Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1094/17

POSTANOWIENIE

Dnia 7 listopada 2017r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Henryk Brzyżkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 listopada 2017r.

sprawy z powództwa K. B.

przeciwko M. M., M. J., M. D., B. P.

o bezpodstawne wzbogacenie

na skutek zażalenia powoda K. B.

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3 wyroku Sądu Rejonowego w (...) z dnia 22 lutego 2017r., sygn. akt I C 646/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1094/17

UZASADNIENIE

Pozwem z 1 kwietnia 2014 roku powód K. B. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych M. J., M. D., B. P. i M. M. na jego rzecz kwoty 9975 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 22 lipca 2013 roku oraz o zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych. Wniósł także
o przypozwanie na zasadzie art. 887 § 2 k.p.c. w charakterze przypozwanego J. M..

Postanowieniem z 15 lutego 2016 roku, na wniosek powoda Sąd Rejonowy w (...) ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego M. M. kuratora procesowego w osobie adwokata S. P..

W odpowiedzi na pozew Kurator reprezentujący tegoż pozwanego wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na jego rzecz wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora wg norm przepisanych. Postanowieniem z 8 lutego 2017 roku zwolniono kuratora
z pełnienia funkcji wobec ustalenia miejsca pobytu M. M.. Działająca
w charakterze jego pełnomocnika pozwana B. P. podtrzymała w imieniu M. M. wniosek o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w (...) oddalił w pkt 1 powództwo oraz w pkt 2 postanowił przyznać kuratorowi adwokatowi S. P. ustanowionej w sprawie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego M. M. wynagrodzenie w kwocie 1.200 zł powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT w wysokości 23 %, tj. 276 zł, a to łącznie kwotę 1.476 zł, a także w pkt 3 nakazał pobrać od powoda K. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w (...) kwotę 876 zł tytułem nieuiszczonych kosztów ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego.

Zażalenie między innymi na pkt 3 postanowienie zawartego w wyroku Sąd Rejonowy w (...) z dnia 22 lutego 2017 roku wystąpił powód – K. B. wnosząc o uchylenie postanowienia w punkcie 2 o przyznaniu kuratorowi S. P. wynagrodzenia w kwocie 1476 zł w związku z nieznacznym nakładem pracy kuratora, ewentualnie zmianę punktu 3 i obciążenie kosztami kuratora pozwanego - M. M. oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda opłaconej zaliczki na wynagrodzenie kuratora w wysokości 600 zł.

Powód wydanemu orzeczeniu zarzucił naruszenie art. 5 k.c. w związku z całkowicie bezpodstawnym zasądzeniem na rzecz S. P. wynagrodzenia pomimo faktu, iż powód od początku wniósł o ustanowienie kuratorem dla M. M. siostrę pozwanego, naruszenie art. 179 § 1 i 2 k.r. i o. poprzez jego niezastosowanie, art. 102 k.p.c. i art. 103 k.p.c. poprzez ich niezastosowanie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się bezzasadne.

Zgodnie z art. 98 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Sąd odwoławczy podziela w całości i uznaje za własne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd pierwszej instancji, ponieważ znajdują one oparcie w zebranym
w sprawie materiale dowodowym, który Sąd ten ocenił w granicach zakreślonych przepisem art. 233 § 1 k.p.c. Orzekając Sąd pierwszej instancji nie uchybił zasadom logicznego rozumowania ani też doświadczenia życiowego.

Sąd pierwszej instancji rozstrzygając o kosztach procesu kierował się zasadą wynikająca z powyższych przepisów. Zgodnie z jednolitą doktryną i utrwalonym orzecznictwem, zawsze w pierwszej kolejności należy kierować się zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.

Sąd Rejonowy dokonał zatem prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia opierając się w tym zakresie na art. 98 k.p.c. w zw. z § 1 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1476) w związku z § 6 pkt.4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy pranej udzielonej z urzędu (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 461), natomiast o obowiązku zwrotu przez powoda części zaliczki, która nie znalazła pokrycia w uiszczonej przez powoda zaliczce na poczet wynagrodzenia kuratora

W związku z tym Sąd Rejonowy orzekł w punkcie trzecim wyroku na zasadzie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., nr 90, poz. 594 ze zm.) w zw. za art. 98 k.p.c. uznając, iż powód jako strona która przegrała proces, jest obowiązany do poniesienia kosztów wydatkowanych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa w całości, które to rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy w pełni akceptuje, zwłaszcza że Sąd Okręgowy w sprawie o sygn. akt III Cz 1093/17 nie uwzględnił zażalenia powoda na pkt 2 tegoż orzeczenia.

W świetle powyższego zarzuty zażalenia były nieuzasadnione, tj. zarzuty powoda, co do naruszenia poprzez niezastosowanie art. 179 § 1 i 2 k.r.o. i art. 103 k.p.c. - były całkowicie bezzasadne, natomiast Sąd odwoławczy nie znalazł podstaw w całokształcie okoliczności faktycznych niniejszej sprawy do zastosowania w tym przypadku zasady wynikającej z art. 102 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 k.p.c. w związku z art. 397
§ 1 i 2 k.p.c.
i art. 13 § 2 k.p.c., zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

SSO Henryk Brzyżkiewicz