Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 1363/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodnicząca

Sędzia SO Dorota Krawczyk

Protokolant

stażysta Anna Frankowska

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o.

przeciwko A. C.

K. C.

o zapłatę

1.  utrzymuje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 2 sierpnia 2017 roku wydany w sprawie sygnatura akt I Nc 203/17 w mocy w całości;

2.  zasądza solidarnie od pozwanych A. C. i K. C. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. kwotę 3600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu dalszych kosztów procesu.

Sędzia SO Dorota Krawczyk

Sygn. akt I C 1363/17

UZASADNIENIE

W pozwie w postępowaniu nakazowym z dnia 26 lipca 2017 roku powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła o

1. zasądzenie solidarnie od K. C. oraz A. C. na rzecz (...) Sp. z o.o. kwoty w wysokości 670.901,49zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jeden złotych 49/100) wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 11 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., a także wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2. zasądzenie solidarnie od K. C. oraz A. C. na rzecz (...) Sp. z o.o. kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wszystko to wedle norm przepisanych.

Wniosła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. w dniu 2 sierpnia 2017 roku w sprawie sygn. akt I Nc 203/17 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, od którego to nakazu zostały złożone skutecznie zarzuty.

W zarzutach od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Nc 203/17 (k. 81-84) pełnomocnik pozwanych K. C. oraz A. C. zaskarżył w części nakaz zapłaty, tj.:

- w zakresie zasądzonego roszczenia głównego w wysokości 670.901,49 zł,

- odsetek od tej kwoty za okres od 11 marca 2015 r. do 14 lutego 2017 r. do wartości 43.166 zł,

- oraz odsetek liczonych od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia zapłaty w całości

i wnosił o:

1. uchylenie nakazu zapłaty w części zasądzającej na rzecz powoda kwotę 670.901,49 zł oraz odsetki ustawowe od ww. kwoty za okres od 11 marca 2015 r. do 14 lutego 2017 r. do wysokości 43.166,16 zł, a także w części zasądzającej odsetki od kwoty

670.901,49zł za okres od 14 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;

2. oddalenie powództwa w części zasądzającej na rzecz powoda kwotę 670.901,49 zł oraz odsetki ustawowe od ww. kwoty za okres od 11 marca 2015 r. do 14 lutego 2017 r. do wysokości 43.166,16 zł, a także w części zasądzającej odsetki od kwoty 670.901.49zł za okres od 14 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;

3. wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia,

4. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wg. norm prawem przepisanych.

Zgłosił także, w związku z § 3 ust. 2 Ugody z dnia 11 marca 2015 r., stanowiącej podstawę roszczeń powoda oraz wydania nakazu zapłaty zarzut potrącenia:

a) wierzytelności przysługującej dłużnikowi (...) Sp. z o.o. względem powoda (...) Sp. z o.o., która została uznana przez powoda w ugodzie z dnia 11 marca 2015 r. (§3 Ugody), w wysokości 645.375,00 zł (równowartość kwoty 150.000 euro na dzień powstania stanu potrącalności, tj. nabycia wierzytelności od pierwotnego wierzyciela D. B. - 14.02.2017 r.) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi dla tej kwoty od dnia jej wymagalności (wezwania (...) Sp. z o.o. przez D. B. do zapłaty z dnia 20 sierpnia 2015 r. w ciągu 7 dni), tj. od dnia 27 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia potrącenia, tj. do dnia 14 lutego 2017 r. w łącznej kwocie 68.692,65 zł, (razem: 714.067,65 zł) z

b) wierzytelnością przysługującą powodowi (...) Sp. z o.o. względem dłużnika (...) Sp. z o.o. w wysokości 670.901,49 zł, która stanowi podstawę roszczeń dochodzonych w niniejszym postępowaniu przeciwko pozwanym jako poręczycielom ww. wierzytelności, a także z odsetkami ustawowymi żądanymi przez powoda do wysokości kwoty 43.166,16 zł.

Pełnomocnik powoda popierał powództwo.

Pełnomocnik pozwanych nie kwestionował żądań pozwu ani co do zasady ani co do wysokości.

W piśmie z dnia 15.12.2017 roku k. 139-148 pełnomocnik powoda

1. wnosił o utrzymanie w całości w mocy wydanego w niniejszej sprawie nakazu zapłaty z dnia 2 sierpnia 2017 roku, sygn. akt I Nc 203/17 i zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych,

2. podnosił (z ostrożności procesowej) zarzut przedawnienia roszczenia przysługującego (...) C. Sp. z o.o, które rzekomo zostało przez ten podmiot nabyte w ramach umowy cesji wskazywanej w zarzutach do nakazu zapłaty,

3. podnosił także, iż zgłoszony na etapie wnoszenia zarzutów do nakazu zapłaty zarzut potrącenia, jest w świetle art. 493 § 3 k.p.c. niedopuszczalny, a także kwestionje wiarygodność i prawdziwość załączonych do zarzutów dokumentów, kwestionuje skuteczność cesji na którą powołuje się strona pozwana, kwestionuje jakoby (...) spółce z o.o. przysługiwała wobec powoda jakakolwiek wierzytelność, w szczególności kwestionuje jakoby (...) spółce z o.o. przysługiwała względem powodowej spółki wierzytelność opisana w punkcie „a” zarzutów od nakazu zapłaty (strona 2), kwestionuje, jakoby D. B..V. przedstawiła powodowej spółce kiedykolwiek żądanie zwrotu kwoty 150.000 euro, w konsekwencji kwestionuje jakoby ta wierzytelność była wymagalna w dacie 14.02.2017 roku, w dacie 03.07.2017 roku, czy w dacie 02.10.2017 roku.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

W dniu 11 marca 2015 r., pomiędzy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., jako wierzycielem, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., jako dłużnikiem, a także K. C. oraz A. C., zawarta została ugoda, celem m. in. ostatecznego uregulowania roszczeń, jakie przysługują powodowej spółce względem (...) Sp. z o.o., w związku z realizacją umowy na roboty budowlane nr (...) z dnia 15 listopada 2013 r.

Strony m.in. ugodziły:

§1

Niniejsza ugoda zostaje zawarta w celu uregulowania sposobu, terminów i zabezpieczenia spłaty zadłużenia, jakie Dłużnik posiada względem Wierzyciela z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane dotychczas na podstawie umowy o roboty budowlane nr (...) z dnia 15 listopada 2013 r. (Część I - Warunki spłaty zadłużenia) oraz zasad, na jakich Wierzyciel dokończy realizację obiektu, będącego przedmiotem tej umowy (Część II - Warunki dokończenia robót objętych umową (...)).

………..

§3

1. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu 7 kwietnia 2014 r. D. B. wpłacił na rzecz Wierzyciela zaliczkę w kwocie 150.000,00 EUR (sto pięćdziesiąt tysięcy euro), co stanowi równowartość 624.855,00 zł (sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) na poczet przyszłej umowy, która nie została wykonana i zaliczka ta pozostaje w dyspozycji Wierzyciela. Dłużnik oświadcza, że D. B. jest jego dłużnikiem z tytułu rozliczenia innego kontraktu i wobec powyższego podejmie starania w celu uzyskania od D. B. oświadczenia zawierającego polecenie zaliczenia kwoty 524.855,00 zł na poczet zadłużenia Dłużnika wobec Wierzyciela, o którym mowa w niniejszej ugodzie. Do czasu uzyskania takiego oświadczenia zaliczka wpłacona w dniu 7 kwietnia 2014 r. pozostaje bez wpływu na zobowiązania, o których mowa w niniejszej ugodzie.

2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku uzyskania przez Dłużnika oświadczenia D. B., o którym mowa powyżej lub uzyskania innej , zaliczka wpłacona przez D. B. zostanie zaliczona na poczet raty, którą w mysil postanowień niniejszej ugody dłużnik ma wpłacić do dnia 30 listopada 2015 r. (rata określona w § 5 ust 1 pkt e) ugody) i zaliczenie to pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty pozostałych rat ustalonych w § 5 ust 1 ugody.

§4

1. Uwzględniając wymienione w § 2 i 3 okoliczności, Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, że na dzień zawarcia niniejszej ugody Wierzycielowi przysługują wobec Dłużnika następujące wierzytelności:

a)715.000,00 zł (siedemset piętnaście tysięcy złotych) tytułem należności głównej objętej nakazem zapłaty wydanym w sprawie X GNc 714/14,

b)1.620.901,48 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset jeden złotych czterdzieści osiem groszy) tytułem pozostałej części należności głównej (w zakresie nieobjętym nakazem zapłaty wydanym w sprawie X GNc 714/14

c)298.827,04 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych cztery grosze) tytułem kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po strome Zamawiającego,

d)44.724,82 zł (czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze) tytułem odsetek od kwoty 515.000,00 zł zapłaconej z opóźnieniem,

e)102.742,93 zł (sto dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), tytułem odsetek od kwoty 715.000,00 zł obliczonych na dzień 09 marca 2015 r.

f)22.664,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote)

tytułem zwrotu kosztów procesu i postępowania klauzulowego w sprawie X GNc 714/14,

g)688,97 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego,

2.Ponadto od kwot należności głównych wymienionych w § 4 ust 1 a), b) i c) naliczane są dalsze odsetki w wysokości ustawowej.

3. Dłużnik oświadcza, że uznaje swe zadłużenie wobec Wierzyciela wymienione w niniejszym paragrafie.

§5

1. W celu ostatecznego uregulowania zadłużenia, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym Dłużnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wierzyciela łączną kwotę

2.570.901,49zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy), w następujących ratach i terminach:

a)kwota 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), płatna w terminie 7 dni od daty uchylenia przez Komornika przy SR w Sieradzu B. R. zajęcia rachunków bankowych Dłużnika,

b)kwota 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) płatna w terminie do dnia 15 maja 2015 r.

c)kwota 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) płatna w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

d)kwota 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) płatna w terminie do dnia 30 września 2015 r.

e)kwota 670.901,49 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy) płatna w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

2. W terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej ugody, Wierzyciel zobowiązuje się złożyć do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu - B. R. wniosek o umorzenie egzekucji z rachunków bankowych i ruchomości Dłużnika i uchylenie wszelkich dokonanych w toku tego postępowania zajęć rachunków bankowych i ruchomości.

3.Po dokonaniu wpłaty drugiej z rat wymienionych powyżej. Wierzyciel zobowiązuje się złożyć do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu - B. R. wniosek c zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą Km 748/14 oraz o uchylenie dokonanych w toku tego postępowania zajęć wierzytelności i praw majątkowych.

4.W przypadku terminowej spłaty wszystkich rat określonych w powyższym harmonogramie Wierzyciel zwolni Dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej, i której mowa w § 4 ust 1 pkt c) w części ponad kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz z obowiązku zapłaty zobowiązań wymienionych w § 4 ust 1 pkt d) - j oraz w § 4 ust 2 niniejszej ugody, w części ponad łączną kwotę 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).

5.W przypadku uchybienia któremukolwiek z terminów płatności określonych w § 5 ust 1, Dłużnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wierzyciela odsetki ustawowe za opóźnienie obliczone od kwoty raty zapłaconej z opóźnieniem, liczone od daty zawarcia niniejszej ugody do dnia faktycznej zapłaty.

6.Zapłata sum wymienionych w § 5 ust 1 następować będzie w formie przele1 bankowego na rachunek bankowy Wierzyciela o numerze: (...) prowadzony przez Bank Spółdzielczy w R..

Na mocy § 5 ust. 1 pkt e) wskazanej powyżej ugody, (...) Sp. z o.o. zobowiązała się n.in. do zapłaty na rzecz powodowej spółki kwoty w wysokości 670.901,49zł, w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

Prawidłowość wykonania umowy przez powodową spółkę została przyznana przez zamawiającego inwestora tj. (...) sp. z o.o.

Pozwani K. C. oraz A. C., stosownie do treści § 6 ust. 1 w/w ugody, udzielili poręczenia za (...) Sp. z o.o., w zakresie jej wszystkich zobowiązań wynikających z treści ww. ugody, zobowiązując się tym samym względem powodowej spółki, że wykonają wszystkie zobowiązania (...) Sp. z o.o., gdyby ta nie wykonała tych zobowiązań w umówionym terminie. Pozwani zobowiązali się więc do obowiązku zapłaty, jaki przewidziany został w § 5 ust. 1 pkt e) ugody z dnia 11 marca 2015 r.

(dowód: ugoda z dnia 11 marca 2015r. k. 36-44, pismo zamawiającego z dnia 12.08.2014r. k. 35)

Pomimo upływu terminu płatności należności określonej w § 5 ust. 1 pkt e) ugody z dnia 11 marca 2015 r., (...) Sp. z o.o. nie wykonała swojego zobowiązania względem powodowej spółki.

(okoliczność bezsporna)

Pozwany A. C. jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem (...) Sp. z o.o., zaś pozwany K. C. jest wspólnikiem (...) Sp. z o.o.

Należności wynikające z ugody, jaka zawarta została w dniu 11 marca 2015 r., były przedmiotem innych postępowań, toczących się z udziałem pozwanych oraz powodowej spółki.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 22 listopada 2016 r., wydanym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny - sprawa I C 86/16, zasądzono solidarnie od (...) Sp. z o.o., a także od K. C. oraz A. C., na rzecz powodowej spółki, kwotę w wysokości 700 000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty, z tytułu należności przewidzianej w § 5 ust. 1 pkt c) ugody z dnia 11 marca 2015 r. Pozwani usiłowali wstrzymać prowadzone postępowanie egzekucyjne, jednakże rozpoznający powództwo przeciegzekucyjne Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił wniosek o zabezpieczenie tego powództwa.

W sprawie sygn. akt INc 147/17 oraz INc 154/17 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wydał nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym co do należności z § 5 ust. 1 punkt d) ugody oraz należności z § 4 ust. 1 punkt c) do g) ugody.

(dowód: odpis aktualny z KRS dotyczący (...) Sp. z o.o. k. 22-34, wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w dniu 22 listopada 2016r., sygn. akt IC 86/16 k. 51, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym sygn. akt INc 147/17 k. 52, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym sygn. akt INc 154/17 k. 53, postanowienie SO w Lublinie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powództwa sygn. akt IC 418/17 k. 54-62)

Pozwany na okoliczność, wg twierdzeń strony pozwanej, wierzytelności przysługującej dłużnikowi (...) Sp. z o.o. względem powoda (...) Sp. z o.o., która została uznana przez powoda w ugodzie z dnia 11 marca 2015 r. (§3 Ugody), w wysokości 645.375,00 zł (równowartość kwoty 150.000 euro na dzień powstania stanu potrącalności, tj. nabycia wierzytelności od pierwotnego wierzyciela D. B. - 14.02.2017 r.) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi dla tej kwoty od dnia jej wymagalności (wezwania (...) Sp. z o.o. przez D. B. do zapłaty z dnia 20 sierpnia 2015 r. w ciągu 7 dni), tj. od dnia 27 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia potrącenia, tj. do dnia 14 lutego 2017 r. w łącznej kwocie 68.692,65 zł, (razem: 714.067,65 zł), którą zgłosił do potrącenia z wierzytelnością przysługującą powodowi (...) Sp. z o.o. względem dłużnika (...) Sp. z o.o. w wysokości 670.901,49 zł, która stanowi podstawę roszczeń dochodzonych w niniejszym postępowaniu przeciwko pozwanym jako poręczycielom ww. wierzytelności, a także z odsetkami ustawowymi żądanymi przez powoda do wysokości kwoty 43.166,16 zł powołał się w zarzutach na następujące dokumenty:

a) dołączonego do pozwu dokumentu Ugody z dnia 11 marca 2015 r. pomiędzy powodem a pozwanymi K. C. i A. C. oraz (...) Sp. z o.o. — na okoliczność istnienia, tytułu oraz wysokości wierzytelności przysługującej pierwotnie D. B. wobec pozwanego, a także na okoliczność uznania ww. wierzytelności przez powoda,

b) wydruku potwierdzenia wykonania przelewu z rachunku bankowego D. B. na rachunek bankowy powoda kwoty 150.000 Euro dna 4 kwietnia 2014 r. - na okoliczność istnienia, tytułu oraz wysokości wierzytelności przysługującej pierwotnie D. B. wobec powoda,

c) kopii Faktury- VAT nr (...) z dnia 7 kwietnia 2014 r. — na okoliczność istnienia, tytułu oraz wysokości wierzytelności przysługującej pierwotnie D. B. wobec powoda,

d) korespondencji e-mail z dnia 20 sierpnia 2015 r. wraz z załącznikami w postaci wezwania do zapłaty datowanego na dzień 19 sierpnia 2015 r. - na okoliczność postawienia wierzytelności D. B. wobec powoda o zwrot zaliczki w kwocie 150.000 Euro w stan wymagalności,

e) umowy cesji wierzytelności z dnia 14 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy (...) Sp. z o.o. a D. B. - na okoliczność skuteczności zawartej umowy cesji dotyczącej wierzytelności przysługującej pierwotnie D. B. wobec powoda w kwocie 150.000 Euro,

f)odpisu z rejestru D. B. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski - na okoliczność skuteczności zawartej umowy cesji dotyczącej wierzytelności przysługującej pierwotnie D. B. wobec powToda w kwocie 150.000 Euro,

g)odpisu pełnego (...) Sp. z o.o. - na okoliczność skuteczności zawartej umowy cesji dotyczącej wierzytelności przysługującej pierwotnie D. B. wobec powoda w kwocie 150.000 Euro,

h) pełnomocnictw z dnia 10 lutego 2017 r. udzielonego przez D. B. M. D. na okoliczność skuteczności zawartej umowy cesji dotyczącej wierzytelności przysługującej pierwotnie D. B. wobec powoda w kwocie 150.000 Euro,

i) tabeli kursów nr (...) z dnia 14 lutego 2017 r. - na okoliczność kursu Euro w przeliczeniu na PLN według stanu na dzień 14 lutego 2017 r.,

j) pisma (...) Sp. z o.o. z dnia 14 lutego 2017 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez powoda - na okoliczność zawiadomienia pozwanego przez (...) Sp. z o.o. o nabyciu wierzytelności wobec powoda w kwocie 150.000 Euro oraz potrącenia przez (...) Sp. z o.o. nabytej wierzytelności z wierzytelnością przysługującą powodowi wobec (...) Sp. z o.o. oraz pozwanych, zaspokojenia wierzytelności powoda względem pozwanych,

k) pisma (...) Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. wraz z potwierdzeniem nadania przesyłką poleconą - na okoliczność zawiadomienia pozwanego (...) Sp. z o.o. o potrąceniu przez (...) Sp. z o.o. nabytej wierzytelności oraz roszczeń ubocznych z wierzytelnością przysługującą powodowi wobec (...) Sp. z o.o. oraz pozwanych, zaspokojenia wierzytelności powoda względem pozwanych.

(dowód: kserokopie i dokumenty k. 88-117)

Sąd Okręgowy ocenił i zważył co następuje:

Powództwo nie było kwestionowane ani co do zasady ani co do wysokości.

Powództwo jest zasadne.

Żądanie pozwu oparte jest na art. 876 k.c. oraz na § 5 ust. 1 pkt e) ugody z dnia 11 marca 2015 r. zawartej między stronami.

Na mocy § 5 ust. 1 pkt e) wskazanej wyżej ugody, (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. zobowiązała się n.in. do zapłaty na rzecz powodowej spółki kwoty w wysokości 670.901,49zł, w terminie do dnia 30 listopada 2015 r., a zgodnie z § 6 pozwani udzielili poręczenia za (...) Sp. z o.o. w zakresie wszystkich zobowiązań wymienionych w niniejszej ugodzie.

Uzasadnione jest zatem żądanie zapłaty solidarnie od pozwanych jako poręczycieli na rzecz powodowej spółki kwoty dochodzonej pozwem tytułem wykonania przez poręczycieli (pozwanych) zobowiązania za (...) Sp. z o.o. Wysokość żądania w niniejszej sprawie, w wysokości 670.901,49 zł, została ustalona jako równowartość raty, wynikającej z treści § 5 ust. 1 pkt e) ugody z dnia 11 marca 2015 r. i nie była kwestionowana przez stronę pozwaną.

Co do żądania odsetek od dochodzonej kwoty, to należało je uwzględnić na podstawie art. 481 § 2 k.c. i § 5 ust. 5 ugody z dnia 11 marca 2015 r., zgodnie z treścią którego w przypadku uchybienia któremukolwiek z terminów płatności określonych w § 5 ust. 1 ww. ugody, Dłużnik ( (...) Sp. z o.o.) zobowiązał się zapłacić na rzecz powodowej spółki odsetki ustawowe za opóźnienie doliczone od kwoty raty zapłaconej z opóźnieniem, liczone od daty zawarcia ugody do dnia faktycznej zapłaty. W świetle powyższego skoro rata w wysokości 670.901,49 zł płatna w terminie do dnia 30 listopada 2015 r., przewidziana przez § 5 ust. 1 pkt e) ww. ugody w ogóle nie została uregulowana, to powodowej spółce należą się odsetki liczone od dnia zawarcia ww. ugody, a więc od dnia 11 marca 2015 r do dnia zapłaty.

Solidarny charakter odpowiedzialności pozwanych względem powodowej spółki wynika z treści art. 881 k.c., zgodnie z którym, w braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny, co w przypadku wielości dłużników determinuje także solidarny charakter odpowiedzialności współporęczycieli przed wierzycielem, jak również pomiędzy samymi współporęczycielami ( por. m. in. Wyrok SN z dnia 22 grudnia 1997 r. - III CKU 87/97).

Zgodnie z treścią art. 493 KPC

§ 1. Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§ 2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy.

§ 3. Do potrącenia mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami, o których mowa w art. 485.

§ 4. Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne.

Strona pozwana w zarzutach powołuje się na § 3 ugody, tj. na uzyskanie oświadczenia D. B. zawierającego polecenie zaliczenia kwoty 624.855,00zł (150.000,00 EUR) na poczet zadłużenia (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. wobec (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. lub innego oświadczenia.

Powołuje się na umowę cesji wierzytelności z dnia 14 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy (...) Sp. z o.o. a D. B. - na okoliczność skuteczności zawartej umowy cesji dotyczącej wierzytelności przysługującej pierwotnie D. B. wobec powoda w kwocie 150.000 Euro i tą wierzytelność zgłasza do potrącenia, którą to umowę cesji strona powodowa kwestionuje.

Strona pozwana w żaden sposób nie udowodniła, że powodowi zostało doręczone w dniu 20 sierpnia 2015 r. pismo, w którym D. B. wezwało powoda (...) Sp. z o.o. do zwrotu zaliczki w kwocie 150.000 Euro, w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego wezwania, a strona powodowa kwestionowała ten fakt. Do zarzutów strona pozwana załączyła jedynie kserokopię pisma zatytułowanego „Wezwanie do zapłaty” bez orginału dokumentu czy odpisu poświadczonego za zgodność przez pełnomocnika, notariusza, która to kserokopia nie spełnia wymogu dokumentu ani urzędowego ani prywatnego. Strona pozwana nie złożyła też dowodu doręczenia wezwania do zapłaty, a wobec kwestionowania tego faktu przez powoda, należy stwierdzić, że strona pozwana nie udowodniła, że powodowi zostało doręczone w dniu 20 sierpnia 2015 r. sporne wezwanie do zapłaty a tym samym, że rzekoma wierzytelność jest wymagalna, a tylko wymagalna wierzytelność może zostać przedstawiona do potrącenia.

Zdaniem Sądu strona pozwana nie udowodniła, że doszło skutecznie do cesji wierzytelności wobec braku. Należy zauważyć, że wątpliwości musi budzić umocowanie pełnomocnika D. B..V. - M. D. do reprezentowania tego podmiotu. Do akt sprawy została jedynie przedłożona poświadczona za zgodność z orginałem umowa cesji (k. 94) z nieczytelnymi podpisami ze strony D. B..V. z dwoma różnymi datami (14.02.2017, 03.07.2017), poświadczona za zgodność z orginałem przez adwokata kserokopia pełnomocnictwa udzielonego M. D. z nieczytelnym podpisem i nieczytelną pieczęcią z datą 03.07.2017, gdzie w aktach sprawy I C 418/17 jest niepoświadczona kserokopia tego samego pełnomocnictwa udzielonego tej osobie z nieczytelnym podpisem i nieczytelną pieczęcią, bez dat (k.51).

Poświadczona za zgodność z orginałem przez adwokata kserokopia poświadczenia pochodzącego od notariusza S.K. nie została przetłumaczona na język polski i nie wiadomo co poświadczył wymieniony notariusz.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że strona pozwana nie udowodniła faktu skutecznego dokonania cesji wierzytelności objętej umowną datowaną wówczas na dzień 14 lutego 2017 roku, ani wymagalności tej wierzytelności wobec powoda tym samym samo oświadczenie o potrąceniu trudno uznać za skuteczne.

Do akt niniejszego postępowania pozwani przedłożyli ponownie w/w dokumenty w postaci pełnomocnictwa dla M. D., jak również umowę cesji, jednakże pojawia się na tych dokumentach nowa data, tj. 3 lipca 2017 roku. Dopiero bowiem ewentualne prawidłowe umocowanie (a jak to był wyżej wskazane, tego nie wiemy) w dacie 3 lipca 2017 roku, z nowymi podpisami mogło spowodować skuteczny przelew wierzytelności również w tej dacie, która także pojawiła się na załączonej do akt kopii umowy cesji. Tym samym, o ewentualnej skuteczności umowy cesji można mówić dopiero od daty 3 lipca 2017 roku, kiedy to mogło dojść do prawidłowego umocowania osoby działającej w imieniu D. B..V. jako pełnomocnik tej firmy, co w ocenie Sądu wykazane nie zostało. Od tej też daty ewentualnie możliwe stało się dopiero złożenie przez (...) Sp. z o.o. oświadczenia o potrąceniu, czy jak to wskazuje strona pozwana w zarzutach do nakazu zapłaty - wystąpienie stanu potrącalności (jednakże nadal nie zostało wykazane, że D. B..V. było prawidłowo reprezentowane, a cesja skuteczna). Czynność materialna potrącenia została, abstrahując od jej podstaw merytorycznych, została dokonana dopiero w piśmie (...) sp. z o.o. datowanym na 02 października 2017 roku. Okoliczność ta została przywołana w zarzutach do nakazu zapłaty z dnia 02 października 2017 roku. W postępowaniu nakazowym powoływanie się na potrącenie dokonane po wydaniu nakazu zapłaty jest jednak niedopuszczalne .

Zgodnie z brzmieniem art. 493 § 3 k.p.c. do potrącenia w postępowaniu nakazowym mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami, o których mowa w art. 485 k.p.c., tj. dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Przedstawiana przez pozwanych wierzytelność tego wymogu z całą pewnością nie spełnia.

Podkreślić należy, iż strona powodowa kwestionowała skuteczność dokonania potrącenia, na które powołuje się strona pozwana w piśmie z dnia 2 października 2017 roku, załączonym do zarzutów do nakazu zapłaty. Strona powodowa nie uznała dokonanego potrącenia. Strona powodowa zaprzeczyła jakoby otrzymała (w jakiejkolwiek formie, pisemnej lub mailowej) pismo datowane na 19 sierpnia 2015 roku.

Zaznaczyć dodatkowo należy, iż dokumenty cesji „wzbogacone” o datę 03.07.2017 roku oraz poświadczenie notarialne bliżej nieokreślonych podpisów, nie zostały załączone do pisma datowanego na 02 października 2017 roku, a stanowią załączniki do wniesionych zarzutów.

Postępowanie nakazowe wiąże się z pewnymi dość oczywistymi rygorami. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym wymaga przedstawienia dokumentów opisanych w art. 485 kpc. W sposób identyczny wygląda kwestia przedstawiania wierzytelności do potrącenia. Jeżeli pozwany dokonał potrącenia przed doręczeniem mu nakazu zapłaty, w postępowaniu nakazowym prowadzonym po wniesieniu zarzutów, jedynie powołuje się na skutki dokonanego potrącenia. Wtedy zastosowanie znajduje regulacja z art. 493 § 1 k.p.c. (por. uchwałę SN z dnia 13 października 2005 r., III CZP 56/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 119). W stosunku do wierzytelności objętej niniejszym postępowaniem, strona pozwana działająca w imieniu (...) Sp. z o.o. nigdy wcześniej skutecznego oświadczenia o potrąceniu powódce nie złożyła.

Tym samym, wobec niewykazania przez stronę pozwaną wierzytelności przedstawionej do potrącenia dokumentami o jakich mowa w art. 485 k.p.c., braku skutecznego złożenia oświadczania o potrąceniu przed doręczeniem pozwanym wydanego w sprawie nakazu zapłaty, zarzut ten w niniejszym postępowaniu jest niedopuszczalny i nie może wywołać jakiegokolwiek skutku. (por. Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z dnia 18.02.2016, sygn. akt IACa 1220/15)

Celem unormowania z art. 493§ 3 k.p.c., jak i postępowania nakazowego w ogólności jest zapewnienie powodowi uzyskania tytułu egzekucyjnego szybko, kosztem ochrony prawnej przysługującej pozwanemu. Cel ten nie zostanie osiągnięty, jeżeli pozwany będzie mógł przewlekać proces, podnosząc zarzut potrącenia dokonanego w dowolnej formie oraz wnioski dowodowe na poparcie faktów uzasadniających prawdziwość tego zarzutu. Powoływany wcześniej rygoryzm postępowania nakazowego i ograniczenia, jakie w tym postępowaniu występują, w tym w zakresie możliwości zgłoszenia zarzutu potrącenia, związane są z istotą tego postępowania, które z założenia ma prowadzić do szybkiego i sprawnego uzyskania tytułu stanowiącego podstawę ewentualnego wyegzekwowania przysługujących powodowi roszczeń. Powyższe nie pozbawia pozwanego z takiego postępowania możliwości dochodzenia i udowadniania swoich roszczeń i praw. Winno to jednak być prowadzone w odrębnym postępowaniu. (Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z dnia 14.02.2013, sygn. akt LACa 1158/12)

Strona powoda kwestionowała otrzymanie od D. S. wiadomości e-mail zawierającej rzekome wezwanie do zwrotu zaliczki oraz zaprzeczyła, aby ten podmiot kontaktował się z powodem po wpłaceniu kwoty 150.000 euro. Załączony do zarzutów wydruk, kserokopia sugeruje, iż przedmiotowe stanowisko D. B..V. zostało przesłane powodowej spółce za pośrednictwem poczty e-mail. Powódka zaprzeczyła, jakoby otrzymała to pismo w formie pisemnej lub mailowej. Niezależnie od powyższego, zauważyć należy, iż nadawcą tej wiadomości miał być A. K. - brak jakiejkolwiek informacji kim jest ta osoba i czy w ogóle związana jest w jakikolwiek sposób z podmiotem D. B..V. Osoba ta, zgodnie z załączonym przez pozwanych rejestrem nie jest uprawniona do występowania w imieniu D. S.. Brak jest też dowodu na potwierdzenie, ażeby nadawca wiadomość tą otrzymał, a tym samym mógł zapoznać się z jego treścią. Strona powodowa nie ma również wiedzy kto podpisał przedmiotowe pismo w imieniu D. B..V. Załączona kserokopia, nie dość że jest właśnie kserokopią, to nie uniemożliwia identyfikację treści podpisu ani jego autentyczności.

Sąd pominął wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwanych nadane w dniu 15 stycznia 2018 roku, bowiem zgodnie z treścią art. 493 KPC

§ 1. Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Zgłoszone wnioski po pierwsze były spóźnione, a poza tym wierzytelność zgłoszona do potrącenia w postępowaniu toczącym się na skutek zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie została wykazana dokumentami o których mowa w art. 485 k.p.c., tj. dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym i zmierzały jedynie do przedłużenia postępowania.

Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 10 lipca 2013 r. sygn. akt I ACa 184/13, w którym stwierdził: „Zgodnie z treścią art. 493 § 3 k.p.c. do potrącenia mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami, o których mowa w art. 485 k.p.c. Dokumentów takich w celu udowodnienia wierzytelności zgłoszonej do potrącenia pozwany nie przedstawił ( np. dokumentu urzędowego, zaakceptowanego przez dłużnika rachunku, wezwania dłużnika do zapłaty i pisemnego oświadczenia dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty, zwróconego przez bank i nie zapłaconego z powodu braku środków na rachunku bankowym). W przypadku zgłoszenia zarzutów od nakazu zapłaty opartych na zarzucie potrącenia sąd w pierwszej kolejności powinien zbadać, czy na poparcie tego zarzutu pozwany przedłożył dokumenty oraz czy dokumenty te spełniają stawiane im w art. 485 k.p.c. wymogi. Art. 493 § 3 k.p.c. w przypadku niezałożenia dokumentów w rozumieniu art. 485 k.p.c. powoduje wyłączenie mocą przepisu prawa procesowego na czas trwania postępowania nakazowego możliwości wywołania materialnoprawnego skutku oświadczenia woli o potrąceniu (por. Maciej Gutowski - Potrącenie w postępowaniu nakazowym - relacja między prawem materialnym a procesowym, PPH z 2004 r., Nr 9 , Janusz Kaspryszyn i Jarosław Horobiowski – Skutki procesowe nieudokumentowanego zarzutu potrącenia w postepowaniu nakazowym, Palestra z 2003 r., Nr 1-2). Ocena załączonych do zarzutów od nakazu zapłaty dokumentów pod tym kątem, czy zarzut potrącenia został za ich pomocą udowodniony, należy zasadniczo już do etapu merytorycznego rozpoznania sprawy, przy czym bez przedłożenia dokumentów , spełniających kryteria z art. 485 k.p.c., sąd w ogóle nie może badać merytorycznie tego zarzutu. W każdej sprawie przeprowadzenie postępowania dowodowego wymaga zbadania: „istotności" danego faktu dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.), potrzeby udowodnienia takiego faktu, dopuszczalności przeprowadzenia danego środka dowodowego, stopnia przyczynienia się określonego środka dowodowego do dostatecznego wyjaśnienia okoliczności, na którą dowód został zgłoszony lub kwestii, czy dowód nie został powołany wyłącznie dla opóźnienia rozpoznania sprawy (art. 217 § 2 k.p.c.). Ponieważ wykazanie istnienia wierzytelności zgłoszonej przez pozwanego do potrącenia przy użyciu innych dokumentów niż wymienionych w art. 485 k.p.c. nie było dopuszczalne , to sąd pierwszej instancji nie powinien, a sąd odwoławczy jako sąd merytoryczny - nie może ich oceniać, a tym samym badać merytorycznie zgłoszonego nie przed wszczęciem procesu , ale dopiero w jego toku , zarzutu potrącenia. „

W analizowanej sprawie mamy taką właśnie sytuację.

Odnosząc się do zarzutu przedawnienia zgłoszonego z ostrożności procesowej przez powoda należy stwierdzić, że byłby on niezasadny, bowiem mając na uwadze treść art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (a zapłata w/w kwoty pieniężnej przez D. S. na poczet przyszłej umowy taki charakter miała) wynosi 3 lata i gdyby przyjąć, że zgłoszona do potrącenia rzekoma wierzytelność stała się wymagalna w dniu 27 sierpnia 2015 roku, to roszczenie przedawniłoby się dopiero w dniu 27.08.2018 roku a zarzut potrącenia został zgłoszony w dniu 2 października 2017 roku.

Zdaniem Sądu nie można zgodzić się z poglądem powoda, że początek biegu terminu przedawnienia, rozpoczął się od tego samego dnia, w którymi w/w kwota pieniężna została zapłacona , tj. od 7 kwietnia 2014 roku, a zatem roszczenie przysługujące rzekomo obecnie pozwanym, z tytułu zaliczki uiszczonej przez D. B..V. przedawniło się w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Zdaniem Sądu roszczenie o zwrot tej zaliczki byłoby wymagalne od skutecznego wezwania do spełnienia świadczenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie zawartej przez strony ugody i art. 496 KPC orzekł jak w punkcie 1 wyroku.

O kosztach postepowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.)

SSO Dorota Krawczyk

Z/ Odpis uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi pozwanych.