Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 559/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Robert Bury (spr.)

Sędziowie:SO Anna Budzyńska

SO Agnieszka Górska

Protokolant:st. sek. sąd M. F.

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko S. U.

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2017 roku, sygnatura akt XI GC 1272/13

1.  zmienia zaskarżony wyrok, w ten sposób że:

a.  w punkcie I. – utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w dniu 18 kwietnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn. akt I Nc 239/12 w części zasądzającej kwotę 1000 EUR (jednego tysiąca euro) z odsetkami ustawowymi od dnia 4 września 2010 roku, w pozostałym zakresie uchyla nakaz zapłaty i oddala powództwo;

b.  w punkcie II. - zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 411,25 zł (czterystu jedenastu złotych dwudziestu pięciu groszy) tytułem kosztów procesu;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 195,60 zł (stu dziewięćdziesięciu pięciu złotych sześćdziesięciu groszy) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

A. B. R. A. G.