Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1622/17 upr.

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Alina Kowalewska

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Justyna Kurzynowska-Lubecka

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B.

przeciwko P. P. (1)

o zapłatę

postanawia:

Odrzucić pozew.

SSR Alina Kowalewska

Sygn. I C 1622/17

UZASADNIENIE

Powód (...) SA w pozwie złożonym do sądu 06.06. (...). domagał się zasądzenia od pozwanego P. P. (1) kwoty 1440,63zł wraz z umownymi odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu prawu powód wskazał, że pozwany w dniu 27.03.2015r. podpisał weksel zobowiązując S. zapłaty w dniu 15.07.2015r. kwoty dochodzonej pozwem. Pozwany wezwany w dniu 15.06.2015r. do wykupu weksla nie wykonał zobowiązania.

W toku postępowania okazało się, że pozwany P. P. (2) zmarł 05.10.2015r. (akt zgonu nr (...)/00/AZ/ (...)). Oznacza to, że w chwili wniesienia pozwu do sądu pozwany nie żył.

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 kpc sąd odrzuci pozew jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Natomiast z art. 64 § 1 kpc wynika, że osoba fizyczna posiada zdolność sądową, określoną jako "zdolność do występowania w charakterze strony", od chwili urodzenia do chwili śmierci (art. 8 § 1 kc). Skoro pozwany zmarł w dniu 05.10.2015 r., nie miał on zdolności sądowej w dacie wniesienia pozwu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 199 § 1 pkt 3 kpc sąd odrzucił pozew.

SSR Alina Kowalewska