Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Cz 319/18

POSTANOWIENIE

Dnia 22.03.2018r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Kołodziejczyk (spr.)

Sędziowie: SSO Henryka Szwyngel

SSO Halina Garus

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22.03.2018r.

sprawy z powództwa (...) Spółki z o. o. w C.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 21 listopada 2017r.

sygn. akt XII Nc 3071/17

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt VI Cz 319/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21.11.2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie odrzucił sprzeciw pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) wniesiony w dniu 27.09.2017 r. od nakazu zapłaty z dnia 21.06.2017 r.

W zażaleniu na powyższe postanowienie pełnomocnik pozwanej zarzucił naruszenie art. 504 k.p.c. w zw. z art. 130 § 1 k.p.c., poprzez ich niewłaściwą wykładnię tj. poprzez przyjęcie, że niedołączenie odpisu sprzeciwu, pełnomocnictwa oraz załączników stanowi podstawę jego (sprzeciwu) odrzucenia, podczas gdy brak formalny, na który powołał się Sąd I instancji, nie uniemożliwiał nadania biegu sprawie, bowiem dokumenty, które wskazał Sąd, zostały bezpośrednio nadane do pełnomocnika strony przeciwnej, a tym samym doszło do skutecznego złożenia sprzeciwu oraz skutecznego doręczenia odpisu sprzeciwu stronie powodowej.

Mając na uwadze powyższe, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do sądu I instancji, a następnie wydania zarządzenia przez Sąd I instancji o przyjęciu do rozpoznania sprzeciwu od nakazu zapłaty.

W odpowiedzi na zażalenie, pełnomocnik powoda wniósł o oddalenie zażalenia pozwanej w całości oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy uznał zażalenie za bezzasadne, gdyż zarzut zażaleniowy całkowicie ignoruje brzmienie § 1 1 art. 132 k.p.c. oraz jednolite orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie.

Jak wyjaśnił SN w uchwale z dnia 17 lipca 2014 r. III CZP 47/14, z zakresu pism procesowych objętych doręczeniami bezpośrednimi przewidzianymi w art. 132 § 1 k.p.c. zostały wyłączone pisma wyczerpująco wymienione w art. 132 § 1 1 k.p.c. Odpisy tych pism dla strony przeciwnej (innych uczestników postępowania) należy złożyć w sądzie. Niestosowanie wspomnianej zasady doręczeń bezpośrednich do pism procesowych wymienionych w art. 132 § 1 1 k.p.c. jest uzasadnione ich charakterem. Wspólną cechą tych pism jest to, że ze względu na stawiane im wymagania formalne i fiskalne, których weryfikacja należy do sądu (art. 370 i 373 k.p.c.), nie można wykluczyć, że mimo sporządzenia ich przez osoby zajmujące się profesjonalnie świadczeniem pomocy prawnej pojawią się podstawy do odmowy nadania im dalszego biegu i odrzucenia ich. W postanowieniu z dnia 30 sierpnia 2000 r., V CKN 1293/00 (nie publ.) SN orzekł, że z art. 479 9 § 2 k.p.c., do którego nawiązuje art. 132 § 1 1 k.p.c., wynikało, iż formy doręczeń bezpośrednich (art. 479 9 § 1 k.p.c.) nie stosuje się do doręczenia stronie przeciwnej odpisów środków zaskarżenia. Podkreślił, że doręczenie odpisu zażalenia bezpośrednio stronie przeciwnej - ze względu na konieczność zachowania przewidzianych w przepisach prawa wymagań dotyczących doręczeń - jest procesowo nieskuteczne. Potwierdzeniem tego stanowiska na gruncie art. 132 k.p.c. w brzmieniu nadanym mu ustawą nowelizującą, jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r., III CZ 42/13 (nie publ.), którym zostało oddalone zażalenie powoda na odrzucenie skargi kasacyjnej z powodu nieusunięcia braku formalnego w postaci złożenia odpisu skargi kasacyjnej. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Sądu drugiej instancji, że doręczenie na skutek zarządzenia zobowiązującego do usunięcia braków formalnych odpisu skargi kasacyjnej bezpośrednio przeciwnikowi jest bezskuteczne, przewidziane bowiem w art. 132 § 1 k.p.c. odstępstwo od zasady oficjalności doręczeń nie dotyczy doręczeń odpisów pism wymienionych w art. 132 § 1 1 k.p.c.

Wskazany w powołanym przepisie obowiązek bezpośredniego doręczenia stronie przeciwnej wnoszonego pisma procesowego nie dotyczy również sprzeciwu od nakazu zapłaty, zatem doręczenie bezpośrednie odpisu sprzeciwu pełnomocnikowi strony przeciwnej nie jest równoznaczne z uzupełnieniem braku formalnego i skutkuje odrzuceniem sprzeciwu.

Dlatego też, zażalenie podlega oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. z zasądzeniem kosztów postępowania zażaleniowego stosownie do jego wyniku ( art. 98 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c.).