Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 273/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2017 roku

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Liczberska – Dębska

Protokolant: st. sekr. Agnieszka Jabłońska

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. G. i W. G.

przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B.

o zapłatę kwoty 85.000 zł

1.  zasądza od Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w B. solidarnie na rzecz M. G. i W. G. kwotę 66.883,07 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote siedem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 lipca 2012 roku do dnia zapłaty wraz z kwotą 5.214 zł (pięć tysięcy dwieście czternaście złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza solidarnie od M. G. i W. G. na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 1.134 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści cztery złote) tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4.  ustala, że nieuiszczone koszty sądowe poniesione winny być według odpowiednio stosowanej zasady stosunkowego ich rozdzielenia, przy czym na powodach M. G. i W. G. spoczywa solidarny obowiązek poniesienia, z zasądzonego roszczenia, 21 (dwudziestu jeden) % opłat i wydatków, a na stronie pozwanej 79 (siedemdziesiąt dziewięć) % wydatków;

5.  nie obciąża M. G. i W. G. nieuiszczonymi opłatami sądowymi od oddalonej części powództwa.