Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2168/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia SR Monika Cichocka

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Bożena Stachowiak

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko J. S.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 2168/17

UZASADNIENIE

Powód – (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. - w pozwie w dnia 20.12.2016 r. wniósł o zasądzenie od pozwanego J. S. kwotę 888,58 złotych, a nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił powództwo i w dniu 17.02.2017r. wydał przeciwko pozwanemu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozwany J. S. złożył sprzeciw od nakazu, wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 5.04.2017 r. przekazał sprawę do rozpoznania tut. Sądowi.

Pozwany na rozprawie w dniu 19.12.2017 r. przyznał, iż zaciągnął w 2013 r. pożyczkę, ale spłacił ją w całości w lipcu 2014 r. Podniósł ponadto zarzut przedawnienia roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11.09.2013 r. J. S. zawarł z (...) Finanse Spółką z o.o. z siedzibą w W. umowę pożyczki nr (...). Tempo Finanse udzieliła pozwanemu pożyczki w wysokości 1.000 złotych na 44 tygodnie. Strony umowy ustaliły, iż pożyczkobiorca łącznie z oprocentowaniem oraz wynagrodzeniem pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki zapłaci 1.896,19 złotych.

(okoliczność bezsporna – kopia umowy k. 41)

(...) Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w W. umową z dnia 4.02.2015 r. przeniosła na rzecz (...) Finanse S.A. z siedzibą we W. swoją wierzytelność przysługującą przeciwko J. S., a wynikającą z zadłużenia z tytułu ww. umowy pożyczki. (...) Finanse S.A. z siedzibą we W. w dniu 30.06.2015 r. przelał wierzytelność na rzecz (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

(okoliczności bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlega oddaleniu z uwagi na nieudowodnienie przez powoda okoliczności braku spłaty pożyczki zaciągniętej przez pozwanego w dniu 11.09.2013 r.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy (art. 720 kc).

W sprawie pozwany w dniu 11.09.2013 r. zawarł z poprzednikiem prawnym powoda umowę pożyczki, którą spłacił w lipcu 2014 r., tj. w terminie 44 tygodni od zaciągnięcia zobowiązania. Powód nie udowodnił, iż pozwany tej pożyczki nie spłacił do kwoty dochodzonej pozwem, tj. 888,58 złotych. Zgodnie z treścią art. 6 kc i art. 232 kpc strona powodowa była zobowiązana do udowodnienia okoliczności związanej z istnieniem długu. Zaoferowane przez powoda w sprawie kopie dokumentów nie dały Sądowi podstaw do ustalenia poziomu zadłużenia pozwanego względem powoda. Okoliczność

ta była istotna, albowiem pozwany kwestionował roszczenie (twierdził, że

spłacił pożyczkę w całości). Powód wykazał jedynie, iż pozwany zawarł umowę pożyczki (pozwany zresztą tej okoliczności nie kwestionował), ale pominął udowodnienie okoliczności, iż pożyczka ta nie została spłacona.

Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił powództwo.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia roszczenia, albowiem do przedawnienia nie doszło. Roszczenia wynikające z umowy pożyczki przedawniają się z upływem trzech lat (art. 118 kc – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dla świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi trzy lata). Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 kc). Ewentualne roszczenia z ww. umowy pożyczki stały się wymagalne w lipcu 2014 r., a zatem 3-letni termin przedawnienia tych roszczeń nie upłynął jeszcze w dacie wytoczenia powództwa, tj. dnia 20.12.2016 r.

z/

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda