Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1264/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Matysik

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2018 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa(...)

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

przeciwko J. T.

o zapłatę kwoty 501,38 zł

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 17 maja 2017 roku, sygn. akt XIII GC 2905/16

oddala apelację.