Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 782/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2018r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Jachniewicz

Protokolant: Barbara Budzińska

pod nieobecność Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018r. na posiedzeniu sprawy:

A. A., syna G. i I. z domu P., urodzonego (...) w G., PESEL: (...)

oskarżonego o to, że:

1.  W dniu 15 listopada 2016 roku w G. przy ulicy (...) wbrew obowiązującym przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami posiadał środek odurzający w postaci suszu roślin konopi innych niż włókniste o łącznej wadze netto 51,93 grama co stanowi 52 (pięćdziesiąt dwie) pojedyncze porcje środka odurzającego znajdującego się w grupie I-N środków odurzających cytowanej ustawy, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

2.  W nieustalonym okres czasu do dnia 15 listopada 2016 roku w G. przy ulicy (...) lokal (...) w mieszkaniu wbrew obowiązującym przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami uprawiał krzewy roślin konopi innych niż włókniste w ilości sztuk 4 (cztery) z czego użytkowego suszu roślin konopi można przygotować 26 (dwadzieścia sześć) pojedynczych porcji środka odurzającego znajdującego się w grupie I-N środków odurzających cytowanej ustawy, tj. o przestępstwo z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami;

I.  Oskarżonego A. A. uznaje za winnego popełnienia przestępstwa zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to, na mocy art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Oskarżonego A. A. uznaje za winnego popełnienia przestępstwa zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to, na mocy art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  Na mocy art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy wymierzone wobec oskarżonego jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza w ich miejsce karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  Na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby;

V.  Na mocy art. 70 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 4000 (cztery tysiące) złotych na cele związane ze zwalczaniem narkomanii na rzecz Stowarzyszenia (...), (...) i (...) Uzależnień dla (...) w G., ul. (...), (...)-(...) G.;

VI.  Na mocy art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci szusu roślinnego i łodyg opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) pod poz. 2-3 na k. 124, zarządzając ich zniszczenie;

VII.  Na mocy art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa słoika szklanego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) pod poz. I (k. 70) oraz przedmiotów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr III/537/17/P pod poz. 4-12 (k. 237-238);

VIII.  Na mocy art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. obciążą oskarżonego wydatkami postępowania w kwocie 13.248,91 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 91/100) oraz opłatą w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych.

Sygn. akt II K 782/17

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem oskarżonego oraz z treścią art. 424 §3 uzasadnienie ograniczono do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz orzeczenia o karze, środkach karnych i kosztach postępowania.

U oskarżonego A. A. w zajmowanym przez niego mieszkaniu w dniu 15 listopada 2016 znaleziono marihuanę ( susz konopi niewłóknistych) o łącznej wadze 51,93 grama, co stanowiło 52 porcje konsumpcyjne. Marihuana znajduje się w grupie I-N środków odurzających i jej posiadanie jest zabronione zgodnie z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Posiadając wskazaną marihuanę oskarżony wypełnił znamiona przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W mieszkaniu zajmowanym przez A. A. ujawniono także w szafie 4 doniczki z roślinami konopi innych niż włókniste wraz z osprzętem do hodowli. Po ususzeniu okazało się, że z uzyskanego suszu można uzyskać 26 pojedynczych porcji konsumpcyjnych. Zachowanie oskarżonego , hodującego marihuanę wypełniło znamiona przestępstwa z art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii . Przepis ten sankcjonuje uprawianie m.in. konopi innych niż włókniste.

Oskarżony jest osobą dorosłą, jego poczytalność nie budzi wątpliwości. Karalność związana z posiadaniem narkotyków czy ich hodowaniem jest powszechnie znana.

Przy wymierzaniu oskarżonemu kary, sąd kierował się przesłankami wskazanymi w art. 53 k.k. bacząc, by kara nie przekraczała stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu.

Jako okoliczność obciążającą sąd w przypadku pierwszego przestępstwa wziął pod uwagę ilość posiadanych narkotyków. W przypadku przestępstwa hodowania marihuany sąd uwzględnił zaplanowany sposób działania oskarżonego.

Jako okoliczność łagodzącą sąd wziął pod uwagę fakt, że oskarżony wykorzystywał marihuanę na własne potrzeby oraz wcześniejszą niekaralność oskarżonego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, wniosek złożony przez oskarżonego oraz zagrożenie karą Sąd za przestępstwo z art.62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Wymierzonej kary nie sposób zatem uznać za nadmiernie surową. Za przestępstwo z art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sąd wymierzył oskarżonemu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Również wskazane przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Wymierzona kara jest adekwatna do społecznej szkodliwości czynu.

Jako karę łączną Sąd wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, mając na uwadze treść art. 85 k.k.

Jednocześnie wobec dotychczasowej niekaralności oskarżonego, za zasadne sąd uznał warunkowe zawieszenie wykonania wskazanej kary. Oskarżony nie był wcześniej karany, należy wierzyć, że opisane zachowania oskarżonego miały charakter incydentalny, a wymierzona wobec niego kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wpłynie na oskarżonego otrzeźwiająco i zapobiegnie popełnianiu przez niego przestępstw w przyszłości.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem sąd wymierzył oskarżonemu nawiązkę w kwocie 4000 złotych na cele związane z przeciwdziałaniem narkomanii, którą sąd zasądził na rzecz Stowarzyszenia (...).

Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Sąd orzekł także wobec oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczonych środków odurzających. Na mocy art. 44 § 2 k.k. z kolei Sąd orzekł przepadek narzędzi służących do popełnienia przestępstwa, a zatem słoika szklanego, w którym przechowywane były narkotyki oraz przedmiotów, które złożyły oskarżonemu do hodowli marihuany w doniczkach.

Zgodnie z wnioskiem stron oraz treścią art. 627 k.p.k. zgodnie z którym oskarżony ponosi odpowiedzialność za koszty postępowania Sąd obciążył także oskarżonego wydatkami postępowania oraz opłatą w kwocie 120 złotych. Wysokość opłaty wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych. Na wydatki postępowania składały się kwoty :

695,26 zł – wynagrodzenie biegłego z zakresu badań fizykochemicznych

5535,00 zł - Wynagrodzenie biegłych z zakresu informatyki śledczej

2x 189,36 zł - wynagrodzenie biegłych psychiatrów

112,43 zł – wynagrodzenie biegłego terapeuty ds. uzależnień

922,50 zł - Wynagrodzenie biegłych z zakresu informatyki śledczej

30 zł – opłata za uzyskanie informacji z KRS

40 zł – opłata za doręczenie pism w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

W tym miejscu wskazać trzeba, że sąd omyłkowo, powielając błąd zawarty w spisie wydatków dołączonym do wniosku o dobrowolne poddanie się karze zasądził od oskarżonego zwrot wydatków w kwocie 13.248,91 zł, w miejsce prawidłowej kwoty 7713,91 zł. Powyższy błąd wynika z dwukrotnego omyłkowego zaliczenia do wydatków kosztów wydania opinii biegłego z zakresu informatyki (kwota 5535 zł). W aktach sprawy znajdują 2 faktury związane z wydaniem tej opinii i dwukrotnie pojawia się w nich postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia. Powyższe stanowiło oczywistą omyłkę rachunkową, która została sprostowana w drodze postanowienia.