Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 208/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział IV Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Anna Podubińska

Ławnicy Zofia Piszczyk Halina Florkowska

Protokolant kierownik sekretariatu Krystyna Hartung

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Szczytnie

sprawy z powództwa R. Z.

przeciwko (...) sp. z o.o. Oddział w W.

o przywrócenie do pracy

I.  Uzupełnia wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie IV P 208/17 w ten sposób, że zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. Oddział w W. na rzecz powoda R. Z. tytułem wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy kwotę (...), 00 / trzy tysiące pięć/ złotych – pod warunkiem jej podjęcia,

II.  W pozostałej części wniosek o uzupełnienie wyroku oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 900 ( dziewięćset ) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego

UZASADNIENIE

Powód R. Z. wniósł w pozwie z dnia 6 grudnia 2017 roku o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pozwanego (...) spółka z o.o. O/ w W., a w przypadku upływu okresu wypowiedzenia o przywrócenie go do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.

Pozwany (...) spółka z o.o. O/ w W. wniósł generalnie o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 22 marca 2018 roku Sad Rejonowy w Szczytnie przywrócił powoda R. Z. do pracy u pozwanego (...) spółka z o.o. O/ w W., orzekł o kosztach procesu i kosztach sądowych.

W dniu 4 kwietnia 2018 pełnomocnik powoda złożyła wniosek o uzupełnienie powyższego wyroku poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 3005 złotych tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty podjęcia pracy przez powoda do dnia zapłaty w uzasadnieniu wskazując, że Sąd nie orzekł o tej części żądania pozwu.

Pozwany nie ustosunkował się do wniosku o uzupełnienie wyroku.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 351§1 kpc, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu, strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku.

W niniejszej sprawie Sąd niewątpliwie nie orzekł o całości żądania zgłoszonego w pozwie, w pkt. 3 pozwu powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy z odsetkami liczonymi od daty podjęcia przez powoda pracy do dnia zapłaty.

Zgodnie z art. 47 kodeksu pracy pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Przywracając pracownika do pracy Sąd orzeka o tym żądaniu obwarowując je koniecznością podjęcia pracy. Żądanie powoda tak co do meritum, jak i w kwestii uzupełnienia rozstrzygnięcia jest zatem całkowicie uzasadnione. Z zaświadczenia o wynagrodzeniu wynika, że wynagrodzenie miesięczne powoda przysługujące mu w związku z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia wynosi 3005 złotych, o którą to kwotę wniesiono we wniosku o uzupełnienie wyroku.

Sąd uznał natomiast, że brak podstaw do zasądzenia odsetek za opóźnienie. Wynagrodzenie zostało zasądzone warunkowo, termin jego wymagalności nie jest określony datą dzienną, orzeczenie w takiej formule, o jaką wnosił pełnomocnik powoda nie nadawałoby się do wykonania. W tej części wniosek o uzupełnienie orzeczenia został oddalony.

Sad orzekł także o kosztach procesu w części dotyczącej rozstrzygnięcia o wynagrodzeniu za pozostawanie bez pracy. Żądanie zasądzenia tych kosztów zostało zgłoszone w pozwie, Sąd w tej części z uwagi na brak rozstrzygnięcia o samym żądaniu nie zawarł orzeczenia o kosztach procesu od tej części żądania, zatem w wyroku uzupełniającym na podstawie art. 98 kpc i §9 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych.