Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 157/18

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lutego 2018 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik (spr.)

Sędziowie: SA Jerzy Bess

SA Anna Kowacz-Braun

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. P.

przeciwko M. B. Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie przewodniczącego składu orzekającego w Sądzie Okręgowym w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. akt I C 1837/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Jerzy Bess SSA Andrzej Struzik SSA Anna Kowacz-Braun

Sygn. akt I ACz 157/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem przewodniczący składu orzekającego w Sądzie Okręgowym w Kielcach zwrócił pozew.

W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 2 listopada 2017 r. powód otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 23 października 2017 r. utrzymujące w mocy postanowienie referendarza sądowego, zwalniające powoda od opłaty sądowej ponad kwotę 500 zł, której w wyznaczonym terminie nie uiścił. Podstawą prawną zarządzenia był art. 130 § 1 k.p.c.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wywiódł powód kwestionując jego zasadność.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Natomiast w oparciu o art. 126 2 § 1 k.p.c. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

W niniejszej sprawie powód postanowieniem referendarza sądowego z dnia 11 września 2017 r. został zwolniony od opłaty sądowej od pozwu powyżej 500 zł. Po rozpoznaniu skargi powoda na to postanowienie orzeczenie zostało utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 23 października 2017 r. Zarządzeniem z dnia 23 października 2017 r. powód został wezwany do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 500 zł, w terminie tygodniowym, pod rygorem zwrotu pozwu. Wezwanie otrzymał w dniu 2 listopada 2017 r. i w zakreślonym terminie nie uczynił mu zadość.

Dlatego trafnie przewodniczący zwrócił pozew w oparciu o ww. przepisy prawa.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c.

SSA Jerzy Bess SSA Andrzej Struzik SSA Anna Kowacz-Braun