Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 923/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10. października 2017 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Justyna Nowak,

po rozpoznaniu w dniu 10. października 2017 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w W.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanej (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W. odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 39.700,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) za okres od dnia 28. maja 2016 r. do dnia 13. grudnia 2016 r.,

2.  w pozostałym zakresie postępowanie w sprawie umarza;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.602,00 zł (pięć tysięcy sześćset dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko