Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 43/18

POSTANOWIENIE

Dnia 27 marca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Robert Bury (spr.)

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SO Agnieszka Górska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 marca 2018 roku

sprawy z wniosku H. B.

przeciwko W. O.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie, sygn. akt VII GUo 25/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

Anna Budzyńska Robert Bury (spr.) Agnieszka Górska

Sygn. akt VIII Gz 43/18

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2017 roku, (k. 113) zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 09.02.2017 roku w sprawie VII GUo 25/17 w ten sposób, że oddalił wniosek H. B. o nadanie wyciągowi z listy wierzytelności klauzuli wykonalności przeciwko W. O.. Postanowieniem tym zmieniono jednocześnie rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w zaskarżonym postanowieniu Sądu I instancji oraz orzeczono o kosztach postępowania zażaleniowego w obu przypadkach zasądzając określone sumy na rzecz W. O..

Na skutek wniosku pełnomocnika W. O. (k. 141) Sąd Rejonowy w Koszalinie nadał klauzulę wykonalności w zakresie kosztów postępowania przed Sądem I instancji, które to rozstrzygnięcie zostało zmienione postanowieniem Sądu Okręgowego z 20 kwietnia 2017 roku oraz w zakresie kosztów postępowania zażaleniowego zasądzonych wymienionym postanowieniem Sądu Okręgowego (karta 148 – 150). W uzasadnieniu Sąd I instancji odwołał się do prawomocności postanowienia Sądu Okręgowego Koszalinie oraz do treści art. 783 § 3 k.p.c. oraz 777 § 1 pkt 1 k.p.c.

Do akt sprawy wpłynęło pismo H. B. z 6 listopada 2017 roku, uzupełnione pismem z 29 listopada 2017 roku, z których wynika, że intencją autora jest zaskarżenie postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności wyżej wskazanym orzeczeniom Sądu I i II instancji w zakresie kosztów postępowania. Skarżący odwołał się do argumentów, które w jego ocenie mają uzasadnić wadliwość rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie jest bezzasadne.

Przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Szczecinie w tej sprawie jest zażalenie H. B. na postanowienie Sądu I instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności rozstrzygnięciom w przedmiocie kosztów postępowania: Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 9 lutego 2017 roku, zmienionym postanowieniem Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 20 kwietnia 2017 roku oraz o których orzekł Sąd Okręgowy w Koszalinie w ostatnim z wymienionych orzeczeń.

Wskazane postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie jest prawomocne i stanowi tytuł egzekucyjny, stosownie do art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., który może być zaopatrzony w klauzulę wykonalność, zgodnie z art. 776 k.p.c. Właściwość sądu w opisanej sytuacji wynika z art. 781 k.p.c.

Argumenty przedstawione przez skarżącego w zażaleniu z dnia 6 listopada 2017 roku oraz w kolejnym piśmie z dnia 28 lutego 2018 roku odwołują się do kwestii merytorycznych i nie mają żadnego znaczenia przy rozstrzygnięciu w niniejszej sprawie. Skarżący kwestionuje ustalenia zawarte w uzasadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 20 kwietnia 2017 roku, którym zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 9 lutego 2017 roku. Przy rozpoznawaniu zażalenia w niniejszej sprawie istotne jest jedynie to, czy orzeczenie, któremu nadano klauzulę wykonalności, jest prawomocne. Od postanowienia Sądu II instancji rozstrzygającego zażalenie, kolejne zażalenie nie przysługuje; Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku stwierdził prawomocność postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 20 kwietnia 2017 roku. Ostatnie z wymienionych orzeczeń stanowi tytuł egzekucyjny, z którego wynika obowiązek świadczenia na rzeczy W. O. i który podlega zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności, o czym prawidłowo orzekł Sąd I instancji.

Z tych przyczyn zażalenia podlegało oddaleniu na podstawie art. 397 § 2 k.p.c., 385 k.p.c. i 13 § 2 k.p.c.

Anna Budzyńska Robert Bury (spr.) Agnieszka Górska

Sygn. akt VIII Gz 43/18

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

a)  (...),

b)  (...)

3.  (...).

(...)

SSO Robert Bury

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

………………………………………………………………………………