Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1357/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Magdalena Balion - Hajduk (spr.)

Sędziowie: SO Artur Żymełka

SO Roman Troll

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa - (...)w W.

przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) D. R. w sprawie o sygn. akt KMS 19/16 w postaci zawiadomienia o wszczęciu egzekucji doręczonego skarżącemu w dniu 9 lutego 2016r.

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt II Co 621/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Roman Troll SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Artur Żymełka

Sygn. akt III Cz 1357/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 1 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w (...) odrzucił skargę dłużnika (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w(...) D. R. w sprawie o sygn. akt KMS 19/16 w postaci zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W uzasadnieniu powołując się na art. 767 ( 3)k.p.c. wskazał, że skarżący nie uzupełnił w zakreślonym terminie braków formalnych skargi w całości – nie złożył dokumentu wykazującego umocowanie osoby podpisanej na skardze do reprezentacji skarżącego, pomimo stosownego wezwania.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie złożył dłużnik, zarzucając nierozpoznanie przez Sąd istoty sprawy, naruszenie art. 767 1k.p.c. poprzez przyjęcie, że braki formalne skargi nie zostały uzupełnione oraz art. 759 § 2 k.p.c. poprzez przyjęcie, iż nie zachodzą okoliczności uzasadniające podjęcie działań nadzorczych. Przy tak sformułowanych zarzutach, domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. W ocenie żalącego, informacje zawarte w KRS są wiedzą notoryjną, którą dysponuje Sąd, zaś żądanie przedstawienia tej wiedzy narusza prawa dłużnika.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło zostać uwzględnione.

Zgodnie z art. 767 3 k.p.c. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.

Z analizy akt sprawy wynika, że zarządzeniem z 22 lutego 2016r., doręczonym 7 marca 2016r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi na czynność komornika poprzez uiszczenie opłaty, złożenie odpisu skargi oraz oryginału odpisu KRS lub uwierzytelnionego odpisu KRS celem wykazania umocowania osoby podpisanej pod skargą do działania w imieniu skarżącego, w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na zobowiązanie, skarżący przedłożył w dniu 14 marca 2016r. odpis skargi, złożył wniosek o zwolnienie od opłaty oraz oświadczył, że nie ma przesłanek do żądania od niego odpisu KRS.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo zatem uznał, iż wobec nieuzupełnienia przez skarżącego w zakreślonym terminie braków formalnych skargi, należy ją odrzucić. Wbrew twierdzeniom skarżącego, osoba podpisana pod skargą na czynność komornika była zobligowana do wykazania swojego umocowania, stosownie do art. 68 zdanie pierwsze k.p.c. Nadto, Sąd Rejonowy trafnie wskazał, że brak konieczności dowodzenia faktów powszechnie znanych i znanych sądowi z urzędu, wynikający z art. 228 k.p.c., dotyczy wyłącznie postępowania dowodowego i nie może odnosić się do innych etapów postępowania, w szczególności formalnego badania przez Sąd pism i wniosków wszczynających postępowanie.

Niezależnie od powyższego, Sąd Odwoławczy również nie stwierdził podstaw do przeprowadzenia czynności w ramach nadzoru judykacyjnego w trybie art. 759 § 2 k.p.c., podzielając stanowisko komornika wyrażone w odpowiedzi na skargę z 8 marca 2016r.

Wobec braku stwierdzenia wad zarzucanych zaskarżonemu postanowieniu, jak również podlegających uwzględnieniu z urzędu, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Roman Troll SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Artur Żymełka