Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1076/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13 grudnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Radosław Olewczyński

Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Sędzia SR Wioletta Sychniak

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

z udziałem B. T., R. W., K. W., I. W., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł., (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

o stwierdzenie nabycia spadku po D. W.

na skutek apelacji uczestniczki B. T.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 19 grudnia 2016 roku

sygn. akt II Ns 2536/12

postanawia:

1. odrzucić apelację;

2. przyznać i wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na rzecz radcy prawnego M. P. kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej B. T. w postępowaniu apelacyjnym przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu;

3. ustalić, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.