Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 98/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Człuchowie IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Marek Osowicki

Ławnicy:

Renata Kiedrowicz, Marek Adamski

Protokolant:

sekretarz sądowy Anna Górska

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. w Człuchowie

sprawy z powództwa P. Z.

przeciwko Szkole Podstawowej w K.

o odszkodowanie i wynagrodzenie

1.  Zasądza od pozwanej Szkoły Podstawowej w K. na rzecz powoda P. Z. kwotę 16 568,91 zł (szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 91/100) brutto wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 lipca 2017 r. do dnia zapłaty.

2.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

3.  Koszty procesu znosi wzajemnie.

4.  Wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 7 408,20 zł.

Sygn. akt IV P 98/17

UZASADNIENIE

Powód P. Z. wniósł przeciwko Zespołowi Szkół w K. powództwo o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 22 224,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły a jako roszczenie ewentualne wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 16 568,91 zł brutto tytułem wynagrodzenia za czas gotowości do pracy za okres od 4 sierpnia 2014 r. do dnia 4 stycznia 2015 r. Wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że w Zespole Szkół w K. Zarządzeniem Wójta Gminy K. z dnia 12 czerwca 2012r., powierzono mu pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły na kolejną kadencję, tj. od dnia 1 września 2012 do dnia 3l sierpnia 2017r. powód pełnił tę funkcję do dnia 7 lipca 2014 r., gdyż zarządzeniem nr (...) z dnia 7 lipca 2014 r. Wójt Gminy K., odwołał P. Z. z zajmowanego stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w K.. Wojewoda (...), w ramach swoich uprawnień kontrolnych, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia l sierpnia 2014 r, znak: NK-VI. (...).75.2014.MP stwierdził nieważność wyżej wymienionego zarządzenia Wójta nr (...) z dnia 7 lipca 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. wyrokiem z dnia 30 października 2014 r. skargę oddalił, utrzymując w mocy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...). 5 stycznia 2015 r. przywrócono powoda na stanowisko dyrektora szkoły. Powoda pozbawiono dodatku funkcyjnego w miesiącach sierpień – grudzień 2014 r. oraz do dnia 4 stycznia 2015 r., zaś dodatku motywacyjnego w miesiącach wrzesień- grudzień 2014 r. oraz do dnia 4 stycznia 2015r. Przy wyliczeniu” 13-stej pensji uwzględniane są między innymi –wypłacone dodatki funkcyjny i motywacyjny, zatem powód otrzymał dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, z pominięciem tych dodatków. Powód w okresie odwołania ze stanowiska wielokrotnie zgłaszał gotowość do świadczenia pracy na stanowisku dyrektora. Organ prowadzący konsekwentnie odmawiał przywrócenia powoda na zajmowane stanowisko.

Pełnomocnik pozwanej szkoły w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. U uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podniosła, iż żądanie zapłaty dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego oraz trzynastej pensji związane jest ze stosunkiem pracy. Za wypłatę wynagrodzenia w należytej wysokości odpowiedzialny jest pracodawca. Działająca w imieniu pracodawcy pełniąca obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w K. wypłacała powodowi zaniżone wynagrodzenie, które później nie zostało wyrównane przez samego powoda jako dyrektora, ani jego następczynię S. S., do której żądania wypłaty powód w ogóle nie skierował. Brak jest jakiegokolwiek związku przyczynowego pomiędzy odwołaniem z funkcji dyrektora zarządzeniem Wójta a odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy mającą wynikać z tego faktu.

Sąd ustalił co następuje:

Powód P. Z. był zatrudniony w Zespole Szkół w K. na stanowisku nauczyciela dyplomowanego i pełnił funkcję dyrektora pozwanego zespołu szkół od 20.03.1995 r. , ostatnio organ prowadzący powierzył powodowi obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w K. na kolejny okres 5 lat od 1.09.2012 r. do 31.08.2017 r.

(bezsporne, nadto akta osobowe powoda cz. B. k.55 i k.160).

Zarządzeniem nr (...) Wójta Gminy K. z 7.07.2014 r. organ prowadzący odwołał powoda ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w K. z dniem podpisania zarządzenia.

(dowód: zarządzenie nr (...) k.6-8).

Wojewoda (...) rozstrzygnięciem nadzorczym z 1.08.2014 r. NK-VI. (...).75.2014.MP stwierdził nieważność Zarządzenia nr (...) Wójta Gminy K. z 7.07.2014 r. w sprawie odwołania P. Z. ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w K. i doręczył rozstrzygniecie nadzorcze Wójtowi Gminy K. w tym samym dniu.

(dowód: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) k.9-17, kserokopia akt Wojewody (...) k.136-244, pismo (...) Urzędu Wojewódzkiego w G. k.204).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. na skutek skargi Wójta Gminy K. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z 1.08.2014 r. NK-VI. (...).75.2014.MP wyrokiem z 30.10.2014 r. oddalił skargę.

(dowód: wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. sygn. akt III SA/Gd 741/14 k.18-27).

Decyzja organu prowadzącego z 30.08.2012 r. przyznano powodowi dodatek funkcyjny 80% wynagrodzenia zasadniczego stażysty 1812 zł i dodatek motywacyjny 50% wynagrodzenia zasadniczego 1554,50 zł, łącznie miesięczne wynagrodzenie powoda wynosiło 7408,20 zł

(dowód: k.28).

Wójt Gminy K. w odpowiedzi na pismo powoda z 4.08.2014 r. w przedmiocie zgłoszenia gotowości do pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w K. stwierdził iż nie ma podstaw do zmian zarządzenia o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora I. J. (1), albowiem rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) jest nieprawomocne a zarządzenie wójta nr (...) nie utraciło mocy.

(dowód: pismo Wójta Gminy K. z 11.08.2014 r. k.29).

Powód pismem z 8.09.2014 r. wezwał Wójta Gminy K. o dopuszczenie go do pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w K..

(dowód: pismo powoda k.30).

Wójt Gminy K. w odpowiedzi na wezwanie powoda z 8.09.2014 r. pismem z 15.09.2014 r. stwierdził brak podstaw do udzielenia odpowiedzi na wezwanie do 13.09.2014 r.

(dowód: pismo Wójta Gminy K. z 15.09.2014 r. k.31).

Powód pismem z 31.10.2014 r. poinformował Wójta Gminy K. o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z 30.10.2014 r. oddalającym skargę Wójta Gminy K. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z 1.08.2014 r. NK-VI. (...).75.2014.MP i ponownie zgłosił gotowość powrotu na stanowisko dyrektora.

(dowód: pismo powoda z 31.10.2014 r. k.32).

Wójt Gminy K. w odpowiedzi na pismo powoda z 31.10.2014 r. poinformował, iż właściwe decyzje podejmie po otrzymaniu pisemnego wyroku WSA w Gdańsku.

(dowód: pismo Wójta Gminy K. z 4.11.2014 r. k.33).

Powód pismem z 10.12.2014 r. ponownie zgłosił gotowość powrotu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w K..

(dowód: pismo powoda z 10.12.2014 r. k.34).

Wójt Gminy K. w odpowiedzi na pismo powoda z 27.10.2015 r. odmówił wyrównania wynagrodzenia powoda za okres od 27.06.2014 r. do 5.01.2015 r., gdyż powód w powyższym okresie nie świadczył pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w K..

(dowód: pismo Wójta Gminy K. z 3.11.2015 r. k.35).

Przed sądem Rejonowym w Bytowie zawisła sprawa z powództwa P. Z. przeciwko Gminie K. o zapłatę kwoty 16 744,87 zł odszkodowania.

(dowód: k.246-340).

Urząd Gminy w K. przeprowadził w Zespole Szkół w K. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości naliczania płac z należnymi dodatkami P. Z. w latach 2014-2015 , podczas której stwierdzono „że z niewiadomych przyczyn została Panu P. Z. wstrzymana wypłata dodatku kierowniczego w łącznej kwocie 9150,56 zł i motywacyjnego łącznie 6295,68 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego od niewypłaconej części wynagrodzenia w kwocie 1298,63 zł co daje kwotę 16.744,87 zł .

(dowód: protokół kontroli problemowej w Zespole Szkół w K. w zakresie prawidłowości naliczania płac z należnymi dodatkami P. Z. w latach 2014-2015 k.384-395, zeznania świadka k.126-127 I. J. od 00:04:23 do 00:37:09, zeznania świadków k.341-342 K.K. od 00:04:15 do 00:28:40 i T.O. od 00:28:40 do 00:49:11).

Regulamin dla nauczycieli określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę K. został przyjęty uchwałą Rady Gminy K. z 16.02.2009 r. nr XXIV/162/2009 r.

(dowód: regulamin z załącznikami k.390-395).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo ewentualne zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie stan faktyczny nie był sporny.

W rozpoznawanej sprawie bezsporne było, iż powód był zatrudniony w Zespole Szkół w K. na stanowisku nauczyciela dyplomowanego i pełnił funkcję dyrektora pozwanego zespołu szkół, oraz że na skutek Zarządzenia nr (...) Wójta Gminy K. z 7.07.2014 r. odwołującego powoda ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w K. nie pełnił tej funkcji w okresie od 7.07.2014 r. do 4.01.2015 r., mimo ze powód wielokrotnie zgłaszał organowi prowadzącemu gotowość do pracy na stanowisku dyrektora.

Do stosunku pracy powoda stosownie do przepisu art. 5 k.p. przepisy kodeksu pracy stosuje się tylko w zakresie nie uregulowanym przepisami szczególnymi, jakimi są przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t.).

Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego, iż dyrektor szkoły nie jest pracodawcą ani dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, ani dla samego siebie. Pracodawcą dyrektora szkoły i zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników jest szkoła (tak: wyrok SN z dnia 15 maja 2002 r. , III PZP 7/02, por. wyrok z dnia 10 stycznia 2003 r. I PK 74/2002 - OSNP 2004/, nr 13, poz. 221 i analogiczne rozstrzygnięcie w wyroku SN z dnia 14 stycznia 2008 r., I PK 187/07; w wyroku SN z dnia 20 października 1998 r., I PKN 390/98 - OSNP 1999/23/744,, OSP 2000/7-8/105 z glosą aprobującą R. Szarka).

Dodatek funkcyjny i motywacyjny dyrektorów szkół w Gminie K. jest określany na podstawie uchwały Rady Gminy K. z 16.02.2009 r. nr XXIV/162/2009 r. w sprawie Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę K..

Bezsporne było też, iż Wojewoda (...) rozstrzygnięciem nadzorczym z 1.08.2014 r. NK-VI. (...).75.2014.MP stwierdził nieważność Zarządzenia nr (...) Wójta Gminy K. z 7.07.2014 r. w sprawie odwołania P. Z. ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w K..

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Sąd podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowane w podobnej sprawie w wyroku z 11.07.2017 r. II OSK (...), iż zawarte art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) stwierdzenie "wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa" należy odczytywać w ten sposób, że uchwała, której nieważność stwierdził organ nadzoru, od daty wydania rozstrzygnięcia nadzorczego nie wywołuje skutków prawnych.

Następnie należy zwrócić uwagę, że w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2003 r., P 9/02 (OTK-A 2003, nr 9, poz. 100), orzekając o zgodności z Konstytucją art. 91 ust. 1 zdanie 2 SamGminU Trybunał opowiedział się za szerokimi uprawnieniami wojewody, który po dokonaniu analizy sprawy może w ciągu 30 dni od doręczenia orzec o nieważności każdej uchwały, którą uzna za sprzeczną z prawem (dotyczy to także zarządzeń podjętych przez organ gminy; Z. Niewiadomski w: red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, C.H. Beck 2011, s. 818-819, nb 12, 13). Rozstrzygnięcie nadzorcze jest aktem władztwa administracyjnego, służy mu domniemanie legalności (obowiązuje aż do jego obalenia wyrokiem sądu administracyjnego) a wykonanie obowiązków z niego wynikających może być egzekwowane środkami przymusu administracyjnego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z 1.08.2014 r. NK-VI. (...).75.2014.MP zostało doręczone Wójtowi Gminy (...).08.2014 r. zatem od tego dnia przestało obowiązywać Zarządzenie nr (...) Wójta Gminy K. z 7.07.2014 r. odwołujące powoda ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w K..

Powód wielokrotnie począwszy od 4.08.2014 r. zgłaszał pisemnie gotowości do pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w K. a organ prowadzący aż do 5.01.2015 r. nie dopuszczał powoda do pracy na powyższym stanowisku.

W ocenie sądu powód przez okres od 1.08.2014 r. do 4.01.2015 r. przejawiał zamiar pracy na stanowisku dyrektora i uświadamiał organowi prowadzącemu reprezentującemu pracodawcę w stosunku do dyrektora gotowość do wykonywania umówionej pracy przez cały okres niezapewniania mu pracy na stanowisku dyrektora szkoły. Zaś organ prowadzący bezpodstawnie odmawiał dopuszczenia powoda do pracy na stanowisku dyrektora, mimo skutków prawnych rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody (...) z 1.08.2014 r. wynikających z treści art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) .

Zdaniem sądu powodowi za czas gotowości do świadczenia pracy przysługuje wyrównanie wynagrodzenia do pełnej wysokości ze wszystkimi składnikami, w tym dodatkiem funkcyjnym i motywacyjnym oraz wyrównanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. na podstawie przepisu art. 81 k.p.

W zakresie roszczenia powoda o odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia powoda za niezgodne z prawem odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły sąd podziela poglądy judykatury, że odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole nie jest co prawda czynnością rozwiązującą stosunek pracy, czy tez wypowiadającą warunki pracy lub płacy, to jednak jest to czynność w wysokim stopniu zbliżona do wypowiedzenia zmieniającego. Czynność ta dotyczy bowiem stosunków miedzy nauczycielem powołanym na stanowisko kierownicze a jego pracodawcą i doprowadza wskutek odwołania do modyfikacji stosunku pracy (por. : wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2003 r., sygn. l PK 103/03 OSNP 2004 r. Nr 21. poz. 371, z 9 grudnia 2004 r., sygn.. I PK 100/04 – OSNP 2005 r. Nr 14, poz. 212).

Zatem roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezgodnego z prawem odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły nalało wnieść w terminie określonym przez przepis art. 264 k.p. w zw. z art. 42 § 1 k.p.

Odwołanie powoda z funkcji dyrektora szkoły nastąpiło z dniem 7.07.2014 r. a roszczenie odszkodowawcze pełnomocnik powoda zgłosiła 7.07.2017 r. czyli po upływie trzech lat. Sąd więc podziela stanowiska Sądu Najwyższego powołane przez pełnomocnika pozwanej szkoły w odpowiedzi na pozew a zaprezentowane w postanowieniu z 11.05.2012 r. I PK 15/12 i wyroku z 26.01.2012 r. III PK 40/11, iż powództwo o odszkodowanie wniesione po terminie określonym w art. 264 k.p. podlega oddaleniu a pracownik wnoszący pozew ze znacznym przekroczeniem terminu określonego w powyższym przepisie jest obowiązany okoliczności uprawdopodabniające przekroczenie terminu określonego w art. 264 k.p.

Zatem nie sposób podzielić stanowiska pełnomocnika powoda, iż nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis o terminach wniesienia powództwa odszkodowawczego z tytułu niezgodnego z prawem odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.

Pełnomocnik powoda w toku postępowania nie uprawdopodobniła okoliczności uzasadniających przywrócenie powodowi terminu do wniesienia powództw o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.

Wiec powództwo o odszkodowanie należało oddalić jako wniesione po terminie określonym w art. 264 k.p.

Mając na względzie powyższe argumenty, sąd na podstawie przepisu art. 81 k.p. zasądził od pozwanej Szkoły Podstawowej w K. na rzez powoda łączną kwotę 16 568,91 zł z tytułu wyrównania wynagrodzenia o należny dodatek funkcyjny i motywacyjny za okres od 1.08.2014 r. do 4.01.2015 r. oraz wyrównania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. i na mocy art. 264 k.p. z wz. z art. 42 § 1 k.p. oddalił powództwo o odszkodowanie.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c.

Wyrokowi w punkcie pierwszym sąd nadał na podstawie przepisu art. 477 2 § 1 k.p.c. rygor natychmiastowej wykonalności do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda.