Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 3331/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: ASR Urszula Filipowicz

Protokolant: sekr. sądowy Paweł Oleszczuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 roku

sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w G.

przeciwko A. U. (1)

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda (...) Spółka Akcyjna w G. na rzecz pozwanej A. U. (1) kwotę 917,00 zł (dziewięćset siedemnaście zł) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 900,00 zł (dziewięćset zł) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Asesor sądowy Urszula Filipowicz

Sygn. akt V GC 3331/17

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2017 r. powód (...) Spółka Akcyjna w G. wniósł pozew przeciwko A. U. (1) i T. U., domagając się zasądzenia solidarnie od pozwanych kwoty 3790,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od poszczególnych kwot, na które zostały wystawione faktury dołączone do pozwu oraz kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony zawarły umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, faktury wystawiono zgodnie z obowiązującymi na terenie działalności powoda taryfami, zatwierdzonymi decyzjami wydanymi przez Prezesa URE oraz, ze pozwana była wzywana do zapłaty. Z pisma procesowego z dnia 19 września 2017 r. (data prezentaty) wynika, że na dochodzoną kwotę oprócz, kwot, na które zostały wystawione poszczególne faktury, składa się również kwota 36,17 zł wskazana w nocie odsetkowej (pozew k. 1-2v; pisma procesowe z 18.09.2017 r. k. 85)

W dniu 27 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GNc 242/17 wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, uwzględniający żądanie pozwu w całości, który uprawomocnił się w zakresie dotyczącym pozwanego T. U.. (nakaz zapłaty k. 87)

W dniu 6 grudnia 2017 r. (data prezentaty) sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty wniosła pozwana A. U. (1), zaskarżając go w całości.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana wskazała, że w dacie, w której powstało roszczenie powoda, umowa spółki cywilnej (...) s.c. już nie istniała. W czasie tym nie istniała również wspólność ustawowa małżeńska pozwanej oraz T. U., gdyż 2015 roku została orzeczona ich separacja, a 31 marca 2016 r. rozwód. (sprzeciw k.. 101-104)

W piśmie procesowym z dnia 5 stycznia 2018 (data stempla pocztowego) powód podtrzymał dotychczas zajmowane stanowisko i wskazał, ze umowa z dnia 1 stycznia 2014 r. o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej została zawarta w czasie, gdy pozwana A. U. (1) była wspólnikiem spółki cywilnej. Powód podał również, że spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 5 czerwca 2014 r. oraz nadmienił, że przekształcenie spółki nie zwalnia wspólników z odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed przekształceniem . (pismo z 5.01.2018 r. k 118-118v)

Na rozprawie dniu 1 marca 2018 r. pełnomocnik pozwanej wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pełnomocnik pozwanej wskazał, że z momentem ustania bytu spółki jawnej, która powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, doszło do ustania bytu podmiotu, który zawarł umowę o dostawę energii elektrycznej (protokół rozprawy z 1.03.2018 r. k. 143)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. U. (1) i T. U. byli wspólnikami spółki cywilnej (...).C. (...) spółki cywilnej o nazwie (...) S.C. została zawarta przez T. U. i I. Ś. w dniu 18 maja 1999 r. A. U. (1) (ówcześnie A. U. (1)) została stroną tej umowy w dniu 28 kwietnia 200 r. Następnie w dniu 29 kwietnia 2000 r. ze spółki cywilnej wystąpiła I. Ś..

(dowód: wydruki z (...) dotyczące T. U. i A. U. (1) k. 49-50, wydruk z rejestru REGON k. 51, umowa spółki cywilnej wraz z aneksami k. 52-59, 61-64, protokół k. 60, decyzja o zmienie nazwiska k. 65)

W dniu 1 stycznia 2014 r. podpisana została z (...) Spółka Akcyjna w G. umowa o „świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii elektrycznej” przez M. M., która wskazała, że przy podpisywaniu przedmiotowej umowy reprezentuje A. U. (1) i T.. U.. Zgodnie z treścią załącznika do przedmiotowej umowy, energia elektryczna miała być dostarczana do hali produkcyjnej zlokalizowanej w budynku nr (...) w G.. Do podpisania powyższej umowy doszło na skutek zmiany dostawcy energii elektrycznej. W dniu 16 maja 2013 r. T. U. udzielił (...) Spółka Akcyjna w W. pełnomocnictwa mi.n do zawierana umów o świadczenie usług dystrybucji oraz składania oświadczeń o rozwiązaniu dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji, umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umów sprzedaży energii elektrycznej.

(dowód: umowa wraz z załącznikiem nr 2 27-28, pismo z 8.10.2013 r. wraz z załącznikiem nr 1 k. 46,-47, pełnomocnictwo k. 48, pełnomocnictwo k. 48, oświadczenie dot. tytułu prawnego do obiektu k. 66, załącznik do umowy sprzedaży energii elektrycznej k. 67-68, wykaz taryfy wraz z decyzją w przedmiocie jej zatwierdzenia k. 69-78)

Spółka cywilna, której wspólnikami byli A. U. (1) i T. U. została przekształcona w spółkę jawną: (...) Spółka jawna, na mocy uchwały nr 1/01/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. wspólników spółki cywilnej (...).C. – A. U. (1) i T. U.. W dniu 5 czerwca 2014 r. dokonany został wpis do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki: (...) Spółka jawna.

(dowód: wydruk z Monitora Sądowego i Gospodarczego z 12.06.2014 r., (...) k. 145; zeznania pozwanej k.143-143v)

W dniu 26 stycznia 2015 r. (...) Spółka Jawna w O. została wykreślona z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, na skutek przeprowadzonej likwidacji tej Spółki. Postanowienie dotyczące wykreślenia Spółki (...) Spółka Jawna w O. z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego uprawomocniło się w dniu 7 lutego 2015 r.

(dowód: wydruk informacji dotyczącej (...) Spółka Jawna w O. pobrany z wyszukiwarki podmiotów dostępnej na stronie internetowej: ms.gov.pl k. 43, postanowienie z 26.01.2015 r. k. 105, zeznania pozwanej k.143-143v)

(...) Spółka Akcyjna w G. kontuowała dostawę energii elektrycznej do hali produkcyjnej znajdującej się w budynku nr (...) w G. i z tego tytułu wystawiła na rzecz A. U. (1) oraz T. U. faktury:

-za okres 1.02.2016 r.-29.02.2016 r. na kwotę 665,30 zł z terminem płatności do 24.03.2016 r.,

-za okres 1.02.2016 r.-31.03.2016 r. na kwotę 818,40 zł z terminem płatności do 26.04.2016 r.

-za okres 1.04.2016 r.-30.04.2016 r. na kwotę 701,04 zł z terminem płatności do 25.05.2016 r.,

-za okres 1.05.2016 r.-31.05.216 r. na kwotę 616,76 zł z terminem płatności do 28.06.2016 r.,

-za okres 1.06.2016 r.-30.06.2016 r. na kwotę 361,67 zł z terminem płatności do 28.07.2016 r.,

-za okres 1.07.2016 r.-31.07.2016 r. na kwotę 337,63 zł z terminem płatności do 29.08.2016 r.,

-za okres1.08.2016 r.-31.08.2016 r. na kwotę 313,21 zł z terminem płatności do 27.09.2016 r.,

-za okres 1.09.2016 r.-30.09.2016 r. na kwotę 291,45 zł z terminem płatności do 28.10.2016 r.,

-za okres 1.10.2016 r.-31.01.2016 r. na kwotę 216,23 zł z terminem płatności do 28.11.2016 r.,

-za okres 1.10.2016 r.-31.10.2016 r. na kwotę 11,78 zł z terminem płatności do 28.11.2016 r.,

-za okres 1.11.2016 r.-30.11.2016 r. na kwotę 291,43 zł z terminem płatności do 22.12.2016 r.,

-za okres 1.12.2016 r.-31.12.2016 r. na kwotę 427,80 zł z terminem płatności do 23.01.2017 r.

(dowód: faktury vat k. 25-41).

W dniu 21 kwietnia 2016 r. (...) Spółka Akcyjna w G. wystawiła na rzecz A. U. (1) i T. U. notę odsetkową z tytułu naliczonych odsetek ustawowych za opóźnienie za nieterminową zapłatę faktur wystawionych w okresie od 2 lipca 2015 r. do 3 marca 2016 r. na łączną kwotę 36,12 zł z terminem płatności do 12 maja 2016 r.

(dowód: nota odsetkowa k. 42)

W dniu 16 marca 2017 r. (...) Spółka Akcyjna w G. skierowała do A. U. (1) oraz T. U. wezwanie do zapłaty łącznej kwoty 3790,77 zł.

(dowód: wezwanie do zapłaty k. 25, zpo k. 26)

A. U. (1) od czerwca 2015 r. mieszka w W. i nie korzysta z nieruchomości – hali produkcyjnej znajdującej się w budynku nr (...) położonym w G..

(dowód: zeznania pozwanej k. 143-143v. umowa najmu wraz z aneksem k. 109-110)

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VI RNs 14/14 orzeczona została separacja A. U. (1) i T. U., zaś wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 31 marca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI RC 673/15 ich rozwód.

(dowód: zeznania pozwanej k. 143-143v; postanowienie z 16.02.2015 r. k. 106, wyrok z 31.03.2016 r. k. 107-108).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wskazanych dokumentów złożonych do akt sprawy. Dokumenty te w większości stanowiły dokumenty prywatne w rozumieniu art. 245 k.p.c., a ich prawdziwość nie była kwestionowana przez strony. Stosowanie do treści art. 233 § 1 k.p.c. Sąd, dokonując ich oceny w ramach swobodnej oceny dowodów uznał je za wiarygodne i przydatne. W konsekwencji poczynił na ich podstawie ustalenia faktyczne, zwracając jednak uwagę, że dokumenty prywatne stanowiły jedynie dowód tego, że określone w nich osoby złożyły oświadczenia o treści w nich zawartej.

Ponadto Sąd ustalając stan faktyczny w niniejszej sprawie oparł się również na zeznaniach pozwanej A. U. (1), mając na uwadze, że jej zeznania były spójne, logiczne oraz korespondowały z pozostałymi dowodami zgromadzonymi w sprawie w postaci dowodów z dokumentów.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jako niezasadne podlegało oddalenie w całości.

Jako podstawę dochodzonego w pozwie roszczenia powód wskazał umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Zgodnie z art. 353 1 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wskazać zatem należy, że powód wywodząc swoje roszczenie z umowy zobowiązany jest, zgodnie rozkładem ciężaru dowodu, wynikającego z treści art. 6 k.c., wykazać, że łączyła go z pozwanym umowa, jej warunki oraz, że na podstawie tych warunków pozwany zobowiązany jest do spełnienia na rzecz powoda dochodzonego pozwem roszczenia. Stosownie bowiem do treści art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzie skutki prawne. W niniejszej sprawie powód nie wykazał jednak, aby pozwana na podstawie łączącej ją z powodem umowy była zobowiązana do zapłaty na jego rzecz dochodzonej w pozwie kwoty.

Zaznaczyć należy, że umowa z 1 stycznia 2014 r. o „świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii elektrycznej” podpisana została z (...) Spółka Akcyjna w G. przez M. M., która wskazała, że przy podpisywaniu przedmiotowej umowy reprezentuje A. U. (1) i T.. U.. W prawdzie do pozwu zostało dołączone pełnomocnictwo z dnia 16 maja 2013 r. udzielone przez T. U. dla (...) Spółka Akcyjna w W. mi.n do zawierana umów o świadczenie usług dystrybucji. Powód nie przedstawił jednak żądnego dowodu na to, że M. M. była uprawniona do reprezentowania A. U. (1) i T. U., w tym do zawierania w ich imieniu umów, np. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego bezpośrednio przez te osoby, lub jedną z nich czy też na podstawie dalszego pełnomocnictwa udzielonego przez (...) Spółka Akcyjna w W.. Nadto powód nie wykazał, aby doszło do potwierdzenia przedmiotowej umowy w trybie określonym w art. 103 k.c. przez A. U. (1) lub T. U..

Ponadto nawet przy przyjęciu, że osoba podpisująca umowę z dnia 1 stycznia 2014 r. posiadała umocowanie do reprezentowania A. U. (1) i T. U., lub przynajmniej jednej z tych osób jako wspólnika spółki cywilnej (por. art. 865 k.c. i art. 864) albo że doszło do potwierdzenia tej umowy w trybie określonym w art. 103 k.c., stwierdzić należy, że z ustalonego stanu faktycznego wynika, że pozwana przestała być stroną umowy o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii elektrycznej zawartej w dniu 1 stycznia 2014 r. z powodem.

Na względzie należało mieć, że przedmiotowa umowa, na którą powołuje się powód, dotyczyła działalności gospodarczej, którą prowadzili T. U. i A. U. (2), w ramach łączącej ich umowy spółki cywilnej. Powyższa okoliczność nie była kwestionowana przez strony postępowania. Powód wprost powołał się na nią w piśmie z dnia 5 stycznia 2018 r. (k. 118-118v). Nadto zauważyć należy, że powyższa umowa została zawarta w okresie, w którym A. U. (1) i T. U. byli stronami umowy spółki cywilnej. Z samej treści umowy wynika, że jej strona byli A. U. (1) i T. U., jako wspólnicy spółki cywilnej. Wskazać również należy, że zgodnie z załącznikiem do umowy, energia elektryczna miała być dostarczana do hali produkcyjnej, a z zatem obiektu o charakterze gospodarczym.

Jednakże w dniu 10 lutego 2014 r. uchwałą wspólników spółki cywilnej (...).C. A. U. (1) i T., podjęto decyzję o przekształceniu umowy spółki cywilnej w spółkę jawną. W dniu 5 czerwca 2014 r. dokonany został wpis do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki (...) Spółka jawna. Opisane powyżej zdarzenie doprowadziło zatem do zmiany stron umowy z dnia 1 stycznia 2014 r. o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Powyższy wniosek uzasadniony jest treścią art. 26 § 4 i 5 k.s.h. Zgodnie z powołanym przepisem spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną, (...). Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. (...). Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Z treści art. 553 § 2 i 3 k.s.h., który ma w tej sytuacji odpowiedzenie zastosowanie wynika, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Z uregulowania, w opisany powyżej sposób, trybu przekształcenia umowy spółki cywilnej w spółkę jawną wynika, że z chwilą przekształcenia (wpisu spółki jawnej do rejestru) dochodzi do sukcesji uniwersalnej. (...) spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki związane z majątkiem wspólnym wspólników, jakie im przysługiwały w spółce cywilnej. (por. M. Rodzynkiwicz Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz do art 26 k.s.h. Wyd. VI oraz wyrok SN z dnia 9.01.2008 r., III CSK 196/07). Powyższe oznacza, że objęte wspólnością łączną prawa stają się prawami spółki jawnej, zaś obciążające wspólnie wspólników obowiązki stają się obowiązkami spółki jawnej, co należy odnieść do sfery prawa materialnego i procesowego. (tak. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom I., Komentarz do art. 26 k.s.h. )

Skoro skutkiem wpisania do Rejestru przedsiębiorców KRS w dniu w dniu 5 czerwca 2014 r. Spółki (...) Spółka jawna, było wstąpienie tej Spółki z mocy prawa, jako sukcesora uniwersalnego, we wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek objęty wspólnością łączną wspólników spółki cywilnej, to Spółka ta w dniu 5 czerwca 2014 r. stała się również podmiotem praw i obowiązków wynikających z umowy z dnia 1 stycznia 2014 r. o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii elektrycznej. W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2014 r. stroną przedmiotowej umowy stała się (...) Spółka jawna w miejsce A. U. (1) i T. U.. Rozważenia jednak wymaga jaki wpływ na odpowiedzialność pozwanej miała powyższa zmiana.

Regulacja zawarta w art. 26 § 4-6 k.s.h. nie określa expressis verbis zasad odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania w razie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Zdaniem S. rozpoznającego niniejszą sprawę skutki w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed przekształceniem należy wyinterpretować z art. 26 § 5 k.s.h., który stanowi, że wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników przysługują od chwili przekształcenia spółce jawnej. Powyższe oznacza, że odpowiedzialność za zobowiązania objęte wspólnością łączną dotychczasowych wspólników spółki cywilnej powinna ponosić spółka całym swoim majątkiem oraz wspólnicy solidarnie ze spółką i między sobą (art. 22 § 2k.s.h.). Jednak z uwagi na to, że zobowiązania te powstały przed wpisem spółki do rejestru, nie dotyczy ich subsydiarna odpowiedzialność (art. 31 § 3 k.s.h.), czyli wspólnicy przekształconej spółki cywilnej odpowiadają za nie pierwszorzędnie. (por. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom I., Komentarz do art. 26 k.s.h.) Podkreślić przy tym należy, że opisana powyżej solidarna odpowiedzialność dotychczasowych wspólników spółki cywilnej, bez ograniczenia wynikającego z treści art. 31 § 1 k.s.h. (subsydiarna odpowiedzialność w zakresie egzekucji) dotyczy jedynie zobowiązań, które powstały przed przekształceniem umowy spółki cywilnej w spółkę jawną. Odmienną podstawę odpowiedzialności dotychczasowych wspólników spółki cywilnej wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2007 r. (III CSK 30/07), wywodząc ja z treści art. 584 ksh. Zgodnie z powołanym przepisem wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc od tego dnia. W powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że „przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie wyłącza zastosowania art. 584 k.s.h. (…)”. Zaznaczenia jednak wymaka, że również ten pogląd dotyczy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania powstałe przed przekształceniem umowy spółki cywilnej w spółkę jawną.

Natomiast odpowiedzialność dotychczasowych wspólników spółki cywilnej, którzy stosownie do treści art. 553 § 3 k.s.h. w zw. z art. 26 § 5 k.s.h., stali się wspólnikami spółki jawnej, za zobowiązania powstałe w okresie trwania spółki jawnej, wynika z przepisów art. 22 § 2 k.s.h. w zw. z art. 31 § 1 k.s.h, a zatem ma ona charakter solidarny i subsydiarny w zakresie egzekucji.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że A. U. (1) jako wspólnik spółki cywilnej, a następnie od dnia 5 czerwca 2014 r. (...) Spółka jawna, odpowiadała za zobowiązania wynikające z umowy z dnia 1 stycznia 2014 r. powstałe przed dniem przekształcenia umowy spółki cywilnej tj. przed dniem 5 czerwca 2014 r., w sposób solidarny, całym swoim majątkiem i bez ograniczenia dotyczącego subsydiarnej odpowiedzialności w zakresie egzekucji. Natomiast za zobowiązania powstałe z wykonywania przedmiotowej umowy po dniu 5 czerwca 2014 r., A. U. (1) odpowiadała solidarnie, całym swoim majątkiem, jej odpowiedzialność była jednak subsydiarna, w stosunku do odpowiedzialności Spółki jawnej, w zakresie egzekucji. Zauważyć jednakże należy, że dochodzone w niniejszej sprawie roszczenie nie dotyczy zobowiązań powstałych przed przekształceniem umowy spółki cywilnej w spółkę jawną, ani zobowiązań powstałych w okresie trwania Spółki jawnej.

Z ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że w dniu 26 stycznia 2015 r. (...) Spółka Jawna w O. została wykreślona z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, na skutek przeprowadzonej likwidacji tej Spółki. Postanowienie dotyczące wykreślenia Spółki (...) Spółka Jawna w O. uprawomocniło się w dniu 7 lutego 2015 r. Natomiast powód dochodzi w niniejszym postępowaniu zapłaty za dostawę energii elektrycznej za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., oraz zapłaty odsetek za nieterminową płatność zobowiązań wynikających z faktur wystawionych w okresie od 2 lipca 2015 r do 3 marca 2016 r. Zobowiązania objęte wniesionym w niniejszej sprawie pozwem powstały zatem po uprawomocnieniu się postanowienia o wykreśleniu (...) Spółka Jawna w O. z Rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego. Zaznaczenia przy tym wymaga, że data uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie wykreślenia Spółki z Rejestru przedsiębiorców, jest jednocześnie datą ustania jej bytu prawnego, a tym samym utraty zdolności prawnej. Mając jednocześnie na uwadze tryb ustania bytu prawnego (...) Spółka Jawna – w wyniku jej rozwiązania i przeprowadzenia likwidacji, a nie na przykład, przejęcia przez inną spółkę, należy stwierdzić, iż brak jest następców prawnych tej Spółki. Żaden przepis nie przewiduje bowiem, aby jakiś podmiot wstępował w prawa i obowiązki Spółki osobowej w sytuacji jej rozwiązania i wykreślenia z Rejestru, po uprzednio przeprowadzonej likwidacji. W szczególności brak jest podstawy prawnej do uznania, iż w prawa i obowiązki Spółki jawnej wstępują jej dotychczasowi wspólnicy. W takiej sytuacji, ustania zdolności prawnej jednej ze stron umowy z dnia 1 stycznia 2014 r. oraz braku jej następcy prawnego, stwierdzić należy, że umowa ta wygasła w dniu 7 lutego 2015 r. Podkreślenia bowiem wymaga, że w dniu 5 czerwca 2014 r., stroną tej umowy stała się właśnie (...) Spółka Jawna w O. w miejsce T. U. i A. U. (2).

Zatem dostawa energii elektrycznej w okresie, którego dotyczy wniesiony w niniejszej sprawie pozew tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., miała miejsce po wygaśnięciu umowy z dnia 1 stycznia 2014 r. o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. W konsekwencji umowa z dnia 1 stycznia 2014 r. nie może być podstawą żądania od pozwanej zapłaty za dostawę energii elektrycznej, która miała miejsce w tym okresie.

Powyższe nie oznacza, że powodowi nie należy się żadne świadczenie za dostarczoną energię elektryczną od właściwego, zobowiązanego do tego podmiotu. Podstawą tego świadczenia nie może być jednak umowa z dnia 1 stycznia 2014 r. Zaznaczyć przy tym należy, iż Sąd nie jest związany wskazaną w pozwie podstawą prawną, wiąże go jednak wskazana przez powoda podstawa faktyczna roszczenia. Powód natomiast przedstawił jedynie fakty dotyczące umowy z dnia 1 stycznia 2014 r. o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii elektrycznej oraz dostarczenia energii elektrycznej. Przytoczone przez powoda fakty nie pozwoliły natomiast na ustalenie odpowiedzialności pozwanej w oparciu o inny niż kontraktowy reżim odpowiedzialności. Powód nie przedstawił bowiem żadnych dowodów, ani nawet żadnych twierdzeń dotyczących przesłanek odpowiedzialności np. deliktowej, wskazujących w szczególności na zachowanie pozwanej, które mogłoby zostać uznane za bezprawne i zawinione oraz powiązane adekwatnym związkiem przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę. Powód nie przedstawił również żadnych twierdzeń dotyczących tego, kto został wzbogacony poprzez skorzystanie z dostarczanej przez powoda energii elektrycznej bez podstawy prawnej, umożliwiającej rozważenia odpowiedzialności w oparciu o przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia. Na marginesie zaznaczenia wymaga, że z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego wynika, że pozwana od czerwca 2015 r. mieszka w W. i nie korzystała z nieruchomości – hali produkcyjnej znajdującej się w budynku nr (...) położonej w G., do której dostarczana była energia elektryczne. Nadto w oparciu o przytoczone przez powoda fakty, nie można uznać, aby A. U. (1) odpowiadała na podstawie art. 30 § 1 k.r.o. za ewentualne zobowiązania zaciągnięte przez T. U. (którego żoną przestała być na mocy wyroku rozwodowego z dnia 31 marca 2016 r.). Na uwadze należy bowiem, mieć, że w dniu 16 lutego 2015 r. została orzeczona separacja A. U. (1) i T. U., a powód nie przytoczył żadnych okoliczności, z których wynikałoby, że zobowiązania, których dotyczy pozew zostały zaciągnięcie przez T. U. dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, a tylko takie zobowiązania mogłyby rodzić solidarną odpowiedzialność drugiego małżonka.

Mając powyższe na uwadze, wobec niewykazania przez powoda przesłanek odpowiedzialności pozwanej A. U. (1). Powództwo wniesione w niniejszej sprawie podlegało oddaleniu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o treść art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Wobec oddalenia powództwa w całości, za stronę przegrywającą proces uznać należało powoda. Sąd zasadził zatem koszty procesu od powoda w całości tj. w kwocie 917 zł. Na powyższą kwotę złożyło 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kwota 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pozwana na rozprawie w dniu 1 marca 2018 r. ustanowiła pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego), ustalona na podstawie par 2 pkt 3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (DZ.U. 2018.265 t.j.).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

ASR Urszula Filipowicz