Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 45/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział II Karny

w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Dominik Bogacz

Ławnicy: Krystyna Świderska

Stefan Rybicki

Protokolant: Paulina Ochmańska

w obecności oskarżyciela publicznego: prokurator Edyty Chłądzyńskiej z Prokuratury Rejonowej C.-Północ w C.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2018 r.

sprawy M. M.

syna W. i K. z domu A.

urodz. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 04 listopada 2013 r. w C. działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. i K. B. wobec których materiały wyłączono do odrębnego postępowania, posługując się nożem i grożąc A. P. natychmiastowym użyciem przemocy i spowodowaniem obrażeń ciała z użyciem noża, doprowadzili go do stanu bezbronności, a następnie skradli na szkodę telefon komórkowy marki S. (...) A. o wartości 500zł,

tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k.

orzeka:

1.  oskarżonego M. M. uznaje za winnego tego, że w nocy 4 listopada 2013 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. i K. B., posługując się nożem i grożąc A. P. użyciem wobec niego tego noża w przypadku stawiania oporu, zabrali w celu przywłaszczenia na jego szkodę telefon komórkowy marki S. (...) A. o wartości 500 złotych, to jest za winnego popełnienia przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 2 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 23 ( 3 )ustawy z dnia 26 lipca 1982 roku o radcach prawnych zasądza od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego T. G. kwotę (...) (. (...) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług;

3.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Stefan Rybicki SSO Dominik Bogacz Krystyna Świderska