Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 54/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 24 listopada 2017 roku

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska

Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Tomasik

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 roku w Koninie

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 97.762,00 zł ( dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 lipca 2016 roku do dnia zapłaty.

2.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.306,00 zł ( dziesięć tysięcy trzysta sześć złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Angelika Lewandowska

Sygnatura akt I C 54/17

UZASADNIENIE

Powód J. W. pozwem skierowanym przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 97.762,00zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości 7% w stosunku rocznym od dnia 28.07.2016 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że jest właścicielem pojazdu marki M. (...) nr rej. (...), który w dniu 24.06.2016 r. uległ zniszczeniu wskutek pożaru. Jednocześnie powód wyszczególnił, iż w dniu zdarzenia strony postępowania łączyła umowa ubezpieczenia autocasco zawarta w dniu 08.08.2015 r. (polisa nr (...)). Powód dokonał zgłoszenia szkody i w toku postępowania likwidacyjnego pozwany ustalił wysokość szkody w pojeździe na kwotę 97 762 zł, jednakże pismem z dnia 03.08.2016 r. odmówił wypłaty odszkodowania wskazując, iż przyczyna pożaru osprzętu silnika był wyciek paliwa z niesprawnego, uszkodzonego układu paliwowego, a zakres odpowiedzialności pozwanego nie obejmuje szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych. Zdaniem powoda pozwany nie udowodnił w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, iż szkoda w pojeździe powoda powstała z przyczyn eksploatacyjnych, a zatem jest zobowiązany do zapłaty należnego odszkodowania.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

W uzasadnieniu pozwany wskazał, że kwestionuje roszczenie powoda co do zasady. Zarzucił, że postępowanie likwidacyjne doprowadziło do ustalenia, że przyczyną pożaru osprzętu silnika był wyciek paliwa z niesprawnego, uszkodzonego układu paliwowego. Pozwany powołał się na treść § 4 ust. 1 pkt 12 OWU AC, zgodnie z którym zakres odpowiedzialności pozwanego nie obejmuje szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych. Pozwany argumentował, że do zdarzenia doszło w trakcie jazdy, wskutek niesprawności układu paliwowego i dlatego też pozwany jest wolny od odpowiedzialności za skutki zdarzenia z dnia 24.06.2016 r. Pozwany nie kwestionował wysokości żądania, albowiem wskazał, że jest ono zgodne z wysokością tzw. szkody całkowitej, ustaloną przez pozwanego na etapie postepowania likwidacyjnego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest właścicielem samochodu osobowego marki M. (...) nr rej. (...). Samochód ten powód kupił w 2013 r. i sprowadził go z A.. Auto zostało wyprodukowane w 2008 r. i w dacie zakupu miało przebieg 25 000 km. Pojazd przed zakupem go przez powoda miał jednego właściciela i kupiony został w stanie uszkodzonym- po kolizji. Powód prowadzi warsztat samochodowy i jest mistrzem z wykształcenia w zawodzie mechanika samochodowego i dlatego sam naprawiał auto. Miało ono lekko uszkodzony prawy, przedni błotnik oraz uszkodzenia zderzaka, reflektora i maski. Samochód nie miał żadnych uszkodzeń silnika. Powód wymienił w nim błotnik, zderzak, reflektor oraz polakierował auto. Nie wykonywał żadnych napraw mechanicznych.

W dniu 24.06.2016 r. powód udał się samochodem o godz. 7: 30 do kościoła i przejechał ok. 2 km. Następnie po mszy pojechał z dzieckiem do szkoły na zakończenie roku szkolnego. Pokonywane odległości wynosiły 4 kilometry. Samochód do godziny 11: 00 stał na parkingu szkolnym. Następnie powód w okolicach 12: 00 wraz z żoną i córką udał się na zakupy do T. i przejechał około 20 kilometrów. W T. w czasie zakupów, które trwały około 3 godziny samochód był zaparkowany. Następnie powód wraz z rodziną wrócił do domu. W tym czasie użytkowania samochodu nic się z nim nie działo. Później powód około godziny 18: 40 wyjechał w interesach do J.. Przejechał około 30 km i nagle samochód stracił moc, z uwagi na to powód szybko zjechał na prawe pobocze. Powód włączył światła awaryjne i wyszedł z samochodu. Obszedł samochód z lewej strony idąc w stronę prawego koła przedniego i po paru sekundach powstał wybuch. Powód jak był w środku w samochodzie to nie wyczuwał zapachu benzyny. Jednak jak zjeżdżał samochodem na pobocze to wyczuł lekki swąd. Zapach benzyny powód poczuł jak podszedł do prawego koła i zaraz wtedy nastąpił wybuch. Bezpośrednio przed zdarzeniem nie zapaliły się w aucie żadne kontrolki wskazujące na awarię. Po wybuchu powód odskoczył od samochodu i zadzwonił pod numer alarmowy 112. Otrzymał tam informację żeby nie gasić samochodu i oddalić się w bezpieczne miejsce. W między czasie do powoda podbiegł kierowca samochodu ciężarowego z gaśnicą i jeszcze jeden z samochodu osobowego. Powód powiedział im żeby nie gasić ognia, ponieważ nie można było dojść do samochodu, gdyż ogień był tak duży i taką otrzymał informację od dyspozytorki telefonu alarmowego112.

Samochód do czasu pożaru jeździł bez zarzutów, był użytkowany przez powoda od 3 lat i nie miał żadnych awarii. Powód przejechał nim od daty zakupu około 40 000 km. Pierwszym sygnałem, że z auto nie działa prawidłowo była utrata mocy silnika w trakcie jazdy w dniu 24.06.2016 r. do J.. Do 30.10.2016 r. samochód miał ważne badania techniczne. Przeglądów technicznych w aucie dokonywała (...) w T..

Podczas ubezpieczania samochodu powód przystał na wycenę samochodu sporządzoną przez ubezpieczyciela. Powodowi proponowano możliwość wykupienia ubezpieczenia z 10% zwiększeniem wartości samochodu, lub z 10% zmniejszeniem tej wartości. Powód pozostał przy opcji ubezpieczenia odpowiadającej wartości rynkowej samochodu.

W dniu zdarzenia strony postępowania łączyła umowa ubezpieczenia autocasco zawarta w dniu 08.08.2015 r. nr (...) pojazdu marki M. (...) nr rej. (...).

W dniu 9.07.2016 r. na podstawie zlecenia (...) S.A. w W. sporządzona została opinia do szkody nr 112- (...) w sprawie przyczyny pożaru pojazdu marki M. (...) nr rej. (...).

Pismem z dnia 11.07.2016 r. pozwany (...) S.A. w W. w sprawie szkody komunikacyjnej autocasco z dnia 24.06.2016r. poinformował powoda J. W., że szkodę należy traktować, jako całkowitą w związku z tym zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie 97.762,00 zł. Kwota ta stanowiła różnicę między sumą ubezpieczenia pojazdu w wysokości 103.972,00 zł, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym 6.210,00 zł. Suma ta miała zostać przelana na wskazany rachunek bankowy po ustaleniu odpowiedzialności (...) S.A. za szkodę.

Decyzją z dnia 03.08.2016 r. pozwany (...) S.A. w W. zawiadomił powoda, że po rozpatrzeniu wniesionych roszczeń o odszkodowanie za szkodę powstałą w dniu 24.06.2016 r. z tytułu ubezpieczenia AUTOCASCO pakiet ( (...)) odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu M. (...) nr rej. (...) nie przysługuje. W uzasadnieniu napisano, że zakres odpowiedzialności nie obejmuje szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych. Tymczasem na podstawie analizy okoliczności zdarzenia oraz materiału z oględzin pojazdu ustalono, iż przyczyną pożaru osprzętu silnika był wyciek paliwa z niesprawnego uszkodzonego układu paliwowego.

Powód J. W. zlecił wykonanie opinii przez Ośrodek (...) w P.. Celem opinii było określenie przyczyn powstania pożaru samochodu marki M. (...) nr rej. (...). Oględzin samochodu na potrzeby w/w opinii W. G. dokonał w dniu 21.09.2016 r. Podczas oględzin stwierdził on całkowite zniszczenie auta w przedniej części. Powód przez swojego pełnomocnika złożył w dniu 08.11.2016 r. reklamację na decyzję w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w pojeździe w skutek zdarzenia z dnia 24.06.2016 r. i wniósł o ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy. W odpowiedzi na w/w pismo pozwana (...) S.A. w W. poinformowała powoda, że w ramach sprawowanego dozoru dokonała analizy postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez jednostkę likwidującą przedmiotową szkodę. Po przeprowadzonej analizie postanowiono podtrzymać stanowisko jednostki likwidującej szkodę dotyczące oddalenia roszczenia w ramach szkody zarejestrowanej w A. pod numerem (...). Na podstawie zlecenia Sądu Okręgowego z dnia 06.06.2017 r. sporządzona została opinia na okoliczność ustalenia przyczyn pożaru samochodu osobowego marki M. (...) nr rej. (...) powstałego w dniu 24.06.2016 r. Biegły stwierdził, że główne zniszczenia w wyniku działania ognia i wysokiej temperatury powstały w komorze silnika samochodu (zdjęcia nr 1, 2 i 5 opinii) jak: spalenie przedniego pasa, reflektorów, opony prawego koło przedniego, izolacji przewodów instalacji elektrycznej i paliwowej. Płomienie i wysoka temperatura spowodowały uszkodzenia, nadtopienia i okopcenia w przedziale pasażerskim. Zniszczeniu uległa szyba przednia samochodu, a wysoka temperatura i gazy pożarowe dokonały zniszczeń w postaci głównie topienia elementów plastikowych w przedziale pasażerskim samochodu. W wyniku oddziaływania wysokiej temperatury uszkodzeniu także uległa powierzchnia lakiernicza całej prawej i częściowo lewej strony samochodu.

Biegły wskazał w opinii, że istnieje wiele przyczyn z jakich może dojść do pożaru samochodu w czasie jego jazdy. Jeżeli przewody wysokiego napięcia, które prowadzą do świec, wywołują iskrę na zewnątrz układu, do zapalenia może dojść podczas pracy silnika. Zapalić się może także zaparkowany samochód. Trzeba, bowiem pamiętać, że katalizator w trakcie jazdy rozgrzewa się nawet do 600°C. Źródła ognia można też szukać w wadach technicznych układu wspomagania kierownicy. Biegły zwrócił uwagę na to, że układ hydrauliczno – elektryczny umiejscowiony jest za nadkolem samochodu, a miejsce to jest szczególnie zagrożone korozją, bo właśnie tam osadza się sól i piach. Wystarczy też uderzenie kamienia w nadkole, aby doszło do odsłonięcia instalacji elektrycznej. Przewody mogą się stopić wywołując zwarcie elektryczne, a wtedy ryzyko pożaru jest bardzo duże. Przyczyną pożaru może być również moduł (...). Również zaśniedziałe styki bezpieczników mogą powodować zagrożenie. Instalacja elektryczna musi mieć dobre połączenie. Brak styku w jednym miejscu oznacza, że dany przewód będzie się grzał i topił.

Biegły jako najbardziej prawdopodobną przyczynę powstania pożaru w samochodzie osobowym M. (...) nr rej. (...) wskazał zwarcie w instalacji elektrycznej w okolicach pompy (...) np. w wiązkach przewodów elektrycznych w bezpośrednim sąsiedztwie tej pompy. Biegły zgodził się również z tezą zawartą przez eksperta Towarzystwa (...), że doszło do rozszczelnienia instalacji paliwowej w samochodzie M. (...) nr rej. (...), ale było to spowodowane istniejącym już pożarem wywołanym zwarciem w instalacji elektrycznej samochodu. Biegły uznał, że zapalenie się par benzyny w komorze silnika były czynnikiem rozprzestrzenienia się pożaru, a nie przyczyną jego powstania.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Autocasco obowiązującymi u strony pozwanej ochroną ubezpieczeniową objęte były szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego wyposażenia, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, wskutek m.in. pożaru, wybuchu, osmalenia (§ 3 ust. 1 pkt 4 OWU Autocasco). Zakres odpowiedzialności nie obejmował jednak m.in. szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych (§ 4 pkt 12 OWU Autocasco). Za szkodę powstałą z przyczyn eksploatacyjnych zgodnie z § 1 ust. 14 OWU Autocasco rozumieć należy szkodę powstała w wyniku zużycia pojazdu, jego części lub wyposażenia w związku z jego użytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem albo z powodu zawilgocenia jego części lub wyposażenia, a także szkodę podlegającą naprawie w ramach gwarancji albo rękojmi za wady lub wady naprawy pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o: zeznania powoda J. W. (k. 78 – 79), zeznania świadka W. G. (k. 78), opinię biegłego sądowego z dziedziny ochrony przeciwpożarowej A. H. (k. 92 – 108) oraz dokumentów: umowy ubezpieczenia autocasco zawartej w dniu 08.08.2015 r. nr (...) pojazdu marki M. (...) nr rej. (...) (k.10 - 11), pisma z dnia 11.07.2016r. (...) S.A. w W. w sprawie szkody komunikacyjnej autocasco z dnia 24.06.2016 r. (k.12), decyzji z dnia 03.08.2016 r. (...) S.A. w W. (k. 17), reklamacji z dnia 08.11.2016 r. (k. 27 – 28), odpowiedzi na reklamację z dnia 07.12.2016 r. (k. 31), ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco A. (k. 53 – 63).

Zeznania powoda J. W. oraz świadka W. G. Sąd uznał za wiarygodne, gdyż są one rzeczowe, logiczne i spójne, a nadto zgodne ze sobą oraz pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Za przydatną dla rozstrzygnięcia Sąd uznał opinię biegłego sądowego z dziedziny ochrony przeciwpożarowej A. H. sporządzoną na okoliczność ustalenia przyczyn pożaru powstałego w aucie powoda, albowiem została ona sporządzona w sposób profesjonalny i kompletny, na podstawie oględzin auta oraz dokumentacji, a jej wnioski są rzeczowe i logiczne.

Wartość dowodowa dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budziła - zdaniem Sądu - wątpliwości i nie była przez strony kwestionowana.

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powoda okazało się być w całości zasadne.

Podstawę prawną roszczenia stanowi art. 805 § 1 i 2 k.c. zgodnie, z którym przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę, oraz że świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Podstawą dochodzenia odszkodowania przez powoda są postanowienia łączącej strony umowy ubezpieczenia autocasco obejmującej okres od dnia 08.08.2015 r. do dnia 07.08.2016 r., do której zastosowanie miały zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco. Zgodnie z § 12 ogólnych warunków ubezpieczenia. ochroną ubezpieczeniową objęta jest szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego wyposażenia powstała bezpośrednio wskutek jednego ze zdarzeń o tym samym charakterze w tym samym czasie, miejscu i z tej samej przyczyny, określonych w § 3 ust. 1.

Niesporne między stronami było, iż samochód powoda J. W. został uszkodzony w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 24.06.2016 r. Spór dotyczył jednak przyczyny pożaru. Strona pozwana utrzymywała, bowiem, iż pożar ten powstał w okolicznościach, w których wyłączona była jej odpowiedzialność, wskazana w powołanym § 4 ust. 1 pkt 12 OWU Autocasco A..

W związku z powyższym w sprawie przeprowadzono dowód z opinii biegłego z dziedziny ochrony przeciwpożarowej przy Sądzie Okręgowym w K. A. H.. Biegły ten stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru w samochodzie osobowym M. (...) nr rej. (...) było zwarcie w instalacji elektrycznej w okolicach pompy (...) np. w wiązkach przewodów elektrycznych w bezpośrednim sąsiedztwie tej pompy. Biegły poparł również tezę ustaloną przez eksperta Towarzystwa (...), że doszło do rozszczelnienia instalacji paliwowej w samochodzie M. (...) nr rej. (...), ale wskazał, że było to spowodowane istniejącym już pożarem wywołanym zwarciem w instalacji elektrycznej samochodu. Tak więc zapalenie się par benzyny w komorze silnika były czynnikiem rozprzestrzenienia się pożaru, a nie przyczyną jego powstania. Biegły wskazał, że w wyniku zaistniałego pożaru i po tak długim czasie od powstania pożaru precyzyjne ustalenie miejsca powstania zdarzenia jest bardzo trudne i nie jest obecnie możliwe jednoznaczne ustalenie przyczyn pożaru pojazdu. Ciężar udowodnienia okoliczności, które uzasadniałyby w myśl § 4 ust. 1 pkt 12 OWU Autocasco wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, spoczywał w myśl art. 6 k.c. na stronie pozwanej. Opinia biegłego sądowego, która została w sprawie przeprowadzona nie została przez pozwanego zakwestionowana. W opinii brak jest również jednoznacznego wskazania, że przyczyna pożaru powstała z przyczyn eksploatacyjnych. Jednocześnie słowniczek ogólnych warunków umowy ubezpieczenia Autocasco A. wyraźnie wskazuje, którą szkodę należy uważać za szkodę powstałą z przyczyn eksploatacyjnych. Na podstawie § 1 ust. 14 ogólnych warunków umowy ubezpieczenia Autocasco A. jest to szkoda powstała w wyniku zużycia pojazdu, jego części lub wyposażenia w związku z jego użytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem albo z powodu zawilgocenia jego części lub wyposażenia, a także szkoda podlegająca naprawie w ramach gwarancji albo rękojmi za wady lub wady naprawy pojazdu, jego części lub wyposażenia. W niniejszej sprawie pozwany nie wykazał aby przyczyna pożaru powstałego w aucie powoda związana była z przyczynami o których mowa powyżej. Sąd zauważa, iż w sprawie o odszkodowanie AC ubezpieczony winien wykazać zaistnienie szkody i związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem. Ubezpieczyciel, który powołuje się na okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność, winien je udowodnić w sposób niepozostawiający wątpliwości odnośnie istnienia podstaw wyłączenia odpowiedzialności. Postępowanie dowodowe nie pozwoliło jednak na ostateczne uznanie, iż przyczyna zdarzenia mieści się w katalogu wykluczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Skoro strona pozwana nie wykazała okoliczności wyłączających jej odpowiedzialność, to zobowiązana jest do zapłaty na rzecz powoda należnego odszkodowania. Jego wysokość określona zaś została przez samego pozwanego, który w piśmie z dnia 11 lipca 2016 r. wskazał, że szkodę należy traktować, jako całkowitą należne jest, więc odszkodowanie w kwocie 97.762 zł i stanowi ono różnicę między sumą ubezpieczenia pojazdu w wysokości 103.972 zł, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym 6.210 zł. Podkreślić także należy, że w odpowiedzi na pozew pozwany wyraźnie zaznaczył, że nie kwestionuje wysokości żądania, gdyż jest ono zgodne z wysokością ustaloną przez pozwanego w toku postępowania likwidacyjnego. O odsetkach ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia orzeczono na podstawie art.481 §1 k.c. w związku z art. 817 §1 k.c biorąc pod uwagę 30-dniowy termin na spełnienie świadczenia przez pozwanego od dnia zgłoszenia szkody. Powód zawiadomił o szkodzie 27.06.2016 r., a zatem termin wypłaty stosownego odszkodowania upłynął z dniem 27.07.2016 r. Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie powołanych przepisów uwzględnił powództwo, orzekając jak w punkcie I sentencji wyroku. O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 98 k.p.c. Na zasądzoną kwotę 10.306,00 zł kosztów procesu składa się: 4.889,00 zł opłaty od pozwu, 5.400,00 zł wynagrodzenia pełnomocnika procesowego oraz 17,00 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Angelika Lewandowska