Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 37/18

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski (spr.)

Sędziowie: SO Zbigniew Krepski, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na zawarte w wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 24 października 2017 r. (sygn. akt V GC 1622/17) postanowienie o kosztach

postanawia

1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, ze podwyższyć zasądzoną tytułem kosztów procesu kwotę z 818,00 zł (osiemset osiemnaście) złotych do 1.118,00 zł (jeden tysiąc sto osiemnaście) złotych,

2. zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów postępowania zażaleniowego

Jerzy P. Naworski

Zbigniew Krepsk Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskrzonym postanowieniem Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 818,00 zł na podstawie art. 98 k.p.c. Sąd ten wskazał, że składa się na nie, poza opłatą od pozwu (201,00 zł) i opłatą od pełnomocnictwa (17,00 zł), wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 600,00 zł wynikające z taryfy radcowskiej z 2015 r. (k. 58, s. 2).

W zażaleniu na to postanowienie powód zarzucił mu obrazę przepisów postępowania, tj.:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm., dalej jako taryfa adwokacka) polegające na jego błędnym zastosowaniu i przyjęciu, że w skład kosztów procesu poniesionych przez powoda wchodzi wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 600,00 zł, w sytuacji gdy wynagrodzenie wynosi 900,00 zł,

2. art. 98 k.p.c. polegające na jego błędnym zastosowaniu i zasądzeniu od pozwanego kosztów procesu w zaniżonej wysokości, w sytuacji gdy sąd włożył na pozwanego obowiązek zwrotu wszystkich kosztów procesu.

Wskazując na te zarzuty żalący się wniósł o zmianę zaskrzonego postanowienie przez zasądzenie od pozwanego tytułem kosztów procesu kwotę 1.118,00 zł i kosztów postępowania zażaleniowego (k. 62-64).

Pozwany nie udzielił odpowiedzi na zażalenie (k. 69).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zarzut naruszenia § 2 taryfy adwokackiej i tym samym art. 98 § 1 k.p.c. jest zasadny. Jak trafnie zauważył skarżący stawka minimalna opłaty za czynności adwokackie przy wartości przedmiotu sprawy od 1.500-5.000 zł wynosi, zgodnie z § 2 pkt 3 taryfy adwokackiej, 900,00 zł, a nie jak przyjął Sąd Rejonowy 600,00 zł. W związku z tym należało na podstawie art. 386 § 1 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. zmienić zaskarżone postanowienie i podwyższyć zasądzone od pozwanego koszty procesu do kwoty 1.118,00 zł oraz zasądzić od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania zażaleniowego w kwocie 150,00 zł, na którą składa się opłata od zażalenia (30,00 zł) i wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości określonej w taryfie adwokackiej (120,00 zł).

Jerzy P. Naworski

Zbigniew Krepsk Joanna Rusińska

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)