Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 177/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Ewa Tkocz (spr.)

Sędziowie: SA Lucyna Świderska – Pilis

SA Joanna Kurpierz

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej (...) w K.

o zapłatę

na skutek apelacji W. J.

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt II C 640/17

postanawia:

odrzucić apelację W. J..

SSA Joanna Kurpierz SSA Ewa Tkocz SSA Lucyna Świderska - Pilis

Sygn. akt I ACa 177/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił opozycję powoda i pozwanej przeciwko wstąpieniu do sprawy W. J. w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej. Orzeczenie to stało się prawomocne z dniem 8 marca 2018 roku wobec wydania przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia oddalającego zażalenie W. J. wniesione od postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29 listopada 2017 roku.

Sąd Okręgowy wydał także w dniu 29 listopada 2017 roku wyrok w niniejszej sprawie, od którego apelację wniósł W. J..

Apelację wniesioną przez W. J., w okolicznościach niniejszej sprawy, należało uznać za niedopuszczalną z innych przyczyn (art. 370 k.p.c.), albowiem wobec uprawomocnienia się postanowienia odmawiającego W. J. udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta ubocznego, nie był on legitymowany do jej wniesienia.

Z tej przyczyny apelacja podlega odrzuceniu na mocy art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c.

SSA Joanna Kurpierz SSA Ewa Tkocz SSA Lucyna Świderska - Pilis