Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 899/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Matysik

Sędziowie: SO Jolanta Jachowicz (spr.)

SO Bartosz Kaźmierak

Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Milczarek

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. N.

przeciwko (...)spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 5 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GC 27/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. N. na rzecz (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne.

Jolanta Jachowicz Beata Matysik Bartosz Kaźmierak