z rachunku (...) o numerze (...) prowadzonego na rzecz E. P. (2) dokonały przelewów obciążających ten rachunek na łączną kwotę 8 782,18 złotych;

o.  w dniu 10 grudnia 2010 roku z rachunku nr (...) prowadzonego na rzecz W. P. (1) dokonały wypłaty kwoty 38 000 złotych;

p.  w dniu 13 sierpnia 2010 roku zlikwidowały lokatę terminowa prowadzoną na rzecz J. P. i wypłaciły kwotę 42 773,13 złotych;

q.  w dniu 3 września 2010 roku zlikwidowały lokatę terminowa prowadzoną na rzecz K. P. i wypłaciły kwotę 60 929,26 złotych;

r.  w dniu 20 czerwca 2010 roku z rachunku o numerze (...) prowadzonego na rzecz E. P. (1) dokonały wypłaty kwoty 24 000 złotych;

s.  w okresie od 8 kwietnia 2010 roku do 25 października 2010 roku z rachunku o numerze (...) prowadzonego na rzecz J. R. dokonały wypłat oraz przelewu łącznej kwoty 44 800 złotych;

t.  w dniu 2 lipca 2010 roku z rachunku o numerze (...) prowadzonego na rzecz C. R. (2) dokonały przelewu obciążającego ten rachunek kwotą 5 000 złotych;

u.  w dniu 14 października 2009 roku dokonały wypłaty z rachunku oszczędnościowego (...) M. S. kwoty 20 000 złotych;

v.  w dniu 29 stycznia 2008 roku dokonały przelewu z rachunku (...) nr (...) prowadzonego na rzecz S. T. (2) obciążającego ten rachunek kwotą 10 000 złotych;

w.  w okresie od 12 maja 2006 roku do 30 września 2010 roku dokonały wypłat gotówkowych z rachunków bankowych o numerach (...) i nr (...) prowadzonych na rzecz S. i G. T. (1) oraz przelewów obciążających te rachunki w łącznej kwocie 65 879 złotych;

x.  w dniu 31 maja 2010 roku dokonały wypłaty z rachunku oszczędnościowego (...) G. W. kwoty 20 000 złotych;

y.  w dniu 22 lipca 2010 roku zlikwidowały lokatę terminowa prowadzoną na rzecz R. W. i wypłaciły kwotę 7 967,68 złotych;

z.  w dniach 31 stycznia 2006 roku i 1 sierpnia 2006 roku z książeczki oszczędnościowej prowadzonej na rzecz O. W. (1) wypłaciły łączną kwotę 8 696,03 złotych;

aa.  w dniach 23 i 27 listopada 2006 roku z rachunku nr (...) prowadzonego na rzecz H. Z. dokonały przelewów obciążających ten rachunek łączną kwotą 10 000 złotych;

bb.  w okresie od 9 kwietnia 2010 roku do 22 października 2010 roku z rachunku nr (...) prowadzonego na rzecz Z. W. (1) dokonały wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających ten rachunek łączną kwotą 14 770 złotych,

to jest za winne popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. wymierza każdej z oskarżonych karę 3 lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 k.k. obok kary pozbawienia wolności wymierza oskarżonej L. F. (1) karę grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

2.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżone L. F. (1) i H. D. (2) do naprawienia wyrządzonej szkody w pozostałej części poprzez zapłatę na rzecz Banku (...) w M. solidarnie kwoty 108 766,45 zł (sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy);

3.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonym H. D. (2) i L. F. (1) na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności okresy ich rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 22 lipca 2011 roku uznając, że w przypadku każdej z oskarżonych okres ten jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata L. K. (1) kwotę (...)zł ((...)) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu;

5.  dowody rzeczowe w postaci dokumentów szczegółowo opisane w pozycjach od 1 do 129 wykazu dowodów rzeczowych na kartach (...)nakazuje pozostawić w aktach sprawy;

6.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonych H. D. (2) i L. F. (1) na rzecz oskarżyciela posiłkowego Banku Spółdzielczego w M. kwoty po 1320 (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów ustanowienia w sprawie pełnomocnika z wyboru;

7.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżoną H. D. (2) w całości od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, wydatkami obciążając Skarb Państwa;

8.  na podstawie art. 627 k.p.k. w związku z art. 633 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 3 ust. 1 przepisów ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonej L. F. (1) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie (...) ((...)) złotych oraz obciąża ją wydatkami w kwocie (...) (...)) złotych.

Sygn. akt II K 70/16

UZASADNIENIE

Oskarżona H. D. (2) w dniu 01.11.1974 r. zawarła umowę o pracę na okres próbny z Bankiem (...) w M. na stanowisku kasjera w Stałym Punkcie Kasowym w B., a od dnia (...) r. została starszym kasjerem. W dniu (...) r. Bank zawarł z oskarżoną umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kasjera w (...) w B.. Od dnia (...) r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Banku, H. D. (2) pełniła funkcję Członka Zarządu Banku (...)w M.. Od (...) r. była zatrudniona w Banku jako starszy księgowy banku, zaś od(...)r. jako pracownik działu oszczędności. Z tytułu posiadanych funkcji miała m.in. dostęp do kont oszczędnościowych oraz lokat klientów, a także posiadała uprawnienie do asygnaty wypłaty kasowej.

Oskarżona L. F. (1) była zatrudniona w Banku (...) w M. od dnia (...) r. na stanowisku referenta kredytowego.

H. D. (3) zajmowała się obsługą klientów banku. Z tego tytułu miała uprawnienia do wprowadzania do systemu informatycznego banku wszelkich operacji. Jednocześnie pełniła funkcję wiceprezesa zarządu tego banku.

L. F. (1) była natomiast zatrudniona jako kasjerka banku i nie miała uprawnień do wprowadzania w system informatyczny operacji bankowych.

H. D. (2) działając wspólnie i w porozumieniu z kasjerka L. F. (1) wyprowadzały pieniądze z rachunków i lokat klientów banku.

Oskarżona H. D. (2) dokonywała przelewów z rachunków klientów bezpośrednio na swoje własne konto lub na konta innych klientów banku. Zwracają uwagę przelewy na rachunek jej zięcia J. T.. H. D. (2) dokonywała też bez wiedzy i zgody klientów przelewów z ich rachunków na rachunki innych klientów banku z których wspólnie z L. F. (1) dokonywała wypłat.

Oskarżone dokonywały wypłat z rachunków bankowych oraz z lokat klientów, w ten sposób, że H. D. (2) wystawiała dokumenty tak jakby klient rzeczywiście przyszedł do banku i dokonał wypłaty a L. F. (1) jako kasjerka tak jakby klient dokonał wypłaty tych środków w kasie. Na dokumentach wypłat obie oskarżone fałszowały podpisy klientów. Cały proceder przez długi okres czasu nie wyszedł na jaw, gdyż oskarżona typowała rachunki i lokaty klientów, których znała i których obsługą zajmowała się osobiście. Wiedziała, którzy klienci mają długie lokaty i stale je przedłużają. Ponadto gdyby się zdarzyło, że klient chciał dokonać wypłaty kwoty ponad stan rachunku mogła obsługując klienta dokonać przelewu na jego rachunek z rachunku innego klienta.

Typowanie klientów było o tyle trafne, że przez okres czterech lat proceder nie uległ ujawnieniu. Stało się tak dopiero w grudniu 2010 roku dlatego, że A. M. (3), którego matka J. M. miała w banku dwie lokaty, przyszedł do banku i udał się nie do H. D. (2) a do dyrektora banku gdyż chciał się upewnić czy pełnomocnictwo jakiego udzieliła mu matka w szpitalu upoważnia go do przepisania jej lokat na swoje nazwisko. Tam dyrektorka banku na podstawie zapisów w systemie informatycznym poinformowała go, że lokaty matka zlikwidowała, a pieniądze wypłaciła. A. M. (3) po rozmowie z matką, która przebywała wówczas w szpitalu oraz po obejrzeniu książeczek oszczędnościowych, które miał w domu ponownie udał się do dyrektora banku mówiąc, że matka oszczędności nie wypłacała a książeczki nie zawierają adnotacji w wypłatach. Dyrektor banku poprosiła do siebie H. D. (2), która w systemie informatycznym widniała jako pracownik obsługujący J. M. przy realizacji wypłat. H. D. (2) wyjaśniła wówczas, że J. M. dokonała wypłat a środki wpłaciła na dwie lokaty jedną na nazwisko A. M. (3) a drugą na nazwisko jego żony A. M. (2). Państwo A. i A. M. (2) widząc, że wyjaśnienia H. D. (2) są nieprawdziwe poprosili dyrektorkę o sprawdzenie stanu rachunków A. M. (2). Okazało się że również na tym rachunku widnieją wypłaty, których A. M. (2) nie dokonywała. Ponieważ wersja oskarżonej D. była niewiarygodna a z dokumentów wynikało, że rzekomych wypłat dla J. M. dokonywała kasjerka L. F. (1), kierownictwo banku zdecydowało się na niezapowiedzianą kontrolę stanu kasy. Kontrola taka odbyła się w dnu 29 grudnia 2010 roku i wykazała brak 96.360,97 złotych.

Powiązanie tych faktów uzasadniało przypuszczenie, że podobny proceder jak w przypadku J. M. i A. M. (2) może dotyczyć większej ilości rachunków i lokat innych klientów. Dlatego też obie oskarżone zostały poproszone o wyjaśnienie sytuacji i wskazanie jakich klientów taka sytuacja może dotyczyć. H. D. (2) przyznała, że razem z L. F. (1) dokonywały wypłat z rachunków klientów. Podczas tej rozmowy F. nic nie mówiła a następnego dnia wpłaciła do kasy brakującą w niej kwotę.

H. D. (2) z L. F. (1) sporządziły listę klientów banku z których lokat i rachunków dokonywały wypłat wraz z szacunkowymi kwotami wypłat.

Z powodu zaboru środków pieniężnych na szkodę banku przez oskarżone H. D. (2) i L. F. (1), w dniu 31.12.2010 r. rozwiązano z nimi umowy o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W dniu 03.01.2011 r. na mocy uchwały Nr 1/1R/2011 r. Rady Nadzorczej Banku (...) w M. oskarżona H. D. (2) została odwołana z funkcji Członka Zarządu Banku.

Oskarżone już w dniu 5.01.2011 r. sporządziły oświadczenie, w którym zobowiązały się do solidarnej spłaty długu na rzecz banku w kwocie 453 639,03 złotych do dnia 31.05.2011 roku.

W dniu 25 stycznia 2011 roku oskarżone sporządziły oświadczenie o spłacie w terminie do 31 maja 2011 roku L. F. (1) kwoty 284 639,03 złotych o H. D. (2) 169 000 złotych. W późniejszym okresie oskarżone wystawiły weksle na rzecz banku. Na ich podstawie Sąd Okręgowy w Częstochowie w dniu 03.03.2011 r. wydał nakaz zapłaty, sygn. akt(...), w którym nakazał L. F. (1) i H. D. (2), aby zapłaciły Bankowi (...) w M. solidarnie kwotę 520.396,34 złote, jako należność z weksla wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 19.02.2011 r. oraz kwotę 13.722,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

H. D. (2) i L. F. (1) działając wspólnie i w porozumieniu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonały zaboru w celu przywłaszczenia mienia znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 629.162,79 zł na szkodę Banku (...) w M. w ten sposób, że H. D. (2) dokonywała nieprawdziwych zapisów w elektronicznym systemie bankowym odnotowując tam składanie przez klientów banku dyspozycji: wypłat gotówkowych z lokat terminowych oraz z rachunków bieżących, wypłat z książeczek oszczędnościowych i realizacji czeków gotówkowych, podczas gdy w rzeczywistości takich czynności klienci banku nie dokonywali oraz fałszowała podpisy klientów na dowodach wypłaty, a następnie L. F. (1) realizowała tak przygotowane dowody wypłaty.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, zeznania D. L. – k. 213-216, 709-711, 1596-1602 ,2150- 2154, J. O. – k. 225-227, 1647-1648, zawiadomienie o przestępstwie – k. 1, porozumienie dot. wyrównania szkody i wykaz pokrzywdzonych sporządzony przez oskarżone k. 2-9, umowy o pracę H. D. – k. 25, 26, umowa o pracę L. F. – k. 28, zaświadczenie o przyznaniu dodatku H. D. – k. 27, zaświadczenie o zatrudnieniu L. F. – k. 29, zakres czynności pracownika H. D. – k. 131-132, 133, zakres czynności pracownika L. F. – k. 134-135, 136, kopia wykazu osób poszkodowanych wraz z kserokopiami książeczek terminowych i asygnat bankowych – k. 170-190, dokumentacja (...)w M. dot. zatrudnienia H. D. – k. 440-452, dokumentacja (...)w M. dot. zatrudnienia L. F. – k. 453-458, program kontroli instytucjonalnej – k. 824, protokół kontroli – k. 825-829, nakaz zapłaty SO w Częstochowie, sygn.(...) – k. 857, 978, 1885, uchwała (...) w M. – k. 896, protokół z posiedzenia (...)w M. – k. 897-901, statut (...)w M. – k. 902-915, oświadczenie o spłacie długu – k. 931/

Jeśli chodzi o poszczególne operacje jakie oskarżone bez zgody i wiedzy klientów dokonały to poniżej zostaną one omówione w odniesieniu do poszczególnych klientów.

W. B. (1) i I. B. mieli założone w Banku (...) w M. dwie lokaty pieniężne, do których wystawione były książeczki, a także dwa rachunki bankowe, w tym rachunek o numerze (...), który był kontem dotyczącym transakcji unijnych. Z przedmiotowego rachunku oskarżone dokonały bez zgody pokrzywdzonych, opisanych niżej transakcji:

W dniu 05.08.2008 r. oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty pieniędzy w kwocie 130 złotych. Na potwierdzenie dokonanej transakcji oskarżone wystawiły dokument w postaci dowodu wypłaty – wypłata na asygnatę. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Podpisy widniejące w pozycji „gotówkę otrzymałem”, a także podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu D. H.” zostały złożone przez H. D. (2).

W dniu 16.02.2009 r. na podstawie czeku o numerze (...) wystawionego na nazwisko I. B. oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 1.000 złotych. Operacja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), natomiast zrealizowała ją L. F. (1). Zapisy w funkcji wypełnienia na dowodzie wypłaty zostały złożone przez H. D. (2). Podpis o treści (...) nie został złożony przez pokrzywdzoną, a przez H. D. (2). Podpisy w funkcji parafy nakreślone długopisem o paście kryjącej koloru czarnego, jeden znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola bieżąca”, drugi przy prawej krawędzi czeku został nakreślony przez L. F. (1).

Kolejno w dniu 12.05.2009 r. oskarżona H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 700 złotych z wskazanego wyżej rachunku bankowego na rachunek bankowy należący do Z. M. o numerze (...). Notę memoriałową stanowiącą potwierdzenie transakcji wystawiła i podpisała H. D. (2) (k. 363).

Następnie w dniu 26.06.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 2.000 złotych z rachunku należącego do W. B. (1), bez jego zgody, na rachunek bankowy należący do J. T.. Nota memoriałowa potwierdzająca dokonanie przelewu została wystawiona przez H. D. (2). Na przedmiotowym dokumencie oskarżona złożyła również podpis zatwierdzający. J. (...)jest zięciem H. D. (2).

W dniu 30.11.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 503,87 złotych bez zgody pokrzywdzonego, z jego rachunku na rachunek kredytowy należący do R. B. (zięcia W. B. (1)). Na potwierdzenie dokonania przelewu oskarżona wystawiła notę memoriałową. H. D. (2) podpisała się także na przedmiotowym dokumencie jako osoba zatwierdzająca transakcję.

H. D. (2) w okresie od 05.08.2008 roku do 30.11.2010 roku dokonała więc wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających z rachunku W. B. (1) na łączną kwotę 4.333,87 złotych, natomiast L. F. (1) w okresie od 05.08.2008 roku do 16.02.2009 roku uczestniczyła z H. D. (2) w dokonaniu wypłat gotówkowych z tego samego rachunku na łączną kwotę 1.130 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, W. B. (1) – k. 147-149, 1623-1624, I. B. – k. 228-229, 1658-1659, A. B. – k. 161-163, 1624-1626, R. B. – k. 803-804, 1692-1693, kopia wydruku operacji na rachunku bankowym W. B. – k. 151-159, noty memoriałowe – k. 174, 175, 187, 363, dowód wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 176, kserokopia książeczki oszczędnościowej dot. W. B. – k. 184-185, czek rozrachunkowy – k. 188, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

E. C. (1) miał założone w banku dwa rachunki o numerze (...) , a także o numerze (...) .

Z rachunku o numerze (...), bez zgody pokrzywdzonego, oskarżone dokonały następujących transakcji:

W dniu 24.03.2006 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 1.000 złotych, zaś w dniu 30.03.2006 r. przeksięgowała kwotę 2.000 złotych na należący do niej rachunek bankowy o numerze (...). Obie transakcje udokumentowano wystawieniem not memoriałowych, które nie zostały opatrzone żadnymi podpisami (k. 386, 387).

W dniu 03.07.2006 r. H. D. (2) z rachunku pokrzywdzonego dokonała przelewu kwoty 500 złotych na rachunek bankowy należący do A. K. (2) o numerze (...) i wystawiła na tą okoliczność notę memoriałową (k. 388, 576).

W dniu 14.08.2006 r. H. D. (2) przeksięgowała pieniądze w kwocie 20.000 złotych na rachunek bankowy należący do W. R. (2) o numerze (...). Wystawiona nota memoriałowa nie została podpisana przez oskarżoną (k. 389).

W dniu 31.08.2006 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 24.000 złotych i wystawiły dowód wypłaty. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dowodzie wypłaty potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony w prawym górnym rogu dowodu wypłaty został złożony przez L. F. (1). Transakcja została wprowadzona do systemu przez H. D. (2), zaś zrealizowana została przez L. F. (1) (k. 390).

W dniu 24.10.2006 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 7.000 złotych i na tą okoliczność został sporządzony dowód wypłaty. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dowodzie wypłaty potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie pieczątki „członek zarządu H. D. (2)” został złożony przez H. D. (2), natomiast podpis w funkcji parafy nakreślony w prawym górnym rogu dowodu wypłaty został złożony przez L. F. (1). Do systemu bankowego transakcje wprowadziła H. D. (2), zaś L. F. (1) ją zrealizowała (k. 391).

W dniu 30.03.2007 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 1.000 złotych na należące do niej konto bankowe o numerze (...). Transakcje udokumentowała wystawieniem noty memoriałowej, na której złożyła podpis (k. 392).

W dniu 25.04.2007 r. oskarżona przeksięgowała kwotę 3.000 złotych na rachunek bankowy należący do Z. W. (2) o numerze (...). Nota memoriałowa wystawiona na okoliczność dokonanej transakcji, została podpisana przez H. D. (2) (k. 393).

W dniu 12.07.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 10.000 złotych. Na sporządzonym dokumencie wypłaty, podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dowodzie wypłaty potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 394).

W dniu 28.08.2007 r. H. D. (2) przeksięgowała kwotę 25.000 złotych na rachunek bankowy R. S. o numerze (...). Na wystawionej nocie memoriałowej oskarżona złożyła swój podpis (k. 395).

W dniu 04.09.2007 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 1.120 złotych na rachunek bankowy należący do S. T. (1). Oskarżona sporządziła z tego tytułu notę memoriałową i wprowadziła transakcję do systemu bankowego. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 396).

W dniu 27.09.2007 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 2.800 złotych na rachunek należący do A. K. (2) o numerze (...). Na sporządzonej na tą okoliczność nocie memoriałowej oskarżona złożyła swój podpis (k. 397, 581).

W dniu 31.12.2007 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 1.000 złotych na rachunek bankowy należący do J. T. o numerze (...). Po wystawieniu noty memoriałowej, oskarżona złożyła na niej swój podpis, potwierdzając dokonanie transakcji. (k. 398).

W dniu 08.01.2008 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 450 złotych na rachunek bankowy swojego zięcia J. T. o numerze (...). Na potwierdzenie powyższego wystawiona została nota memoriałowa, a transakcje do systemu wprowadziła oskarżona. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 399).

W dniu 05.02.2008 r. H. D. (2) przelała kwotę 1.000 złotych na konto bankowe należące do S. T. (1) o numerze (...). Na okoliczność dokonania transakcji wystawiony został dowód wypłaty, a transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2). Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 400).

W dniu 15.02.2008 r. H. D. (2) wypłaciła kwotę 1.000 złotych. Oskarżona wystawiła dowód wypłaty, wprowadziła transakcje do systemu bankowego, a także ją zrealizowała. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). H. D. (2) złożyła natomiast podpis przy odcisku datownika (k. 401).

W dniu 05.03.2008 r. H. D. (2) wypłaciła kwotę 500 złotych i na tą okoliczność wystawiła dowód wypłaty. Następnie oskarżona wprowadziła transakcję do systemu bankowego, a także ją zrealizowała. Na dokumencie potwierdzającym transakcję, podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...), nie został złożony przez E. C. (1) (k. 402).

Następnie w dniu 28.03.2008 r. H. D. (2) przeksięgowała kwotę 2.000 złotych, zaś w dniu 31.03.2008 r. oskarżona dokonała przelewu kwoty 1.250 złotych, na należące do niej konto osobiste o numerze (...). Obie transakcje zostały udokumentowane wystawieniem przez oskarżoną not memoriałowych, które podpisała (k. 403, 404).

Kolejno w dniu 11.04.2008 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 1.000 złotych na konto należące do K. T. o numerze (...). Na sporządzonej nocie memoriałowej oskarżona złożyła swój podpis (k. 405).

W dniu 17.04.2008 r. H. D. (2) przelała pieniądze w kwocie 1.400 złotych na konto należące do S. T. (1) o numerze (...). Wystawiona na tą okoliczność nota memoriałowa została podpisana przez oskarżoną. (k. 406).

W dniu 26.05.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 20.000 złotych, co zostało udokumentowane wystawieniem dowodu wypłaty. H. D. (2) wprowadziła transakcje do systemu bankowego, natomiast zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). Jeżeli chodzi natomiast o podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek zarządu H. D. (2)” został złożony przez H. D. (2), natomiast podpis w funkcji parafy nakreślony w prawnym górnym złożyła L. F. (1) (k. 407).

W dniu 01.07.2008 r. H. D. (2) przelała kwotę 3.300 złotych na rachunek bankowy należący do W. G. o numerze (...). Okoliczność ta została potwierdzona wystawieniem noty memoriałowej przez oskarżoną, która wprowadziła także transakcje do systemu bankowego. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 408).

W dniu 08.08.2008 r. H. D. (2) wypłaciła z rachunku kwotę 1.000 złotych. Transakcja udokumentowana została wystawieniem dowodu wypłaty, a także oskarżona wprowadziła ją do systemu i zrealizowała. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1), natomiast podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek zarządu H. D. (2)” został złożony przez H. D. (2) (k. 409).

W dniu 10.11.2008 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 250 złotych, na należący do niej rachunek bankowy. Oskarżona wystawiła notę memoriałową, a także wprowadziła transakcję do systemu bankowego. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 410).

W dniu 12.11.2008 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 1.000 złotych na rachunek bankowy należący do J. T. o numerze (...). Oskarżona wprowadziła transakcję do systemu bankowego, a także wystawiła notę memoriałową. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 411).

W dniu 03.12.2008 r. H. D. (2) wypłaciła kwotę 1.000 złotych, na okoliczność czego wystawiła dowód wypłaty. Następnie wprowadziła transakcję do systemu, a także ją zrealizowała. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek zarządu D. H.” i podpis na odcisku pieczątki „Kontrola bieżąca” złożyła H. D. (2) (k. 412).

W dniu 31.12.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 1.000 złotych. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, zaś zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję w postaci dowodu wypłaty, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek zarządu H. D. (2)” należy do H. D. (2), zaś podpis w funkcji parafy nakreślony środkiem piszącym o czarnej paście kryjącej, usytuowany w prawym górnym rogu dokumentu złożyła L. F. (1) (k. 413).

W dniu 29.09.2009 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły z rachunku kwotę 39.800 złotych. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję w postaci dowodu wypłaty, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony środkiem piszącym o czarnej paście kryjącej usytuowany w prawym górnym rogu tego dokumentu został złożony przez L. F. (1) (k. 414).

W dniu 19.11.2009 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 2.000 złotych na rachunek bankowy należący do S. T. (1) o numerze (...). Transakcja została udokumentowana wystawieniem noty memoriałowej przez oskarżoną, która wprowadziła ją również do systemu bankowego. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję w postaci dowodu wypłaty, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek zarządu H. D. (2)” oraz odcisku datownika złożyła H. D. (2) (k. 415).

W dniu 30.12.2009 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 25.000 złotych, co zostało udokumentowane wystawieniem dowodu wypłaty. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, natomiast L. F. (1) ją zrealizowała. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję w postaci dowodu wypłaty, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 416).

W dniu 14.01.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 1.100 złotych na rachunek bankowy należący do S. T. (1) o numerze (...). Oskarżona podpisała się na wystawionej nocie memoriałowej (k. 375, 417).

W dniu 12.02.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 1.000 złotych również na wskazany wyżej rachunek bankowy należący do S. T. (1) i wystawiła notę memoriałową. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję w postaci dowodu wypłaty, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 418).

W dniu 05.07.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 700 złotych na rachunek bankowy należący do J. T. o numerze (...) i wystawiła notę memoriałową na potwierdzenie dokonania transakcji. Oskarżona złożyła swój podpis na dokumencie, zatwierdzając niniejszą operację na rachunku pokrzywdzonego (k. 419).

W dniu 31.08.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 51.000 złotych. Transakcje do systemu bankowego wprowadziła H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony w pozycji „Gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu D. H.” złożyła H. D. (2). Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu tego dokumentu należy do L. F. (1) (k. 420).

W dniu 27.09.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu pieniędzy w kwocie 1.000 złotych na rachunek bankowy należący do J. T. o numerze (...) (k. 421).

W dniu 16.12.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 600 złotych na rachunek bankowy należący do C. R. (1) o numerze (...) (k. 422).

Obie wskazane wyżej transakcje zostały udokumentowane wystawieniem not memoriałowych, na których podpisała się oskarżona.

Ponadto z rachunku o numerze (...), także bez zgody E. C. (1) wykonano poniższe operacje:

W dniu 12.05.2006 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 5.000 złotych na rachunek bankowy należący do S. T. (1) o numerze (...), a następnie w dniu 24.05.2006 r. na ten sam rachunek bankowy przeksięgowała kwotę 3.000 złotych. Na okoliczność wykonanych transakcji wystawione zostały noty memoriałowe, na których nie zostały umieszczone żadne podpisy (k. 318, 379, 380).

W dniu 14.06.2006 r. H. D. (2) z powyższego rachunku dokonała przelewu kwoty 1.050 złotych na rachunek bankowy należący do A. K. (2) o numerze (...). Transakcje do systemu bankowego wprowadziła oskarżona, która wystawiła notę memoriałową. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 381, 577).

W dniu 27.06.2006 r. H. D. (2) przelała kwotę 800 złotych, na należący do niej rachunek bankowy o numerze (...). Oskarżona wprowadziła przedmiotową transakcję do systemu bankowego i sporządziła notę memoriałową. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dokumencie potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1) (k. 382).

W dniu 20.12.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 20.000 złotych. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dowodzie wypłaty potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony środkiem piszącym o czarnej paście kryjącej usytuowany w prawym górnym rogu dowodu wypłaty został złożony przez L. F. (1). Transakcja została wprowadzona do systemu przez H. D. (2), zaś zrealizowana została przez L. F. (1) (k. 377).

W dniu 28.12.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 10.000 złotych. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dowodzie wypłaty potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony środkiem piszącym o czarnej paście kryjącej usytuowany w prawym górnym rogu dowodu wypłaty został złożony przez L. F. (1). Do systemu bankowego transakcje wprowadziła H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1).

W dniu 10.03.2009 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 1.000 złotych. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na dowodzie wypłaty potwierdzającym transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki „członek zarządu H. D. (2)” został natomiast złożony przez H. D. (2). Transakcja została wprowadzona do systemu przez H. D. (2), zaś zrealizowana została przez L. F. (1) (k. 376).

W dniu 14.01.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 1.100 zł na rachunek bankowy należący do S. T. (1). Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o prawdopodobnej treści (...) na nocie memoriałowej potwierdzającej transakcję, nie został złożony przez E. C. (1). Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2).

W okresie od 24.03.2006 roku do 16.12.2010 roku H. D. (2) dokonała wypłat gotówkowych oraz przelewów z opisanych wyżej rachunków bankowych na łączną kwotę 298.720 złotych. Oskarżona L. F. (1) w okresie od 21.08.2006 roku do 31.08.2010 roku uczestniczyła z H. D. (2) w dokonaniu wypłat gotówkowych z tych samych rachunków bankowych na łączną kwotę 208.800 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, E. C. (1) – k. 55-57, 689-692, 1626-1627, W. R. (2) – k. 819-820, 1755, kopia wydruku operacji na rachunku bankowym E. C. – k. 61-75, pismo (...) M. – k. 373, 383, listy transakcji zakwestionowanych przez E. C. – k. 374, 384-385, dowody wypłaty – wypłata na asygnatę i noty memoriałowe – k. 318, 340-341, 343-345, 347-350, 375-382, 386-423, 427-428, 430-434, 437, 439, 576-577, 821, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

A. G. (1) miał założonych w banku kilka lokat, w tym założoną w dniu 06.03.2009 r. lokatę 3 miesięczną na kwotę 50.000 złotych, do której miał założoną książeczkę terminową o numerze (...) .

W dniu 29.09.2009 roku z przedmiotowej książeczki oszczędnościowej , numer rachunku (...), oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) bez zgody pokrzywdzonego, dokonały wypłaty kwoty 50.696,52 złotych i tym samym zlikwidowały przedmiotową lokatę. Dla potwierdzenia przedmiotowej operacji oskarżone wystawiły dokument w postaci dowodu wypłaty – likwidacja konta. Operacja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), natomiast zrealizowała ją L. F. (1). Na dowodzie wypłaty pokrzywdzony nie podpisywał się. Podpis w funkcji parafy znajdujący się w prawym górnym roku dowodu wypłaty należy natomiast do L. F. (1) (k. 299).

Na rachunek pokrzywdzonego, po doliczeniu odsetek bank zwrócił kwotę 52.916,08 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, A. G. (1) – k. 462-463, 1669-1670, wykaz osób poszkodowanych z (...) w M. – k. 298, kopia książeczki terminowej o nr (...) na nazwisko A. G. – k. 465, dowód wypłaty – likwidacja lokaty – k. 299, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

J. G. miała założoną w banku lokatę terminową, którą zlikwidowała, a także dwa rachunki bankowe, w tym rachunek osobisty o numerze (...) .

W dniu 15.02.2010 roku z przedmiotowego rachunku bankowego, należącego do pokrzywdzonej, bez jej zgody oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 30.000 złotych. Dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji, był wystawiony przez oskarżone dowód wypłaty – wypłata na asygnatę. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego i zrealizowana przez H. D. (2). Pokrzywdzona nie podpisywała się na dowodzie wypłaty powyższej kwoty w pozycji „gotówkę otrzymałem”, podpis zaś w tym miejscu złożyła najprawdopodobniej H. D. (2) (k. 17).

Po doliczeniu odsetek bank zwrócił pokrzywdzonej kwotę 30.105,18 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, J. G. – k. 252-253, 1659-1660, dowód wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 17, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

T. K. (2) miała założony w banku rachunek oszczędnościowy o numerze (...) , do którego pełnomocnictwo posiadał także jej mąż J. K. (1). Rachunek ten był prowadzony przez oskarżoną H. D. (2), która była znajomą pokrzywdzonej z tej samej miejscowości. T. K. (2) zwracała się do oskarżonej o realizowanie w jej imieniu przelewów za media i w zamian otrzymywała potwierdzenia dokonanych przelewów, ze stemplem banku. Pokrzywdzona zwracała się również do H. D. (2), aby wypłaciła dla niej pieniądze na podstawie czeku lub wykonania przelewu.

Ze wskazanego wyżej konta pokrzywdzonej, bez jej zgody H. D. (2) i L. F. (1) dokonały opisanych niżej wypłat i przelewów:

W dniu 28.02.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały realizacji czeku (...) o numerze (...) wystawionego na T. K. (2) i wypłaciły kwotę 1.800 złotych. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, a L. F. (1) ją zrealizowała. Zapisy w funkcji wypełnienia na przedmiotowym czeku zostały nakreślone przez H. D. (2). Podpis o prawdopodobnej treści (...) nie został złożony przez T. K. (2), a mogła go złożyć H. D. (2). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „pokrycie i podpisy sprawdzone” także należy do oskarżonej. L. F. (1) złożyła natomiast podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu czeku (k. 526).

W dniu 30.03.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 650 złotych, wystawiając przy tym dokument wypłaty na nazwisko T. K. (2). Operacja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), natomiast zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony na tym dokumencie o prawdopodobnej treści (...) nie został złożony przez pokrzywdzoną, a mogła go złożyć H. D. (2). Oskarżona złożyła ponadto podpis w funkcji parafy w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek zarządu H. D. (2)”. Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu złożyła zaś L. F. (1) (k. 527).

W dniu 14.05.2007 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 700 złotych z konta pokrzywdzonej na rachunek bankowy należący do M. D. o numerze (...), co udokumentowano wystawieniem noty memoriałowej (k. 529).

W dniu 21.05.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowały czek (...) o numerze (...) wystawiony na T. K. (2) i wypłaciły kwotę 700 złotych. Transakcję wprowadziła do systemu H. D. (2), natomiast realizacją dokumentu zajmowała się L. F. (1). Zapisy w funkcji wypełnienia na czeku zostały nakreślone przez H. D. (2), która ponadto złożyła podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „pokrycie i podpisy sprawdzone”. Podpis o prawdopodobnej treści (...) nie został nakreślony przez pokrzywdzoną, a mogła go złożyć H. D. (2). Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu złożyła zaś L. F. (1) (k. 528).

W dniu 22.06.2007 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 600 złotych z rachunku pokrzywdzonej na należący do niej rachunek bankowy o numerze (...), tytułem zwrotu środków. Na sporządzonej nocie memoriałowej oskarżona złożyła swój podpis (k. 530).

W dniu 26.09.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłacenia kwoty 700 złotych, co udokumentowane zostało dowodem wypłaty wystawionym na T. K. (2). Transakcję do systemu bankowego wprowadziła H. D. (2), natomiast L. F. (1) ją zrealizowała. Podpis nakreślony na tym dokumencie o treści (...) został złożony przez oskarżoną, tak samo jak podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek zarządu H. D. (2)”. Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu należy do L. F. (1) (k. 531).

W dniu 07.01.2008 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 300 złotych na jej osobisty rachunek bankowy o numerze (...). Operacja ta została udokumentowana wystawieniem przez oskarżoną noty memoriałowej, na której złożyła swój podpis. (k. 522).

W dniu 25.02.2008 r. H. D. (2) wypłaciła z rachunku pokrzywdzonej kwotę 800 złotych, a okoliczność ta została udokumentowana wystawieniem dowodu wypłaty na nazwisko T. K. (2). Transakcję wprowadziła do systemu bankowego i zrealizowała H. D. (2). Podpis nakreślony na tym dokumencie o prawdopodobnej treści (...) nie został złożony przez pokrzywdzoną, a złożyła go H. D. (2). Oskarżona złożyła również podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu H. D. (2)” (k. 523).

W dniu 20.03.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 800 złotych, co udokumentowały wystawieniem dowodu wypłaty na nazwisko T. K. (2). Transakcję do systemu bankowego wprowadziła H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony na dowodzie wypłaty o prawdopodobnej treści (...) nie został złożony przez pokrzywdzoną, a nakreśliła go H. D. (2). Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu dowodu wypłaty złożyła L. F. (1) (k. 525).

W dniu 12.12.2008 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 210 złotych na rachunek bankowy należący do (...) Banku S.A. o numerze (...) tytułem spłaty raty przez J. K. (2) (k. 524).

W dniu 05.01.2009 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 975 złotych na rachunek bankowy (...) S.A. o numerze (...). Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2). Podpis nakreślony na poleceniu przelewu o prawdopodobnej treści (...) nie został złożony przez T. K. (2). H. D. (2) złożyła natomiast podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „kontrola wstępna” (k. 520).

W dniu 23.01.2009 r. H. D. (2) zrealizowała czek (...) numer (...) wystawiony na nazwisko J. K. (1) i wypłaciła kwotę 1.000 złotych. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), a L. F. (1) ją zrealizowała. Zapisy w funkcji wypełnienia na czeku zostały nakreślone przez H. D. (2), która złożyła także podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „kontrola wstępna” i „pokrycie i podpisy sprawdzone”. Podpis nakreślony na czeku o prawdopodobnej treści (...) nie został złożony przez T. K. (2) (k. 521).

W dniu 28.05.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowała czek (...) o numerze (...) wystawiony na nazwisko T. K. (2) i wypłaciła kwotę 2.500 złotych. Transakcje wprowadziła do systemu bankowego H. D. (2), a L. F. (1) ją zrealizowała. Zapisy w funkcji wypełnienia na przedmiotowym czeku zostały nakreślone przez H. D. (2). Podpis nakreślony na tym dokumencie o treści (...) nie został złożony przez T. K. (2), a złożyła go H. D. (2). Oskarżona złożyła również podpisy, w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „pokrycie i podpis sprawdzone” oraz „Członek Zarządu H. D. (2)”. Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym roku czeku należy do L. F. (1) (k. 518).

W dniu 29.10.2010 r. H. D. (2) dokonała realizacji czeku (...) o numerze (...) wystawionego na nazwisko T. K. (2) i wypłaciła kwotę 2.500 złotych. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego natomiast L. F. (1) zrealizowała czek. Zapisy w funkcji wypełnienia na czeku zostały nakreślone przez H. D. (2). Podpis nakreślony na czeku o treści (...) nie został złożony przez pokrzywdzoną, a złożyła go H. D. (2). Ponadto oskarżona złożyła podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „pokrycie i podpisy sprawdzone”, a także podpis o treści „Członek zarządu H. D. (2)”. Podpis w funkcji parafy nakreślony środkiem piszącym o czarnej paście kryjącej usytuowany w prawym górnym rogu złożyła L. F. (1) (k. 519).

Z wskazanego wyżej rachunku oskarżona H. D. (2) w okresie od dnia 30.01.2007 roku do 29.10.2010 roku dokonała wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających na łączną kwotę 14.235,00 złotych, natomiast L. F. (1) z tego samego rachunku w okresie od 28.02.2007 roku do 29.10.2010 roku współdziałała z H. D. (2) w dokonaniu wypłat gotówkowych na łączną kwotę 10.650 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, J. K. (1) – k. 673-674, 1682, pismo (...) w M. – k. 516, lista zakwestionowanych wpłat i wypłat – k. 517, czeki rozrachunkowe – k. 518-519, 521, noty memoriałowe – k. 522, 529-530, 534-535, 536-538, dowody wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 523, 524, 525, 527, 531, 539, czeki gotówkowe – k. 526, 528, wniosek o udzielenie kredytu – k. 540, umowa o kredyt gotówkowy – k. 541-543, oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji – k. 544, załącznik do umowy – k. 545, potwierdzenie przelewu – k. 520, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

A. i A. K. (2) posiadali w banku rachunek o numerze (...), na który wpływało wynagrodzenie za pracę pokrzywdzonego i który obsługiwany był przez H. D. (2). Oskarżona znała się z pokrzywdzonymi z uwagi na to, że zamieszkiwali w jednej miejscowości. A. K. (1) zlecała H. D. (2) dokonywanie przelewów z tytułu płatności za polisę na życie, czy też za media. Ponadto A. K. (1) przekazała H. D. (2) książeczkę czekową, która opatrzona była jej podpisami. Oskarżona na prośbę A. K. (1) dokonywała wypłat pieniędzy przy użyciu książeczki czekowej i przywoziła jej gotówkę do domu. Kiedy A. K. (1) potrzebowała pieniędzy prosiła oskarżoną o ich pobranie z konta i ich dostarczenie. Oskarżona następnie na kartce papieru potwierdzała jaka ilość pieniędzy została na koncie pokrzywdzonych.

Poza wyżej wskazanymi sytuacjami, na przedmiotowym rachunku bankowym oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) bez zgody pokrzywdzonych, dokonywały opisanych niżej transakcji:

W dniu 31.03.2006 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowały czek (...) numer (...) wystawiony na nazwisko A. K. (1) i dokonały wypłaty kwoty 600 złotych. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), natomiast L. F. (1) ją zrealizowała. Zapisy w funkcji wypełnienia na czeku zostały nakreślone przez H. D. (2), która ponadto prawdopodobnie złożyła podpis o treści (...) (k. 555).

W dniu 14.08.2006 r. H. D. (2) dokonała realizacji czeku (...) wystawionego na A. K. (2) i wypłaciła kwotę 3.630 złotych. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego i zrealizowała ją. Podpis nakreślony w pozycji „gotówkę otrzymałem” o treści (...) złożyła oskarżona (k. 556).

W dniu 07.03.2007 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 300 złotych z rachunku A. K. (2) na jej osobisty rachunek bankowy o numerze (...), na potwierdzenie czego wystawiła notę memoriałową, którą podpisała (k. 573).

W dniu 16.03.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 1.500 złotych i wystawiły dowód wypłaty na nazwisko A. K. (2). Transakcję do systemu bankowego wprowadziła H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony na dowodzie wypłaty w pozycji „Gotówkę otrzymałem” o treści (...) nie został złożony przez A. K. (2), ani przez L. F. (1) (k. 572).

W dniu 27.03.2007 r. obie oskarżone dokonały wypłaty kwoty 700 złotych i wystawiły dowód wypłaty na nazwisko A. K. (2). Transakcję wprowadziła do systemu H. D. (2), a zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony w pozycji „Gotówkę otrzymałem” na dowodzie wypłaty o treści (...) nie został złożony przez A. K. (2), ani przez L. F. (1). Podpisy w funkcji parafy mogły zostać złożone przez H. D. (2) (k. 571).

W dniu 30.04.2007 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 232,25 złotych z rachunku pokrzywdzonego na rachunek bankowy należący do J. J. (2) o numerze (...). Okoliczność ta została potwierdzona wystawieniem noty memoriałowej, na której oskarżona złożyła swój podpis (k. 540).

H. D. (2) kolejno z rachunku pokrzywdzonego przeksięgowała w dniu 24.05.2007 r. kwotę 1.900 złotych, w dniu 01.06.2007 r. kwotę 1.000 złotych, a następnie w dniu 14.06.2007 r. kwotę 300 złotych na należące do niej konto bankowe o numerze (...). Oskarżona wszystkie transakcje udokumentowała wystawiając noty memoriałowe i składając na nich podpisy (k. 567, 568, 569).

W dniu 13.07.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały realizacji czeku (...) numer (...) wystawionego na nazwisko A. K. (2) i wypłaciły kwotę 3.500 złotych. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, zaś czek został zrealizowany przez L. F. (1). Zapisy w funkcji wypełnienia na czeku zostały nakreślone przez H. D. (2). Ponadto podpis o treści (...) nie należy do A. K. (1), a złożyła go H. D. (2) (k. 566).

W dniu 20.07.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 500 złotych i udokumentowały to dowodem wypłaty. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, zaś L. F. (1) ją zrealizowała. Podpisy na dowodzie wypłaty nakreślone w pozycji „Gotówkę otrzymałem” o treści (...), w funkcji parafy w obrębie odcisku pieczątki „członek zarządu H. D. (2)”, a także przy odcisku datownika zostały złożone przez H. D. (2) (k. 565).

W dniu 31.07.2007 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 1.200 złotych na należący do niej rachunek bankowy o numerze (...) i podpisała wystawioną notę memoriałową (k. 564).

Następnie w dniu 24.08.2007 r. oskarżona przeksięgowała kwotę 300 złotych na należący do niej rachunek bankowy o numerze (...), co zostało udokumentowane wystawieniem noty memoriałowej. Oskarżona wprowadziła także przedmiotową transakcję do systemu bankowego (k. 563).

W dniu 30.08.2007 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 500 złotych na konto należące do T. K. (2) o numerze (...). Na potwierdzenie dokonania niniejszej transakcji została wystawiona nota memoriałowa, którą podpisała H. D. (2) (k. 562).

W dniu 21.09.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 350 złotych, co zostało potwierdzone wystawieniem dowodu wypłaty. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, zaś zrealizowała ją L. F. (1). Podpis nakreślony na dowodzie wypłaty w pozycji „gotówkę otrzymałem” o treści (...), a także podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki „członek zarządu H. D. (2)” zostały złożone przez H. D. (2). Natomiast podpis przy odcisku datownika na dokumencie należy do L. F. (1) (k. 561).

W dniu 27.09.2007 r. H. D. (2) przeksięgowała kwotę 457 złotych z rachunku A. K. (2) na rachunek bankowy należący do M. D. o numerze (...) i wystawiła z tego tytułu notę memoriałową, (k. 558).

Następnie w dniu 27.09.2007 r. oskarżona dokonała przeksięgowania kwoty 2.144 złotych z rachunku A. K. (2) na należące do niej konto bankowe o numerze (...). Również ta transakcja została udokumentowana notą memoriałową, (k. 559).

W dniu 28.09.2007 r. H. D. (2) przeksięgowała kwotę 235,25 złotych z rachunku A. K. (2) na rachunek bankowy należący do J. J. (2) o numerze (...). Niniejsza operacja bankowa została udokumentowana wystawieniem noty memoriałowej (k. 560).

W dniu 16.11.2007 r. w filii banku w K. H. D. (2), która tam przebywała w związku ze szkoleniem nowej kasjerki wypłaciła kwotę 6.100 złotych, wykorzystując do tego czek z podpisem A. K. (2). W systemie informatycznym jako osoba realizująca transakcje występuje E. P. (3) a do systemu informatycznego banku wypłatę wprowadziła D. B., kasjerka szkolona w tym dniu przez H. D. (2). Podpis nakreślony w pozycji „Gotówkę otrzymałem” o treści (...) został złożony przez H. D. (2) (k. 557).

W dniu 15.02.2008 r. H. D. (2) wypłaciła kwotę 2.100 złotych i wystawiła dowód wypłaty opiewający na A. K. (2). Oskarżona podpisała się na przedmiotowym dokumencie (k. 574).

W dniu 05.03.2010 r. H. D. (2) bez wiedzy pokrzywdzonego dokonała przelewu kwoty 699,47 złotych na rachunek bankowy (...) S.A. o numerze (...) i wystawiła na tą okoliczność polecenie przelewu, na którym widnieje podpis (...) (k. 575).

W okresie od dnia 30.01.2007 roku do 29.10.2010 roku H. D. (2) dokonała wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających rachunek pokrzywdzonych na łączną kwotę 28.247,97 złotych. Oskarżona L. F. (1) natomiast w okresie od 31.03.2006 roku do 21.09.2010 roku współdziałała z H. D. (2) w dokonaniu wypłat gotówkowych z tego rachunku na łączną kwotę 7.150 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, A. K. (1) – k. 76-79, 657-660, 1592-1593, A. K. (2) – k. 459-460, 663-664, 1591v-1592, J. J. (2) – k. 810-811, 1712-1714, 1715, 1755, kopia wydruku operacji na rachunku bankowym A. i A. K. – k. 82-102, noty memoriałowe – k. 537, 558-560, 562-564, 567-569, 573, 578, 586-587, 589, pismo (...) M. – k. 553, lista zakwestionowanych transakcji – k. 554, czek gotówkowy – k. 555-556, dowody wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 557, 561, 565, 571-572, 574, 579-580, 584-585, 600, czek rozrachunkowy – k. 566, potwierdzenie przelewu – k. 575, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

M. K. (3) posiadała w banku rachunek o numerze (...), na który wpływało jej wynagrodzenie, a także miała wystawioną książeczkę oszczędnościową avista. Przedmiotowe konto obsługiwała H. D. (2), którą pokrzywdzona znała z miejscowości, w której razem zamieszkiwały. Oskarżona pomogła również M. K. (3) w założeniu książeczki oszczędnościowej. Pokrzywdzona co miesiąc prosiła H. D. (2) o dokonywanie za nią przelewów z jej konta na rachunki stosownych instytucji, z tytułu opłat abonamentowych, a także rat kredytu i w zamian otrzymywała od niej dowody wpłaty opatrzone pieczątką banku. Ponadto przekazywała oskarżonej pieniądze na ten sam cel wraz z drukami przelewów.

Ze wskazanego wyżej rachunku i książeczki oszczędnościowej, oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały natomiast bez zgody pokrzywdzonej, poniższych transakcji:

W dniu 25.04.2007 r. H. D. (2) z powyższego rachunku dokonała przeksięgowania kwoty 150 złotych na rachunek bankowy należący do A. K. (2) o numerze (...) (k. 583, 608). Następnie w dniu 30.07.2008 r. H. D. (2) przeksięgowała kwotę 150 złotych również na wskazany wyżej rachunek A. K. (2) (k. 588, 609). Powyższe transakcje zostały udokumentowane wystawieniem not memoriałowych, na których podpisy złożyła H. D. (2).

W dniu 10.09.2008 r. H. D. (2) dokonała wypłaty z książeczki oszczędnościowej należącej do pokrzywdzonej pieniędzy w kwocie 2.200 złotych i wystawiła dowód wypłaty, numer odcinka (...) na nazwisko pokrzywdzonej. Oskarżona zrealizowała niniejszą transakcję, zaś do systemu wprowadziła ją inna ustalona osoba. Zapisy w funkcji wypełnienia na dowodzie wypłaty zostały nakreślone przez H. D. (2). Podpis nakreślony w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika” nie został złożony przez M. K. (3), a prawdopodobnie przez H. D. (2). Podobnie podpis w funkcji parafy nakreślony przy odcisku datownika złożyła oskarżona (k. 610).

W dniu 27.10.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły z książeczki oszczędnościowej kwotę 2.500 złotych i wystawiły dowód wypłaty, numer odcinka (...) na nazwisko M. K. (3). Transakcja została wprowadzona do systemu przez H. D. (2), zaś L. F. (1) ją zrealizowała. Podpis nakreślony w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika” nie został złożony przez M. K. (3), a prawdopodobnie przez H. D. (2). H. D. (2) natomiast wypełniła dokument, a także złożyła podpis w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola wstępna”. L. F. (1) natomiast złożyła podpis nakreślony przy odcisku datownika (k. 611).

Następnie z rachunku pokrzywdzonej, tj. z należącej do niej książeczki oszczędnościowej avista, na rachunek bankowy należący do A. K. (2) o numerze (...) oskarżona H. D. (2) przeksięgowała kolejno:

W dniu 11.02.2009 r. kwotę 200 złotych (k. 591, 601, 612).

W dniu 11.03.2009 r. kwotę 1.000 złotych (k. 592, 599, 613).

W dniu 31.03.2009 r. kwotę 100 złotych (k. 598, 614).

W dniu 10.04.2009 r. kwotę 750 złotych (k. 597, 616).

Wszystkie wymienione wyżej transakcje zostały udokumentowane notami memoriałowymi i podpisane przez oskarżoną.

W dniu 06.04.2009 r. H. D. (2) również z rachunku pokrzywdzonej przeksięgowała kwotę 450 złotych na rachunek należący do M. K. (2) o numerze (...). Oskarżona na okoliczność dokonania transakcji wystawiła notę memoriałową, którą podpisała (k. 605, 615).

Następnie w dniu 21.04.2009 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 1.550 złotych na rachunek bankowy należący do E. P. (2) o numerze (...). Nota memoriałowa wystawiona przy tej transakcji, została podpisana przez oskarżoną (k. 303, 712, 617).

W dniu 18.05.2009 r. H. D. (2) z rachunku pokrzywdzonej (książeczka avista) przelała pieniądze w kwocie 100 złotych na konto bankowe należące do A. i A. K. (1) o numerze (...) (k. 595, 618). Kolejno w dniu 29.05.2009 r. oskarżona dokonała przelewu kwoty 100 złotych także na konto A. i A. K. (1) (k. 594, 619). Przy obu transakcjach zostały wystawione noty memoriałowe, które podpisała oskarżona.

W dniu 24.03.2010 r. H. D. (2) przeksięgowała kwotę 1.350 złotych na konto należące do S. T. (1) o numerze (...) i wystawiła notę memoriałową, którą podpisała (k. 319, 620).

W dniu 29.04.2010 r. H. D. (2) dokonała wypłaty pieniędzy z książeczki oszczędnościowej w kwocie 2.000 złotych i wystawiła dowód wypłaty, numer odcinka (...) na nazwisko pokrzywdzonej. Transakcja została wprowadzona do systemu przez H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1) . Podpis nakreślony w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika” nie został złożony przez M. K. (3), a prawdopodobnie przez H. D. (2). H. D. (2) wypełniła dokument i złożyła podpis w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola wstępna”. L. F. (1) natomiast złożyła podpis nakreślony przy odcisku datownika. (k. 621).

W dniu 30.06.2010 r. H. D. (2) dokonała wypłaty z książeczki oszczędnościowej kwoty 2.800 złotych i wystawiła dowód wypłaty, numer odcinka (...) na nazwisko M. K. (3). Transakcje wprowadziła do systemu H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Zapisy w funkcji wypełnienia zostały złożone przez H. D. (2). Podpis nakreślony w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika” nie został złożony przez M. K. (3), a prawdopodobnie przez H. D. (2). L. F. (1) natomiast złożyła podpis nakreślony przy odcisku datownika (k. 622).

W dniu 10.09.2010 r. H. D. (2) wypłaciła z książeczki oszczędnościowej kwotę 1.900 złotych i wystawiła dowód wypłaty, numer odcinka (...) na nazwisko M. K. (3). Oskarżona zrealizowała transakcję, a do systemu wprowadziła ją inna ustalona osoba. Zapisy w funkcji wypełnienia, a także podpis nakreślony przy odcisku datownika, zostały złożone przez H. D. (2). Podpis nakreślony w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika” nie został złożony przez M. K. (3), a prawdopodobnie przez H. D. (2) (k. 623).

W okresie od 27.04.2007 roku do dnia 10.09.2010 roku H. D. (2) dokonała wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających na łączną kwotę 17.300 złotych. W okresie od 27.10.2007 roku do dnia 30.06.2010 roku L. F. (1) spośród tych wypłat współdziałała z H. D. (2) w wypłatach gotówkowych z tego rachunku na łączną kwotę 7.300 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, M. K. (3) – k. 105-107, 830-831, 1617-1618, M. K. (2) – k. 282-283, 285-286, 1616-1617, pismo (...) M. – k. 606, lista transakcji – k. 607, noty memoriałowe – k. 303, 319, 583, 588, 591-592, 594-595, 597-599, 601, 605, 608-609, 612-620, 712, dowody wypłat – k. 610-611, 621-623, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

M. K. (2) posiadał w banku rachunek o numerze (...), z którego w okresie od 10.04.2010 roku do 15.06.2010 roku H. D. (2) dokonała dwóch przelewów na łączną kwotę 730 złotych na rachunek należący do A. i A. K. (1) o numerze (...), i tak: w dniu 10.04.2010 r. H. D. (2) przeksięgowała kwotę 400 złotych (k. 596, 603), zaś w dniu 15.06.2010 r. dokonała przeksięgowania kwoty 330 złotych (k. 593, 604). Na okoliczność dokonanych transakcji zostały wystawione noty memoriałowe, które podpisała oskarżona.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, M. K. (2) – k. 282-283, 285-286, 1616-1617, kopia wydruku operacji na rachunku bankowym M. K. – k. 287-294, pismo (...) M. – k. 602, noty memoriałowe – k. 593, 596, 603, 604, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

M. K. (1) w dniu 28.09.2007 r. założył lokatę terminową na kwotę 47.000 złotych, która następnie w dniu 22.10.2007 roku została zlikwidowana, bez jego zgody przez H. D. (2) i L. F. (1). Oskarżone po dokonaniu likwidacji lokaty terminowej, wypłaciły kwotę 47.020,90 złotych którą zabrały. Na potwierdzenie likwidacji lokaty, oskarżone wystawiły dokument w postaci dowodu wypłaty – likwidacja lokaty. Likwidacja lokaty została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), zaś wypłata została zrealizowana przez L. F. (1).

Pokrzywdzony M. K. (1) nie podpisywał się na dowodzie wypłaty. Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu D. H.” został złożony przez H. D. (2), natomiast podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu dowodu wypłaty został złożony przez L. F. (1).

Bank po doliczeniu odsetek zwrócił pokrzywdzonemu kwotę 53.143,67 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania M. K. (1) – k. 267-268, 1656-1657, dowód wypłaty – likwidacja konta – k. 12, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

A. M. (2) miała założone w banku trzy rachunki bankowe, w tym o numerze (...) oraz o numerze (...) , z których bez jej zgody dokonywano opisanych niżej transakcji.

Z rachunku bankowego o numerze (...), w dniu 30.04.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty pieniędzy w kwocie 9.700 złotych (k. 23).

K. z tego samego konta w dniu 30.06.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły pieniądze w kwocie 6.000 złotych (k. 21).

Ponownie w dniu 30.06.2010 r. oskarżone wypłaciły pieniądze w kwocie 4.000 złotych, tym razem z rachunku bankowego o numerze (...) (k. 22).

Wszystkie transakcje udokumentowano dowodami wypłat, na których A. M. (2) nie składała podpisów.

W okresie od 30.04.2010 roku do 30.06.2010 roku H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłat gotówkowych z wymienionych wyżej rachunków bankowych w łącznej kwocie 19.700 złotych.

Bank po doliczeniu odsetek zwrócił pokrzywdzonej kwotę 19.746,21 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, A. M. (3) – k. 233-235, 1590v-1591v, A. M. (2) – k. 236-238, 1674-1676, dowody wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 21, 22, 23, 189, nota memoriałowa – k. 190, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

J. M. miała założony w banku rachunek oszczędnościowy (...), z którego H. D. (2) i L. F. (1) dokonały bez jej wiedzy następujących transakcji:

W dniu 02.07.2008 roku H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 25.000 złotych, likwidując tym samym założoną przez pokrzywdzoną lokatę, numer książeczki B- (...). Operację likwidacji lokaty wprowadziła do systemu bankowego H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Na okoliczność dokonania transakcji wystawiony został dowód wypłaty, który wypełniła H. D. (2). Podpis na dowodzie wypłaty w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika” nie został złożony przez J. M.. Podpis w funkcji parafy nakreślony przy odcisku datownika został natomiast złożony przez H. D. (2) (k. 20).

Następnie w dniu 31.12.2009 roku oskarżone z przedmiotowego rachunku dokonały wypłaty kwoty 16.600 złotych, również likwidując założoną lokatę, numer książeczki (...). Transakcja została potwierdzona wystawieniem dowodu wypłaty, który wypełniła H. D. (2), a także oskarżona wprowadziła transakcję do systemu bankowego. L. F. (1) zrealizowała natomiast niniejszą transakcję. Na dowodzie wypłaty w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika” został nakreślony podpis, którego nie złożyła, ani J. M., ani A. M. (2). Podpis ten złożyła natomiast H. D. (2). Jeżeli zaś chodzi o podpis w funkcji parafy nakreślony przy odcisku datownika i odcisku pieczątki o treści „Kontrola bieżąca” został złożony przez L. F. (1) (k. 19).

W okresie od 02.07.2008 r. do 31.12.2009 r. oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały więc wypłat na łączną kwotę 41.600 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, A. M. (3) – k. 233-235, 1590v-1591v, J. M. – k. 242-243, 1755, dowody wypłaty – k. 19, 20, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

Z. M. miał założony w banku rachunek bankowy o numerze (...) , do którego pełnomocnictwo miała również jego żona T. M.. Ze wskazanego rachunku bankowego, bez zgody pokrzywdzonych, oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonywały wypłat pieniędzy, a także przelewów na rzecz opisanych niżej osób:

W dniu 23.01.2008 r. H. D. (2) przelała kwotę 335,25 złotych na rachunek bankowy firmy (...). Na wystawionym dokumencie w postaci polecenia przelewu nie podpisywał się ani Z. M., ani T. M.. Podpis zaś złożyła H. D. (2), która również wprowadziła transakcje do systemu bankowego (k. 353).

W dniu 23.01.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 60 złotych. Transakcja została udokumentowana wystawieniem dowodu wypłaty. Następnie została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), a zrealizowała ją L. F. (1). Podpis na dokumencie o treści (...), a także podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu D. H.” zostały złożone przez oskarżoną H. D. (2). Natomiast podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu dowodu wypłaty złożyła L. F. (1) (k. 354).

W dniu 20.02.2008 r. H. D. (2) zrealizowała czek (...) nr (...) wystawiony na nazwisko T. M. i wypłaciła kwotę 745 złotych. Przedmiotowy czek został wypełniony przez oskarżoną, która ponadto złożyła podpis w obrębie odcisku pieczątki „Pokrycie i podpis sprawdzono”. Pokrzywdzona nie podpisywała się na przedmiotowym czeku. Transakcji do systemu bankowego nie wprowadziła oskarżona, która ją jedynie zrealizowała (k. 355).

W dniu 30.06.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 440 złotych. Operacja została potwierdzona wystawieniem dowodu wypłaty, na którym podpisu nie składali pokrzywdzeni. Podpis złożyła natomiast H. D. (2), która podpisała się także w funkcji parafy w obrębie odcisku pieczątki „Członek Zarządu H. D. (2)”. Jeżeli zaś chodzi o podpis w funkcji parafy nakreślony środkiem piszącym o czarnej paście kryjącej usytuowany w prawym górnym rogu dokumentu to został złożony przez L. F. (1). Do systemu bankowego transakcję wprowadziła H. D. (2), a zrealizowała ją L. F. (1) (k. 356).

W dniu 21.07.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowały czek (...) o numerze (...) wystawiony na nazwisko T. M. i wypłaciły kwotę 790 złotych. Transakcję do systemu wprowadziła H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Zapisy w funkcji wypełnienia na przedmiotowym czeku zostały wykonane przez H. D. (2). Podpis nakreślony na czeku o treści (...) nie należy do T. M., a złożyła go prawdopodobnie H. D. (2). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie pieczątki o treści „pokrycie i podpis sprawdzone” został złożony przez H. D. (2). Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu dokumentu to został złożony przez L. F. (1) (k. 357).

W dniu 10.12.2008 r. H. D. (2) zrealizowała czek (...) numer (...) wystawiony na nazwisko T. M. i wypłaciła kwotę 300 złotych. Oskarżona wprowadziła również transakcję do systemu bankowego. Zapisy w funkcji wypełnienia na przedmiotowym czeku zostały wykonane przez H. D. (2). Podpis nakreślony na czeku o treści (...) nie należy do T. M. (k. 360).

W dniu 19.02.2009 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały realizacji czeku (...) o numerze (...) wystawionego na nazwisko T. M. i wypłaciły kwotę 600 złotych. Operację do systemu bankowego wprowadziła H. D. (2), natomiast L. F. (1) ją zrealizowała. Zapisy w funkcji wypełnienia na przedmiotowym czeku zostały wykonane przez H. D. (2). Podpis nakreślony na czeku o treści (...) nie należy do T. M., a złożyła go prawdopodobnie H. D. (2). Podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „pokrycie i podpis sprawdzono” należy również do H. D. (2). Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu czeku złożyła L. F. (1) (k. 361).

W dniu 07.04.2009 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowały czek (...) o numerze (...) wystawiony na T. M. i dokonały wypłaty kwoty 600 złotych. Przedmiotową transakcję do systemu wprowadziła H. D. (2), a L. F. (1) zrealizowała czek. Zapisy w funkcji wypełnienia na przedmiotowym czeku zostały wykonane przez H. D. (2). Podpisu nakreślonego na czeku o treści (...) nie złożyła T. M., a prawdopodobnie H. D. (2), która również złożyła podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „pokrycie i podpis sprawdzono”. Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu czeku złożyła L. F. (1) (k. 362).

W dniu 12.05.2009 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowały czek (...) o numerze (...) i wypłaciły kwotę 1.300 złotych (k. 364).

W dniu 28.01.2010 oskarżone zrealizowały czek (...) numer (...) wystawiony na T. M. i wypłaciły kwotę 1.200 złotych. Zapisy w funkcji wypełnienia na przedmiotowym czeku wykonała H. D. (2). Podpis nakreślony na czeku o treści (...) nie należy do T. M., a złożyła go prawdopodobnie H. D. (2). Podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „pokrycie i podpis sprawdzono” należy również do H. D. (2). Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu czeku złożyła L. F. (1) (k. 365).

W dniu 01.10.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowały czek (...) numer (...) opiewający na T. M. i wypłaciły kwotę 900 złotych. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu, a zrealizowała ją L. F. (1). Zapisy w funkcji wypełnienia na przedmiotowym czeku zostały wykonane przez H. D. (2). Podpis nakreślony na czeku o treści (...) nie należy do T. M., a prawdopodobnie nakreśliła go H. D. (2), która również złożyła podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „pokrycie i podpis sprawdzono”. W przypadku podpisu w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym rogu czeku, został ona złożony przez L. F. (1) (k. 366).

W okresie od 23.01.2008 roku do 01.10.2010 roku H. D. (2) dokonała wypłat gotówkowych i przelewu w łącznej kwocie 7.270,25 złotych, natomiast L. F. (1) w tym samym okresie współdziałał z H. D. (2) w wypłatach gotówkowych w łącznej kwocie 5.890 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, Z. M. – k. 651-653, 1674, T. M. – k. 702-704, 1681, lista zakwestionowanych operacji – k. 352, potwierdzenie przelewu na rzecz S. – k. 353, dowody wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 354, 356, czeki rozrachunkowe – k. 355, 357, 360-362, 364-366, nota memoriałowa – k. 359, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

W dniu 31.08.2010 roku z rachunku oszczędnościowego (...) prowadzonego na rzecz M. M. (1), oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 10.400 złotych. Na okoliczność dokonanej wypłaty oskarżone wystawiły dokument w postaci dowodu wypłaty nr (...), który wypełniła H. D. (2). Fakt dokonania wypłaty został wprowadzony do systemu bankowego przez H. D. (2), zaś L. F. (1) zrealizowała transakcje.

M. M. (1) nie składał własnoręcznego podpisu na kwestionowanym dowodzie wypłaty w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika”. Natomiast zapisy w funkcji wypełnienia zostały złożone przez H. D. (2), zaś podpis w funkcji parafy nakreślony środkiem piszącym o czarnej paście kryjącej usytuowany w prawym górnym rogu dowodu wypłaty został złożony przez L. F. (1).

Po doliczeniu odsetek, bank zwrócił pokrzywdzonemu kwotę 10.435,04 złote.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, M. M. (1) – k. 217-218, 1646-1647, dowód wypłaty – k. 18, kopia książeczki oszczędnościowej nr B- (...) w M. na nazwisko M. M. – k. 220-222, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

E. P. (2) miała założony w banku rachunek oszczędnościowy (...) o numerze (...) , z którego oskarżona H. D. (2) w okresie od 18.05.2009 roku do 06.12.2010 roku dokonała przelewów obciążających na łączną kwotę 8.782,18 złotych na rzecz wskazanych niżej podmiotów. Bez zgody pokrzywdzonej, z jej konta, H. D. (2) dokonała niżej opisanych przelewów:

W dniu 18.05.2009 r. oskarżona przelała kwotę 160 złotych na rachunek (...) Banku S.A. o numerze (...), tytułem spłaty kredytu przez J. K. (2). Zapisy w funkcji treści na potwierdzeniu wpłaty nakreśliła H. D. (2) (k. 716).

W dniu 15.06.2009 r. H. D. (2) przelała kwotę 210 złotych na rachunek należący do E. P. (4) o numerze (...), a także kwoty 2 złote na rachunek (...) Banku S.A. o numerze (...), tytułem spłaty dokonanej przez J. K. (2) (k. 717).

W dniu 13.07.2009 r. przelała kwotę 210 złotych na wskazany wyżej rachunek (...) Banku S.A., tytułem spłaty raty kredytu przez J. K. (2) (k. 718).

W dniu 13.12.2009 r. kwoty 210 złotych na konto (...) Banku S.A., tytułem spłaty kredytu w imieniu J. K. (2) (k. 719).

Podpisy o prawdopodobnej treści (...) na dokumentach potwierdzających dokonanie powyższych transakcji, nie zostały nakreślone przez J. K. (2), lecz zostały sfałszowane metodą naśladownictwa, gdzie pierwowzorem dla fałszerza stał się podpis E. P. (2), córki J. K. (2).

W dniu 04.01.2010 r. oskarżona przelała kwotę 69,78 złotych na konto (...) S.A. o numerze (...), tytułem opłaty dokonanej przez T. K. (1). Podpis o prawdopodobnej treści (...) nie został nakreślony przez T. K. (1), lecz został sfałszowany metodą naśladownictwa, gdzie pierwowzorem dla fałszerza stał się podpis E. P. (2), córki T. K. (1) (k. 720).

W dniu 11.01.2010 r. przelała kwota 154,34 złote na rachunek (...) Banku S.A., tytułem spłaty dokonanej przez J. K. (2) (k. 721).

W dniu 18.01.2010 r. kwoty 127,39 złotych na konto (...) Banku (...) S.A. o numerze (...), tytułem spłaty dokonanej przez J. K. (2) (k. 722).

Podpisy o prawdopodobnej treści (...) na dokumentach potwierdzających dokonanie obu powyższych transakcji, nie zostały złożone przez J. K. (2), lecz zostały sfałszowane metodą naśladownictwa, przy czym pierwowzorem dla fałszerza stał się podpis E. P. (2), córki pokrzywdzonego.

W dniu 28.01.2010 r. oskarżona przelała kwotę 294,00 złotych na rachunek bankowy(...) o numerze (...), tytułem wpłaty dokonanej przez A. H.. Podpis o prawdopodobnej treści (...) nie został nakreślony przez A. H., lecz został sfałszowany metodą naśladownictwa, gdzie pierwowzorem dla fałszerza stał się podpis E. P. (2). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki „kontrola wstępna” złożyła H. D. (2) (k. 725).

W dniu 05.02.2010 r. dokonała przelewu kwoty 62,39 złotych na wskazany wyżej rachunek należący do (...) S.A., tytułem wpłaty dokonanej przez T. K. (1). Podpis o prawdopodobnej treści (...) nie został nakreślony przez T. K. (1), a sfałszowano go metodą naśladownictwa, przy czym pierwowzorem dla fałszerza stał się podpis E. P. (2) (k. 727).

W dniu 09.02.2010 r. H. D. (2) przelała kwotę 153,83 złote na rzecz (...) Banku S.A. tytułem spłaty dokonanej przez J. K. (2) (k. 728).

W dniu 18.06.2010 r. oskarżona dokonała przelewu kwoty 127,39 złotych na wskazany wyżej rachunek (...) Banku (...) S.A., tytułem spłaty dokonanej przez J. K. (2) (k. 731).

Podpisy o prawdopodobnej treści (...) na dokumentach potwierdzających dokonanie obu powyższych transakcji, nie zostały nakreślone przez J. K. (2), lecz zostały sfałszowane metodą naśladownictwa, gdzie pierwowzorem dla fałszerza stał się podpis E. P. (2).

W dniu 30.06.2010 r. przelała dwukrotnie kwoty po 2.500 złotych na konto bankowe należące do M. K. (3) o numerze (...) (k. 306, 625, 714, 732).

W dniu 05.07.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 575,19 złotych na rachunek (...) Banku S.A. o numerze (...), tytułem spłaty dokonanej na rzecz J. K. (2). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „kontrola wstępna” jest autentycznym podpisem H. D. (2) (k. 734).

W dniu 30.07.2010 r. oskarżona przelała kwotę 129,72 złote na konto (...) Banku (...) S.A. o numerze (...), tytułem spłaty raty dokonanej przez J. K. (2). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „kontrola wstępna” jest autentycznym podpisem H. D. (2) (k. 735).

Następnie w dniu 02.08.2010 r. przelała kwotę 129,72 złote na wskazane wyżej konto (...) Banku (...) S.A., również tytułem spłaty raty dokonanej przez J. K. (2) (k. 732).

W dniu 29.09.2010 r. H. D. (2) przelała kwotę 129,72 złote, także na rachunek (...) Banku (...) S.A., tytułem spłaty raty dokonanej przez J. K. (2) (k. 736).

W dniu 03.11.2010 r. przelała kwotę 129,76 złotych na rachunek (...) Banku (...) S.A. o numerze (...), tytułem spłaty raty dokonanej przez J. K. (2) (k. 729).

W dniu 05.11.2010 r. dokonała przelewu kwoty 575,19 złotych na rachunek (...) Banku S.A. z tytułu spłaty raty przez J. K. (2) (k. 737).

Podpisy o prawdopodobnej treści (...) na dokumentach potwierdzających dokonanie sześciu powyższych transakcji, nie zostały nakreślone przez J. K. (2), lecz zostały sfałszowane metodą naśladownictwa, gdzie pierwowzorem dla fałszerza stał się podpis E. P. (2).

W dniu 10.11.2010 r. H. D. (2) przelała kwotę 206,48 złotych na rachunek bankowy (...) Banku S.A. Oddział w L. o numerze (...) tytułem spłaty kredytu za T. K. (1). Podpisu o prawdopodobnej treści (...) nie został nakreślony przez T. K. (1), lecz został sfałszowany metodą naśladownictwa, gdzie pierwowzorem dla fałszerza stał się podpis E. P. (2) (k. 715, 739).

W dniu 06.12.2010 r. przelała kwoty 25,28 złotych na rachunek (...) Banku S.A. z tytułu spłaty dokonanej przez J. K. (2). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku datownika należy do H. D. (2) (k. 741).

W dniu 06.12.2010 r. oskarżona dokonała przelewu kwoty 100 złotych na rachunek Sądu Rejonowego w Częstochowie XVI Wydział Wykonawczy, z tytułu spłaty dokonanej przez J. K. (2).

W obu przypadkach podpisy o prawdopodobnej treści (...) na dokumentach potwierdzających dokonanie transakcji, nie zostały złożone przez J. K. (2) (k. 742).

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, E. P. (2) – k. 468-470, 476-477, 747-748, 1670-1672, A. H. – k. 814-815, 1693, wykaz osób poszkodowanych z (...) w M. – k. 298, pismo E. P. – k. 302, kopia wydruku operacji na rachunku bankowym E. P. – k. 478-509, noty memoriałowe – k. 306, 625, 714, potwierdzenie wpłaty – k. 715, 716, 717, 718-722, 727-729, 731, 732, 734-737, 739, 741-742 (wpłacająca P. za K.), 725 (P. za H.), 726, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

W. P. (1) miał założony w banku rachunek o numerze (...). Z przedmiotowego rachunku w dniu 10.12.2010 roku oskarżona H. D. (2) dokonała wypłaty pieniędzy w kwocie 38.000 złotych, które następnie przywłaszczyła. Na potwierdzenie dokonania wypłaty oskarżona sporządziła dokument w postaci dowodu wypłaty, który opatrzony jest stemplem z symbolem K-1. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego, a także zrealizowana przez H. D. (2). Pokrzywdzony nie podpisywał się na dowodzie wypłaty w pozycji „gotówkę otrzymałem”.

Po doliczeniu odsetek, bank zwrócił pokrzywdzonemu kwotę 38.008,75 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, W. P. (1) – k. 272-273, 1668, dowód wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 13, kopia wydruku operacji na rachunku bankowym W. P. – k. 275-277, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

J. P. miała założone dwie lokaty terminowe, do których wystawiono jej dwie książeczki. W dniu 13.08.2010 roku jedna z lokat została zlikwidowana bez zgody pokrzywdzonej przez H. D. (2) i L. F. (1), które wypłaciły kwotę 42.773,13 złotych. H. D. (2) wprowadziła przedmiotową transakcję do systemu bankowego, zaś L. F. (1) ją zrealizowała. Dokonanie przedmiotowej transakcji zostało potwierdzone przez oskarżone wystawieniem dowodu wypłaty – likwidacji konta. J. P. nie składała podpisu na dowodzie wypłaty w pozycji „gotówkę otrzymałem”. Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu D. H.” został złożony przez oskarżoną H. D. (2). Podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola bieżąca” złożyła natomiast L. F. (1).

Pokrzywdzonej zwrócono kwotę 44.776,85 złotych, po uprzednim doliczeniu odsetek.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, J. P. – k. 137-138, 1679, dowód wypłaty – likwidacja lokaty – k. 16, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

K. P. posiadał dwie lokaty terminowe, do których miał założone dwie książeczki. W dniu 03.09.2010 roku jedna z lokat została zlikwidowana bez jego zgody przez H. D. (2) i L. F. (1), które wypłaciły kwotę 60.929,26 złotych. Do systemu bankowego przedmiotową transakcję wprowadziła H. D. (2), zaś L. F. (1) ją zrealizowała. Potwierdzenie dokonania transakcji zostało udokumentowane przez oskarżone wystawieniem dowodu wypłaty – likwidacja lokaty. Podpis złożony w pozycji „gotówkę otrzymałem” nie został złożony przez pokrzywdzonego. Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu D. H.” złożyła H. D. (2), natomiast podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola bieżąca” złożyła L. F. (1).

Pokrzywdzonemu po doliczeniu odsetek zwrócono kwotę 62.103,61 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, K. P. – k. 142-149, 1623, dowód wypłaty – likwidacja lokaty – k. 15, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

E. P. (1) miała w banku założony rachunek o numerze (...), na który wpływało jej wynagrodzenie za pracę.

W dniu 30.06.2010 roku z przedmiotowego rachunku bankowego, bez zgody pokrzywdzonej, oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 24.000 złotych. Operacja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Na potwierdzenie dokonania transakcji oskarżone wystawiły dowód wypłaty – wypłata na asygnatę, na którym w pozycji „gotówkę otrzymałem” pokrzywdzona nie składała podpisu. We wskazanym miejscu podpisała się natomiast H. D. (2). Oskarżona złożyła również podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu H. D. (2)”. Natomiast L. F. (1) osobiście złożyła podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola bieżąca”.

Po doliczeniu odsetek bank zwrócił pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 24.048,64 złote.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, E. P. (1) – k. 262-263, 1660, dowód wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 10, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

J. R. miała założony w banku rachunek oszczędnościowy o numerze (...) , z którego oskarżone bez jej zgody dokonały następujących operacji:

W dniu 08.04.2010 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 300 złotych na rachunek bankowy należący do J. T. o numerze (...). Transakcja została udokumentowana wystawieniem noty memoriałowej, na której podpisała się oskarżona (k. 548).

Następnie w dniu 29.09.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 15.000 złotych z przedmiotowego rachunku. Wypłata pieniędzy została potwierdzona poprzez wystawienie dowodu wypłaty – wypłata na asygnatę. H. D. (2) przedmiotową transakcję wprowadziła do systemu bankowego, zaś zrealizowała ją L. F. (1). Pokrzywdzona nie składała podpisu na przedmiotowym dokumencie. Podpis w funkcji parafy nakreślony na górnym prawym rogu dokumentu został złożony przez L. F. (1) (k. 549).

Kolejno w dniu 30.09.2010 r. oskarżone wypłaciły z rachunku pokrzywdzonej kwotę 19.500 złotych. Transakcja została udokumentowana przez wystawienie dowodu wypłaty. Wprowadzenie transakcji do systemu bankowego zostało dokonane przez H. D. (2), natomiast L. F. (1) ją zrealizowała. J. R. nie składała podpisu na tym dokumencie, natomiast L. F. (1) złożyła podpis w funkcji parafy nakreślony na górnym prawym rogu (k. 550).

H. D. (2) i L. F. (1) w dniu 25.10.2010 r. wypłaciły z rachunku pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 10.000 złotych, na potwierdzenie czego został wystawiony dowód wypłaty. Także w tym przypadku H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, natomiast L. F. (1) ją zrealizowała. Pokrzywdzona nie podpisywała się na przedmiotowym dowodzie wypłaty, natomiast podpis w funkcji parafy nakreślony na górnym prawym rogu dowodu wypłaty został złożony przez L. F. (1) (k. 551).

W okresie od 08.04.2010 roku do 25.10.2010 roku H. D. (2) dokonała więc wypłat oraz przelewu łącznej kwoty 44.800 złotych, natomiast L. F. (1) w okresie od 29.09.2010 roku do 25.10.2010 roku współdziałała z H. D. (2) spośród wyżej wymienionych transakcji w wypłatach łącznej kwoty 44.500 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, J. R. – k. 683-684, 1680-1681, pismo (...) M. – k. 546, lista zakwestionowanych transakcji – k. 547, noty memoriałowe – k. 548, dowody wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 549-551, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

C. R. (2) miał w banku prowadzony rachunek o numerze (...), z którego H. D. (2) w dniu 02.07.2010 r., bez jego zgody, dokonała przelewu obciążającego kwoty 5.000 złotych na rachunek należący do Z. W. (1).

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, C. R. (1) – k. 472-473, 1672-1673, Z. W. (1) – k. 646-647, 1673-1674, wykaz osób poszkodowanych z (...) w M. – k. 298, pismo C. R. – k. 307, nota memoriałowa – k. 308, 310, 370b, dowody wpłaty – k. 309, 311, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

M. S. miał założony rachunek oszczędnościowy (...), do którego miał założoną książeczkę oszczędnościową. W dniu 14.10.2009 roku oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 20.000 złotych z przedmiotowego rachunku należącego do M. S., które następnie przywłaszczyły. Na okoliczność dokonanej wypłaty oskarżone sporządziły dokument w postaci dowodu wypłaty nr odcinka (...). Na stemplu przystawionym na dokumencie wypłaty znajduje się symbol (...) Wypłata została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), zaś L. F. (1) dokonała realizacji transakcji. Pokrzywdzony nie podpisywał się osobiście na dowodzie wypłaty w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika”. Zapisy w funkcji wypełnienia i podpisu nie zostały także sporządzone przez L. F. (1).

Po doliczeniu odsetek pokrzywdzonemu bank zwrócił kwotę 20.243,14 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, M. S. – k. 257-258, 1657-1658, dowód wypłaty – k. 14, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

S. T. (2) miał założony w banku rachunek (...) o numerze (...), z którego H. D. (2) w dniu 29.01.2008 r. dokonała przelewu obciążającego ten rachunek na kwotę 10.000 złotych Kwota ta została następnie przelana na rachunek bankowy E. C. (1) o numerze (...). Transakcja została udokumentowana wystawieniem noty memoriałowej, na której podpisała się oskarżona.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, S. T. (2) – k. 766-767, 1682-1683, nota memoriałowa – k. 429, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

G. T. (1) i S. T. (1) posiadali w banku założone dwa rachunki o numerze (...) i o numerze (...) . Jedno z kont zostało założone do obsługi działalności rolniczej, w celu uzyskania dopłat z(...). W banku małżonkowie T. obsługiwani byli przez H. D. (2), którą znali z tej samej miejscowości. G. T. (1) z uwagi na znajomość z oskarżoną przekazywała jej pieniądze, aby w jej imieniu regulowała należności w (...), bądź opłaciła podatek. H. D. (2) faktycznie dokonywała wpłat w imieniu pokrzywdzonych, jednakże dokonywała ich nie z przekazywanych jej pieniędzy, ale dokonując wypłat i przelewów ze wskazanych wyżej rachunków, bez wcześniejszych dyspozycji.

Tym samym z rachunku o numerze (...), bez zgody pokrzywdzonych, wykonane zostały następujące transakcje:

W dniu 27.12.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 4.000 złotych, na dowód czego wystawiony został dokument w postaci dowodu wypłaty. Podpis widniejący na dowodzie wypłaty w pozycji „gotówkę otrzymałem” nie został złożony przez S. T. (1), ani przez L. F. (1). Natomiast podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek Zarządu D. H.” został złożony przez H. D. (2).

W dniu 08.04.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowały czek (...) nr (...) wystawiony na nazwisko G. T. (1) i wypłaciły kwotę 1.000 złotych. W przypadku przedmiotowego czeku, zapisy w funkcji wypełnienia zostały nakreślone przez H. D. (2), zaś podpis o treści (...) nie został złożony przez G. T. (1).

W dniu 31.12.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 50.000 złotych, co zostało udokumentowane wystawieniem dowodu wypłaty. Na przedmiotowym dokumencie podpis o treści (...) nie został złożony przez pokrzywdzoną, ani przez S. T. (1).

We wskazanych wyżej przypadkach transakcje były wprowadzane do systemu przez H. D. (2), natomiast każdorazowo realizowała je L. F. (1).

Ponadto z rachunku o numerze (...) przeprowadzono następujące transakcje:

W dniu 12.05.2006 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały realizacji czeku (...) numer (...) wystawionego na nazwisko G. T. (1) i wypłaciły kwotę 5.000 złotych. Zapisy na czeku w funkcji wypełnienia prawdopodobnie zostały nakreślone przez H. D. (2), natomiast podpisu o treści (...) nie złożyła pokrzywdzona. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, a zrealizowała ją L. F. (1).

W dniu 25.05.2006 r. oskarżone zrealizowały czek (...) numer (...) wystawiony na G. T. (1) i wypłaciły kwotę 3.000 złotych. Zapisy na czeku w funkcji wypełnienia zostały nakreślone przez H. D. (2), która złożyła również podpis o treści (...). H. D. (2) przedmiotową transakcję wprowadziła do systemu bankowego, zaś zrealizowała ją L. F. (1).

Następnie w dniu 30.05.2006 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały realizacji czeku (...) numer (...) wystawionego na G. T. (1) i wypłaciły kwotę 5.500 złotych. Zapisy na czeku w funkcji wypełnienia zostały nakreślone przez H. D. (2), która ponadto złożyła podpis o treści (...). Transakcja została wprowadzona do systemu przez H. D. (2), zaś zrealizowana została przez L. F. (1).

W dniu 14.08.2006 r. H. D. (2) z przedmiotowego rachunku dokonała przelewu kwoty 379 złotych, na rachunek bankowy należący do J. Z..

W dniu 24.10.2006 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 3.000 złotych, co zostało udokumentowane wystawieniem dowodu wypłaty. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), zaś zrealizowana została przez L. F. (1). Podpis widniejący na dokumencie w pozycji „gotówkę otrzymałem” nie został złożony przez S. T. (1), ani L. F. (1). Natomiast podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki o treści „Członek zarządu D. H.” został złożony przez H. D. (2).

W dniu 28.06.2007 r. H. D. (2) z powyższego rachunku dokonała przelewu kwoty 1.000 złotych na konto bankowe należące do A. K. (2) o numerze (...) (k. 582).

W dniu 02.08.2007 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 10.000 złotych i na tą okoliczność wystawiony został dowód wypłaty. Transakcję do systemu bankowego wprowadziła H. D. (2), zaś zrealizowała ją L. F. (1). Podpis o treści (...) znajdujący się na dowodzie wypłaty, nie został złożony przez żadnego z pokrzywdzonych, natomiast złożyła go H. D. (2).

W dniu 28.09.2007 r. H. D. (2) przelała kwotę 1.200 złotych na rachunek bankowy należący do J. T..

W dniu 08.02.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły kwotę 1.000 złotych, co udokumentowano dowodem wypłaty. H. D. (2) wprowadziła transakcję do systemu bankowego, a zrealizowała ją L. F. (1). Podpis widniejący na dowodzie wypłaty w pozycji „gotówkę otrzymałem” nie został złożony przez pokrzywdzonych, ani przez L. F. (1).

W dniu 16.04.2008 r. H. D. (2) z powyższego rachunku dokonała przelewu kwoty 2.400 złotych na rachunek bankowy należący do A. K. (2) o numerze (...). Oskarżona na potwierdzenie niniejszej transakcji wystawiła notę memoriałową, na której złożyła swój podpis (k. 590).

W dniu 17.04.2008 r. H. D. (2) i L. F. (1) zrealizowały czek (...) numer (...) wystawiony na nazwisko G. T. (1) i wypłaciły kwotę 6.000 złotych. Dokument został zrealizowany przez L. F. (1), zaś transakcję do systemu bankowego wprowadziła H. D. (2). Zapisy w funkcji wypełnienia na czeku zostały prawdopodobnie nakreślone przez H. D. (2), zaś podpisu o treści (...) nie składała pokrzywdzona.

W dniu 16.12.2008 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 500 złotych na rachunek bankowy należący do J. T..

W dniu 20.03.2009 r. H. D. (2) wypłaciła kwotę 400 złotych i wystawiła dowód wypłaty. Oskarżona wprowadziła transakcję do systemu bankowego, a także ją zrealizowała. Podpis widniejący na dowodzie wypłaty w pozycji „gotówkę otrzymałem” nie został nakreślony przez S. T. (1), a złożyła go H. D. (2).

W dniu 31.07.2009 r. H. D. (2) dokonała wypłaty kwoty 3.000 złotych i na ta okoliczność wystawiła dowód wypłaty. Oskarżona zarówno zrealizowała transakcję, ale także wprowadziła ją do systemu bankowego.

W dniu 24.08.2009 r. H. D. (2) zrealizowała czek (...) numer (...) wystawiony na G. T. (1) i wypłaciła kwotę 3.400 złotych. Transakcja została zrealizowana przez H. D. (2), ale do systemu bankowego wprowadziła ją inna osoba. Podpis widniejący na czeku w pozycji „gotówkę otrzymałem”, a także zapisy w funkcji wypełnienia, nie zostały złożone przez G. T. (1). Zapisy i podpis zostały prawdopodobnie złożone przez H. D. (2).

W dniu 19.11.2009 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały realizacji czeku (...) numer (...) wystawionego na nazwisko G. T. (1) i wypłaciły kwotę 2.000 złotych. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), zaś L. F. (1) ją zrealizowała. Zapisy w funkcji wypełnienia i podpisu na czeku nie zostały złożone przez G. T. (1), a mogły zostać nakreślone przez H. D. (2). Oskarżona złożyła także podpis w funkcji parafy w obrębie odcisku pieczątki „pokrycie i podpis sprawdzono”. Ponadto podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola bieżąca” złożyła L. F. (1).

W dniu 15.01.2010 r. oskarżone zrealizowały czek (...) numer (...) wystawiony na nazwisko G. T. (1) i dokonały wypłaty kwoty 1.000 złotych. Operacja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), natomiast czek zrealizowała L. F. (1). Zapisy w funkcji wypełnienia i podpis (...) na czeku zostały złożone przez H. D. (2), która złożyła również podpis w funkcji parafy w obrębie odcisku pieczątki „pokrycie i podpis sprawdzono”. Natomiast podpis w funkcji parafy znajdujący się w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola bieżąca” złożyła L. F. (1).

W dniu 15.02.2010 r. H. D. (2) wypłaciła z rachunku pokrzywdzonych kwotę 1.100 złotych i wystawiła dowód wypłaty. Oskarżona wprowadziła transakcję do systemu bankowego i ją zrealizowała. Podpis widniejący w pozycji „gotówkę otrzymałem” na dowodzie wypłaty, nie został nakreślony ani przez S. T. (1), ani też przez L. F. (1). Natomiast podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie datownika złożyła H. D. (2).

W dniu 17.03.2010 r. H. D. (2) dokonała przeksięgowania kwoty 3.000 złotych na rachunek bankowy należący do E. C. (1) o numerze (...). Operacja została udokumentowana wystawieniem noty memoriałowej, na której podpisała się oskarżona.

W dniu 30.09.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 3.000 złotych. Transakcję wprowadziła do systemu H. D. (2), a zrealizowała ją L. F. (1). Podpis widniejący w pozycji „gotówkę otrzymałem” nie został nakreślony ani przez S. T. (1), ani też przez L. F. (1). Podpis ten złożyła prawdopodobnie H. D. (2). Podpis w funkcji parafy umieszczony w obrębie odcisku pieczątki „Kontrola bieżąca” złożyła L. F. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony w obrębie odcisku pieczątki „członek zarządu H. D. (2)” został złożony przez H. D. (2).

Reasumując w okresie od 12.05.2006 roku do 30.09.2010 roku H. D. (2) dokonała wypłat gotówkowych z wyżej wymienionych rachunków bankowych oraz przelewów obciążających te rachunki w łącznej kwocie 65.879 złotych. L. F. (1) natomiast w tym samym okresie, z tego samego rachunku bankowego dokonała wypłat gotówkowych w łącznej kwocie 49.500 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, G. T. (1) – k. 41-44, 640-642, 1593-1594, S. T. (1) – k. 119-121, 199-200, 637-639, 1614-1615, kopia wydruku operacji na rachunku bankowym St. i G. T. – k. 46-54, dowody wypłat – wypłata na asygnatę – k. 173, 315, 317, 325, 327, 329, 338, listy zakwestionowanych transakcji – k. 314, 321, czek gotówkowy – k. 316, 322-323, 331, nota memoriałowa – k. 326, 328, 330, 332-334, 339, 342, 435, 626, czeki rozrachunkowe – k. 335-337, dowody wpłaty – k. 346, 351, kopia czeku gotówkowego(...) nr (...) na kwotę 5.500 zł na nazwisko G. T. – k. 643, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

G. W. miał założone dwa rachunki bankowe, a także książeczkę oszczędnościową. W dniu 31.05.2010 roku z rachunku oszczędnościowego (...) należącego do pokrzywdzonego, bez jego zgody, oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) dokonały wypłaty kwoty 20.000 złotych. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), natomiast zrealizowała ją L. F. (1). Na potwierdzenie dokonanej transakcji oskarżone wystawiły dokument w postaci dowodu wypłaty, numer odcinka (...). Na dowodzie wypłaty znajdował się z stempel z symbolem (...). Zapisy w funkcji wypełnienia dowodu wypłaty zostały nakreślone przez H. D. (2). Podpis znajdujący się na dowodzie wypłaty w pozycji „podpis odbiorcy złożony w obecności pracownika” nie został natomiast złożony przez G. W.. Podpis w funkcji parafy usytuowany w prawym górnym dowodu wypłaty, a także podpis przy datowniku zostały złożone przez L. F. (1).

Bank po doliczeniu odsetek zwrócił pokrzywdzonemu kwotę 20.117,83 złote.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, G. W. – k. 208-209, 1646, dowód wypłaty – k. 11, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

R. W. miała założonych kilka lokat terminowych. W dniu 22.07.2010 roku oskarżona H. D. (2), bez zgody pokrzywdzonej, zlikwidowała 3 miesięczną lokatę terminową i wypłaciła kwotę 7.967,68 złotych, którą przywłaszczyła. Na potwierdzenie dokonania likwidacji konta oskarżona wystawiła dokument w postaci dowodu wypłaty – likwidacji lokaty w powyższej kwocie. Na dowodzie wypłaty znajduje się stempel z symbolem (...) H. D. (2) przedmiotową transakcję wprowadziła do systemu bankowego, a także zrealizowała jako kasjer. Podpis na dowodzie wypłaty o treści (...) nie został nakreślony przez R. W., natomiast złożyła go H. D. (2). Podpisy w funkcji parafy nakreślone w obrębie odcisku pieczątek: „Członek zarządu H. D. (2)”, kontrola bieżąca i odcisku datownika zostały złożone również przez oskarżoną.

Po doliczeniu odsetek bank zwrócił pokrzywdzonej kwotę 8.131,72 złote.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, R. W. – k. 203-204, 1644-1645, dowód wypłaty – likwidacja lokaty – k. 181, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

O. W. (1) miała w banku założoną książeczkę oszczędnościową z dwoma lokatami.

W dniu 31.01.2006 r. H. D. (2) z przedmiotowej książeczki oszczędnościowej należącej do pokrzywdzonej, dokonała wypłaty pieniędzy w kwocie 3.535,65 złotych, bez jej zgody i tym samym zlikwidowała lokatę. Na potwierdzenie dokonania transakcji został sporządzony dokument zatytułowany „likwidacja rachunku nr (...)”. Przedmiotowa transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2). Zapis w funkcji podpisu o treści (...) na przedmiotowym dokumencie nie został złożony przez O. W. (1). Podpis w funkcji parafy nakreślony przy odcisku datownika został złożony przez L. K. (2) w dniu 01.08.2006 roku oskarżona H. D. (2) zlikwidowała drugą lokatę należącą do pokrzywdzonej, w ten sposób, że z książeczki oszczędnościowej, bez jej zgody, wypłaciła kwotę 4.208,73 złote. Dokonanie przedmiotowej transakcji zostało potwierdzone przez wystawienie dokumentu w postaci noty memoriałowej, jednakże na dokumencie brak jakichkolwiek podpisów. Zgodnie ze stemplem znajdującym się na nocie memoriałowej, przedmiotową transakcję obsługiwała H. D. (2).

Oskarżona z książeczki oszczędnościowej należącej do pokrzywdzonej łącznie wypłaciła kwotę 8.696,03 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, O. W. (1) – k. 695-696, 1687-1689, 1690-1691, 1755, Z. W. (3) – k. 679-680, 1679-1680, wykaz osób poszkodowanych z (...) w M. – k. 298, kopia książeczki terminowej (...)w M. nr (...) na nazwisko O. W. – k. 681-682, nota memoriałowa – k. 300, likwidacja rachunku – k. 301, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

H. Z. posiadał w banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy o numerze (...) .

Z przedmiotowego rachunku oskarżona H. D. (2) dokonała dwóch przelewów obciążających ten rachunek, tj. w dniu 23.11.2006 r. w kwocie 8.000 złotych, zaś w dniu 27.11.2006 r. w kwocie 2.000 złotych. Obie transakcje zostały udokumentowane wystawieniem not memoriałowych, które podpisała oskarżona.

Łącznie oskarżona z rachunku H. Z. przelała kwotę 10.000 złotych, która następnie trafiła na rachunek należący do E. C. (1) o numerze (...).

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, H. Z. – k. 762-763, 1682, noty memoriałowe – k. 424-426, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

Z. W. (1) miał założony w banku rachunek oszczędnościowy o numerze (...) , z którego oskarżone H. D. (2) i L. F. (1), bez jego zgody dokonywały wypłat i przelewów gotówkowych.

W dniu 09.04.2010 r. H. D. (2) dokonała przelewu kwoty 1.000 złotych na konto M. K. (3) o numerze (...) (k. 368, 624).

W dniu 11.05.2010 r. oskarżona dokonała wypłaty kwoty 3.000 złotych. Na okoliczność potwierdzenia transakcji wystawiony został dowód wypłaty, na którym nie podpisywał się pokrzywdzony, natomiast podpis w miejscu dla niego przeznaczonym złożyła H. D. (2). Również zapisy w funkcji parafy nakreślone w obrębie odcisku datownika zostały złożone przez oskarżoną. H. D. (2) zrealizowała transakcję, jak również jej dokonanie wprowadziła do systemu bankowego (k. 369).

Kolejno w dniu 02.07.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły z rachunku kwotę 8.800 złotych i wystawiły dowód wypłaty. Transakcja została wprowadzona do systemu bankowego przez H. D. (2), natomiast zrealizowała ją L. F. (1). Pokrzywdzony nie składał podpisu na przedmiotowym dokumencie (k. 370).

W dniu 05.10.2010 r. H. D. (2) z rachunku pokrzywdzonego dokonała przelewu kwoty 1.200 złotych na konto należące do J. T. o numerze (...). Wystawiono notę memoriałową, na której podpisała się oskarżona (k. 371).

Następnie w dniu 22.10.2010 r. H. D. (2) i L. F. (1) wypłaciły z konta pokrzywdzonego pieniądze w kwocie 770 złotych i na tą okoliczność wystawiony został dokument wypłaty. Do systemu bankowego transakcję wprowadziła H. D. (2), zaś L. F. (1) ją zrealizowała. Na tym dokumencie również nie podpisywał się pokrzywdzony (k. 372).

Reasumując w okresie od 09.04.2010 roku do 22.10.2010 roku H. D. (2) dokonała wypłat gotówkowych oraz przelewów obciążających rachunek pokrzywdzonego na łączną kwotę 14.770 złotych, natomiast L. F. (1) współdziałała z H. D. (2) w wypłatach gotówkowych na łączną kwotę 9.570 złotych.

/dowód: wyjaśnienia H. D. (2) – k. 927-930, 942-943, 1553, zeznania K. S. – k. 123-129, 165-169, 295-297, 513-515, 868-869, 1602-1606, 2142-2147, Z. W. (1) – k. 646-647, 1673-1674, lista zakwestionowanych transakcji – k. 367, nota memoriałowa – k. 368, 371, 624, dowód wypłaty – wypłata na asygnatę – k. 369, 370, 372, opinia biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, itp. – k. 1024-1074, 1237, potwierdzenie realizacji dokumentów w systemie bankowym – k. 1705-1708, opinia biegłej z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości – k. 1770-1799, 1819-1927/

Oskarżona H. D. (2) ma (...) lat. Posiada wykształcenie średnie, ogólnokształcące, nie ma wyuczonego zawodu. Była zatrudniona w Banku (...) w M. jako starszy księgowy, a następnie jako pracownik działu oszczędności, z uposażeniem w wysokości 3.700 złotych brutto. Obecnie nie ma żadnych dochodów, pozostaje na utrzymaniu zięcia. Była współwłaścicielką domu, łącznie z bratem i siostrą o łącznej wartości około 100.000 złotych. Żadnego innego majątku nie posiada. Dom o jakim mowa został sprzedany w trakcie trwania postępowania sadowego a uzyskana kwotę oskarżona wpłaciła na rzecz Banku (...) w M. tytułem spłaty zadłużenia wynikającego z prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Częstochowie. Ma do spłacenia kredyt w wysokości 27.000 złotych. Jest wdową, ma troje dorosłych dzieci, nikogo na utrzymaniu nie posiada. Była karana wyrokiem wydanym w tej sprawie, częściowo już prawomocnym. Choruje na nadciśnienie, poza tym jest zdrowa. Nie była leczona psychiatrycznie ani neurologicznie.

/dowód: dane o osobie k. 1552 , umowa o pracę – k. 25, 26, zaświadczenie o przyznaniu dodatku – k. 27, karta karna – k. 1222, 1306, 1465/

Oskarżona L. F. (1) ma 62 lata. Ma wykształcenie średnie ogólne nie ma wyuczonego zawodu. Pracowała w Banku (...) w M. na stanowisku referenta kredytowego. Osiąga dochody z tytułu emerytury w wysokości około 3.000 złotych brutto, z czego ma potrącane zajęcie komornicze w kwocie około 1.000 złotych. Jest właścicielką domu w R., który jest zajęty przez komornika. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela Bank (...) w M.. Innego majtku nie posiada. Jest zadłużona z tytułu kredytu w (...) w łącznej wartości około 50.000 złotych. Jest ponadto zadłużona u członków rodziny na kwotę około 100.000 zł. Jest matką jednego dorosłego syna, nikogo na utrzymaniu nie posiada. Leczy się psychiatrycznie, neurologicznie i ginekologicznie.

Badanie oskarżonej przeprowadzone przez biegłych psychiatrów nie wykazało ostrych zaburzeń psychotycznych, ani upośledzenia umysłowego. U oskarżonej rozpoznano zaburzenia adaptacyjne (depresyjno – lękowe). W chwili czynu oskarżona miała zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Nie zachodziły warunki z art. 31 § 1 i 2 k.k.

/dowód: dane osobowe– k.1552 , karta karna – k. 1223, 1305, 1464, opinia sądowo – psychiatryczna dot. L. F. – k. 1492-1497/

Oskarżona H. D. (2) wyjaśniając po raz pierwszy – k. 927-930 przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów.

Wyjaśniła, że w zarzucanym jej okresie wraz z kasjerką L. F. (1) dopuściły się wszystkich czynów. Wyjaśniła, że w 2004 r. L. F. (1) spodziewając się kontroli w kasie przez główną księgową, poprosiła ją o pomoc z uwagi na brak w kasie kwot 30.000 złotych. H. D. (2) zrobiła wówczas wypłatę z lokaty klienta banku i przekazała pieniądze L. F. (1). Podobne sytuacje zaczęły powtarzać się częściej. Było to możliwe z uwagi na fakt, iż w banku nie było faktycznie kontroli kasy, która zdarzała się raz w roku. Według oskarżonej D., L. F. (1) prowadziła listę osób, z których lokat, czy rachunków wypłacały pieniądze, pytała się jej od kogo i ile pieniędzy może wziąć. L. F. (1) zapewniała ją, że sprzeda mieszkanie w C. i wszystko spłaci. W pewnym momencie pogubiła się od kogo były brane pieniądze. Taki proceder trwał do dnia 28.12.2010 r. kiedy zgłosił się do banku klient A. M. (3). Wyjaśniając na temat oszczędności J. M. wyjaśniła, że wspólnie z L. F. (1) dokonywały wypłat z książeczki obiegowej tej klientki bez jej zgody. Przyznała, że sfałszowała podpis klientki na asygnacie wypłaty i wpłaty na książeczkę obiegową J. M.. Odnośnie pozostałych pokrzywdzonych potwierdziła, że wystawiała asygnaty i dokonywała operacji bankowych, które firmowała swoim podpisem oraz wpisem inicjałów „(...)”, pod którymi się podpisywała. Na tych dokumentach L. F. (1) przystawiała stempel kasowy z napisem „(...)”, jako kasa 1 i podpisywała się pod stemplem, potwierdzając, że operacja została zrealizowana. H. D. (2) przyznała, że sfałszowała faktycznie wszystkie podpisy klientów na dokumentach bankowych. Fałszowała podpisy klientów na asygnatach bankowych, jako osób zlecających dokonywanie tych operacji bankowych, bez zgody klientów. Gdy nie sfałszowała podpisu, przychodziła do niej L. F. (1) i dawała jej dokumenty z prośbą o podpis. L. F. (1) nie przyjmowała do wiadomości, że może tego nie zrobić.

Na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania aresztu tymczasowego – k. 942-943 przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień, potwierdzając złożone dotychczas. Nie była wstanie powiedzieć co działo się z pieniędzmi, których brakowało na kontach. Nie otrzymywała w zamian za podpisy żadnych pieniędzy.

Przed Sądem – k. 1553, 1592 przyznała się do dokonania zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień, podtrzymując złożone dotychczas.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy oskarżona nie stawiła się na rozprawę i Sąd prowadził postępowanie bez jej udziału.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonej H. D. (2), co do tego, że wspólnie i w porozumieniu z L. F. (1) dokonała wypłat z rachunków i lokat klientów banku bez ich wiedzy i zgody. Dał również wiarę co do tego, ze w tym celu dokonywała fałszowania dokumentów w tym podrabiała podpisy klientów. Wyjaśnienia oskarżonej D. znajdują potwierdzenie we wszystkich zgromadzonych i przeprowadzonych dowodach. Są zgodne z zeznaniami świadków w tym pokrzywdzonych, którzy negowali dokonywanie transakcji bankowych. Znajdują również potwierdzenie w zeznaniach pracowników banku (...). Wreszcie wyjaśnienia jej są zgodne z opiniami biegłych z zakresu badania pisma ręcznego i z zakresu bankowości.

Wyjaśnienia oskarżonej znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym w postaci zeznań K. S., D. L. i J. O., a także z przeprowadzanego przez wymienione osoby audytu w banku, gdzie stwierdzono szereg nieprawidłowości i naruszeń procedur wewnętrznych przez H. D. (2) i L. F. (1).

Oskarżona L. F. (1) zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym nie przyznała się do stawianych jej zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.( k. 919-921, k. 938, k. 1553 ). Przy ponownym rozpoznaniu sprawy oskarżona również nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień (k. 2141).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej L. F. (1) co do tego, że nie dopuściła się przypisanych jej czynów.

Jej wyjaśnienia są sprzeczne z wyjaśnieniami H. D. (2) oraz zeznaniami pokrzywdzonych i innych świadków w tym pracowników banku. Są również sprzeczne z opiniami biegłych z zakresu badania pisma i z zakresu bankowości. Skoro z dokumentów i opinii biegłych wynika, że na dokumentach wypłat znajdują się oryginalne podpisy dysponentki H. D. (2) i kasjerki L. F. (1) a podrobiony jest (często przez H. D. (2) lub L. F. (1)) podpis klienta, to jest oczywistym, że klient wypłaty nie dokonywał a faktycznie pieniądze wypłaciły H. D. (2) i L. F. (1).

Należy zauważyć, że chociaż oskarżona L. F. (1) nie przyznała się do dokonania zarzucanego jej czynu, to bezpośrednio po ujawnieniu przestępczego procederu razem z H. D. (2) sporządziła listę klientów banku, których środki zostały przez nie zagarnięte a nadto podpisała weksel na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Należy również podnieść, że gdyby oskarżona L. F. (1) nie dopuściła się przypisanego jej przestępstwa to nie miała by żadnego powodu aby nie kwestionować wstępnych wyników audytu przeprowadzonego w banku co wiązało się z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym i przyjęciem zobowiązania zapłaty kilkuset tysięcy złotych. Wszystkie te okoliczności wskazują na to, że nie przyznanie się oskarżonej do winy jest tylko wyrazem realizacji przyjętej linii obrony i nie może zostać uznane za wiarygodne.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków K. S., D. L.,

Świadkowie ci to pracownicy i członkowie zarządu Banku (...) w M., a ich zeznania są ze sobą zgodne i znajdują potwierdzenie w wyjaśnieniach H. D. (2) oraz dokumentach w postaci porozumienia dotyczącego naprawienia szkody, protokołu z dnia 31 grudnia 2010 r dotyczącego listy wskazanych przez oskarżone osób pokrzywdzonych, pisemnych odręczne zobowiązań oskarżonych naprawienia szkody, sporządzonej przez oskarżonych listy osób pokrzywdzonych wraz z kwotami, protokołu kontroli kasy macierzystej z 29.12.2010 roku. Zeznania tych świadków dotyczą wydarzeń jakie miały miejsce bezpośrednio po ujawnieniu w banku nadużyć oskarżonych oraz ich zachowania i reakcji na to ujawnienie. Zeznania K. S. i D. L. dotyczą obowiązujących w banku procedur wewnętrznych.

Sąd uznał również za wiarygodne zeznania świadków K. B., A. S. i J. B. aczkolwiek nie miały one znaczenia dla ustalenia stanu faktycznego, gdyż dotyczyły one jedynie sposobu wykonywania kontroli następnej, co do której zeznania składały już K. S. i D. L., a świadkowie ci nie mieli wiedzy na temat postawionych oskarżonym zarzutów.

Zeznania pozostałych świadków nie miały wpływu na uchylenie pierwszego wydanego w sprawie wyroku i stosownie do treści art. 442 § 2 k.p.k. Sąd poprzestał na ich ujawnieniu. Zeznania te również były wiarygodne i znalazły potwierdzenie w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, w tym w szczególności w zeznaniach świadków K. S. i D. L., wyjaśnieniach oskarżonej H. D. (2) i opiniach biegłych.

Sąd dał wiarę dowodom w postaci opinii biegłych z zakresu badania pisma oraz z zakresu bankowości. Biegli ci są ekspertami w swoich dziedzinach a opinie przez nich opracowane zostały poprzedzone szczegółową analizą przedstawionych im do badań dowodów. Biegły do spraw pisma dysponował próbkami pisma zarówno oskarżonych jak i świadków.

Szczególnie wnikliwa jest opinia biegłej z zakresu bankowości M. P.. Biegła w swojej opinii w sposób szczegółowy odniosła się do wszystkich kwestionowanych operacji , dokładnie je opisując. Omawiając je dokonała analizy całości materiału dowodowego a szczególnie dokumentacji bankowej i opinii biegłego grafologa. W sposób precyzyjny ze wskazaniem dowodów wypowiedziała się na temat uczestnictwa każdej z oskarżonych w kwestionowanych przez klientów operacjach bankowych a zwłaszcza wypłatach gotówkowych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Oskarżonej H. D. (2) zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 296 § 2 k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Oskarżonej L. F. (1) zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k.

Przy pierwszym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 18 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie sygn. akt II K 75/12 uznał oskarżone między innymi za winne popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Apelacje od tego wyroku wnieśli obrońcy obu oskarżonych, natomiast na niekorzyść oskarżonych apelację wniósł wyłącznie pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Banku (...) w M., zarzucając mu błąd w ustaleniach faktycznych odnośnie oskarżonej L. F. (1) w zakresie w jakim Sąd przyjął, że odpowiada ona za stwierdzony niedobór w banku w mniejszym stopniu, niż oskarżona H. D. (2), podczas gdy zdaniem skarżącego działały one wspólnie i w porozumieniu odnośnie całości tego niedoboru i wina powinna być im przypisana w równym stopniu, co w konsekwencji powinno prowadzić do solidarnego orzeczenia środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody w kwocie 108.766,45 zł. Nadto skarżący zarzucił rażącą niewspółmierność kary orzeczonych wobec obu oskarżonych.

Okoliczność ta miała zasadnicze znaczenie przy ponownym rozpoznaniu sprawy, gdyż stosownie do treści art. 443 k.p.k. w razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy orzeczenie to zostało zaskarżone na niekorzyść oskarżonego i to w granicach tego zaskarżenia (arg. ex art. 434 § 1 k.p.k.). Z powyższych przepisów wynika zatem, że rozpoznając ponownie sprawę Sąd nie mógł czynić w stosunku do oskarżonej H. D. (2) ustaleń mniej korzystnych, niż ustalenia poczynione przy pierwszym rozpoznaniu sprawy, gdyż doprowadziłoby to do naruszenia pośredniego zakazu reformationis in peius. Nie ulega natomiast wątpliwości, że takie ustalenia Sąd mógł czynić w stosunku do oskarżonej L. F. (1), bo co do niej orzeczenie zostało zaskarżone na niekorzyść także w zakresie ustaleń faktycznych.

W świetle podniesionych wyżej okoliczności poczynione przez Sąd ustalenia faktyczne odnośnie oskarżonej H. D. (2) są właściwie takie same, jakie były poczynione przy pierwszym rozpoznaniu sprawy, bo co do zasady nie były one kwestionowane przez Sąd Apelacyjny w Katowicach przy rozpoznaniu apelacji, a nie mogły one być dla oskarżonej mniej korzystne.

W ocenie Sądu Okręgowego ponownie rozpoznającego sprawę oskarżone L. F. (1) i H. D. (2) działały wspólnie i w porozumieniu odnośnie całości przypisanego im zaboru mienia i brak jest podstaw do różnicowania stopnia ich odpowiedzialności. Nie ulega wątpliwości, że to tylko oskarżona H. D. (2) dokonywała nieprawdziwych zapisów elektronicznym systemie bankowym, odnotowując tam operacje nie zlecane przez klientów, gdyż tylko ona była dysponentem w banku, a oskarżona L. F. (1) nie miała uprawnień do wykonywania takich operacji, gdyż jako kasjer mogła wykonywać tylko operacje kasowe. Nie oznacza to jednak zdaniem Sądu, że oskarżona F. nie odpowiada za operacje nie będące wprost operacjami kasowymi, w tym przelewy pomiędzy rachunkami. Wynika to z tego, że całość zachowania obu oskarżonych był objęty ich porozumieniem, a jedynie czynności wykonawcze były wykonywane przez obie oskarżone w takim zakresie, w jakim miały one dostęp do wykonywania czynności bankowych. Zamiarem obu oskarżonych było uzyskaniem środków pieniężnych należących do banku, a zapisanych na rachunkach poszczególnych klientów i wykonywane przez nich czynności temu celowi służyły. W szczególności dotyczy to również tych czynności, które nie były operacjami kasowymi i były wykonywane wyłącznie przez H. D. (2), bo miały one na celu ukrycie nielegalnych operacji finansowych i uniemożliwienie wykrycia przestępstwa. Czynności te były ponadto niezbędne do dokonania wypłaty gotówki z kasy, gdyż oskarżone nie dokonywały przelewów zewnętrznych i wszystkie dokonywane przez nich czynności musiały prowadzić do skutku w postaci wykonania operacji kasowej przez oskarżoną L. F. (1), gdyż tylko w ten sposób oskarżony mogły wejść w fizyczne posiadanie środków pieniężnych. Nie ulega wątpliwości, że to współdziałanie oskarżonych pozwoliło na realizację przestępczego zamiaru, gdyż żadna z oskarżonych działając w pojedynkę nie byłaby w stanie go osiągnąć. Wzajemna kontrola obowiązująca pracowników banku polegała między innymi na tym, że jedna osoba dokonywała kontroli wstępnej, a inna kontroli bieżącej i dopiero pełne współdziałanie obu oskarżonych mogło doprowadzić do przestępczego skutku. Nie mogła temu przeszkodzić przeprowadzana później kontrola następna, gdyż dotyczyła ona ilościowego sprawdzenia dokumentów dołączonych do tzw. zbiorówki, czyli zestawienia wszystkich transakcji z danego dnia, a te także na skutek fałszowania dokumentacji przez oskarżone były prawidłowe. Z tych względów Sąd uznał, że oskarżone działały wspólnie i w porozumieniu co do całej kwoty, której zaboru dokonały oraz że brak było podstaw do przyjęcia, że kwota ta w przypadku oskarżonej L. F. (1) jest niższa, niż w przypadku oskarżonej H. D. (2).

Należy również zauważyć, że oskarżone popełniły przypisane im przestępstwo wyłącznie na szkodę Banku (...) w M., a nie również na szkodę klientów tego Banku, jak wskazał to w akcie oskarżenia prokurator. W tym miejscu należy odnieść się do problematyki statusu środków pieniężnych powierzonych przez osoby fizyczne czy prawne bankowi i tworzących tym samym zasoby banku gromadzone na rachunkach bankowych, która to instytucja uregulowana została w art. 725 – 733 k.c. W tym miejscu odesłać należy do argumentacji przytoczonej w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 roku I KZP 5/15 (OSNKW 2015r. Nr. 7 poz. 55 str. 15-17). Konstrukcja zawartych tam wywodów sprowadza się do trafnego spostrzeżenia, że posiadacz rachunku bankowego (klient banku) z chwilą wpłaty pieniędzy do banku traci ich własność na rzecz banku, a nabywa roszczenie (wierzytelność) o zwrot takiej samej ich ilości. Mówiąc innymi słowy wpłata lub przelew środków pieniężnych przez wskazane wyżej osoby na rzecz banku powoduje przejście własności znaków pieniężnych na rzecz tego banku przy uwzględnieniu przepisów dotyczących depozytu nieprawidłowego.

Uwzględniając to stanowisko w realiach niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że skoro to Bank (...) w M. był właścicielem środków pieniężnych o jakich mowa w zarzucie, wpłaconych przez wymienione w nim osoby, to przestępstwo mogło być popełnione tylko na szkodę tego podmiotu, a nie także na szkodę konkretnie wymienionych klientów, aczkolwiek osoby te w oparciu o przepis art. 49 k.p.k. zyskiwały procesowo status pokrzywdzonego. Wskazani pokrzywdzeniu nabywali natomiast roszczenie przeciwko Bankowi (...) o zwrot wymienionych w opisie czynu środków pieniężnych. Taki zwrot zresztą nastąpił, gdyż Bank (...) w M. zwrócił swoim klientom należne im środki, nie czekając na wystąpienie przez nich z odpowiednimi pozwami do właściwego sądu.

Czyn oskarżonych H. D. (2) i L. F. (1) opisany w punkcie pierwszym części dyspozytywnej wyroku wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

W okresie od 31 stycznia 2006 roku do dnia 16 grudnia 2010 roku w M. i K. woj. (...), H. D. (2) będąc członkiem zarządu Banku (...) w M. i jednocześnie pracownikiem działu oszczędności, a L. F. (1) będąc kasjerem Banku (...) w M., działając wspólnie i w porozumieniu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonały zaboru w celu przywłaszczenia mienia znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 629.162,79 zł na szkodę Banku (...) w M. w ten sposób, że H. D. (2) dokonywała nieprawdziwych zapisów w elektronicznym systemie bankowym odnotowując tam składanie przez klientów banku dyspozycji: wypłat gotówkowych z lokat terminowych oraz z rachunków bieżących, wypłat z książeczek oszczędnościowych i realizacji czeków gotówkowych, podczas gdy w rzeczywistości takich czynności klienci banku nie dokonywali oraz fałszowała podpisy klientów banku na dowodach wypłaty, a następnie L. F. (1) realizowała w kasie banku tak przygotowane dowody wypłaty.

Istota przestępstwa dokonanego przez oskarżone, będącymi pracownikami Banku (...) w M., polegała na wejściu w sposób nielegalny w posiadanie składników majątkowych tego banku, w celu ich przywłaszczenia. Zachowanie to prokurator w akcie oskarżenia zakwalifikował jako sprzeniewierzenie (art. 284 § 2 k.k.), a przy pierwszym rozpoznaniu sprawy czyn ten został zakwalifikowany jako oszustwo (art. 286 § 1 k.k.). W ocenie Sądu zachowanie to musi być kwalifikowane jako przestępstwo kradzieży w rozumieniu art. 278 § 1 k.k., z uwagi na wartość mienia w związku z art. 294 § 1 k.k., gdyż oskarżone działając w warunkach współsprawstwa wchodziły w nielegalne posiadanie pieniędzy stanowiących własność pokrzywdzonego, a nie było to związane z niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przez bank, gdyż nie wiązało się dyspozycją wypłaty tych środków przez uprawnionego pracownika banku nie związanego z przestępczym procederem. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sygn. akt II AKa 224/06, dopóki osoba fizyczna wchodząca w skład organów osoby prawnej nie wejdzie w legalne posiadanie składnika majątku osoby prawnej, każdy dokonany przez nią bezprawny zabór składnika tego majątku stanowi przestępstwo kradzieży, a nie przywłaszczenia. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, gdyż oskarżone nie weszły legalnie w posiadanie środków pieniężnych stanowiących własność Banku(...)w M.. Skoro zatem oskarżone, działając w warunkach współsprawstwa, jako pracownice banku mające dostęp do środków pieniężnych zdeponowanych w tym podmiocie przez inne osoby, co powodowało przejście własności tych środków na bank, poprzez fałszowanie dokumentacji bankowej, wchodziły nielegalnie w posiadanie pieniędzy stanowiących własność pokrzywdzonego (np. poprzez sfingowane zlecenia wypłaty środków pieniężnych z rachunków bankowych konkretnych klientów czy likwidacji lokat bankowych), to wprawdzie mogły w ten sposób wprowadzić pokrzywdzonego w błąd, jednak nie można twierdzić, że związane to było z niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przez bank, o ile nie wiązało się z wyraźną dyspozycją wypłaty takich środków przez uprawnionego pracownika banku nie związanego z przestępczym procederem.

W takiej sytuacji zachowanie oskarżonych ocenić należy jako realizujące znamiona występku kradzieży na szkodę banku (art. 278 § 1 k.k.), a nie jego klientów powierzających mu środki pieniężne, a nadto brak jest też podstaw do przyjęcia znamion oszustwa (art. 286 k.k.). Dokonując wypłat gotówkowych z rachunków klientów i likwidując ich lokaty oszczędnościowe oskarżone H. D. (2) i L. F. (1) zatrzymywały dla siebie wypłacone pieniądze osiągając w ten sposób dla siebie korzyść majątkową. Korzyść majątkową dla siebie lub dla kogoś innego oskarżone osiągały także dokonując bezpośrednio na swój rachunek przelewów z rachunków pokrzywdzonych klientów banku, a przy dokonywaniu przelewów na rachunki innych osób, działały w celu osiągniecia korzyści majątkowej dla kogoś innego. Oczywiście podstawowym celem takich przelewów było zamaskowanie wcześniej dokonanych wypłat z rachunków innych klientów. W ocenie Sądu takie przelewy miały zamaskować niedobory środków na rachunkach osób z których dokonywano największych wypłat.

Sąd Okręgowy rozpoznając ponownie sprawę przyjął przy tym, że oskarżone L. F. (1) i H. D. (2) dokonały zaboru w celu przywłaszczenia mienia znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 629.162,79 zł.

W akcie oskarżenia prokurator określił wysokość szkody w sposób ogólny, określając ją na kwotę co najmniej 550.000 złotych. Oskarżyciel posiłkowy w piśmie procesowym wskazał dokładnie kwotę zagarniętych przez oskarżone pieniędzy określając ją wraz z odsetkami na 671.367,23 złote. Przy pierwszym rozpoznaniu sprawy w pkt I wyroku Sąd Okręgowy w Częstochowie przyjął, iż oskarżona H. D. (2) doprowadziła Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 951.851,79 zł. Z uzasadnienia tego wyroku wynika jednak, że wysokość szkody ustalona przez Sąd jest niższa, niż przyjęte w wyroku doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (str. 67 uzasadnienia, k. 1960). Jako szkodę Sąd ten potraktował bowiem różnicę między sumą wpłat gotówkowych i przelewów obciążających rachunki dokonywanych przez oskarżone bez zgody i wiedzy klientów, a sumą wpłat gotówkowych i przelewów uznaniowych dokonywanych na dane konto również bez wiedzy i szkody klienta. Ponieważ, jak już wskazano wyżej, te ustalenia faktyczne nie były kwestionowane we wniesionych środkach odwoławczych, to rozpoznając sprawę ponownie Sąd Okręgowy również przyjął, że wyrządzona przez oskarżone szkoda wynosi 629.162,79 złotych. Niezależnie od obowiązującego Sąd zakazu reformationis in peius uznać należy, że szkoda ta została wyliczona została w sposób prawidłowy, wynika z różnicy pomiędzy sumą wypłat gotówkowych i przelewów obciążających a sumą wpłat gotówkowych i przelewów uznaniowych i wprost wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a zwłaszcza opinii biegłej z zakresu bankowości, która szczegółowo opisała przeprowadzone przez oskarżone operacje i kwoty te wyliczyła. Oczywiste jest przy tym, że ustalając wysokość szkody Sąd nie wziął pod uwagę kwot odsetek wypłacanych przez bank klientom.

Zgodnie z treścią art. 115 § 5 k.k. mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. Kwota wymienione w punkcie 1 wyroku stanowią mienie znacznej wartości, gdyż ponad trzykrotnie przewyższa wartość 200 000 złotych. Zdaniem Sądu nie ulega również wątpliwości, że oskarżone działały w warunkach art. 12 k.k., gdyż pomimo tego, że cały przestępczy proceder trwał przez okres kilku lat, to jego poszczególne elementy były podejmowane w krótkich odstępach czasu, a wszystkie te zachowania były podejmowane w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i stanowiły zamach na te same dobra prawne.

Zdaniem Sądu Okręgowego obecnie rozpoznającego sprawę przypisane oskarżonym zachowania oprócz znamion przestępstwa kradzieży wypełniały znamiona także innych czynów zabronionych, a to art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i dla pełnego obrazu ich przestępczego zachowania powinny być kwalifikowane kumulatywnie w oparciu o art. 11 § 2 k.k. W pierwszym wydanym w sprawie wyroku Sąd Okręgowy nie zakwalifikował jednak przypisanego oskarżonym czynu w sposób kumulatywny, słusznie uznając przestępstwa przeciwko dokumentom za czyny współukarane do przestępstwa oszustwa. W ocenie Sądu Okręgowego przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów nie mogą być traktowane jako współukarane do przestępstwa kradzieży, jednakże z uwagi na obowiązujący zakaz reformationis in peius brak było możliwości przypisania oskarżonym kumulatywnej kwalifikacji przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Z tego też względu Sąd uwzględnił te zachowania w opisie przypisanym oskarżonym czynu, ale pominął art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w jego kwalifikacji prawnej, z konieczności poprzestając na koncepcji czynu współukaranego i kwalifikując zachowanie oskarżonych wyłącznie jako przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k.

Oskarżone są osobami dojrzałymi, o dużym zasobie doświadczenia życiowego, zdającymi sobie sprawę z konsekwencji zachowanie niezgodnego z prawem, nie zachodzą wobec nich żadne okoliczności wyłączjące winę, a zatem ich zachowanie uznać należy za zawinione.

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. Sąd zobowiązał oskarżone L. F. (1) i H. D. (2) do naprawienia wyrządzonej szkody w pozostałej części poprzez zapłatę na rzecz Banku (...) w M. solidarnie kwoty 108.766,45 zł (sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy).

Orzekając o środku karnym Sąd na podstawie art. 4 § 1 k.k. zastosował przepisy obowiązujące przed dniem 30 czerwca 2015 roku, gdyż są one względniejsze niż przepisy obowiązujące obecnie. Sąd miał również na uwadze uregulowanie z art. 415 § 1 zdanie 2 k.p.k., zgodnie z którym nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie (...) wydał w dniu 03.03.2011 r. nakaz zapłaty, w którym nakazał L. F. (1) i H. D. (2), aby zapłaciły Bankowi (...) w M. solidarnie kwotę 520.396,34 złote. Z okoliczności sprawy wynika, że kwota ta jest roszczeniem wynikającym z popełnienia przestępstwa przez H. D. (2) i L. F. (1), a nakaz ten jest już prawomocny. Sąd orzekając taki środek karny, od wyrządzonej przez oskarżone szkody (629.162,79 złotych) odliczył kwotę szkody już prawomocnie na rzecz banku od nich zasądzoną (520.396,34 złote) co dało kwotę 108.766,45 złotych i tę kwotę jako środek karny w postaci naprawienia szkody zasądził od oskarżonych na rzecz Banku(...) w M.. Ponieważ Sąd uznał, że oskarżone działały wspólnie i w porozumieniu co do całości wyrządzonej szkody zasądził wspomniany wyżej obowiązek solidarnie od obu oskarżonych.

Za czyn opisany w punkcie pierwszym wyroku Sąd Okręgowy wymierzył oskarżonym H. D. (2) i L. F. (1) kary po 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 k.k. obok kary pozbawienia wolności wymierzył oskarżonej L. F. (1) karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 50 zł.

Sąd wymierzając oskarżonym kary kierował się dyrektywami wymiaru kary określonym w art. 53 k.k. Przepis ten stanowi, że sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Stosownie do art. 115 § 2 k.k. przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu Sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Stopień społecznej szkodliwości czynów popełnionych przez obie oskarżone jest wysoki. Oskarżone swoim czynem naruszyły nie tylko konstytucyjne prawo własności, ale pośrednio bardzo istotnie naruszyły również zaufanie do Banku (...) w M., który działa na rynku lokalnym i na zaufaniu lokalnej społeczności opiera swoje funkcjonowanie. Czyn przypisany oskarżonym dotyczy mienia znacznej wartości i również wyrządzona szkoda stanowi mienie znacznej wartości. Jako okoliczność obciążającą Sąd potraktował to, że zachowanie oskarżonych naruszyło płynność finansową pokrzywdzonego, a jednocześnie przez pewien okres czasu uniemożliwiło jego klientom korzystanie ze zgromadzonych w banku środków.

Jeśli chodzi o wagę naruszonych przez oskarżone obowiązków, to oskarżone sprzeniewierzyły się wszystkim obowiązkom pracowniczym, jakie na nich spoczywały. Oskarżone rażąco naruszyły szereg procedur wewnętrznych obowiązujących w banku, a przede wszystkich tych zakładających wzajemną kontrolę pracowników przy dokonywaniu wypłat gotówkowych.

Jeśli chodzi o kolejny element decydujący o stopniu społecznej szkodliwości czynów oskarżonych to jest postać zamiaru wskazać należy, że oskarżone działały z zamiarem bezpośrednim i przemyślanym. Oskarżone działały z premedytacją która jak słusznie i wyczerpująco zauważył Sąd Apelacyjny w Krakowie jest „najmocniej potępianą formą umyślności, bo sprawca tak działający nie tylko jest w pełni świadomy każdego z elementów czynu, ale uwzględnia każdy z nich w planowaniu, obejmuje świadomością wszelkie uwarunkowania i konsekwencje, by swój cel osiągnąć i uniknąć wykrycia. Przeżywanie tego przez czas odpowiednio długi dowodzi najwyższego napięcia złej woli. Powtarzalność działania sprawcy ciągu przestępstw dowodzi stałości złego zamiaru, braku refleksji występującej u każdego człowieka, zatem trwałości odrzucania prawa, a długotrwałość tego stanu dowodzi, że się on utrwalił w świadomości sprawcy” (vide: wyrok SA w Krakowie z 17 grudnia 2009 roku w sprawie II AKa 225/09 opublikowany KZS 2010/4/25).

Motywacją oskarżonych była chęć uzyskania szybkiej i znacznej korzyści majątkowej. Wymierzając oskarżonym karę Sąd wziął również pod uwagę, że oskarżone dopuściły się także przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, które w realiach niniejszej sprawy musiały być potraktowane jako przestępstwa współukarane, co nie oznacza, że zostały bezkarne.

Zdaniem Sądu Okręgowego znaczny jest również stopień winy oskarżonych, gdyż powodem ich działania była chęć znacznego i szybkiego wzbogacenia się, a oskarżone nie były w żadnej nadzwyczajnej sytuacji motywacyjnej. Orzeczona kara jest sprawiedliwą odpłatą za zło jakie oskarżone wyrządziły swoim postępowaniem. Ustalając stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu Sąd Okręgowy wziął również pod uwagą to, że przypisane obecnie oskarżonym przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. jest przestępstwem o niższej szkodliwości społecznej niż przestępstwo oszustwa, które przypisano im poprzednio. Oczywiście przy kwalifikacji także z art. 294 § 1 k.k. przestępstwa te są zagrożone taką samą karą, jednakże niższa szkodliwość społeczna obecnie przypisanego oskarżonym czynu musiała znaleźć odzwierciedlenie w wymiarze kary. Z tego też względu Sąd wymierzył oskarżonej H. D. (2) karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a więc niższą o 6 miesięcy niż kara orzeczona poprzednio, uznając iż właśnie taka kara spełni cele stawiane każe przez ustawę. Ponieważ Sąd uznał, że oskarżone dopuściły się całego czynu wspólnie i w porozumieniu to wymierzył im taką samą karę. Tym samym kara pozbawienia wolności orzeczona wobec L. F. (1) jest wyższa, niż orzeczona poprzednio, gdyż inne są wobec niej ustalenia faktyczne. Jako okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę dotychczasową niekaralność oskarżonych (nie licząc prawomocnego skazania oskarżonej H. D. (2) w tym postępowaniu) oraz dojrzały wiek obu oskarżonych.

Orzekając kary w przypadku H. D. (2) i L. F. (1) w rozmiarze 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Sąd miał również na względzie cele zapobiegawcze i wychowawcze jakie ma ona spełnić wobec oskarżonych. Zdaniem Sądu z uwagi na okoliczności czynu popełnionego przez oskarżone niezasadne byłoby wymierzenie oskarżonym kar niższych, a w szczególności takich, wobec których możliwe byłoby orzeczenie środka probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia ich wykonania. Jedynie kara pozbawienia wolności w orzeczonym rozmiarze, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, spełni wszystkie cele wymiaru kary i sprawi, że oskarżone zrozumieją naganność swojego zachowania, a orzeczona kara we właściwy sposób będzie kształtować świadomość prawną społeczeństwa.

Obok kary pozbawienia wolności na podstawie art. 33 § 2 kk wymierzono oskarżonej L. F. (1) obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych. Wysokość kary grzywny jest adekwatna do stopnia winy oskarżonej a wysokość stawki dziennej grzywny dostosowana do jej możliwości finansowych i zarobkowych. Oskarżona osiąga emeryturę w wysokości 2800 złotych brutto.

Na podstawie art. 63 § 1 kk Sąd zaliczył oskarżonym H. D. (2) i L. F. (1) na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności okresy ich rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 22 lipca 2011 roku uznając, że w przypadku każdej z oskarżonych okres ten jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

O wynagrodzeniu na rzecz adwokata L. K. (1) świadczącego z urzędu obronę dla oskarżonej H. D. (2) orzeczono na podstawie przepisów wskazanych w punkcie IV części dyspozytywnej wyroku uwzględniając w tej kwocie udział obrońcy w postępowaniu odwoławczym i przy ponownym rozpoznaniu sprawy wraz z należnym podatkiem VAT i kosztami dojazdu na rozprawę odwoławczą.

Na podstawie art. 627 k.p.k. Sąd zasądził od obu oskarżonych na rzecz oskarżyciela posiłkowego Banku (...) w M. kwoty po 1320 złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w sprawie a związanych z reprezentowaniem przez jednego pełnomocnika. Kwotę wydatków ustalono w oparciu o przepisy § 14 ust. 1 pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 5 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Sąd zwolnił oskarżoną H. D. (2) w całości od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania uznając, ze ich uiszczenie byłoby dla niej zbyt uciążliwe ze względu na jej sytuację majątkową i wysokość dochodów. Oskarżona ma (...) lat, nie osiąga żadnych dochodów. Obecnie nie ma majątku. Dom, którego była współwłaścicielką został sprzedany a oskarżona uzyskane z tego tytułu środki wpłaciła na rzecz Banku (...) w M. tytułem spłaty części należności wynikającej ze wspomnianego wyżej orzeczenia sądu. Oskarżona D. nie ma żadnego majątku pozostając na utrzymaniu zięcia.

Natomiast od oskarżonej L. F. (1) na podstawie art. 627 k.p.k. w związku z art. 633 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 3 ust. 1 przepisów ustawy o opłatach w sprawach karnych Sąd zasądził na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2400 złotych tytułem opłaty oraz kwotę 3729 złotych tytułem wydatków poniesionych przez Skarb państwa w związku ze sprawą tej oskarżonej.

Na kwotę wydatków składają się wydatki poniesienie z tytułu wydania opinii przez biegłych lekarzy psychiatrów o stanie zdrowia psychicznego tej oskarżonej oraz uzyskania danych o jej karalności oraz połowa wydatków poniesionych w toku postępowania przez Skarb Państwa z tytułu doręczenia wezwań i innych pism, stawiennictwa świadków i wyjazdów sędziów w związku z przesłuchaniem świadków w miejscu ich pobytu, koszty wydania opinii przez biegłych z zakresu pisma i z zakresu bankowości.