Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1492/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant stażystka Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 roku w Ł.

sprawy z odwołania: T. W.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie znak (...): (...)

o prawo do emerytury

oddala odwołanie.