Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1187/17

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SSO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SSO Arkadia Wyraz - Wieczorek

SSR del. Adam Dusza

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa J. M.

przeciwko A. M.

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 13 maja 2017 r., sygn. akt III RC 148/17

postanawia:

oddalić zażalenie

SSR del. Adam Dusza SSO Andrzej Dyrda SSO Arkadia Wyraz – Wieczorek

Sygn. akt III Cz 1187/17

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu postanowieniem z dnia 13 maja 2017r. oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego względem powoda z wniosku pozwanej w całości przez Komornika Sądowego w Z. M. G. w sprawie o sygn.. akt Kmp 3/17 na czas postępowania albowiem powód nie wykazał, aby uprawniona była zdolna do samodzielnego utrzymania.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód zarzucając naruszenie art. 730 k.p.c. w związku z art. 233 k.p.c. poprzez niewłaściwą ocenę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie w postaci wezwania uprawnionej do przedłożenia zaświadczenia o kontynuacji nauki oraz braku reakcji uprawnionej do alimentów na wezwanie w kontekście doświadczenia życiowego jako okoliczności która uprawdopodobniła słuszność twierdzeń powoda.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego względem powoda z wniosku pozwanej w całości przez Komornika Sądowego w Z. M. G. w sprawie o sygn. akt Kmp 3/17 na czas postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 753 § 1 k.p.c., w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Sąd Rejonowy dokonując zabezpieczenia winien wziąć pod uwagę nie tylko ocenę tego, czy roszczenie małoletniej powódki zostało uprawdopodobnione, ale również dokonać oceny wniosku o zabezpieczenie w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, co w niniejszej sprawie uczynił w sposób prawidłowy.

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie ze zdaniem drugim art. 753 § 1 k.p.c., Sąd udzielając zabezpieczenia opiera się jedynie na uprawdopodobnieniu istnienia roszczenia, co stanowi odejście od ścisłego formalizmu dowodowego.

Wskazane powyżej uprawdopodobnienie roszczenia, sprowadza się do wykazania prawdopodobieństwa prawdziwości danego faktu i traktowane jest jako środek zastępczy dowodu w ścisłym znaczeniu, gdyż zgodnie z art. 243 k.p.c. uprawdopodobnienie zwolnione jest z zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym, co jednak przy ocenie wniosku nie wyłącza stosowanie przez sąd dyrektyw wynikających z art. 233 § 1 i 2 k.p.c.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 20 września 2012r. (I ACz 850/12), roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli istnieje szansa na jego istnienie. Wniosek ten może się w ostatecznym rezultacie okazać fałszywy w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego, co jednak nie ma wpływu na ocenę zasadności udzielenia zabezpieczenia, gdyż istotą postępowania zabezpieczającego jest to, że sąd dokonuje jedynie pobieżnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego.

Powyższe okoliczności dają zatem podstawę do odejścia od rygorystycznego przestrzegania zasady swobodnej oceny dowodowej, choć nie może prowadzić do dowolnej oceny dowodowej.

Roszczenie powoda ma swoją materialną podstawę w art. 133 § 1 k.r.o. w związku z art. 138 k.r.o. Zgodnie z nim, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Powód wskazał, że pozwana ukończyła edukację. Niemniej jednak, jak słusznie wskazał Sąd opiekuńczy, powód nie uprawdopodobnił tej okoliczności w kontekście wskazanym powyżej, w szczególności, aby „istniała szansa” na brak podstaw do dalszego obciążania go obowiązkiem alimentacyjnym względem pozwanej..

Powódka przedłożyła umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w P. (k. 52 – 54). Nadto na rozprawie w dniu 2 października 2017r. pozwana oświadczyła, że kontynuuje naukę w K., a Sąd zobowiązał ją do przedłożenia oświadczeń o kontynuowaniu nauki.

W świetle zatem powyższego, brak było podstaw do uznania, aby powód uprawdopodobnił przesłanki do udzielenia zabezpieczenia.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy oddalił zażalenia na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Adam Dusza SSO Andrzej Dyrda SSO Arkadia Wyraz - Wieczorek

"Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym".