Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1491/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Radosław Olewczyński (ref.)

Sędziowie : SO Grażyna Młynarska-Wróblewska

SR (del.) Wioletta Sychniak

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. B. (1)

przeciwko A. B. (2), S. B. i M. B.

o dopuszczenie do współposiadania nieruchomości

na skutek apelacji powódki oraz pozwanych A. B. (2) i S. B.

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 30 czerwca 2017 r. wydanego w sprawie I C 282/15

1.  odrzuca apelację powódki;

2.  oddala apelacje obu pozwanych.