Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 1691/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Waldemar Kuś

Protokolant: Justyna Malczyk

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 r. w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa(...)Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.

przeciwko K. S.

o zapłatę

na skutek skargi o wznowienie postępowania

I.  skargę oddala;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1691/17

UZASADNIENIE

Pozwany K. S. wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 23 czerwca 2017 r. , domagając się wznowienia postępowania , uchylenia wyroku w całości , zwrotu wyegzekwowanego świadczenia , a także zasądzenia kosztów procesu na jego rzecz od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. .

Powód domagał się oddalenia skargi i zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W sprawie Sądu Okręgowego w(...) sygn. akt IC 225/17 przewodniczący , wyznaczając rozprawę , zarządził wezwanie na nią pełnomocnika powoda i pozwanego , który w tamtym czasie działał samodzielnie . Zarządzenie z 18 maja 2017 r. wykonane zostało tego samego dnia .

Również 18 maja 2017 r. wpłynęła odpowiedź na pozew wniesiona przez radcę prawnego V. M. , która dołączyła pełnomocnictwo udzielone przez pozwanego .

Zarządzeniem z 22 maja 2017 r. przewodniczący zobowiązał pełnomocnika powoda do złożenia pisma procesowego , w którym przedstawi wszystkie twierdzenia , zarzuty i dowody . Stosowne pismo pełnomocnik powoda złożył 19 czerwca 2017 r. ( data wpływu do sądu ) , doręczając jego odpis bezpośrednio pełnomocnikowi pozwanego .

Tego samego dnia wpłynęło pismo pełnomocnika pozwanego sporządzone 14 czerwca 2017 r.

Pozwany na rozprawę nie stawił się – wezwanie zostało zwrócone z adnotacją o niepodjęciu go w terminie , mimo 2-krotnego awizowania .

Nie stawił się także pełnomocnik pozwanego .

Sąd , przeprowadziwszy postępowanie dowodowe , wydał wyrok , którym uwzględnił powództwo w całości i zasądził od pozwanego koszty procesu na rzecz powoda .

Okoliczności powyższe są niesporne .

Sąd zważył , co następuje :

Pozwany , wskazując art art. 401 par. 2 , 379 pkt 5 , 149 par. 2 oraz 133 par. 2 k.p.c. jako podstawę prawną skargi , zarzucił , że Sąd , doręczając wezwanie na rozprawę samej tylko stronie , a nie jej pełnomocnikowi naruszył przepisy postępowania ( art. 133 par. 3 k.p.c. ) , co oznacza , że pozwany został pozbawiony możności obrony swoich praw , a to skutkuje nieważnością postępowania .

Przepis art. 401 k.p.c. stanowi , że można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności , jeżeli m.in. strona wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania .

Zgodnie z art. 133 par. 1 k.p.c. jeżeli strona jest osobą fizyczną , doręczenia dokonuje się jej osobiście . Paragraf 3 tego samego artykułu przesądza , że w sytuacji , gdy ustanowiono pełnomocnika procesowego , doręczenia należy dokonać temu pełnomocnikowi .

Z ustaleń poczynionych w tej sprawie wynika , że zarządzenie przewodniczącego o wyznaczeniu rozprawy i wezwaniu pozwanego oraz pełnomocnika powoda zostało wydane i wykonane przed otrzymaniem przez sąd odpowiedzi na pozew i załączonego do niej pełnomocnictwa , a więc w warunkach opisanych w par. 1 cytowanego przepisu .

W ocenie Sądu Sąd Okręgowy , rozpoznający sprawę , nie miał obowiązku zawiadamiania o terminie rozprawy pełnomocnika pozwanego .

Dla poparcia tej tezy należy przytoczyć przez analogię postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie , sygn. akt II UZ 85 / 01 , wydane w innym zgoła stanie faktycznym , zgodnie z którym sąd nie ma obowiązku ponownego doręczenia pełnomocnikowi strony pism uprzednio doręczonych stronie . Podobne stanowisko Sąd Najwyższy zawarł w postanowieniu z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie , sygn. akt I UZ 65/04 , gdy stwierdził , że sąd nie ma obowiązku doręczania odpisów orzeczeń pełnomocnikowi , jeżeli ich wcześniejsze doręczenie stronie było skuteczne .

Reasumując zatem , skoro pełnomocnik powiadomił sąd o udzielonym mu pełnomocnictwie już po wydaniu i wykonaniu zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy , to brak było podstaw do oddzielnego powiadamiania go o tym terminie , obowiązek taki spoczywał na jego mocodawcy .

W toku procesu pozwany złożył odpowiedź na pozew oraz pismo procesowe z dnia 14 czerwca 2017 r. , w których to obszernie przedstawił swoje zarzuty i ich uzasadnienie , nie składając wniosków dowodowych . To oznacza , że pozwany żadną miarą nie był pozbawiony możności działania .

Sąd na rozprawie przeprowadził dowody wnioskowane przez powoda i wydał rozstrzygnięcie .

Za niezasadny należy uznać zarzut pozwanego , zgłoszony w niniejszej sprawie , w piśmie z 15 listopada 2017 r. , że pozwany nie mógł odnieść się do ostatniego pisma powoda z 14 czerwca 2017 r. ze względu na brak prawidłowego zawiadomienia o rozprawie , skoro odpis tego pisma został bezpośrednio doręczony pełnomocnikowi pozwanego .

Mając na uwadze powyższe ustalenia i rozważania Sąd uznał , że skarga nie może być uwzględniona i jako taka podlega oddaleniu . W pkt II wyroku orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.